Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

25
list

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w październiku 2022 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny), transportu oraz handlu zagranicznego, a także sytuacji w wybranych krajach świata.
Czytaj dalej
25
list

Biuletyn Statystyczny Nr 10/2022

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych - z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport) i handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych.
Czytaj dalej
2
list

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician nr 10/2022

31 października 2022 r. ukazał się nr 10/2022 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”. Zapraszamy na stronę https://ws.stat.gov.pl/Issue/2022/10
Czytaj dalej
2
list

Przegląd Statystyczny. Statistical Review, nr 2/2022

31 października 2022 r. ukazał się nr 2/2022 „Przeglądu Statystycznego. Statistical Review”. Zapraszamy na stronę https://ps.stat.gov.pl/Issue/2022/2.
Czytaj dalej
3
list

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego kwartalnego szacunku PKB za lata 2010-2021 oraz 1 i 2 kwartał 2022 r.

W ślad za Informacją Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie skorygowanego szacunku produktu krajowego brutto za 2021 rok z dnia 5 października br. oraz Informacją Głównego Urzędu Statystycznego na temat rewizji rachunków narodowych w latach 2010 – 2020. Wpływ zmian na główne agregaty makroekonomiczne z dnia 7 października br., Główny Urząd Statystyczny publikuje zaktualizowane dane kwartalne produktu krajowego brutto (PKB) za lata 2010–2021, spójne z danymi rocznymi, oraz za 1 i 2 kwartał 2022 r.
Czytaj dalej
4
list

Wolontariat w 2022 r.

Na terenie Polski 28,4% osób w wieku 15-89 lat angażowało się w wolontariat w I kwartale 2022 r. Przeciętnie jedna osoba poświeciła na pracę w ramach wolontariatu 10 godzin. Uwzględniając cechy społeczno-demograficzne najwyższy udział wolontariuszy odnotowano wśród osób z wyższym wykształceniem (36,7%).
Czytaj dalej
4
list

Zgony według tygodni

Zestawienie tabelaryczne prezentujące zgony od 2000 roku według tygodnia zgonu, wieku i płci oraz podregionu zamieszkania osób zmarłych (Weekly deaths).
Czytaj dalej
7
list

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej, przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2022 roku

Szczegółowe wyniki badań wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych: korzystanie z komputerów i urządzeń mobilnych, Internetu oraz różnorodnych usług internetowych lub systemów informatycznych.
Czytaj dalej
7
list

Powszechny Spis Rolny 2020. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2020 r.

Analiza zbiorowości gospodarstw rolnych z uwzględnieniem m.in. cech użytkowników gospodarstw rolnych, struktury dochodów gospodarstw domowych z użytkownikiem, grup obszarowych użytków rolnych, rodzaju prowadzonej działalności, skali upraw, stosowania nawozów i środków ochrony roślin, natężenia chowu, wyposażenia gospodarstw w ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze, zasobów pracy, typów rolniczych i klas wielkości ekonomicznej.
Czytaj dalej
9
list

Rejestracje i upadłości przedsiębiorstw w 3 kwartale 2022 roku

W III kwartale 2022 roku odnotowano 93 970 rejestracji przedsiębiorstw, tj. o 10,3% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku oraz 69 upadłości, tj. o 12,7% mniej niż w III kwartale 2021 roku.
Czytaj dalej
10
list

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - październik 2022

Według stanu na koniec października 2022 roku do rejestru REGON wpisanych było 4 973,8 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,3% więcej niż miesiąc wcześniej (3,3% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).
Czytaj dalej
10
list

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2022 roku

Przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2022 r. wyniosło 6480,67 zł.
Czytaj dalej
10
list

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON październik 2022

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
14
list

Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2021 roku

W 2021 r. działalność w dziedzinie biotechnologii prowadziły 173 przedsiębiorstwa, tj. o 2,3% mniej niż w ubiegłym roku. Nakłady wewnętrzne poniesione przez przedsiębiorstwa na działalność biotechnologiczną wyniosły 1380,9 mln zł i zwiększyły się w skali roku o 13,2%. W dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach w 2021 r. pracowały 3953 osoby. Działalnością badawczą i rozwojową w dziedzinie biotechnologii zajmowało się 217 podmiotów, tj. o 4,4% mniej niż rok temu. Nakłady wewnętrzne poniesione na działalność B+R w dziedzinie biotechnologii wyniosły 1184,7 mln zł i wzrosły o 8,7% w skali roku. W działalność badawczą i rozwojową w dziedzinie biotechnologii zaangażowane były 8202 osoby.
Czytaj dalej
14
list

Kwartalna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON rok 2022

Kwartalna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON deklarujących prowadzenie działalności prezentuje dane o liczbie podmiotów gospodarki narodowej wpisanych w krajowym rejestrze urzędowym gospodarki narodowej REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne), dla których informacje zgłoszone do rejestru REGON wskazują na prowadzenie działalności.
Czytaj dalej
15
list

Szybki szacunek produktu krajowego brutto za 3 kwartał 2022 roku

Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w 3 kwartale 2022 r. zwiększył się realnie o 3,5% rok do roku wobec wzrostu o 6,5% w analogicznym okresie 2021 r.
Czytaj dalej
15
list

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2022 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 17,9% (przy wzroście cen towarów – o 19,5% i usług – o 13,0%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,8% (w tym towarów – o 2,1% i usług – o 0,7%).
Czytaj dalej
15
list

Gospodarka mieszkaniowa i infrastruktura komunalna w 2021 roku

Stan zasobów mieszkaniowych i warunki mieszkaniowe - wyposażenie mieszkań w urządzenia techniczno-sanitarne. Mieszkania według form własności, zaległości w opłatach za mieszkanie, spłaty kredytów mieszkaniowych, działania eksmisyjne, remonty mieszkań oraz koszty utrzymania zasobów lokalowych, stawki opłat za lokale w budynkach według form własności.
Czytaj dalej
16
list

Turystyczne obiekty noclegowe na obszarach nadmorskich w lipcu i sierpniu 2022 roku

W lipcu i sierpniu 2022 roku w turystycznych obiektach noclegowych zlokalizowanych na obszarach nadmorskich przebywało 1,8 mln turystów, którzy skorzystali z 8,5 mln noclegów. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, liczba turystów zwiększyła się o 2,4%, zaś liczba udzielonych noclegów była mniejsza o 2,0%.
Czytaj dalej
17
list

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP)

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) obliczane są przez kraje członkowskie według ujednoliconej metodologii Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
17
list

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-wrzesień 2022 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu-wrześniu br. wyniosły w cenach bieżących 1 170,9 mld PLN w eksporcie oraz 1 239,3 mld PLN w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 68,3 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2021 roku było dodatnie i wyniosło 9,1 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku eksport wzrósł o 22,9%, a import o 31,4%.
Czytaj dalej
17
list

Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2021 roku

W badaniu uczestniczyło 2 338 podmiotów. Instrumenty finansowe w aktywach wykazało 2 221 przedsiębiorstw na kwotę 711,8 mld zł. W pasywach instrumenty finansowe wykazało 2 108 przedsiębiorstw na kwotę 713,5 mld zł. Instrumenty pochodne w aktywach i pasywach zostały wykazane odpowiednio przez 376 i 377 podmiotów, a wartość tych instrumentów wyniosła 38,7 mld zł i 44,6 mld zł.
Czytaj dalej
18
list

Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w trzecim kwartale 2022 roku

W związku z art. 17 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 545 oraz z 2015 r. poz. 1169) ogłasza się, że ceny produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2022 r. w stosunku do II kwartału 2022 r. wzrosły o 3,5 %.
Czytaj dalej
18
list

Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2021 roku

Ogłasza się wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2021 r., określoną w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.
Czytaj dalej
22
list

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - listopad 2022 roku

W listopadzie br. w większości prezentowanych obszarów gospodarki utrzymują się negatywne oceny koniunktury.
Czytaj dalej
22
list

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2022 roku

W październiku 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z październikiem 2021 r. było wyższe o 2,4% i wyniosło 6500,9 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie zwiększyło się minimalnie (o 0,1%).
Czytaj dalej
22
list

Ceny produktów rolnych w październiku 2022 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych1 w październiku 2022 r. były wyższe zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,2%), jak i w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku (o 56,7%).
Czytaj dalej
22
list

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (wrzesień 2022 r.)

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych.
Czytaj dalej
22
list

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2022 roku

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2022 r. wzrosły w stosunku do września 2022 r. o 0,7%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 22,9%.
Czytaj dalej
22
list

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2022 roku

W październiku br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 6,8% w porównaniu z październikiem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 7,6% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z wrześniem br. spadła o 0,7%.
Czytaj dalej
22
list

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w październiku 2022 roku

Według wstępnych danych, w październiku 2022 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 15,2%, a w porównaniu z wrześniem 2022 r. - o 1,3%.
Czytaj dalej
22
list

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2022 roku

W związku z art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2022 r. poz. 905) ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2022 r. wyniosło 6687,92 zł.
Czytaj dalej
22
list

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2022 roku

Na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 i 2339) ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2022 r. wyniosło 6687,75 zł.
Czytaj dalej
22
list

Emerytury i renty w 2021 r.

Podstawowe informacje dotyczące świadczeń emerytalno-rentowych. Prezentacja zmian dotyczących liczby świadczeniobiorców, kwoty świadczeń brutto, przeciętnej wysokości świadczenia brutto wg rodzaju (emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne), dynamiki obserwowanych zmian oraz relacji do przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń - w obrębie pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych (integracja danych ZUS, MON, MSWiA oraz MS), jak również systemu ubezpieczeń rolników indywidualnych (dane KRUS). Porównanie wysokości przeciętnej emerytury i dochodu rozporządzalnego emeryckich gospodarstw domowych z minimum socjalnym i minimum egzystencji. Charakterystyka gospodarstw domowych emerytów i rencistów.
Czytaj dalej
23
list

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-październik 2022 roku

Od stycznia do końca października br. oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Spadła natomiast liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
23
list

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku

Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec czerwca 2022 r. wyniosła 299,6 mld zł, (spadek o 14,1% w stosunku do końca czerwca poprzedniego roku). Wartość lokat funduszy zmniejszyła się do 226,1 mld zł (o 19,6%).
Czytaj dalej
23
list

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń-wrzesień 2022 roku

W okresie styczeń-wrzesień 2022 roku wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw niefinansowych były wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Pogorszeniu uległy wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Nakłady inwestycyjne były wyższe o 5,0% od notowanych w okresie styczeń-wrzesień 2021 roku (kiedy miał miejsce wzrost o 8,5%).
Czytaj dalej
23
list

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w październiku 2022 roku

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w październiku br. była wyższa o 3,9% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem wzrost o 4,1%) oraz wyższa o 4,0% w stosunku do września br. roku (przed rokiem wzrost o 0,3%).
Czytaj dalej
23
list

Dynamika sprzedaży detalicznej w październiku 2022 roku

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w październiku 2022 r. była wyższa niż przed rokiem o 0,7% (wobec wzrostu o 6,9% w październiku 2021 r.). W porównaniu z wrześniem 2022 r. notowano wzrost sprzedaży detalicznej o 0,3%. W okresie styczeń-październik 2022 r. sprzedaż wzrosła r/r o 6,0% (w 2021 r. wzrost o 7,4%).
Czytaj dalej
24
list

Koniunktura konsumencka - listopad 2022 roku

W listopadzie 2022 r. odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej
24
list

Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w 2021 r.

Spośród przedsiębiorstw niefinansowych, deklarujących rozpoczęcie działalności w 2021 r., do roku 2022 aktywnych pozostało 146 947 jednostek, tj. 52,1%. Najwyższy wskaźnik przeżycia pierwszego roku zanotowano dla podmiotów z sekcji informacja i komunikacja (66,8%).
Czytaj dalej
24
list

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2022 (listopad 2022)

Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych (z pogłębioną prezentacją wyników dla sekcji zakwaterowanie i gastronomia) uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej
25
list

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w październiku 2022 roku

Podstawowe informacje prezentujące ilość produkcji ważniejszych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez przedsiębiorstwa produkcyjne, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Informacje prezentowane co miesiąc dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
25
list

Pracujący, bezrobotni i bierni zawodowo (wyniki wstępne BAEL) - 3 kwartał 2022 roku

W 3 kwartale 2022 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 57,8% ludności[1] w wieku 15–89 lat. Wskaźnik ten zmniejszył się zarówno w porównaniu z 2 kwartałem 2022 r. – o 0,1 p. proc., jak i analogicznym okresem ubiegłego roku – o 0,4 p. proc.
Czytaj dalej
25
list

Komunikat w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za trzeci kwartał 2022 r.

Cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2022 r. wyniosła 5295 zł.
Czytaj dalej
25
list

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu października 2022 r.

Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu października 2022 r.
Czytaj dalej
25
list

Turyści w bazie noclegowej. Wrzesień 2022 roku

Turyści (krajowi i zagraniczni) korzystający z noclegów w 2022 roku w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
25
list

Pogłębione pytania o aktualne zagadnienia gospodarcze oraz wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę – oceny i oczekiwania. Aneks do publikacji (listopad 2022)

W listopadowym, rozszerzonym badaniu koniunktury pytania dotyczyły negatywnych skutków wojny w Ukrainie oraz rynku pracy.
Czytaj dalej
28
list

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w 2021 roku

W 2021 roku działalność gospodarczą w Polsce prowadziło 23,2 tys. przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, a wartość ulokowanego w nich kapitału zagranicznego wyniosła 231,5 mld zł. Połowa (50,1%) kapitału zagranicznego była ulokowana w podmiotach zatrudniających 250 i więcej osób. Najwięcej podmiotów działało w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (24,8%), a najwięcej kapitału zagranicznego (36,8%) zaangażowano w przetwórstwie przemysłowym.
Czytaj dalej
28
list

Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2020 i 2021

Analiza zjawisk zachodzących w obszarze gospodarki paliwowo-energetycznej, obejmująca bilanse wszystkich nośników energii uwzględnione w krajowym bilansie energetycznym.
Czytaj dalej
29
list

Rolnictwo w 2021 roku

Kompleksowe informacje o warunkach produkcji rolniczej, warunkach produkcyjno-ekonomicznych rolnictwa, bilansowym rozliczeniu produkcji ważniejszych (głównych) produktów rolnych, handlu zagranicznym podstawowymi produktami rolnymi, zaopatrzeniu i zużyciu środków produkcji oraz informacje przedstawiające sytuację dochodową w rolnictwie.
Czytaj dalej
30
list

Sytuacja osób starszych w Polsce w 2021 roku

30
list

Nakłady inwestycyjne oraz środki trwałe w gospodarce narodowej w 2021 r.

30
list

Rachunki leśne w Polsce w 2020 roku

30
list

Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w 3 kwartale 2022 roku

30
list

Wypadki przy pracy w 2021 roku

30
list

Trwanie życia w zdrowiu w 2021 r.

30
list

Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej w 2021 r.

30
list

Ochrona środowiska w 2022 roku

30
list

Rocznik Statystyczny Leśnictwa ​2022

30
list

Produkcja wyrobów przemysłowych w latach 2017–2021

30
list

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2022 roku

30
list

Zasoby kadrowe w wybranych zawodach medycznych na podstawie źródeł administracyjnych w latach 2019-2020

30
list

Sytuacja demograficzna Polski do roku 2021

30
list

Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za pierwsze trzy kwartały 2022 r.

30
list

Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2021

30
list

Obrót nieruchomościami w 2021 roku

30
list

Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 30 VI 2022)

30
list

Gospodarka materiałowa w 2021 roku

Publikacje urzędów statystycznych

8
list

Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na granicy polsko-białoruskiej w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu zaprezentowano dane dotyczące ruchu granicznego na granicy polsko-białoruskiej.
Czytaj dalej
9
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za wrzesień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
10
list

Ogólnopolski Dzień Seniora - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
15
list

Rynek pracy w województwie mazowieckim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Niniejsza publikacja ma na celu zaprezentowanie najważniejszych tematów z zakresu rynku pracy dotyczących pracujących, bezrobotnych, warunków pracy oraz wynagrodzeń. Poprzez swój zakres i przekrój wzmacnia ona system monitorowania polityki spójności w regionie.
Czytaj dalej
16
list

Wypadki przy pracy w województwie wielkopolskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W 2021 r. w województwie wielkopolskim odnotowano zbliżoną do notowanej przed rokiem liczbę wypadków oraz osób w nich poszkodowanych. Wzrosła natomiast liczba dni niezdolności do pracy przypadająca na jednego poszkodowanego. Mniejsze były szacunkowe straty materialne spowodowane wypadkami przy pracy.
Czytaj dalej
16
list

Procesy demograficzne w województwie mazowieckim w latach 2000–2021 oraz w perspektywie do 2040 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Zmiany demograficzne w regionie są wypadkową wielu czynników i konsekwencją zdarzeń, które mogły mieć miejsce w innej części kraju, nawet kilkadziesiąt lat temu. Tempo zmian w liczbie i rozmieszczeniu ludności zależy w głównej mierze od czynników demograficznych (urodzenia, zgony, migracje, małżeństwa, separacje, rozwody, zachowania prokreacyjne). One z kolei związane są z przemianami ekonomicznymi i cywilizacyjnymi w kraju. Z tego też powodu procesy demograficzne należy badać na przestrzeni co najmniej kilkunastu lat.
Czytaj dalej
16
list

Międzynarodowy Dzień Studenta - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
17
list

Wypadki przy pracy w wojewódzwie świętokrzyskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Opracowanie zawiera informacje dotyczące wypadków przy pracy i poszkodowanych w wypadkach przy pracy w województwie świętokrzyskim w 2021 r.
Czytaj dalej
22
list

Rynek pracy w województwie śląskim w latach 2020 i 2021

Urząd Statystyczny w Katowicach

Publikacja po raz pierwszy ukazuje się w ramach serii wydawniczej „Analizy statystyczne”. Opracowanie zawiera informacje dotyczące m.in. aktywności ekonomicznej ludności, pracujących i ruchu zatrudnionych, bezrobocia rejestrowanego, popytu na pracę, zatrudnienia w warunkach zagrożenia oraz wypadków przy pracy. Ponadto w publikacji przedstawiono wyniki analizy wielowymiarowej mającej na celu zbadanie wpływu pandemii koronawirusa na wybrane charakterystyki rynku pracy w województwie śląskim w latach 2019–2021 autorstwa dr. hab. Dominika Krężołka. Opracowanie składa się z syntezy, analizy, uwag metodologicznych, a także tablic statystycznych oraz map i wykresów. Wydawnictwo dostępne jest na stronie internetowej Urzędu Statystycznego katowice.stat.gov.pl wraz z częścią tabelaryczną w postaci tablic Excel. Zestaw danych w tablicach zaprezentowano według rodzajów działalności w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD 2007 oraz podstawowe dane według podregionów, powiatów i gmin. Wyrażam nadzieję, że publikacja będzie interesującym źródłem danych dla odbiorców informacji statystycznych z zakresu prezentowanego tematu.
Czytaj dalej
23
list

Ze statystyką przez Warszawę 2022

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla m.st. Warszawy i dzielnic.
Czytaj dalej
23
list

Województwo mazowieckie w liczbach 2022

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza, gmin, powiatów i województw.
Czytaj dalej
24
list

Transport w województwie świętokrzyskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Podstawowym źródłem informacji o transporcie jest sprawozdawczość Głównego Urzędu Statystycznego, z wyjątkiem danych dotyczących dróg publicznych i obiektów mostowych – pozyskiwanych z ewidencji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad; pojazdów samochodowych i ciągników – pozyskiwanych z centralnej ewidencji pojazdów (CEPiK) prowadzonej przez Ministerstwo Cyfryzacji.
Czytaj dalej
28
list

Ochrona zdrowia w województwie opolskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje dane nt. placówek ochrony zdrowia funkcjonujących na terenie województwa opolskiego w 2021 r. w porównaniu z 2020 r., jak również w odniesieniu do 2015 r. Zawiera informacje dotyczące stacjonarnej oraz ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych oraz ratownictwa medycznego i pomocy doraźnej.
Czytaj dalej
29
list

Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - 3 kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa pomorskiego m.in. z zakresu ludności, rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, turystyki, podmiotów gospodarki narodowej, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
29
list

Biuletyn statystyczny województwa zachodniopomorskiego - 03 kwartał 2022

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu i gospodarki morskiej.Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP.
Czytaj dalej
30
list

Biuletyn statystyczny województwa podlaskiego - 3 kwartał 2022

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w październiku 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w listopadzie 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
list

Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie podlaskim. Powszechny Spis Rolny 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - październik 2022 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
list

Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie kujawsko-pomorskim. Powszechny Spis Rolny 2020 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
list

Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie pomorskim. Powszechny Spis Rolny 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
list

Edukacja w województwie pomorskim w roku szkolnym 2021/2022

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w październiku 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
list

Transport i gospodarka morska w województwie pomorskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w październiku 2022 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
list

Biuletyn statystyczny województwa śląskiego 2022 (III kwartał 2022)

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - listopad 2022 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
list

Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie śląskim. Powszechny Spis Rolny 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
list

Biuletyn statystyczny województwa świętokrzyskiego - 3 kwartał 2022

Urząd Statystyczny w Kielcach

30
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - październik 2022

Urząd Statystyczny w Kielcach

30
list

Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie świętokrzyskim. Powszechny Spis Rolny 2020 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

30
list

Rynek pracy w województwie małopolskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w październiku 2022 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
list

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa małopolskiego - październik 2022 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
list

Biuletyn statystyczny województwa małopolskiego - III kwartał 2022

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
list

Biuletyn statystyczny Krakowa - III kwartał 2022

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
list

Biuletyn Statystyczny Województwa Łódzkiego - trzeci kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
list

Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi za trzy kwartały 2022 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (październik 2022 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
list

Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2022 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
list

Warunki życia ludności w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2019–2021

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
list

Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2020–2021

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w listopadzie 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w październiku 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
list

Biuletyn statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego - 3 kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
list

Powszechny Spis Rolny 2020. Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
list

Rynek pracy w województwie opolskim w latach 2010-2021

Urząd Statystyczny w Opolu

30
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - październik 2022

Urząd Statystyczny w Opolu

30
list

Rocznik Statystyczny Opola 2022

Urząd Statystyczny w Opolu

30
list

Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie opolskim - Powszechny Spis Rolny 2020

Urząd Statystyczny w Opolu

30
list

Biuletyn statystyczny województwa opolskiego – 3 kwartał 2022

Urząd Statystyczny w Opolu

30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – listopad 2022 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - październik 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w listopadzie 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
list

Rynek pracy w województwie podkarpackim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

30
list

Biuletyn Statystyczny Województwa Podkarpackiego 3 kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie podkarpackim. Listopad 2022 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

30
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - październik 2022

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w listopadzie 2022 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Październik 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
list

Statystyka Warszawy. Październik 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
list

Powszechny Spis Rolny 2020. Charakterystyka gospodarstw rolnych w woj. mazowieckim

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
list

Region Mazowiecki Regionalny w 2021 roku

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
list

Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego. 3 kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
list

INFORMACJA PRASOWA - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w październiku 2022 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
list

Rynek pracy w województwie lubuskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w październiku 2022 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
list

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego III kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w listopadzie 2022 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
list

Powszechny Spis Rolny 2020. Charakterystyka gospodarstw rolnych w Województwie Lubuskim w 2020

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
list

Ochrona środowiska w województwie dolnośląskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w październiku 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
list

Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie dolnośląskim. Powszechny Spis Rolny 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
list

Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
list

Sytuacja społeczno-gospodarcza Wrocławia za 1-3 kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
list

Biuletyn statystyczny województwa dolnośląskiego I-IX 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter