Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

1
gru

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu października 2015 r.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu października 2015 r.
Czytaj dalej
1
gru

Kapitał ludzki w Polsce w 2014 r.

Publikacja Kapitał ludzki w Polsce prezentuje wskaźniki pozwalające na prowadzenie badań i analiz w następujących obszarach: demografia, zdrowie, edukacja, rynek pracy, kultura, nauka, technologia i innowacje oraz ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego. Dane prezentowane w publikacji pochodzą ze zbiorów statystyki publicznej oraz źródeł pozastatystycznych.
Czytaj dalej
1
gru

Zdrowie i zachowania zdrowotne mieszkańców Polski w świetle badania EHIS 2014

Jak mieszkańcy Polski oceniają swoje zdrowie, czy dbają o nie i wykonują badania profilaktyczne, jak często chodzą do lekarzy i stosują leki, jaki styl życia prowadzą? Odpowiedzi na te pytania poznamy dzięki wynikom badania EHIS, które GUS przeprowadził w końcu 2014 r.
Czytaj dalej
1
gru

Jakość życia w Polsce. Edycja 2015

Zestaw podstawowych wskaźników umożliwiających ocenę ważnych obszarów jakości życia. Wskaźniki te dotyczą zarówno obiektywnych warunków życia, jak również odczuwanej przez poszczególne osoby subiektywnej jakości życia. W opracowaniu prezentowane są najbardziej aktualne dane.
Czytaj dalej
1
gru

Centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej w 2014 r.

W 2014 r. aktywną działalność prowadziło 125 centrów integracji społecznej (CIS), 88 zakładów aktywności zawodowej (ZAZ) i 691 warsztatów terapii zajęciowej (WTZ). Spośród nich 3/4 zostało utworzonych przez podmioty non-profit, tj. stowarzyszenia, fundacje oraz społeczne podmioty wyznaniowe.
Czytaj dalej
1
gru

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2014 roku

W ostatnich kilku latach odnotowano wzrost ogólnej liczby podmiotów objętych rocznym badaniem działalności gospodarczej przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 i więcej osób. W 2014 roku, liczebność podmiotów małych była wyższa niż w 2009 o 20,1%, dużych o 7,6%, średnich zaś – niższa o 4,4%. W porównaniu z rokiem 2009, w badanych przedsiębiorstwach odnotowano niewielki wzrost ogólnej liczby osób zatrudnionych. Zatrudnienie w podmiotach małych i dużych wzrosło odpowiednio o 4,2% i 5,2%, a w podmiotach średnich zmniejszyło się o 6,4%.
Czytaj dalej
1
gru

Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2014 r.

Wyniki produkcji roslinnej i zwierzęcej (w ujęciu wartościowym i ilościowym). Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłu spożywczego. Import i eksport niektórych produktów rolnictwa i wyrobów przemysłu spożywczego. Spożycie wybranych artykułów konsumpcyjnych.
Czytaj dalej
3
gru

Emerytury i renty w 2014 r.

Prezentacja zmian dotyczących liczby świadczeniobiorców, kwoty świadczeń brutto, przeciętnej wysokości świadczenia brutto wg rodzaju (emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne), dynamiki obserwowanych zmian oraz relacji do przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń – w obrębie pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych (integracja danych ZUS, MON, MSW oraz MS), jak również systemu ubezpieczeń rolników indywidualnych (dane z KRUS). Porównanie wysokości przeciętnej emerytury i dochodu rozporządzalnego emeryckich gospodarstw domowych z minimum socjalnym i minimum egzystencji. Charakterystyka gospodarstw domowych emerytów i rencistów.
Czytaj dalej
4
gru

Wypadki przy pracy w okresie I-III kwartał 2015 r.

W okresie I—III kwartał 2015 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, zgłoszonych na formularzu Z-KW Statystyczna karta wypadku, wyniosła ogółem 55244 osoby i była mniejsza o 6,8% w porównaniu do trzech pierwszych kwartałów 2014 r.
Czytaj dalej
4
gru

Produkt krajowy brutto - Rachunki regionalne w 2013 r.

Podstawowe kategorie rachunków narodowych w przekroju terytorialnym. Wybrane elementy rachunku produkcji i rachunku tworzenia dochodów. Dochody pierwotne i dochody do dyspozycji w sektorze gospodarstw domowych. Dynamika produktu krajowego brutto w ujęciu realnym. Dane o nakładach brutto na środki trwałe oraz pracujących w gospodarce narodowej i ludności w podziale na ekonomiczne grupy wieku. Charakterystyka terytorialnego zróżnicowania wybranych kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto, dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych. Uwagi metodyczne.
Czytaj dalej
7
gru

Transport - wyniki działalności w 2014 r. - suplement

Suplement do publikacji "Transport - wyniki działalności w 2013 r." zawiera dodatkowe tablice dotyczące informacji o drogach publicznych za 2013 r.
Czytaj dalej
9
gru

Budownictwo mieszkaniowe. I-III kwartał 2015 r.

Mieszkania oddane do użytkowania wg form budownictwa (spółdzielcze, zakładowe, komunalne, indywidualne, przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, społeczne czynszowe), przeciętny czas trwania budowy budynków mieszkalnych, kubatura budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania, metody wznoszenia budynków, budynki wg liczby kondygnacji.
Czytaj dalej
10
gru

Popyt na pracę w III kwartale 2015 roku

W końcu III kwartału 2015 r. liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 73,2 tys. i była niższa niż w kwartale poprzednim o 1,6 tys., tj. o 2,3%.
Czytaj dalej
10
gru

Wybrane zagadnienia rynku pracy. Dane za 2014 rok

Notatka informacyjna w sprawie wyników obliczeń Głównego Urzędu Statystycznego dla 2013 r. dotyczących: wypłat wynagrodzeń w wysokości co najwyżej ustawowego minimum, „samozatrudnienia”, zawierania umów zlecenia lub o dzieło.
Czytaj dalej
10
gru

Struktura narodowo-etniczna, językowa i wyznaniowa ludności Polski - NSP 2011

Prezentowana publikacja jest opracowaniem tematycznym, zawierającym analizę wyników spisu w zakresie czterech wymiarów społeczno-kulturowych chrakteryzujących mieszkańców Polski, tzn.: przynależności narodowo-etnicznej, języka kontaktów domowych i języka ojczystego oraz wyznania religijnego.
Czytaj dalej
11
gru

Nakłady i wyniki przemysłu w I-III kwartale 2015 r.

Produkcja, obrót, nowe zamówienia, zatrudnienie, przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto, czas przepracowany, wskaźniki cen, nakłady inwestycyjne, aktywa obrotowe, źródła finansowania majątku, wskaźniki finansowe, przedsiębiorstwa wg wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto oraz wg wskaźnika rentowności obrotu netto.
Czytaj dalej
11
gru

Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I -X 2015 r.

W okresie styczeń – październik br. eksport w cenach bieżących wyniósł 616587,7 mln zł, a import 604564,3 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 12023,4 mln zł, wobec minus 7916,5 mln zł przed rokiem.
Czytaj dalej
11
gru

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 3/2015

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw. Wszystkie prezentowane kategorie przedstawiane są w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju w okresach kwartalnych i okresach narastających.
Czytaj dalej
11
gru

Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2014 r.

Wyniki badania struktury wynagrodzeń jako jedyne źródło pozwalają na analizę zróżnicowania poziomu przeciętnych (miesięcznych i godzinowych) wynagrodzeń i ich struktury według cech osób fizycznych, takich jak: płeć, wiek, poziom wykształcenia, staż pracy, wykonywany zawód oraz cech charakteryzujących zakłady pracy tych osób, a więc: rodzaj działalności, sektor własności...
Czytaj dalej
14
gru

Turyści w bazie noclegowej. Październik 2015 r.

Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
15
gru

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2014 r.

Charakterystyka wielkości i struktury oraz działalności gospodarczej podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego.
Czytaj dalej
15
gru

Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2014/2015

Informacje o placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, liceach profi lowanych, liceach ogólnokształcących, szkołach artystycznych, szkołach policealnych, szkołach specjalnych. Prezentacja danych o szkołach, uczniach, absolwentach, nauczycielach, oddziałach, klasach, pomieszczeniach szkolnych oraz o wychowaniu przedszkolnym i wybranych formach opieki nad dziećmi i młodzieżą. Poza częścią tabelaryczną komentarz analityczny, uwagi metodologiczne.
Czytaj dalej
15
gru

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2015 r.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,1% (w tej samej skali zmieniły się ceny zarówno towarów, jak i usług). W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie niższe ceny żywności (o 0,4%) oraz w zakresie rekreacji i kultury (o 0,3%), które obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,08 p. proc. i 0,02 p. proc. Podwyżki opłat związanych z transportem (o 0,3%) oraz mieszkaniem (o 0,1%) podniosły ten wskaźnik po 0,02 p. proc.
Czytaj dalej
15
gru

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2015 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2015 r. w stosunku do października 2015 r. wyniósł 99,9 (spadek cen o 0,1%).
Czytaj dalej
16
gru

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2015 r.

W listopadzie 2015 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 1,2% r/r i wyniosło 5616,7 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 4,0% r/r i wyniosło 4164,01 zł.
Czytaj dalej
16
gru

Osobowy ruch graniczny z Ukrainą, Białorusią i Rosją. Listopad 2015 r.

Wykresy ilustrujące osobowy ruch graniczny na przejściach z Ukrainą, Białorusią i Rosją.
Czytaj dalej
16
gru

Organizacje pracodawców w Polsce w latach 2010-2014 r.

W 2014 r. aktywną działalność prowadziło 0,3 tys. organizacji pracodawców i było ich o 5% mniej niż w 2010 r. Organizacje te zrzeszały łącznie w 2014 r. 16,3 tys. członków, z czego 74% stanowiły osoby prawne.
Czytaj dalej
16
gru

Beneficjenci pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych w 2014 r.

Charakterystyka korzystających z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych, w których dochód na osobę nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego w zakresie pomocy społecznej. Rodzaje problemów, które spowodowały wystąpienie o pomoc, formy kierowanej pomocy, a także uwarunkowania pomocy społecznej w poszczególnych regionach kraju.
Czytaj dalej
16
gru

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2015 r.

Ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2015 r. wyniosło 4164,01 zł.
Czytaj dalej
16
gru

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2015 r.

Ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2015 r. wyniosło 4163,98 zł.
Czytaj dalej
17
gru

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń listopad 2015 roku

W okresie jedenastu miesięcy 2015 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym i liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
17
gru

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2015 r.

Według wstępnych danych w listopadzie 2015 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe o 1,8% w porównaniu z listopadem 2014 r. Spadek cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej - o 0,7%. W okresie styczeń–listopad 2015 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 2,3% niższe w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. (kiedy również notowano spadek - o 1,4%), a ceny produkcji budowlano-montażowej - o 0,5% (spadek w ub. roku - o 1,2%).
Czytaj dalej
17
gru

Działalność systemu „Państwowe Ratownictwo Medyczne” w 2014 roku

Jak działał system Państwowe Ratownictwo Medyczne? – pacjenci, wyjazdy na miejsce zdarzenia, jednostki sytemu: zespoły wyjazdowe, szpitalne oddziały ratunkowe, rejony operacyjne, czas dotarcia z pomocą.
Czytaj dalej
17
gru

Dynamika sprzedaży detalicznej. Listopad 2015 r.

W listopadzie br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej1 w cenach stałych w skali roku o 5,7% (wobec wzrostu o 3,6% przed miesiącem oraz o 1,4% w listopadzie ub. roku). W porównaniu z październikiem br. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 5,9% (wobec spadku przed rokiem o 7,9%).
Czytaj dalej
18
gru

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2015

Podstawowa zbiorcza publikacja GUS zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych charakteryzujących stan środowiska naturalnego, sytuację społeczno-gospodarczą i demograficzną kraju oraz miejsce Polski w Europie i świecie.
Czytaj dalej
18
gru

Ceny produktów rolnych w listopadzie 2015 r.

Na rynku rolnym w listopadzie, w porównaniu z październikiem 2015 r., wzrosły ceny większości produktów w skupie, za wyjątkiem cen żywca wieprzowego i drobiowego.
Czytaj dalej
18
gru

Wyniki finansowe banków w okresie styczeń wrzesień 2015 roku

W okresie I-IX 2015 r. wynik1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 11,4 mld zł, o 12,0% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Suma bilansowa wzrosła w skali roku o 4,6% i wyniosła 1605,8 mld zł. Wartość kredytów dla sektora niefinansowego zwiększyła się o 7,3%, do 953,0 mld zł, a depozytów o 10,5%, do 889,6 mld zł.
Czytaj dalej
18
gru

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 3 kw 2015 roku

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2015 r. były, podobnie jak w półroczu 2015 r., mniej korzystne niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Wpłynął na to wyższy wzrost ich kosztów niż przychodów. Gorsze wyniki uzyskały zarówno zakłady ubezpieczeń na życie, jak i zakłady majątkowe.
Czytaj dalej
21
gru

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w grudniu 2015 roku

W grudniu dyrektorzy przedsiębiorstw z większości badanych sekcji zgłaszają pozytywne oceny koniunktury. Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe od stycznia zeszłego roku (z wyjątkiem grudnia ubiegłego i bieżącego roku) oceniają koniunkturę optymistycznie. Podmioty prowadzące działalność w zakresie budownictwa od września 2015 r. formułują coraz bardziej pesymistyczne opinie na temat koniunktury, ale oceny z grudnia br. są mniej negatywne od zgłaszanych w analogicznym miesiącu poprzednich pięciu lat.
Czytaj dalej
21
gru

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w III kwartale 2015 roku

W III kwartale 2015 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 76,7 mln, z tego 44,1 mln dotyczyło cudzoziemców (57,6% ogółem) oraz 32,5 mln Polaków (42,4%). Około 74,5% ogółu przekroczeń dotyczyło granicy lądowej Polski z krajami Unii Europejskiej, 12,9% zewnętrznej granicy lądowej UE, 11,6% granicy powietrznej i 0,9% morskiej.
Czytaj dalej
21
gru

Życie religijne w Polsce

Jaki stosunek do wiary religijnej mają ludzie w Polsce? Czy modlą się oraz uczestniczą w mszach i nabożeństwach? Czy odczuwają związek ze swoją parafią i wspólnotą religijną? Jaka część społeczeństwa deklaruje brak przynależności do jakiegokolwiek wyznania religijnego?
Czytaj dalej
22
gru

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012-2014

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw (w przemyśle oraz sektorze usług) – wyniki kolejnej edycji badania opartego na międzynarodowych zaleceniach metodologicznych OECD i Eurostatu, stosowanych w ramach programu Community Innovation Survey 2014 (CIS 2014). Udział przedsiębiorstw innowacyjnych w latach 2012–2014. Dane dotyczące m.in. nakładów na działalność innowacyjną, źródeł informacji dla innowacji, celów działalności innowacyjnej oraz współpracy z innymi jednostkami w zakresie tej działalności, a także przeszkód utrudniających wprowadzenie innowacji. Prezentacja metodologii.
Czytaj dalej
22
gru

Energia ze źródeł odnawialnych w 2014 roku

Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w gospodarce polskiej. Bilanse nośników energii ze źródeł odnawialnych w 2014 r. i w latach poprzednich.
Czytaj dalej
22
gru

Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2015

Kompleksowe informacje statystyczne obrazujące stan gospodarki morskiej w 2014 r. w porównaniu z latami poprzednimi.
Czytaj dalej
23
gru

Biuletyn Statystyczny Nr 11/2015

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów miesięcznych, kwartalnych i rocznych z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, transportu, handlu wewnętrznego i zagranicznego. Miesięczne lub kwartalne dane charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw oraz państw Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
23
gru

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w listopadzie 2015 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej, obejmująca miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport), handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza i finansów publicznych. Ponadto – z częstotliwością kwartalną – szacunki PKB, tendencje obserwowane w demografii oraz informacje dotyczące wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych, nakładów inwestycyjnych, usług biznesowych, łączności, giełdy, a także sytuacji w wybranych krajach świata. Część tabelaryczna obejmuje wybrane wskaźniki sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i podstawowe wskaźniki makroekonomiczne dla państw UE, OECD i wybranych krajów rozwijających się.
Czytaj dalej
23
gru

Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w listopadzie 2015 r.

W końcu listopada 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1530,6 tys. osób (w tym 806,2 tys. kobiet) i była wyższa w porównaniu z ub. miesiącem, ale niższa niż w analogicznym okresie ub. roku. Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu listopada 2015 r. stanowili podobnie jak przed miesiącem 9,6% cywilnej ludności aktywnej zawodowo (w listopadzie 2014 r. – 11,4%). W końcu omawianego miesiąca urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 73,5 tys. osób (przed miesiącem 82,6 tys.; przed rokiem 56,4 tys.).
Czytaj dalej
23
gru

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu listopada 2015 r.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu listopada 2015 r.
Czytaj dalej
23
gru

Koniunktura konsumencka - Grudzień 2015 r.

W grudniu 2015 r. bieżące i przyszłe nastroje konsumenckie pogorszyły się w porównaniu do listopada br. Wartości głównych wskaźników powróciły do poziomu podobnego jak w październiku br.
Czytaj dalej
23
gru

Monitoring banków 2014

Informacje dotyczące działalności i wyników finansowych polskiego sektora bankowego na tle uwarunkowań makroekonomicznych oraz sytuacji na rynkach finansowych w Polsce i na świecie. Prezentowane są głównie tendencje rozwojowe sektora bankowego, analiza wyników finansowych polskich banków oraz wskaźniki określające ich standing finansowy.
Czytaj dalej
23
gru

Polacy oraz osoby urodzone w Polsce w wybranych krajach europejskich. Na podstawie wyników spisów ludności i mieszkań rundy 2011

Polska – w wyniku oddziaływania różnorodnych i podlegających zmianie czynników o charakterze demograficznym, społeczno-ekonomicznym oraz politycznym – była w swej historii najnowszej, i nadal pozostaje, krajem emigracyjnym, tj. takim, w którym liczba osób wyjeżdzających za granicę pozostaje wyższa od liczby osób przyjeżdżających do Polski.
Czytaj dalej
23
gru

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - październik 2015 r.

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.
Czytaj dalej
23
gru

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w listopadzie 2015 roku

Informacje o ilości produkcji wytworzonej wybranych wyrobów przemysłowych wg PKWiU/PRODPOL, obejmującej produkcję wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
28
gru

Bezrobocie rejestrowane. I-III kwartał 2015 r.

Liczba i struktura bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wg cech demograficznych, społeczno-zawodowych, czasu pozostawania bez pracy, ostatniego miejsca pracy. Wybrane kategorie bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Dane dotyczące płynności bezrobocia: napływ, odpływ wg różnych przyczyn. Wskaźnik stopy bezrobocia dla Polski, jak również dla Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
28
gru

Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2014 roku

Wartość nakładów na środki trwałe. Dane o wartości ewidencyjnej środków trwałych brutto, netto, oddanych do użytkowania, zlikwidowanych.
Czytaj dalej
28
gru

Mienie gmin i powiatów w latach 2012-2014

Opracowanie w kompleksowy sposób prezentuje informacje statystyczne dotyczące majątkowych aspektów funkcjonowania gmin i powiatów ze szczególnym uwzględnieniem elementów mienia służących realizacji zadań własnych. Publikacja wskazywać będzie także na przestrzenne zróżnicowanie stanu mienia jednostek samorządu terytorialnego.
Czytaj dalej
29
gru

Ceny w gospodarce narodowej. Listopad 2015 r.

Dynamika oraz poziomy cen w podstawowych obszarach gospodarki narodowej. Prezentowane wyniki przedstawione jako szeregi danych (wskaźniki cen, poziomy cen) w tablicach w formacie Excel, stanowiących bazy danych dla danego obszaru tematycznego (rolnictwo, przemysł, budownictwo, usługi, rynek detaliczny, eksport, import). Zaopatrywanie w dane w systemie ciągłym, w okresach miesięcznych, kwartalnych, narastających i rocznych. Dane pochodzą z badań statystycznych GUS oraz innych instytucji, będących uczestnikami zintegrowanego systemu statystyki publicznej.
Czytaj dalej
30
gru

Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2014 r.

Grupy przedsiębiorstw wg typów, wielkości, kraju pochodzenia kapitału jednostki dominującej. Podmioty krajowe należące do grup na tle przedsiębiorstw niefinansowych. Podstawowe dane o wynikach, przychodach i kosztach dla grup sporządzających skonsolidowane sprawozdanie finansowe, liczba pracujących, rodzaj działalności wg PKD 2007.
Czytaj dalej
30
gru

Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2014/2015 *

Poziom i kierunki zmian w zużyciu nawozów w roku gospodarczym 2014/2015 wg grup nawozów mineralnych, tj.: azotowych, fosforowych, potasowych oraz wapniowych z wydzieleniem grupy nawozów wapniowo-magnezowych oraz nawozów naturalnych. Informacje dotyczące zaopatrzenia w środki produkcji m.in. nawozy, środki ochrony roślin, pasze przemysłowe, materiał siewny w 2014 r.
Czytaj dalej
30
gru

Handel zagraniczny. I-IX 2015 r.

Obroty handlu zagranicznego wg sekcji CN, SITC i PKWiU w układzie grup krajów. Struktura eksportu i importu wg poszczególnych krajów. Wskaźniki cen transakcyjnych.
Czytaj dalej
30
gru

Kultura fizyczna w Polsce w latach 2013-2014

Charakterystyka działalności klubów sportowych w zakresie sekcji, rodzajów sportów, osób ćwiczących (w tym kobiet i młodzieży) oraz kadry szkoleniowej. Informacja o polskich związkach sportowych w zakresie rodzajów sportów, zawodników oraz sędziów sportowych (w tym z klasą międzynarodową), a także o działalności organizacji kultury fizycznej. Ponadto charakterystyka obiektów sportowych (rodzaj i standard obiektu) i informacja o medalach, w sportach olimpijskich, zdobytych przez zawodników polskich na arenie międzynarodowej.
Czytaj dalej
31
gru

Zdrowie i ochrona zdrowia w 2014 r.

Wyniki badań kondycji zdrowotnej ludności Polski oraz badań dotyczących infrastruktury i funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, prowadzonych w ramach Polskiej Statystyki Publicznej. W przypadku kondycji zdrowotnej ludności – informacje m.in. o zachorowalności na wybrane choroby (np. zakaźne, nowotwory złośliwe, choroby i zaburzenia psychiczne), o przyczynach hospitalizacji szpitalnej. W przypadku infrastruktury opieki zdrowotnej – informacje m.in. o stanie i działalności przedsiębiorstw prowadzących działalność leczniczą i o praktykach lekarskich, o kadrze medycznej, w tym o osobach posiadających prawo wykonywania zawodu i pracujących bezpośrednio z pacjentem, o podmiotach prowadzących działalność leczniczą w zakresie stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, o aptekach, pomocy doraźnej i ratownictwie medycznym, a także o służbie medycyny pracy. Podstawowe cechy charakteryzujące te placówki, np. rodzaje podmiotów, liczba łóżek, miejsc, karetek, liczba porad, osób leczonych, długości pobytu na oddziałach szpitalnych. Ponadto wybrane dane o wydatkach publicznych na ochronę zdrowia w 2014 r. i wyniki Narodowego Rachunku Zdrowia za 2013 rok. Poza częścią tabelaryczną: synteza wyników badań, uwagi metodyczne, objaśnienia pojęć stosowanych w opracowaniu, graficzna prezentacja opisywanych zjawisk.
Czytaj dalej
31
gru

Nauka i technika w 2014 r.

Dane i wskaźniki z zakresu statystyki nauki i techniki: działalności badawczo-rozwojowej (B+R), działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych i w sektorze usług, ochrony własności przemysłowej oraz zasobów ludzkich dla nauki techniki.
Czytaj dalej
31
gru

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I-III kwartale 2015 r.

Pracujący, zatrudnieni i ich wynagrodzenia nominalne i realne. Czas przepracowany. Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

7
gru

Transport w województwie zachodniopomorskim w 2014 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Publikacja zawiera informacje o sieci komunikacyjnej: drogach, mostach, liniach kolejowych, taborze transportowym oraz pojazdach samochodowych, przewozach ładunków i pasażerów wg rodzajów transportu oraz o przychodach i wynikach fnansowych w przedsiębiorstwach transportowych.
Czytaj dalej
17
gru

Portrety powiatów i gmin województwa lubuskiego w 2014 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Portrety powiatów i gmin województwa lubuskiego w 2014 r.
Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2015

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2015
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter