Od redakcji

From the editorial team

STATYSTYKA W PRAKTYCE

STATISTICS IN PRACTICE

Marek OBRĘBALSKI, Marek WALESIAK

Ocena sytuacji młodzieży na rynku pracy w regionach przygranicznych – podejście hybrydowe

Assessment of the situation of young people in the labour market in border regions – hybrid approach

Adam BASZYŃSKI

Konkurencja w sektorze bankowym w Rosji

Competition in the banking sector in Russia

Małgorzata GRZYWIŃSKA-RĄPCA, Małgorzata KOBYLIŃSKA

Regionalne zróżnicowanie dochodów gospodarstw domowych

Regional variation in household income

STUDIA INTERDYSCYPLINARNE. WYZWANIA BADAWCZE

INTERDISCIPLINARY STUDIES. RESEARCH CHALLENGES

Piotr ZAPADKA

Tajemnica statystyczna jako element ochrony konstytucyjnego prawa do prywatności

Statistical confidentiality as an element of the protection of the constitutional right to privacy

Z DZIEJÓW STATYSTYKI

FROM THE HISTORY OF STATISTICS

Czesław DOMAŃSKI, Włodzimierz OKRASA

Wkład polskiej myśli statystycznej w rozwój światowej statystyki

The contribution of the Polish statistical thought to the development of international statistics

INFORMACJE. RECENZJE. DYSKUSJE

INFORMATION. REVIEWS. DISCUSSIONS

Wydawnictwa GUS. Listopad 2019

Publications of Statistics Poland. November 2019

SPIS TREŚCI NUMERÓW 1–12/2019

CONTENTS OF THE ISSUES 1–12, 2019

DLA AUTORÓW

FOR THE AUTHORS

ZAKRES TEMATYCZNY DZIAŁÓW

THEMATIC SCOPE OF SECTIONS