Od redakcji

From the editorial team

STUDIA METODOLOGICZNE

METHODOLOGIAL STUDIES

Maciej BERĘSEWICZ, Grzegorz GUDASZEWSKI, Marcin SZYMKOWIAK

Estymacja liczby cudzoziemców w Polsce z wykorzystaniem metody capture-recapture

Estimation of the number of foreigners in Poland using the capture-recapture method

STATYSTYKA W PRAKTYCE

STATISTICS IN PRACTICE

Sergiusz HERMAN

Impact of joint-stock companies' financial condition on real activities manipulation to manage earnings

Wpływ kondycji finansowej spółek akcyjnych na podejmowanie działań o charakterze realnym w celu zarządzania zyskami

Andrzej OCHOCKI

Starzenie się ludności a redystrybucja dochodów

Population ageing and income redistribution

Z DZIEJÓW STATYSTYKI

FROM THE HISTORY OF STATISTICS

Bożena ŁAZOWSKA

Spis ludności na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w 1919 r.

Census of the Eastern Lands of the Second Polish Republic in 1919

INFORMACJE. RECENZJE. DYSKUSJE

INFORMATION. REVIEWS. DISCUSSIONS

Mirosław Szreder Zrozumieć świat liczb (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019)

Mirosław Szreder To understand the world of numbers (Gdańsk University Press, Gdańsk 2019)

Wydawnictwa GUS. Wrzesień 2019

Publications of Statistics Poland. September 2019

Dla autorów

For the authors

Zakres tematyczny działów

Thematic scope of sections