Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń ogółem w 2017 r. były lepsze niż przed rokiem. Wpłynęły na to korzystniejsze wyniki uzyskane przez zakłady ubezpieczeń na życie (dział I) oraz zakładów ubezpieczeń majątkowych (dział II).

Przychody i koszty

W strukturze przychodów ogółem dominującą pozycję stanowi składka. W 2017 r. składka przypisana brutto ogółem wyniosła 62 353,7 mln zł (więcej o 11,4% niż w 2016 r.), z czego 24 561,0 mln zł stanowiła składka działu I, a 37 792,7 mln zł działu II. W strukturze kosztów ogółem dominującą pozycję stanowią odszkodowania. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto ogółem w 2017 r. wyniosły 39 840,1 mln zł i były wyższe o 8,6% niż w 2016 r., w dziale I wzrosły do 20 354,7 mln zł, a w dziale II do 19 485,4 mln zł.


WYSZCZEGÓLNIENIE Dział Ia Dział IIb

2016

2017

2016=100

2016

2017

2016=100

mln zł

mln zł

PRZYCHODY OGÓŁEM

31 088,7

33 788,8

108,7

28 963,8

33 773,1

116,6

w tym:Składki zarobione na udziale własnym

23 659,8

24 672,5

104,3

23 947,2

28 623,9

119,5

w tym składki
przypisane brutto

23 846,3

24 561,0

103,0

32 101,6

37 792,7

117,7

Przychody z lokat

7 147,3

8 871,1

124,1

4 064,2

3 861,0

95,0

KOSZTY OGÓŁEM

28 918,8

31 496,1

108,9

27 034,9

30 369,5

112,3

w tym:Odszkodowania
i świadczeniac

18 431,5

20 430,4

110,8

15 406,0

17 801,0

115,5

w tym Odszkodowania i świadczenia
wypłacone brutto

18 284,8

20 354,7

111,3

18 393,2

19 485,4

105,9

Zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

804,0

1 786,5

222,2

-4,0

5,9

x

Koszty działalności
ubezpieczeniowej

5 420,8

5 335,5

98,4

7 947,8

8 416,6

105,9

Koszty działalności
lokacyjnej

2 955,4

2 522,9

85,4

1 300,0

1 113,5

85,7

WYNIK FINANSOWY NETTO

2 169,9

2 292,7

105,7

1 928,9

3 403,6

176,4

***

WYNIK TECHNICZNY

2 939,9

3 064,3

104,2

366,5

2 078,1

567,1