Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

28
lut

Produkt krajowy brutto w czwartym kwartale 2016 roku

W IV kwartale 2016 r. produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,7% w porównaniu z poprzednim kwartałem, i był wyższy niż przed rokiem o 3,1%.
Czytaj dalej
28
lut

Wiadomości Statystyczne nr 2/2017 (669)

W numerze m. in: Paulina ZIEMBIŃSKA — Znaczenie rewizji danych w procesie modelowania; Dariusz KOTLEWSKI — Dekompozycje wartości dodanej brutto na wkłady wynagrodzeń czynników praca i kapitał...
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

28
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w styczniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie kujawsko-pomorskim w lutym 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w lutym 2017 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
28
lut

Tereny wiejskie w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r. Infrastruktura komunalna

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie sygnalne zawiera podstawowe informacje statystyczne na temat stanu infrastruktury komunalnej w na terenach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 r. Odnaleźć w nim można informacje dotyczące rozmieszczenia obiektów infrastruktury komunalnej, a także zużycia poszczególnych mediów i liczby ludności z nich korzystającej. Prezentowane są również dane statystyczne dotyczące ilości odpadów komunalnych zebranych na terenach wiejskich.
Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - styczeń 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja zawiera liczne mapy i kartogramy. Wybrane informacje zaprezentowano według sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie pomorskim najbardziej korzystnie, choć gorzej niż przed miesiącem, oceniają przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność z zakresu informacji i komunikacji. Pozytywne opinie zgłaszane są również przez firmy z sekcji transport i gospodarka magazynowa, przetwórstwo przemysłowe oraz jednostki zajmujące się handlem detalicznym. Negatywne oceny ogólnego klimatu koniunktury formułują podmioty prowadzące działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii, budownictwa oraz handlu hurtowego, ale jedynie w przypadku jednostek z sekcji zakwaterowanie i gastronomia opinie te są gorsze od zgłaszanych w styczniu.
Czytaj dalej
28
lut

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie pomorskim w 2015 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Podstawowym źródłem danych wykorzystanym do scharakteryzowania zbiorowości podmiotów, w których udziały posiadali inwestorzy zagraniczni, jest roczne sprawozdanie statystyczne podmiotów z kapitałem zagranicznym – KZ. Badaniem objęto podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w których w końcu 2015 r. ulokowany był kapitał zagraniczny, niezależnie od ich formy prawnej i klasy wielkości. Prezentowane dane nie uwzględniają podmiotów prowadzących działalność bankową, maklerską, ubezpieczeniową oraz towarzystw inwestycyjnych i emerytalnych, szkół wyższych, gospodarstw indywidualnych w rolnictwie, a także samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury posiadających osobowość prawną.
Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w styczniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
28
lut

Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie pomorskim

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informacje o zebranych (wytworzonych) odpadach komunalnych na terenie województwa pomorskiego, ich strukturze oraz kierunkach zagospodarowania.
Czytaj dalej
28
lut

Bezrobocie rejestrowane w województwie pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera uogólnione informacje na temat bezrobotnych w województwie pomorskim w 2016 r, dotyczące między innymi bezrobotnych według płci, wieku i wykształcenia.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w lutym 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego - styczeń 2017

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

Koniunktura gospodarcza w lutym 2017 r.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w lutym 2017 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (styczeń 2017 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego w styczniu 2017 r.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lutym 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lutym 2017 r.
Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w styczniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w styczniu 2017 r.
Czytaj dalej
28
lut

Plan Wydawniczy Urzędu Statystycznego w Opolu 2016

Urząd Statystyczny w Opolu

Plan Wydawniczy Urzędu Statystycznego w Opolu 2016
Czytaj dalej
28
lut

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie wielkopolskim w 2015 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego, pracujący w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego, struktura kapitałowa podmiotów z kapitałem zagranicznym, kategorie finansowe podmiotów.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w lutym 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie wielkopolskim oceniany jest korzystnie przez prowadzących działalność gospodarczą w zakresie zakwaterowania i gastronomii, handlu detalicznego, transportu i gospodarki magazynowej, przetwórstwa przemysłowego, handlu hurtowego oraz informacji i komunikacji. Negatywne opinie dotyczące ogólnego klimatu koniunktury formułują tylko przedsiębiorstwa budowlane.
Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - styczeń 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego styczeń 2017 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Styczeń 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej
28
lut

Statystyka Warszawy. Styczeń 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
28
lut

Rynek pracy w styczniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza.
Czytaj dalej
28
lut

Bezrobocie rejestrowane w końcu stycznia 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza, powiatów i m.st. Warszawy.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
28
lut

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie lubuskim w 2015 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie lubuskim w 2015 r.
Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w styczniu 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Dyrektorzy przedsiębiorstw z większości badanych rodzajów działalności z siedzibą w województwie dolnośląskim oceniają w lutym ogólny klimat koniunktury korzystnie, najlepiej – należący do sekcji informacja i komunikacja.
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

28
lut

Informacja o odmetanowaniu i zagospodarowaniu metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego - IV kwartał 2016 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie sporządzane jest na podstawie formularza statystycznego G - 09.11 – sprawozdanie o odmetanowaniu i zagospodarowaniu metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego. Prezentuje dane kwartalne (w układzie narastającym) zagregowane do poziomu sektora górnictwa węgla kamiennego, obejmujące swoim zakresem najistotniejsze zagadnienia rzeczowe dotyczące metanowości eksploatowanych ścian oraz odmetanowywania i zagospodarowania metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
28
lut

Środowiskowe skutki działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce - IV kwartał 2016 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie sporządzane jest na podstawie formularza statystycznego G - 09.10 – sprawozdanie o skutkach środowiskowych działalności górnictwa węgla kamiennego. Prezentuje dane kwartalne (w układzie narastającym) zagregowane do poziomu sektora górnictwa węgla kamiennego w zakresie oddziaływania eksploatacji złóż węgla na środowisko oraz efektów działań prowadzonych przez producentów węgla kamiennego odnośnie, m. in.: ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej, w tym gospodarki wodami dołowymi, gospodarki odpadami wydobywczymi i masami skalnymi (w tym gospodarczego wykorzystania odpadów), a także emisji gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
28
lut

Stan zakaźnych chorób zwierzęcych - styczeń 2017 r.

Główny Inspektorat Weterynarii

Wykaz chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania, które stwierdzono na terytorium Polski w danym miesiącu; wykaz chorób zakaźnych zwierząt nigdy nie notowanych na terytorium Polski; wykaz chorób zakaźnych zwierząt stwierdzonych w poprzednich latach.
Czytaj dalej
28
lut

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacja zawiera dane o liczbie oraz strukturze bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w urzędach pracy w miesiącu sprawozdawczym. W informacji prezentowane są dane dotyczące napływu do bezrobocia i odpływu z bezrobocia według przyczyn, w tym w ramach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.) działań aktywizacyjnych. Informacja przedstawia również dane o liczbie wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej kierowanych do bezrobotnych i poszukujących pracy za pośrednictwem urzędów pracy oraz dane o zgłoszonych i dokonanych zwolnieniach grupowych (liczba osób, liczba zakładów pracy).
Czytaj dalej
28
lut

Zezwolenia na pracę cudzoziemców w RP

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Publikacja przedstawia dane dotyczące rynku pracy w ujęciu rocznym. Zawiera krótką informację o sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju, zmianach demograficznych oraz aktywności ekonomicznej ludności. Podstawowe informacje zawarte w opracowaniu odnoszą się do bezrobocia rejestrowanego i dotyczą jego poziomu, przestrzennego zróżnicowania oraz natężenia.
Czytaj dalej
28
lut

Ceny nieruchomości mieszkaniowych

Narodowy Bank Polski

Zestawienie cen transakcyjnych/ofertowych mieszkań w poszczególnych miastach Polski na rynku pierwotnym i wtórnym.
Czytaj dalej
28
lut

Raport o sytuacji finansowej sektora gospodarstw domowych

Narodowy Bank Polski

Informacja o tworzeniu dochodów w sektorze gospodarstw domowych i o ich rozdysponowaniu pomiędzy spożycie a oszczędności oraz o kwartalnej pozycji finansowej gospodarstw domowych w kontekście zmian w ich aktywach finansowych i zaciąganych zobowiązaniach.
Czytaj dalej
Do góry

Newsletter