Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

1
lut

Rocznik Statystyczny Przemysłu 2016

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, produkcja sprzedana, wskaźniki cen, produkcja globalna, zużycie pośrednie, wartość dodana brutto, produkcja ważniejszych wyrobów, finanse przedsiębiorstw, zatrudnienie i wydajność pracy, czas pracy i warunki pracy, wynagrodzenia, nakłady inwestycyjne, środki trwałe, handel zagraniczny wyrobami przemysłowymi, bilanse paliwowo-energetyczne, zużycie niektórych paliw i energii elektrycznej oraz wybranych materiałów w przemyśle, technika i wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych, zagrożenie i ochrona środowiska.
Czytaj dalej
2
lut

Wyniki finansowe instytucji kultury w 2015 roku

Aktywa trwałe netto osiągnęły wartość 13 770,8 mln zł (o 5,2% więcej niż na koniec roku 2014).
Czytaj dalej
7
lut

Jakość życia w Polsce w 2015 roku. Wyniki badania spójności społecznej

Publikacja „Jakość życia w Polsce w 2015 r.” jest obszernym raportem analityczno-metodologicznym ze zrealizowanego w 2015 r. badania spójności społecznej.
Czytaj dalej
9
lut

Komunikat w sprawie kwoty bazowej w 2016 roku

Kwota bazowa, o której mowa w art. 19 powołanej ustawy, w 2016 r. wyniosła 3536,87 zł.
Czytaj dalej
9
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 roku

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2016 r. wyniosło 4047,21 zł.
Czytaj dalej
9
lut

Komunikat w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2016 r. w stosunku do 2015 r.

Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2016 r. w stosunku do 2015 r. wyniósł 4,2 %.
Czytaj dalej
9
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2016 roku

Przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2016 r. wyniosło 4218,92 zł.
Czytaj dalej
9
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2016 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2016 r. wyniosło 4217,23 zł.
Czytaj dalej
13
lut

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2017 roku

W styczniu 2017 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych, według wstępnych danych, były wyższe o 0,4% niż w grudniu ub. roku oraz o 1,8% w porównaniu z analo­gicznym miesiącem ub. roku.
Czytaj dalej
13
lut

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2017 roku

Według wstępnych danych wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2017 r. w stosunku do grudnia 2016 r. wyniósł 100,4 (wzrost cen o 0,4%).
Czytaj dalej
14
lut

Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2016

Kompleksowe informacje o wynikach produkcji rolniczej, warunkach produkcyjno-ekonomicznych rolnictwa, bilansowym rozliczeniu produkcji ważniejszych (głównych) produktów rolnych, zaopatrzeniu i zużyciu środków produkcji oraz informacje przedstawiające sytuację dochodową w rolnictwie.
Czytaj dalej
14
lut

Szybki szacunek produktu krajowego brutto za IV kwartał 2016 r.

Dane mają charakter wstępny i mogą być przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w kwartalnych rachunkach narodowych, w momencie opracowania pierwszego regularnego szacunku PKB za IV kwartał 2016 r., który zostanie opublikowany w dniu 28.02.2017
Czytaj dalej
15
lut

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń grudzień 2016 roku

W okresie styczeń – grudzień 2016 r. (według danych wstępnych) eksport w cenach bieżących wyniósł 798199,1 mln zł, a import 777539,2 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 20659,9 mln zł, natomiast w 2015 r. wyniosło 9862,5 mln zł. W porównaniu z 2015 r. eksport wzrósł o 6,3%, a import był wyższy o 4,9%.
Czytaj dalej
16
lut

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2017 roku

W styczniu 2017 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 4,5% r/r i wyniosło 5959,7 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 4,3% r/r i wyniosło 4277,32 zł.
Czytaj dalej
16
lut

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2017 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2017 r. wyniosło 4277,32 zł.
Czytaj dalej
16
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2017 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2017 r. wyniosło 4277,14 zł.
Czytaj dalej
16
lut

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe w 2016 r. i w drugim półroczu 2016 r.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2016 r. wyniosło 3536,87 zł, a w drugim półroczu 2016 r. wyniosło 3622,05 zł.
Czytaj dalej
16
lut

Turyści w bazie noclegowej. Grudzień 2016 r.

Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
17
lut

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w styczniu 2017 roku

W styczniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 9,0% w porównaniu ze styczniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 1,3%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 2,1% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano spadek o 8,6%.
Czytaj dalej
17
lut

Budownictwo mieszkaniowe - styczeń 2017

W styczniu 2017 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż w styczniu 2016 roku. Wzrosła również liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym i liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
17
lut

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2017 roku

Według wstępnych danych w styczniu 2017 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 4,1% w porównaniu ze styczniem 2016 r. Wzrost cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej – o 0,3%.
Czytaj dalej
17
lut

Dynamika sprzedaży detalicznej w styczniu 2017 r.

W styczniu br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku o 9,6% (wobec wzrostu o 6,1% przed miesiącem oraz o 3,2% w styczniu 2016 r.). W porównaniu z grudniem ub. roku miał miejsce sezonowy spadek sprzedaży detalicznej o 22,3% (wobec spadku przed rokiem o 24,9%).
Czytaj dalej
20
lut

Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2016 r.

Ceny produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2016 r. w stosunku do III kwartału 2016 r. wzrosły o 0,1%
Czytaj dalej
20
lut

Ceny produktów rolnych w styczniu 2017 roku

Na rynku rolnym w styczniu 2017 r., zarówno w skupie jak i na targowiskach w skali miesiąca odnotowano wzrost cen większości podstawowych produktów rolnych z wyjątkiem cen żywca wieprzowego, a także owsa na targowiskach oraz żywca drobiowego i mleka w skupie.
Czytaj dalej
20
lut

Osobowy ruch graniczny z Ukrainą, Białorusią i Rosją - styczeń 2017 r.

Wykresy ilustrujące osobowy ruch graniczny na przejściach z Ukrainą, Białorusią i Rosją.
Czytaj dalej
20
lut

Podstawowe dane o sektorze non-profit w 2014 roku

Dominującą grupą wśród organizacji non-profit były stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne (72 tys.), następnie związki zawodowe (12,9 tys.) oraz fundacje. Zdecydowanie mniej liczne były natomiast organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego (2,9 tys.), społeczne podmioty wyznaniowe (1,8 tys.), organizacje pracodawców (0,3 tys.) oraz - stanowiące najmniejszą grupę w sektorze non-profit - partie polityczne (niespełna 0,1 tys.).
Czytaj dalej
21
lut

Komunikat w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2016 r.

Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2016 r. wyniosła 4000 zł.
Czytaj dalej
21
lut

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lutym 2017 roku

W lutym dyrektorzy przedsiębiorstw w większości badanych sekcji zgłaszają korzystne oceny koniunktury, lepsze od formułowanych przed miesiącem. Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe oceniają koniunkturę pozytywnie, lepiej niż w styczniu br., a także w lutym ostatnich ośmiu lat.
Czytaj dalej
21
lut

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Grudzień 2016 r.

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych.
Czytaj dalej
21
lut

Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Charakterystyka przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób oraz podstawowe informacje o wynikach osiąganych z ich działalności gospodarczej.
Czytaj dalej
22
lut

Koniunktura konsumencka. Luty 2017 roku

W lutym 2017 r. zanotowano różnokierunkowe zmiany nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej
22
lut

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2016 r.

Liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON, liczba podmiotów nowo zarejestrowanych oraz wykreślonych wg form prawnych, rodzaju kapitału, liczby pracujących.
Czytaj dalej
23
lut

Biuletyn Statystyczny Nr 1/2017

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów miesięcznych, kwartalnych i rocznych z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, transportu, handlu wewnętrznego i zagranicznego. Miesięczne lub kwartalne dane charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw oraz państw Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
23
lut

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w styczniu 2017 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej, obejmująca miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport), handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza i finansów publicznych. Ponadto – z częstotliwością kwartalną – szacunki PKB, tendencje obserwowane w demografii oraz informacje dotyczące wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych, nakładów inwestycyjnych, usług biznesowych, łączności, giełdy, a także sytuacji w wybranych krajach świata. Część tabelaryczna obejmuje wybrane wskaźniki sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i podstawowe wskaźniki makroekonomiczne dla państw UE, OECD i wybranych krajów rozwijających się.
Czytaj dalej
23
lut

Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna Informacja o rynku pracy - czwarty kwartał 2016 roku

Kwartalna informacja o rynku pracy prezentuje wstępne dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w IV kwartale 2016 r. w porównaniu z wynikami badań przeprowadzonych w III kwartale 2016 r. oraz z IV kwartałem 2014 i 2015 r.
Czytaj dalej
23
lut

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w styczniu 2017 roku

Informacje o ilości produkcji wytworzonej wybranych wyrobów przemysłowych wg PKWiU/PRODPOL...
Czytaj dalej
27
lut

Informator GUS 2017 (folder)

Ogólne informacje o podstawach prawnych działania statystyki publicznej, badaniach prowadzonych przez statystykę publiczną, zbiorach statystycznych, zasadach i formach udostępniania danych...
Czytaj dalej
28
lut

Produkt krajowy brutto w czwartym kwartale 2016 roku

W IV kwartale 2016 r. produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,7% w porównaniu z poprzednim kwartałem, i był wyższy niż przed rokiem o 3,1%.
Czytaj dalej
28
lut

Wiadomości Statystyczne nr 2/2017 (669)

W numerze m. in: Paulina ZIEMBIŃSKA — Znaczenie rewizji danych w procesie modelowania; Dariusz KOTLEWSKI — Dekompozycje wartości dodanej brutto na wkłady wynagrodzeń czynników praca i kapitał...
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

3
lut

Rozwój zrównoważony

Urząd Statystyczny w Warszawie

Dużym wyzwaniem dla działań polityki regionalnej jest niwelowanie dysproporcji rozwojowych występujących pomiędzy regionami. Szczególnie, w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju konieczne jest znalezienie takiego rozwiązania, które wspierałoby rozwój społeczny i gospodarczy z uwzględnieniem stanu środowiska przyrodniczego.
Czytaj dalej
9
lut

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO - Województwo Lubuskie

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
10
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie zachodniopomorskim. Stan na koniec 2016 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Dynamika podmiotów gospodarki narodowej. Podmioty gospodarki narodowej wg liczby pracujących, sektorów własności, w ujęciu terytorialnym, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, ruch rejestracyjny podmiotów gospodarki narodowej.
Czytaj dalej
10
lut

Bezrobotni zarejestrowani w dzielnicach Warszawy w końcu IV kwartału 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla dzielnic m.st. Warszawy
Czytaj dalej
17
lut

Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie łódzkim w 2015 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Prezentowane dane w opracowaniu dotyczą podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego i zostały opracowane na podstawie formularza KZ - roczne sprawozdanie statystyczne podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego.
Czytaj dalej
17
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie warmińsko-mazurskim. Stan na koniec 2016 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie warmińsko-mazurskim. Stan na koniec 2016 r.
Czytaj dalej
17
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie mazowieckim. Stan na koniec 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON prowadzony przez Prezesa GUS w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 1068) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. poz. 2009).
Czytaj dalej
20
lut

22 lutego. Europejski Dzień Ofiar Przestępstw

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza, m.st. Warszawy i powiatów
Czytaj dalej
20
lut

Statystyka gmin i powiatów województwa mazowieckiego w latach 2010 i 2015

Urząd Statystyczny w Warszawie

Podstawowa część opracowania to „Dane statystyczne”, w której zamieszczono szczegółowe informacje w przekrojach terytorialnych o środowisku, stanie i strukturze ludności, lokalnych rynkach pracy, wybranych elementach infrastruktury społecznej i technicznej, podmiotach gospodarki narodowej oraz z zakresu budżetów powiatów i gmin.
Czytaj dalej
21
lut

Województwo podlaskie w latach 2013-2016 (I-XII)

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa podlaskiego w latach 2013-2016 m.in. z zakresu demografii, rynku pracy, mieszkań oddanych do użytkowania, rolnictwa, przemysłu, budownictwa oraz podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON.
Czytaj dalej
24
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie łódzkim (stan na koniec 2016 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Źródłem publikowanych danych w opracowaniu jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON prowadzony przez Prezesa GUS.
Czytaj dalej
24
lut

Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w województwie zachodniopomorskim
Czytaj dalej
24
lut

Euroregion Nysa 2016 – wybrane informacje statystyczne

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Prezentowane opracowanie zawiera zestaw przekrojowych informacji statystycznych o powiatach polskich, czeskich i niemieckich należących do Euroregionu Nysa. Jest ono efektem współpracy statystyków z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu z partnerami z Krajowego Urzędu Statystycznego Saksonii w Kamenz oraz Czeskiego Urzędu Statystycznego Przedstawicielstwa w Libercu, prowadzonej w ramach struktur roboczych Euroregionu Nysa.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w styczniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie kujawsko-pomorskim w lutym 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w lutym 2017 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
28
lut

Tereny wiejskie w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r. Infrastruktura komunalna

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie sygnalne zawiera podstawowe informacje statystyczne na temat stanu infrastruktury komunalnej w na terenach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 r. Odnaleźć w nim można informacje dotyczące rozmieszczenia obiektów infrastruktury komunalnej, a także zużycia poszczególnych mediów i liczby ludności z nich korzystającej. Prezentowane są również dane statystyczne dotyczące ilości odpadów komunalnych zebranych na terenach wiejskich.
Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - styczeń 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja zawiera liczne mapy i kartogramy. Wybrane informacje zaprezentowano według sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie pomorskim najbardziej korzystnie, choć gorzej niż przed miesiącem, oceniają przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność z zakresu informacji i komunikacji. Pozytywne opinie zgłaszane są również przez firmy z sekcji transport i gospodarka magazynowa, przetwórstwo przemysłowe oraz jednostki zajmujące się handlem detalicznym. Negatywne oceny ogólnego klimatu koniunktury formułują podmioty prowadzące działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii, budownictwa oraz handlu hurtowego, ale jedynie w przypadku jednostek z sekcji zakwaterowanie i gastronomia opinie te są gorsze od zgłaszanych w styczniu.
Czytaj dalej
28
lut

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie pomorskim w 2015 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Podstawowym źródłem danych wykorzystanym do scharakteryzowania zbiorowości podmiotów, w których udziały posiadali inwestorzy zagraniczni, jest roczne sprawozdanie statystyczne podmiotów z kapitałem zagranicznym – KZ. Badaniem objęto podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w których w końcu 2015 r. ulokowany był kapitał zagraniczny, niezależnie od ich formy prawnej i klasy wielkości. Prezentowane dane nie uwzględniają podmiotów prowadzących działalność bankową, maklerską, ubezpieczeniową oraz towarzystw inwestycyjnych i emerytalnych, szkół wyższych, gospodarstw indywidualnych w rolnictwie, a także samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury posiadających osobowość prawną.
Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w styczniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
28
lut

Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie pomorskim

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informacje o zebranych (wytworzonych) odpadach komunalnych na terenie województwa pomorskiego, ich strukturze oraz kierunkach zagospodarowania.
Czytaj dalej
28
lut

Bezrobocie rejestrowane w województwie pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera uogólnione informacje na temat bezrobotnych w województwie pomorskim w 2016 r, dotyczące między innymi bezrobotnych według płci, wieku i wykształcenia.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w lutym 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego - styczeń 2017

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

Koniunktura gospodarcza w lutym 2017 r.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w lutym 2017 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (styczeń 2017 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego w styczniu 2017 r.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lutym 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lutym 2017 r.
Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w styczniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w styczniu 2017 r.
Czytaj dalej
28
lut

Plan Wydawniczy Urzędu Statystycznego w Opolu 2016

Urząd Statystyczny w Opolu

Plan Wydawniczy Urzędu Statystycznego w Opolu 2016
Czytaj dalej
28
lut

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie wielkopolskim w 2015 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego, pracujący w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego, struktura kapitałowa podmiotów z kapitałem zagranicznym, kategorie finansowe podmiotów.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w lutym 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie wielkopolskim oceniany jest korzystnie przez prowadzących działalność gospodarczą w zakresie zakwaterowania i gastronomii, handlu detalicznego, transportu i gospodarki magazynowej, przetwórstwa przemysłowego, handlu hurtowego oraz informacji i komunikacji. Negatywne opinie dotyczące ogólnego klimatu koniunktury formułują tylko przedsiębiorstwa budowlane.
Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - styczeń 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego styczeń 2017 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Styczeń 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej
28
lut

Statystyka Warszawy. Styczeń 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
28
lut

Rynek pracy w styczniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza.
Czytaj dalej
28
lut

Bezrobocie rejestrowane w końcu stycznia 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza, powiatów i m.st. Warszawy.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
28
lut

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie lubuskim w 2015 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie lubuskim w 2015 r.
Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w styczniu 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Dyrektorzy przedsiębiorstw z większości badanych rodzajów działalności z siedzibą w województwie dolnośląskim oceniają w lutym ogólny klimat koniunktury korzystnie, najlepiej – należący do sekcji informacja i komunikacja.
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

9
lut

Informacja o wybranych świadczeniach pieniężnych - dane wstępne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zestawienie informacji miesięcznych o świadczeniobiorcach i świadczeniach wypłacanych przez ZUS prezentowanych w ciągu czasowym, poczynając od grudnia roku poprzedniego. Podstawowe dane dotyczące liczby, kwoty wypłat i przeciętnych wysokości świadczeń pozwolą śledzić na bieżąco zmiany zachodzące w tym zakresie.
Czytaj dalej
20
lut

Zatrudnienie, wydajność i przepracowany czas pracy w górnictwie węgla kamiennego w Polsce - grudzień 2016 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie sporządzane jest na podstawie formularza statystycznego G - 09.6 – sprawozdanie o zatrudnieniu, wydajności i przepracowanym czasie pracy w górnictwie węgla kamiennego. Prezentuje dane dotyczące polityki zatrudnieniowej realizowanej w sektorze i jej wpływ na wyniki produkcyjne. W raporcie przedstawiane są również dane dotyczące przepracowanego czasu, nakładów na wynagrodzenia, jak też poziomu i struktury przeciętnego zatrudnienia i poziom przeciętnego wynagrodzenia. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
20
lut

Wyniki techniczno-ekonomiczne działalności oraz inwestycje w górnictwie węgla kamiennego w Polsce - grudzień 2016 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie realizowane jest na podstawie formularzy statystycznych: G - 09.5 – sprawozdanie o przychodach, koszach i wynikach z działalności górnictwa węgla kamiennego, G - 09.7 – sprawozdanie o inwestycjach w górnictwie węgla kamiennego, G - 09.8 – sprawozdanie o płatnościach publiczno- i cywilnoprawnych realizowanych przez górnictwo węgla kamiennego oraz o strukturze zobowiązań i należności górnictwa węgla kamiennego. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
20
lut

Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski - grudzień 2016 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie sporządzane jest na podstawie formularza statystycznego G - 09.4 – Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski. W raporcie w syntetyczny sposób przedstawiane są dane dotyczące cen oraz parametrów jakościowych węgla kamiennego importowanego/nabywanego wewnątrzunijnie na polski obszar celny. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
20
lut

Sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla oraz produkcji węgla kamiennego (...) w Polsce - grudzień 2016 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Sprawozdanie jest opracowywane na podstawie formularza statystycznego G - 09.2 – sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla. Prezentuje efekty procesu wzbogacania urobku węglowego (w układzie miesięcznym) zagregowane do poziomu sektora górnictwa węgla kamiennego. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
20
lut

Podstawowe informacje o rynku oraz sektorze węgla brunatnego w Polsce - grudzień 2016 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie sporządzane jest na podstawie formularza statystycznego G-09.3 – sprawozdanie o wydobyciu i obrocie węglem brunatnym. Zawiera w formie tabelarycznej podstawowe informacje o wielkości produkcji, sprzedaży i kaloryczności wyprodukowanego i sprzedanego węgla brunatnego w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku roku. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
20
lut

Sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym oraz ceny i kierunki zbytu węgla kamiennego - grudzień 2016 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie jest sporządzane na podstawie formularza statystycznego G - 09.1 – sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym. Zawiera w formie opisowej i tabelarycznej podstawowe informacje o wielkości produkcji i sprzedaży węgla kamiennego w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku roku w porównaniu do analogicznych okresów roku ubiegłego na poziomie sektora. Prezentuje wysokość cen zbytu węgla kamiennego do poszczególnych odbiorców w porównywalnych okresach. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
24
lut

Bezrobocie rejestrowane w Polsce - raport

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Raport zawiera dane o stopie bezrobocia rejestrowanego oraz o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy, w tym w wybranych grupach. Prezentuje dane o liczbie bezrobotnych według profilów pomocy oraz objętych aktywnymi programami rynku pracy, w tym w ramach nowych form wprowadzonych nowelą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (m.in. bon szkoleniowy, bon stażowy, bon na zasiedlenie, bon zatrudnieniowy, zlecanie działań aktywizacyjnych agencjom zatrudnienia), a także o wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji zawodowej.
Czytaj dalej
28
lut

Informacja o odmetanowaniu i zagospodarowaniu metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego - IV kwartał 2016 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie sporządzane jest na podstawie formularza statystycznego G - 09.11 – sprawozdanie o odmetanowaniu i zagospodarowaniu metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego. Prezentuje dane kwartalne (w układzie narastającym) zagregowane do poziomu sektora górnictwa węgla kamiennego, obejmujące swoim zakresem najistotniejsze zagadnienia rzeczowe dotyczące metanowości eksploatowanych ścian oraz odmetanowywania i zagospodarowania metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
28
lut

Środowiskowe skutki działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce - IV kwartał 2016 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie sporządzane jest na podstawie formularza statystycznego G - 09.10 – sprawozdanie o skutkach środowiskowych działalności górnictwa węgla kamiennego. Prezentuje dane kwartalne (w układzie narastającym) zagregowane do poziomu sektora górnictwa węgla kamiennego w zakresie oddziaływania eksploatacji złóż węgla na środowisko oraz efektów działań prowadzonych przez producentów węgla kamiennego odnośnie, m. in.: ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej, w tym gospodarki wodami dołowymi, gospodarki odpadami wydobywczymi i masami skalnymi (w tym gospodarczego wykorzystania odpadów), a także emisji gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
28
lut

Stan zakaźnych chorób zwierzęcych - styczeń 2017 r.

Główny Inspektorat Weterynarii

Wykaz chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania, które stwierdzono na terytorium Polski w danym miesiącu; wykaz chorób zakaźnych zwierząt nigdy nie notowanych na terytorium Polski; wykaz chorób zakaźnych zwierząt stwierdzonych w poprzednich latach.
Czytaj dalej
28
lut

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacja zawiera dane o liczbie oraz strukturze bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w urzędach pracy w miesiącu sprawozdawczym. W informacji prezentowane są dane dotyczące napływu do bezrobocia i odpływu z bezrobocia według przyczyn, w tym w ramach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.) działań aktywizacyjnych. Informacja przedstawia również dane o liczbie wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej kierowanych do bezrobotnych i poszukujących pracy za pośrednictwem urzędów pracy oraz dane o zgłoszonych i dokonanych zwolnieniach grupowych (liczba osób, liczba zakładów pracy).
Czytaj dalej
28
lut

Zezwolenia na pracę cudzoziemców w RP

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Publikacja przedstawia dane dotyczące rynku pracy w ujęciu rocznym. Zawiera krótką informację o sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju, zmianach demograficznych oraz aktywności ekonomicznej ludności. Podstawowe informacje zawarte w opracowaniu odnoszą się do bezrobocia rejestrowanego i dotyczą jego poziomu, przestrzennego zróżnicowania oraz natężenia.
Czytaj dalej
28
lut

Ceny nieruchomości mieszkaniowych

Narodowy Bank Polski

Zestawienie cen transakcyjnych/ofertowych mieszkań w poszczególnych miastach Polski na rynku pierwotnym i wtórnym.
Czytaj dalej
28
lut

Raport o sytuacji finansowej sektora gospodarstw domowych

Narodowy Bank Polski

Informacja o tworzeniu dochodów w sektorze gospodarstw domowych i o ich rozdysponowaniu pomiędzy spożycie a oszczędności oraz o kwartalnej pozycji finansowej gospodarstw domowych w kontekście zmian w ich aktywach finansowych i zaciąganych zobowiązaniach.
Czytaj dalej
Do góry

Newsletter