Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2015 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
17.02.2015

W styczniu 2015 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw1) było wyższe o 1,2% rok do roku (r/r) i wyniosło 5572,7 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 3,6% r/r i wyniosło 3942,78 zł.

Wyszczególnienie

I 2015

w liczbach
bezwzględnych

XII
2014 = 100

I
2014 = 100

Sektor przedsiębiorstw

Zatrudnienie w tys.

5572,7

100,4

101,2

Przeciętne wynagrodzenie
ogółem (brutto) w zł


3942,78


90,0


103,6

w tym bez wypłat
z zysku


3942,35


90,0


103,6

 

 

1) Dotyczy podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie: leśnictwa i pozyskiwania drewna; rybołówstwa w wodach morskich; górnictwa i wydobywania; przetwórstwa przemysłowego; wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; dostawy wody; gospodarowania ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją; budownictwa; handlu hurtowego i detalicznego; naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle; transportu i gospodarki magazynowej; działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; informacji i komunikacji; działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości; działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, działalności firm centralnych (head offices); doradztwa związanego z zarządzaniem; działalności w zakresie architektury i inżynierii; badań i analiz technicznych; reklamy,badania rynku i opinii publicznej; pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej; działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej; działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją; naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego; pozostałej indywidualnej działalności usługowej.

Podobnie jak w poprzednich latach w styczniu zweryfikowano klasę wielkości badanych jednostek.


Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter