Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

1
lut

Jakość życia osób starszych w Polsce

W publikacji zaprezentowano oraz omówiono dane statystyczne dotyczące różnych aspektów jakości życia osób starszych w Polsce.
Czytaj dalej
2
lut

Wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą - oceny i oczekiwania (dane szczegółowe oraz szeregi czasowe). Aneks do publikacji (styczeń 2021)

Dominuje spadek udziału ankietowanych podmiotów wskazujących na poważne lub zagrażające stabilności firmy negatywne skutki pandemii, wyjątek stanowi przede wszystkim sektor usługowy. Sytuacja ta była najbardziej widoczna w przypadku jednostek handlu hurtowego (spadek wskazań o 7,1 pkt. proc.), w tym szczególnie w przedsiębiorstwach największych (spadek o 11,1 pkt. proc.) i handlu detalicznego (spadek o 3,7 pkt. proc.).
Czytaj dalej
4
lut

Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2019 roku

W publikacji scharakteryzowano całą zbiorowość przedsiębiorstw niefinansowych, prezentując liczebność i strukturę badanej zbiorowości w odniesieniu do danych z lat ubiegłych.
Czytaj dalej
4
lut

Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w Polsce w listopadzie i grudniu 2020 r.

W listopadzie 2020 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 0,6 mln turystów, którym udzielono 1,4 mln noclegów. W porównaniu z listopadem 2019 roku było to mniej odpowiednio o 77,4% i o 76,6%.
Czytaj dalej
9
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2020 roku

Przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2020 r. wyniosło 5457,98 zł.
Czytaj dalej
9
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2020 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2020 r. wyniosło 5456,81 zł
Czytaj dalej
9
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 roku

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2020 r. wyniosło 5167,47 zł.
Czytaj dalej
9
lut

Komunikat w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2020 roku w stosunku do 2019 roku

Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2020 r. w stosunku do 2019 r. wyniósł 1,7 %.
Czytaj dalej
9
lut

Komunikat w sprawie kwoty bazowej w 2020 roku

Kwota bazowa, o której mowa w art. 19 powołanej ustawy, w 2020 r. wyniosła 4512,41 zł.
Czytaj dalej
10
lut

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (folder dla rodzin biorących udział w badaniu aktywności ekonomicznej ludności) - III kwartał 2020 r.

Folder informacyjny dla rodzin biorących udział w badaniu aktywności ekonomicznej ludności zawierający podstawowe informacje na temat prowadzonego badania oraz wyniki badania przeprowadzonego w poprzednich kwartałach. Folder zawiera ogólne dane charakteryzujące sytuację na rynku pracy.
Czytaj dalej
11
lut

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON styczeń 2021

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
11
lut

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - styczeń 2021

Według stanu na koniec stycznia 2021 roku do rejestru REGON wpisanych było 4 667,5 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,1% więcej niż miesiąc wcześniej (3,4% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).
Czytaj dalej
12
lut

Szybki szacunek produktu krajowego brutto za czwarty kwartał 2020 roku

Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w IV kwartale 2020 roku zmniejszył się realnie o 2,8% rok do roku, wobec wzrostu o 3,6% w analogicznym okresie 2019 r.
Czytaj dalej
12
lut

Pokolenie gniazdowników w Polsce

Badanie dostarcza informacje o jednej z faz cyklu życia rodziny, stanowiąc przyczynek do analizy przemian wzorców przebiegu życia, w tym coraz późniejszego przechodzenia do dorosłości.
Czytaj dalej
15
lut

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-grudzień 2020 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń-grudzień ub. r. (według danych tymczasowych) wyniosły w cenach bieżących 1051,9 mld PLN w eksporcie oraz 998,3 mld PLN w imporcie.
Czytaj dalej
15
lut

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2021 roku (dane wstępne)

Według wstępnych danych w styczniu 2021 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,7% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,2%.
Czytaj dalej
15
lut

Wpływ pandemii COVID-19 na podmioty działające w obszarze kultury w trzecim kwartale 2020 r.

Większość instytucji kultury (61,6%) wskazało, że doświadczyło negatywnych skutków pandemii COVID-19, poprzez m.in. spadek przychodów z działalności gospodarczej.
Czytaj dalej
15
lut

Rejestracje i upadłości podmiotów gospodarczych w IV kwartale 2020 roku

W IV kwartale 2020 roku odnotowano 75 925 rejestracji podmiotów gospodarczych tj. o 3,0% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku oraz 106 upadłości podmiotów gospodarczych tj. o 33,3% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku.
Czytaj dalej
15
lut

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2021 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2021 r. w stosunku do grudnia 2020 r. wyniósł 101,2 (wzrost cen o 1,2%).
Czytaj dalej
17
lut

Koniunktura konsumencka - luty 2021 roku

W lutym 2021 r. odnotowano niewielkie pogorszenie obecnych nastrojów konsumenckich przy jednoczesnej poprawie przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł -25,2a i był o 0,1 p. proc. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej
17
lut

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2021 roku

W styczniu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było niższe o 2,0% r/r i wyniosło 6314,1 tys., natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie było wyższe o 4,8% r/r i wyniosło 5536,80 zł (brutto).
Czytaj dalej
17
lut

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2021 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2021 r. wyniosło 5536,80 zł.
Czytaj dalej
17
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2021 roku

Miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2021 r. wyniosło 5536,79 zł.
Czytaj dalej
18
lut

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2021 roku

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2021 r. wzrosły zarówno w stosunku do grudnia 2020 r., jak i w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 0,7%.
Czytaj dalej
18
lut

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2021 roku

W styczniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 0,9% w porównaniu ze styczniem ub. roku, kiedy to notowano wzrost o 1,1%, natomiast w porównaniu z grudniem ub. roku spadła o 5,1%.
Czytaj dalej
18
lut

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2021 roku

Według wstępnych danych, w styczniu 2021 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 2,3%, a w porównaniu z grudniem 2020 r. - o 0,1%.
Czytaj dalej
18
lut

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2020 r. i w drugim półroczu 2020 r.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2020 r. wyniosło 4512,41 zł, a w drugim półroczu 2020 r. wyniosło 4651,78 zł.
Czytaj dalej
19
lut

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2021 roku

W styczniu 2021 roku oddano do użytkowania mniej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła natomiast liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
19
lut

Dynamika sprzedaży detalicznej w styczniu 2021 roku

Sprzedaż detaliczna1 w cenach stałych2 w styczniu 2021 r. była niższa niż przed rokiem o 6,0% (wobec wzrostu o 3,5% w styczniu 2020 r.). W porównaniu z grudniem 2020 r. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 24,9%.
Czytaj dalej
19
lut

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2021 roku

Według wstępnych danych produkcja budowlanomontażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w styczniu br. była niższa o 10,0% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem wzrost o 6,4%) i niższa o 62,8% w stosunku do grudnia 2020 roku (przed rokiem spadek o 57,3%).
Czytaj dalej
19
lut

Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w czwartym kwartale 2020 roku

Ceny produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2020 r. w stosunku do III kwartału 2020 r. wzrosły o 0,6 %.
Czytaj dalej
22
lut

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - luty 2021 roku

W lutym br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w większości prezentowanych obszarów gospodarki utrzymuje się na zbliżonym poziomie lub jest lepszy niż w styczniu br. Na dodatnim poziomie kształtuje się on tylko w sekcji informacja i komunikacja. Najbardziej pesymistyczne oceny koniunktury zgłaszają podmioty z sekcji zakwaterowanie i gastronomia, choć jednocześnie te jednostki odnotowują największą poprawę koniunktury w stosunku do stycznia br. W większości badanych obszarów odnotowuje się poprawę składowych „prognostycznych”, a w przypadku składowych „diagnostycznych” – pogorszenie lub brak zmian.
Czytaj dalej
22
lut

Ceny produktów rolnych w styczniu 2021 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych1 wzrosły w styczniu 2021 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego o 0,3%, były natomiast niższe w porównaniu ze styczniem 2020 r. o 3,6%.
Czytaj dalej
22
lut

Turyści w bazie noclegowej. Grudzień 2020 roku

Turyści krajowi i zagraniczni korzystający z bazy noclegowej w 2020 roku i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
22
lut

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (grudzień 2020 r.)

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych.
Czytaj dalej
22
lut

Zgony według przyczyn za I półrocze 2020 roku - dane wstępne

Zestawienie tabelaryczne prezentujące wstępne dane o zgonach według klas przyczyn zgonów i wieku osób zmarłych oraz podziału na miasto i wieś.
Czytaj dalej
23
lut

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w styczniu 2021 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny), transportu oraz handlu zagranicznego, a także sytuacji w wybranych krajach świata.
Czytaj dalej
23
lut

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w styczniu 2021 roku

Podstawowe informacje prezentujące ilość produkcji ważniejszych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez przedsiębiorstwa produkcyjne, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Informacje prezentowane co miesiąc dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
23
lut

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu stycznia 2021 r.

Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu stycznia 2021 r.
Czytaj dalej
23
lut

Biuletyn Statystyczny Nr 1/2021

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych - z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport) i handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych.
Czytaj dalej
23
lut

Produkcja wyrobów przemysłowych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się / zwalczaniem COVID-19 w styczniu 2021 r.

W styczniu 2021 r. podmioty gospodarcze uczestniczące w miesięcznym badaniu produkcji wyrobów przemysłowych o liczbie pracujących 50 i więcej osób, sprawozdały, że wyprodukowały 5 484 339 sztuk maseczek ochronnych stosowanych w medycynie oraz 13 322 962 sztuk maseczek ochronnych pozostałych.
Czytaj dalej
24
lut

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2021 (luty 2021)

Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych (z pogłębioną prezentacją wyników dla sekcji zakwaterowanie i gastronomia) uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej
25
lut

Organizacje pożytku publicznego i 1% w 2019 roku

W latach 2008-2019 liczba aktywnych organizacji pożytku publicznego (OPP) wzrosła o ponad 1/3 z 6,2 tys. do 9,4 tys. W 2019 r. 8,8 tys. OPP otrzymało odpis 1% podatku PIT za 2018 r. Średnia kwota tego odpisu wyniosła 99,2 tys. zł, a połowa z uprawnionych organizacji pożytku publicznego uzyskała nie więcej niż 5,5 tys. zł.
Czytaj dalej
25
lut

Turystyka w Unii Europejskiej - dane za 2019 rok

W 2019 r. w turystycznych obiektach noclegowych w krajach UE przebywało 1,1 mld osób, które skorzystały z 3,4 mld noclegów. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba turystów wzrosła o 3,4%, a liczba udzielonych im noclegów o 3,1%.
Czytaj dalej
25
lut

Informacja o rynku pracy w czwartym kwartale 2020 r.

Na podstawie wyników badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), prezentującego przeciętne wartości w badanym okresie, w IV kwartale 2020 r. w porównaniu z poprzedzającym go kwartałem w populacji osób w wieku 15 lat i więcej zaobserwowano niewielki wzrost liczby pracujących przy jednoczesnym, także niewielkim, zmniejszeniu liczby bezrobotnych. Wiązało się to z ograniczonymi możliwościami osobistego poszukiwania pracy i gotowości do jej podjęcia w czasie zwiększonych w ostatnim kwartale roku obostrzeń wynikających z walki z pandemią COVID-19.
Czytaj dalej
25
lut

Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 2015-2019

Analiza zbiorowości nowych podmiotów w ciągu pierwszych 5 lat ich funkcjonowania na rynku. Zaprezentowano m.in. informacje na temat sposobu ich powstania, napotykanych trudności, terytorialnego zakresu działania oraz wskaźników przeżywalności.
Czytaj dalej
25
lut

Komunikat w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2020 r.

Cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2020 r. wyniosła 5012 zł.
Czytaj dalej
26
lut

Dochody i warunki życia ludności Polski - raport z badania EU-SILC 2019

Kolejna edycja raportu z Europejskiego Badania Warunków Życia Ludności (EU-SILC) zawierająca dane na temat zróżnicowania dochodów w Polsce, zdrowia osób w wieku 16 lat lub więcej (w tym samooceny stanu zdrowia), warunków mieszkaniowych, wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania, ocen respondentów dotyczących wybranych materialnych i niematerialnych aspektów jakości życia, a także wybrane wskaźniki spójności społecznej. Przedstawione zostały również wyniki analizy danych z badania modułowego dot. międzypokoleniowego dziedziczenia niekorzystnych sytuacji życiowych.
Czytaj dalej
26
lut

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2017-2019

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w przemyśle oraz w sektorze usług - wyniki kolejnej skróconej edycji badania w ramach Wspólnotowego Badania Innowacji (CIS - Community Innovation Survey) opartego na metodyce opracowanej przez Eurostat i OECD, wynikającej z Podręcznika Oslo.
Czytaj dalej
26
lut

Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w czwartym kwartale 2020 roku

Produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w IV kwartale 2020 r. zmniejszył się realnie o 2,8% rok do roku, wobec wzrostu o 3,6% w analogicznym kwartale 2019 r. (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego)
Czytaj dalej
26
lut

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za czwarty kwartał 2020 r.

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2020 r. w stosunku do III kwartału 2020 r. wyniósł 100,5 (wzrost cen o 0,5 %).
Czytaj dalej
26
lut

Zdrowie i ochrona zdrowia w 2019 roku

Wyniki badań kondycji zdrowotnej ludności Polski oraz badań dotyczących infrastruktury i funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, prowadzonych w ramach Polskiej Statystyki Publicznej.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

1
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w grudniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu zamieszczone zostały podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podlaskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
1
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - grudzień 2020 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja zawiera liczne mapy i kartogramy. Wybrane informacje zaprezentowano według sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
1
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w grudniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
1
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego 2021 (XII 2020)

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
1
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - grudzień 2020

Urząd Statystyczny w Kielcach

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego dotyczące m.in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
1
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (grudzień 2020 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego w grudniu 2020 r.
Czytaj dalej
1
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w grudniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w grudniu 2020 r.
Czytaj dalej
1
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - grudzień 2020

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa opolskiego.
Czytaj dalej
1
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - grudzień 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
1
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w grudniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
1
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Grudzień 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej
1
lut

Statystyka Warszawy. Grudzień 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
1
lut

Region Mazowiecki Regionalny w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Niniejsza publikacja jest odpowiedzią na potrzeby władz samorządowych i przedstawicieli JST. Charakteryzuje zarówno zróżnicowanie wewnątrz regionu mazowieckiego regionalnego, jak również jego pozycję wśród pozostałych regionów Polski i jest uzupełnieniem wydawanej od lat publikacji Region warszawski stołeczny.
Czytaj dalej
1
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w grudniu 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
4
lut

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie zachodniopomorskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

W 2019 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego działalność gospodarczą prowadziły 1303 podmioty z kapitałem zagranicznym (wobec 1360 w 2018 r.). Stanowiło to 5,2% podmiotów z kapitałem zagranicznym w Polsce i pozycjonowało zachodniopomorskie na 6. miejscu wśród pozostałych województw. Wartość ulokowanego kapitału zagranicznego wyniosła 6557,6 mln zł, tj. o 1,3% mniej niż przed rokiem.
Czytaj dalej
8
lut

Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego 2020

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Publikacja zawiera bogaty zestaw danych charakteryzujących poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki województwa, zgrupowanych w 22 działach tematycznych.
Czytaj dalej
10
lut

Światowy Dzień Chorego - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
11
lut

Pokolenie gniazdowników w Polsce

Urząd Statystyczny w Warszawie

Urząd Statystyczny w Warszawie, korzystając z doświadczeń Ośrodka Administracyjnych Źródeł Danych oraz Mazowieckiego Ośrodka Badań Regionalnych przygotował pracę eksperymentalną o pokoleniu polskich gniazdowników. Umiejętne wykorzystanie danych administracyjnych w połączeniu z nowatorskimi metodami definiowania rodzin i identyfikowania populacji, opracowanymi w Departamencie Badań Demograficznych GUS, dało zaskakujące wyniki. Udało nam się stworzyć bardzo szczegółowy obraz pewnego wycinka populacji mieszkańców kraju w skali gmin i poszczególnych roczników. Socjologowie i statystycy opierali się do tej pory wyłącznie na badaniach realizowanych na próbach reprezentatywnych. Źródła administracyjne umożliwiły nakreślenie eksperymentalnego portretu całego pokolenia gniazdowników w Polsce.
Czytaj dalej
15
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie warmińsko-mazurskim. Stan na koniec 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie warmińsko-mazurskim. Stan na koniec 2020 r.
Czytaj dalej
15
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim - stan na koniec 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Liczba podmiotów gospodarki narodowej w województwie wielkopolskim w końcu 2020 r. wyniosła 461,2 tys., tj. o 15,0 tys. więcej niż w 2019 r. Podmioty prowadziły swoją działalność najczęściej w obszarze handlu, naprawy pojazdów samochodowych. Na każde 100 nowo zarejestrowanych podmiotów przypadało 51 wyrejestrowanych z bazy REGON (wobec 53 w 2019 r.).
Czytaj dalej
15
lut

Województwo wielkopolskie 2020

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Folder zestawia podstawowe charakterystyki społeczno-gospodarcze opisujące województwo wielkopolskie. Ukazuje udział tego regionu w wielkościach ogólnopolskich, prezentuje go na tle Unii Europejskiej oraz określa jego pozycję wśród pozostałych regionów.
Czytaj dalej
15
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie mazowieckim. Stan na koniec 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W końcu 2020 r. zarejestrowanych było 887329 podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 3,8% więcej niż rok wcześniej. Ponad połowa jednostek (53,6%) miała swoją siedzibę w m.st. Warszawie. Najwięcej podmiotów (21,4%) zajmowało się handlem; naprawą pojazdów samochodowych, jednak największy wzrost w stosunku do 2019 r. nastąpił w sekcji informacja i komunikacja (o 8,0%).
Czytaj dalej
16
lut

Potrzeby informacyjne jednostek samorządu terytorialnego w województwie mazowieckim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

„Badanie potrzeb informacyjnych jednostek samorządu terytorialnego” zrealizowane zostało w grudniu 2020 r. Była to szósta edycja badania, które od 2010 r. przeprowadzane jest co dwa lata. Zaproszenie do wypełnienia ankiety zostało wysłane do 369 jednostek z terenu województwa mazowieckiego: starostw powiatowych, urzędów miast, gmin i dzielnic m.st. Warszawy. Badanie przeprowadzone zostało za pomocą formularza elektronicznego.
Czytaj dalej
17
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie zachodniopomorskim. Stan na koniec 2020 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Według stanu na koniec 2020 r. w rejestrze REGON odnotowano 234131 podmiotów gospodarki narodowej (bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie), tj. o 5916 więcej niż przed rokiem. Niemal co trzeci podmiot miał swoją siedzibę w m. Szczecin. Blisko trzy czwarte jednostek w rejestrze stanowiły osoby fizyczne. Najczęściej podmioty prowadziły działalność związaną z handlem; naprawą pojazdów samochodowych oraz budownictwem.
Czytaj dalej
17
lut

Inteligentna specjalizacja województwa mazowieckiego w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2010 r. Komisja Europejska przyjęła „Strategię Europa 2020 – Strategię na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”. Aby realizować wskazane w tym dokumencie priorytety, władze regionalne zostały zobowiązane do opracowania strategii inteligentnej specjalizacji.
Czytaj dalej
18
lut

Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie łódzkim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

W 2019 r. na terenie województwa łódzkiego badana zbiorowość podmiotów z kapitałem zagranicznym liczyła jednostek
Czytaj dalej
18
lut

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie wielkopolskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W 2019 r. działalność gospodarczą w województwie wielkopolskim prowadziło 2,0 tys. podmiotów z kapitałem zagranicznym, a wartość zainwestowanego w nich kapitału zagranicznego wyniosła 24,4 mld zł. Kapitał zagraniczny w dużych podmiotach stanowił 74,4% jego ogólnej wartości. Najwięcej podmiotów prowadziło działalność związaną z handlem; naprawą pojazdów samochodowych (29,3%), a najwięcej kapitału zagranicznego zaangażowano w podmioty zajmujące się przetwórstwem przemysłowym (42,0%).
Czytaj dalej
22
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w m.st. Warszawie. Stan na koniec 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W końcu 2020 r. zarejestrowanych było 475287 podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 4,2% więcej niż rok wcześniej. W ogólnej liczbie podmiotów dominowały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (55,2%). Najwięcej podmiotów (19,5%) zajmowało się działalnością profesjonalną, naukową i techniczną, jednak największy wzrost w stosunku do 2019 r. nastąpił w sekcji informacja i komunikacja (o 7,8%).
Czytaj dalej
23
lut

Bezrobocie rejestrowane w Radomiu w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W końcu grudnia 2020 r. w Radomiu zaobserwowano wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych i stopy bezrobocia. Większość (50,8%) ogółu bezrobotnych stanowili mężczyźni. Wśród zarejestrowanych bezrobotnych według grup wieku najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 35–44 lata (ponad 27%).
Czytaj dalej
23
lut

Bezrobocie rejestrowane w Ostrołęce w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W końcu grudnia 2020 r. w Ostrołęce zanotowano wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych i stopy bezrobocia. Większość (53%) ogółu bezrobotnych stanowiły kobiety. Wśród zarejestrowanych bezrobotnych według grup wieku najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 35–44 lata (tj. 27%).
Czytaj dalej
23
lut

Bezrobocie rejestrowane w Płocku w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W końcu grudnia 2020 r. w Płocku zaobserwowano wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych i stopy bezrobocia. Większość (61%) ogółu bezrobotnych stanowiły kobiety. Wśród zarejestrowanych bezrobotnych według grup wieku najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 35–44 lata (prawie 28%).
Czytaj dalej
23
lut

Bezrobocie rejestrowane w Siedlcach w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W końcu grudnia 2020 r. w Siedlcach zaobserwowano wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych i stopy bezrobocia. Większość (53%) ogółu bezrobotnych stanowiły kobiety. Wśród zarejestrowanych bezrobotnych według grup wieku najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 25–34 lata (prawie 30%).
Czytaj dalej
24
lut

Wybrane dane o podregionach województwa mazowieckiego. IV kw. 2020 r. Informacje dla poszczególnych podregionów.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych opracowana została w oparciu o istniejący zasadniczy trójstopniowy podział kraju na województwa, powiaty i gminy, przy pomocy którego od 1 I 2018 wyodrębnione zostały trzy dodatkowe nieadministracyjne poziomy, w ramach których w Polsce r. funkcjonuje 97 jednostek statystycznych NUTS.
Czytaj dalej
25
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie łódzkim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON prowadzony przez Prezesa GUS.
Czytaj dalej
26
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w lutym 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lutym br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w styczniu br.
Czytaj dalej
26
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w styczniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu zamieszczone zostały podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podlaskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
26
lut

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – luty 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w lutym 2021 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
26
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - styczeń 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja zawiera liczne mapy i kartogramy. Wybrane informacje zaprezentowano według sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
26
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w styczniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
26
lut

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie pomorskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

W 2019 r. na terenie województwa pomorskiego badaniem objęto 1296 podmiotów z kapitałem zagranicznym, a wartość ulokowanego w nich kapitału zagranicznego wyniosła 6651,3 mln zł, o 9,2% więcej niż przed rokiem. Pod względem liczby pracujących najwięcej kapitału zagranicznego ulokowano w podmiotach zatrudniających 250 osób i więcej (31,6%), natomiast według sekcji – wśród podmiotów działających w przetwórstwie przemysłowym (33,0%).
Czytaj dalej
26
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lutym br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w styczniu br. Wyjątkiem jest sekcja informacja i komunikacja, gdzie oceny spadły.
Czytaj dalej
26
lut

Bezrobocie rejestrowane w województwie pomorskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera uogólnione informacje na temat bezrobotnych w województwie pomorskim w 2020 r., dotyczące między innymi bezrobotnych według płci, wieku i wykształcenia.
Czytaj dalej
26
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego 2021 (I 2021)

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
26
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w lutym 2021 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
26
lut

Koniunktura gospodarcza województwa świętokrzyskiego w lutym 2021 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM, aneks dotyczący wpływu pandemii na koniunkturę – luty 2021 r.
Czytaj dalej
26
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - styczeń 2021

Urząd Statystyczny w Kielcach

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego dotyczące m.in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
26
lut

Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie łódzkim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja sygnalna prezentuje podstawowe dane o mikroprzedsiębiorstwach w województwie łódzkim w 2019 r.
Czytaj dalej
26
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (styczeń 2021 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego w styczniu 2021 r.
Czytaj dalej
26
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2021 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w lutym 2021 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
26
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lutym 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lutym 2021 r.
Czytaj dalej
26
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w styczniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w styczniu 2021 r.
Czytaj dalej
26
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - luty 2021 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lutym br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie lub podobnie jak w styczniu br. Wyjątkiem jest sekcja budownictwo, gdzie oceny spadły.
Czytaj dalej
26
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - styczeń 2021

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa opolskiego.
Czytaj dalej
26
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - styczeń 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
26
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w lutym 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lutym br. oceniają koniunkturę gorzej lub podobnie jak w styczniu br. Wyjątkiem jest sekcja zakwaterowanie i gastronomia oraz transport i gospodarka magazynowa, gdzie oceny wzrosły. Do badania za luty br. – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 lutego – dołączono moduł pytań diagnozujący wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą (wyniki w Aneksie).
Czytaj dalej
26
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w styczniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
26
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Styczeń 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej
26
lut

Statystyka Warszawy. Styczeń 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
26
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Luty 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lutym br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w styczniu br. Wyjątkiem jest sekcja informacja i komunikacja oraz przetwórstwo przemysłowe, gdzie oceny są podobne jak przed miesiącem oraz budownictwo, gdzie oceny spadły.
Czytaj dalej
26
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w styczniu 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
26
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter