W najnowszym numerze 8/2019 (699):

The latest issue 8/2019 (699):

Marek CIERPIAŁ-WOLAN

Szanowni Czytelnicy

Dear Readers

STATYSTYKA W PRAKTYCE

STATISTICS IN PRACTICE

Mirosława KACZMAREK

Generacja Baby Boomers na rynku bankowości internetowej w Europie

Baby Boom generation in the online banking market in Europe

Jadwiga BOŻEK, Janina SZEWCZYK

Zmiany struktury obszarowej gospodarstw rolnych w ujęciu grup typologicznych

Changes in area structure of farms in terms of typological groups of voivodships

STUDIA INTERDYSCYPLINARNE. WYZWANIA BADAWCZE

INTERDISCIPLINARY STUDIES. RESEARCH CHALLENGES

Małgorzata SKRZEK-LUBASIŃSKA

Samozatrudnienie hybrydowe – ujęcie teoretyczne i empiryczne

Hybrid self-employment – theoretical and empirical approach

Z DZIEJÓW STATYSTYKI

FROM THE HISTORY OF STATISTICS

Jerzy T. KOWALESKI

Jan Długosz – polski prekursor państwoznawstwa

Jan Długosz – Polish pioneer of state science

INFORMACJE. RECENZJE. DYSKUSJE

INFORMATION. REVIEWS. DISCUSSIONS

Wiesław Szymczak Praktyka wnioskowania statystycznego (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018)

Wiesław Szymczak Practical aspects of statistical inference (Łódź University Press, Łódź 2018)

Wydawnictwa GUS. Lipiec 2019

Publications of Statistics Poland. July 2019

Do Autorów

Fof the Authors