Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw1 w październiku 2015 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
18.11.2015

W październiku 2015 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 1,1% r/r i wyniosło 5607,6 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 3,3% r/r i wyniosło 4110,77 zł.

 

 

Wyszczególnienie

X 2015

I–X 2015

w liczbach
bezwzględnych

IX
2015=100

X
2014=100

I–X
2014=100

Sektor przedsiębiorstw

Zatrudnienie w tys.

5607,6

100,3

101,1

101,2

Przeciętne wynagrodzenie
ogółem (brutto) w zł


4110,77


101,3


103,3


103,5

w tym bez wypłat
z zysku


4110,46


101,3


103,3


103,5

 

 1Dotyczy podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie: leśnictwa i pozyskiwania drewna; rybołówstwa w wodach morskich; górnictwa i wydobywania; przetwórstwa przemysłowego; wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; dostawy wody; gospodarowania ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją; budownictwa; handlu hurtowego i detalicznego; naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle; transportu i gospodarki magazynowej; działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; informacji i komunikacji; działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości; działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, działalności firm centralnych (head offices); doradztwa związanego z zarządzaniem; działalności w zakresie architektury i inżynierii; badań i analiz technicznych; reklamy,badania rynku i opinii publicznej; pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej; działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej; działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją; naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego; pozostałej indywidualnej działalności usługowej.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter