Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

3
czer

Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2014-2018

Publikacja jest opracowaniem rachunków narodowych według kwartałów. Obejmuje kwartalne szacunki produktu krajowego brutto za lata 2014-2018.
Czytaj dalej
4
czer

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2019 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w maju 2019 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,2% (wskaźnik cen 100,2), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,3% (wskaźnik cen 102,3).
Czytaj dalej
5
czer

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (folder dla rodzin biorących udział w badaniu aktywności ekonomicznej ludności) - IV kwartał 2018 r.

Folder informacyjny dla rodzin biorących udział w badaniu aktywności ekonomicznej ludności zawierający podstawowe informacje na temat prowadzonego badania oraz wyniki badania przeprowadzonego w poprzednich kwartałach. Folder zawiera ogólne dane charakteryzujące sytuację na rynku pracy.
Czytaj dalej
5
czer

Kultura w 2018 roku

W 2018 r. kinach odnotowano 59,2 mln widzów (o 4,3% więcej w porównaniu z 2017 r.). Muzea zwiedziło 38,1 mln osób (o 1,7% więcej niż w 2017 r.). W przedstawieniach/koncertach organizowanych przez teatry i instytucje muzyczne uczestniczyło 14,9 mln widzów i słuchaczy (o 12,3% więcej w porównaniu z 2017 r.).
Czytaj dalej
7
czer

Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne w 2018 roku

W 2018 r. zespoły ratownictwa medycznego udzieliły świadczeń zdrowotnych w miejscu zdarzenia prawie 3,2 mln osób. W izbach przyjęć lub szpitalnych oddziałach ratunkowych z doraźnej pomocy medycznej w trybie ambulatoryjnym skorzystało ponad 4,6 mln osób. W szpitalnych oddziałach ratunkowych w trybie jednego dnia leczonych było 1,3 mln osób, a w trybie stacjonarnym 66 tys. osób.
Czytaj dalej
10
czer

Popyt na pracę w pierwszym kwartale 2019 roku

W końcu I kwartału 2019 r. liczba wolnych miejsc pracy w jednostkach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 142,5 tys. i była większa niż w końcu IV kwartału 2018 r. o 3,3 tys., tj. o 2,3%.
Czytaj dalej
10
czer

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON maj 2019

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
10
czer

Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 1/2019

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw. Wybrane kategorie prezentowane w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju w okresach kwartalnych i w okresach narastających.
Czytaj dalej
11
czer

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-kwiecień 2019

Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń - kwiecień br. wyniosły w cenach bieżących 325,0 mld PLN w eksporcie oraz 325,7 mld PLN w imporcie.
Czytaj dalej
13
czer

Polska w Unii Europejskiej. Portret statystyczny

W 2019 r. mija 15 lat od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z tej okazji przekazujemy Państwu publikację „Polska w Unii Europejskiej. Portret statystyczny”.
Czytaj dalej
14
czer

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2019 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2019 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,2% (przy wzroście cen towarów – o 0,6% i spadku cen usług – o 0,9%).
Czytaj dalej
14
czer

Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2018/2019 (wyniki wstępne)

Według stanu w dniu 31 grudnia 2018 r. w uczelniach kształciło się 1 230,3 tys. osób, o 61,6 tys. mniej w stosunku do poprzedniego roku, w tym 73,3% w uczelniach publicznych.
Czytaj dalej
14
czer

Efektywność wykorzystania energii w latach 2007-2017

W Polsce w latach 2007-2017 nastąpiła poprawa efektywności energetycznej. Energochłonność pierwotna obniżała się w tym okresie średnio o ponad 2% rocznie, a energochłonność finalna o 2%.
Czytaj dalej
14
czer

Przewozy ładunków i pasażerów w 2018 roku

W 2018 r. w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano wzrost przewozów ładunków wszystkimi rodzajami transportu, z wyjątkiem śródlądowego transportu wodnego. Zwiększyły się również przewozy pasażerów transportem kolejowym, morskim i wodnym śródlądowym.
Czytaj dalej
14
czer

Działalność lecznicza zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej w 2018 roku

W końcu 2018 r. działalność leczniczą prowadziło 271 zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, które w ciągu roku przyjęły 838,5 tys. kuracjuszy, w tym 759,8 tys. leczonych stacjonarnie. W 29 stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej opieką medyczną objęto 70,8 tys. pacjentów.
Czytaj dalej
14
czer

Budownictwo w pierwszym kwartale 2019 roku

W I kwartale 2019 roku odnotowano wzrost liczby oraz powierzchni użytkowej zarówno mieszkań jak i nowych budynków niemieszklanych oddanych do użytkowania, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Czytaj dalej
14
czer

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2019 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2019 r. w stosunku do kwietnia 2019 r. wyniósł 100,2 (wzrost cen o 0,2%).
Czytaj dalej
17
czer

Zastosowanie metodologii UE do zdefiniowania obszarów rynku pracy w Polsce

Publikacja „Zastosowanie metodologii UE do zdefiniowania obszarów rynku pracy w Polsce” jest rezultatem realizacji grantu Komisji Europejskiej – Eurostatu, kierowanego przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy. Celem projektu było zastosowanie unijnej metodologii do zdefiniowania obszarów rynku pracy w Polsce.
Czytaj dalej
17
czer

Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2018 r. (dane wstępne)

Na koniec 2018 r. liczba osób pracujących w gospodarce narodowej wg danych wstępnych ukształtowała się na poziomie 16,0 mln osób. W stosunku do 2017 r. oznacza to wzrost o 2,0%.
Czytaj dalej
17
czer

Myślisz o studiach magisterskich? Pomyśl o EMOS

European Master in Official Statistics (w skrócie EMOS) to program edukacyjny realizowany pod patronatem Eurostatu. EMOS to dodatkowa ścieżka programowa na studiach magisterskich, głownie na kierunkach ekonomicznych, obejmująca szeroko pojęte zagadnienia statystyczne.
Czytaj dalej
19
czer

Koniunktura konsumencka - czerwiec 2019 roku

W czerwcu 2019 r. odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej
19
czer

Energia 2019 (folder)

Folder zawierający podstawowe informacje dotyczące energii w 2018 r. w Polsce.
Czytaj dalej
19
czer

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2019 roku

W maju 2019 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,7% r/r i wyniosło 6380,2 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 7,7% r/r i wyniosło 5057,82 zł.
Czytaj dalej
19
czer

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 2019 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2019 r. wyniosło 5057,82 zł.
Czytaj dalej
19
czer

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2019 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2019 r. wyniosło 5054,10 zł.
Czytaj dalej
19
czer

Nakłady i wyniki przemysłu w I kwartale 2019 roku

Produkcja, obrót, nowe zamówienia, zatrudnienie, przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto, czas przepracowany, wskaźniki cen, nakłady inwestycyjne, aktywa obrotowe, źródła finansowania majątku, wskaźniki finansowe, przedsiębiorstwa wg wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto oraz wg wskaźnika rentowności obrotu netto.
Czytaj dalej
21
czer

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w czerwcu 2019 roku

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w czerwcu 2019 r. kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego w maju 2019 r., ale niższym niż w czerwcu 2018 r. Wskaźnik ten od stycznia 2017 r. przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej.
Czytaj dalej
21
czer

Ceny produktów rolnych w maju 2019 roku

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych (tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu rzeźnego i mleka krowiego) w maju 2019 r. w stosunku do kwietnia br. wyniósł 100,0. Ceny skupu tych produktów rolnych wzrosły średnio o 10,9% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.
Czytaj dalej
21
czer

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2019 roku

Według wstępnych danych w maju 2019 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe w porównaniu z ubiegłym miesiącem o 0,2%. W porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 1,4%.
Czytaj dalej
21
czer

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2018 roku

Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec grudnia 2018 r. wyniosła 312,5 mld zł (spadek o 0,5% w stosunku do roku poprzedniego). W 2018 r. fundusze inwestycyjne osiągnęły dodatni wynik z operacji w kwocie 7,3 mld zł (o 8,2 mld zł mniej niż rok wcześniej). Wartość lokat funduszy zmniejszyła się do 273,7 mld zł (o 2,0%). Aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 2,6 mld zł (wzrost o 13,2%). Wynik finansowy netto TFI wyniósł 0,9 mld zł na koniec 2018 r. i był wyższy o 33,2% niż przed rokiem.
Czytaj dalej
21
czer

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2019 roku

W maju br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 7,7% w porównaniu z majem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 5,2%, natomiast w porównaniu z kwietniem br. produkcja pozostała na tym samym poziomie.
Czytaj dalej
21
czer

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w maju 2019 roku

Według wstępnych danych w maju 2019 r. ceny produkcji budowlano-montażowej były wyższe o 0,3% w porównaniu z ubiegłym miesiącem i o 3,7% w porównaniu z majem 2018 r.
Czytaj dalej
21
czer

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (kwiecień 2019 r.)

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych.
Czytaj dalej
24
czer

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2018 roku

W 2018 r. badaniem zostało objętych 57 podmiotów prowadzących działalność faktoringową. Wartość wykupionych wierzytelności przez badane przedsiębiorstwa wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem o 21,6% i wyniosła 269 629 mln zł. Z usług faktoringowych skorzystało 17 917 klientów, tj o 12,8% więcej niż rok wcześniej.
Czytaj dalej
24
czer

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2019 (czerwiec 2019)

Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej
24
czer

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-maj 2019 roku

W pierwszych pięciu miesiącach 2019 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, natomiast spadła liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.
Czytaj dalej
24
czer

Turyści w bazie noclegowej. Kwiecień 2019 roku

Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
24
czer

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w I kwartale 2019 roku

W pierwszych trzech miesiącach 2019 roku, w porównaniu do I kwartału 2018 roku, widoczny był wzrost ogólnej liczby turystów korzystających z bazy noclegowej – o 7,1% oraz liczby udzielonych noclegów – o 6,5%. Jednocześnie zanotowano wzrost liczby turystów zagranicznych o 1,7% oraz liczby pokoi przez nich wynajętych o 2,2%.
Czytaj dalej
24
czer

Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I-III 2019 roku

W I kwartale 2019 r. wyniki finansowe w instytucjach kultury polepszyły się w porównaniu z uzyskanymi w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody z całokształtu działalności (przychody ogółem) wzrosły w tym czasie o 8,9%, a nakłady inwestycyjne zwiększyły się o 96,7%.
Czytaj dalej
24
czer

Ambulatoryjna opieka zdrowotna w 2018 roku

W końcu 2018 r. świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej realizowało 21,9 tys. przychodni oraz 4,8 tys. praktyk lekarskich i stomatologicznych świadczących usługi w ramach środków publicznych.
Czytaj dalej
24
czer

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I kwartale 2019 roku

W I kwartale 2019 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 65,5 mln, z tego 39,2 mln (59,9%) dotyczyło cudzoziemców (nierezydentów) i 26,2 mln (40,1%) Polaków (rezydentów). W I kwartale 2019 r. ruch graniczny (z Polski i do Polski) był większy w stosunku do I kwartału poprzedniego roku o 2,0 mln przekroczeń.
Czytaj dalej
24
czer

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w maju 2019 roku

W maju br. wartość produkcji budowlano-montażowej w cenach stałych wzrosła, zarówno w ujęciu miesięcznym jak i narastającym, w porównaniu do analogicznych okresów ubiegłego roku.
Czytaj dalej
24
czer

Dynamika sprzedaży detalicznej w maju 2019 roku

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w maju 2019 r. była wyższa niż przed rokiem o 5,6% (wobec wzrostu o 6,1% w maju 2018 r.). W porównaniu z kwietniem 2019 r. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 3,5%.
Czytaj dalej
26
czer

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w maju 2019 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny) oraz handlu zagranicznego.
Czytaj dalej
26
czer

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w maju 2019 roku

Ilość produkcji wybranych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez podmioty gospodarcze, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. Informacje dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
26
czer

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu maja 2019 r.

Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu maja 2019 r.
Czytaj dalej
26
czer

Biuletyn Statystyczny Nr 5/2019

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych.
Czytaj dalej
27
czer

Bezrobocie rejestrowane - pierwszy kwartał 2019 roku

Liczba i struktura bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wg cech demograficznych, społeczno-zawodowych, czasu pozostawania bez pracy, ostatniego miejsca pracy oraz stażu pracy. Wybrane kategorie bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Czytaj dalej
28
czer

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2018 roku

W 2018 r. badaniem zostały objęte 283 podmioty prowadzące działalność pośrednictwa kredytowego i udzielające pożyczek ze środków własnych1. Przedsiębiorstwa te obsłużyły 4 364 tys. klientów, udzielając im 5 439 tys. kredytów i pożyczek o łącznej wartości 50 841 mln zł.
Czytaj dalej
28
czer

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2019 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w czerwcu 2019 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,3% (wskaźnik cen 100,3), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,6% (wskaźnik cen 102,6).
Czytaj dalej
28
czer

Infrastruktura komunalna w 2018 roku

W Polsce w 2018 roku długość sieci kanalizacyjnej wzrosła o ponad 3,9 tys. km (o 2,5%), a liczba przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych o 60,1 tys. sztuk (o 1,8 %).
Czytaj dalej
28
czer

Ochrona środowiska w 2018 roku

W 2018 r. odnotowano spadek poboru wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności o 2% w porównaniu do roku poprzedniego, zmniejszyła się ilość wytworzonych ścieków przemysłowych i komunalnych o 0,3%, nastąpiła także redukcja emisji zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza o 11% oraz gazowych o 0,3%. Wzrosła natomiast o ok. 2% ilość wytworzonych odpadów.
Czytaj dalej
28
czer

Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2018 roku

W 2018 r. odnotowano zahamowanie tendencji spadkowej zasięgu ubóstwa ekonomicznego szacowanego w oparciu o wydatki gospodarstw domowych. W porównaniu z 2017 r. wzrósł zasięg ubóstwa skrajnego (z ok. 4% osób do ok. 5% osób) oraz relatywnego (z ok. 13% osób do ok. 14% osób). Wzrost ubóstwa dotyczył w większym stopniu mieszkańców wsi niż miast. Znacząco zwiększyło się ubóstwo wśród gospodarstw domowych utrzymujących się głównie ze świadczeń społecznych (innych niż emerytury i renty). Odnotowano także wzrost zasięgu ubóstwa wśród gospodarstw domowych z dziećmi.
Czytaj dalej
28
czer

Apteki i punkty apteczne w 2018 roku

W końcu 2018 r. działało 12,9 tys. aptek (ogólnodostępnych i zakładowych) oraz 1,2 tys. punktów aptecznych. Pracowało w nich 60,3 tys. magistrów farmacji i techników farmaceutycznych.
Czytaj dalej
28
czer

Rynek dzieł sztuki i antyków w 2018 roku

W 2018 r. 125 (57,6%) podmiotów zajmowało się sprzedażą dzieł sztuki i antyków, natomiast 92 (42,4%) prowadziło sprzedaż dzieł sztuki i antyków oraz działalność wystawienniczą. Łączna kwota sprzedaży dzieł sztuki i antyków wyniosła 133,5 mln zł. Najczęściej wybieranym kanałem dystrybucji dzieł sztuki i antyków były tradycyjne aukcje organizowane przez jednostkę (58,4 mln zł, tj. 43,8%). W porównaniu z 2017 r. wzrosła o 12,0% sprzedaż dzieł sztuki i antyków za pośrednictwem Internetu (z 12,4 mln zł do 13,9 mln zł).
Czytaj dalej
28
czer

Wyniki finansowe instytucji kultury w 2018 roku

Aktywa (pasywa) badanych instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2018 r. ukształtowały się na poziomie 17 330,2 mln zł i były o 7,0% wyższe niż rok wcześniej. Przychody ogółem były wyższe o 8,8% od uzyskanych w 2017 r., a koszty ogółem o 8,6%.
Czytaj dalej
28
czer

Popyt na pracę w 2018 roku

Liczba pracujących osób oraz liczba i struktura wolnych miejsc pracy, w tym nowo utworzonych. Informacje o zlikwidowanych miejscach pracy.
Czytaj dalej
28
czer

Warunki pracy w 2018 roku

Zagrożenia czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy, uciążliwością pracy oraz czynnikami mechanicznymi związanymi z maszynami szczególnie niebezpiecznymi, świadczenia z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych, świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, liczba zatrudnionych w warunkach zagrożenia, ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
Czytaj dalej
28
czer

Bilans przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach bazowych w 2015 roku

Bilans przepływów międzygałęziowych, opracowany zgodnie z metodologią SNA/ESA. Dwa warianty bilansu w bieżących cenach bazowych - z wydzieleniem i bez wydzielenia przepływów pochodzących z importu. Produkcja globalna, import wyrobów i usług, zużycie pośrednie, spożycie, nakłady brutto na środki trwałe, przyrost rzeczowych środków obrotowych i eksport.
Czytaj dalej
28
czer

Wiadomości Statystyczne nr 6/2019 (697)

W numerze m.in.: Iwona MARKOWICZ, Paweł BARAN — Jakość danych dotyczących wewnątrzunijnej wymiany towarowej; Dorota KAŁUŻA-KOPIAS, Witold ŚMIGIELSKI — Dylematy pomiaru imigracji zarobkowej na przykładzie województwa łódzkiego; Agnieszka SZULC-OBŁOZA — Praca nierejestrowana w Polsce.
Czytaj dalej
28
czer

Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2013-2017

W publikacji ze zbiorowości przedsiębiorstw niefinansowych o liczbie pracujących 10 i więcej osób, prowadzących księgi rachunkowe, wyodrębniono podmioty o różnym potencjale rozwojowym, tj. szybkiego wzrostu, wzrostowe, stabilne, schyłkowe i szybkiego spadku.
Czytaj dalej
28
czer

Ceny w gospodarce narodowej w latach 2013-2017

Dynamika oraz poziomy cen w podstawowych obszarach gospodarki narodowej. Dane dotyczące poziomów i wskaźników cen, w tym zharmonizowanych (zgodnie z metodologią Eurostatu) wskaźników cen konsumpcyjnych (HICP) oraz relacje ekonomiczne z zakresu badań cenowych prowadzonych w GUS, jak również informacje uzyskane we współpracy z bankami i innymi instytucjami.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

3
czer
3
czer

Przegląd Statystyczny Warszawy. I kwartał 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą m.st. Warszawy, m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen detalicznych, finansów przedsiębiorstw niefinansowych, przemysłu, budownictwa, handlu, bezpieczeństwa publicznego. Dane zamieszczone w publikacji prezentuje się w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających. Informacje statystyczne uzupełniono podstawowymi danymi dla miast – siedzib wojewody i (lub) sejmiku województwa.
Czytaj dalej
7
czer

Poznań - biuletyn statystyczny (I kwartał 2019)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta Poznania m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, finansów przedsiębiorstw, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
10
czer

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie łódzkim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Urząd Statystyczny w Łodzi przekazuje Państwu kolejną edycję publikacji zatytułowanej „Ludność, ruch naturalny ludności i migracje w województwie łódzkim w 2018 r.”. W opracowaniu zaprezentowano podstawowe informacje o sytuacji demograficznej województwa na tle lat poprzednich. Publikacja przedstawia wyniki bilansu ludności, sporządzonego według stanu w dniu 31.12.2018 r. Pierwsza część opracowania zawiera analizę zmian w: liczbie i strukturze ludności, liczbie urodzeń żywych i zgonów, małżeństw, separacji i rozwodów, a także informacje o migracjach mieszkańców województwa łódzkiego. Drugą część publikacji stanowi obszerny zestaw tablic, w których przedstawiono szczegółowe dane demograficzne charakteryzujące województwo, a także wybrane informacje w przekroju powiatów i gmin. Uzupełnienie stanowią kartogramy prezentujące najistotniejsze zagadnienia w przekroju terytorialnym.

Czytaj dalej
10
czer

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie opolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Publikacja prezentuje podstawowe informacje statystyczne o stanie i strukturze ludności, małżeństwach, ruchu naturalnym oraz migracjach. Dane ujęto w przekroju terytorialnym według podregionów, powiatów i gmin. Ponadto, sytuację demograficzną województwa opolskiego przedstawiono na tle kraju oraz innych województw, a także w porównaniu z latami 2010 i 2017.
Czytaj dalej
10
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za kwiecień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
13
czer

Światowy Dzień Krwiodawstwa

Urząd Statystyczny w Kielcach

Czytaj dalej
13
czer

Rolnictwo w województwie mazowieckim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W czerwcu 2018 r. w województwie mazowieckim łączna powierzchni gospodarstw rolnych wyniosła 2474,5 tys. ha. W porównaniu z 2017 r. zwiększyła się zarówno ogólna powierzchnia gospodarstw, jak i powierzchnia użytków rolnych. W grudniu 2018 r. odnotowano wzrost w skali roku liczebności stada bydła, trzody chlewnej, drobiu oraz owiec.
Czytaj dalej
13
czer

Światowy Dzień Krwiodawstwa - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
14
czer

20 lat województwa łódzkiego

Urząd Statystyczny w Łodzi

Dane i wskaźniki prezentujące zmiany w istotnych obszarach życia społeczno-gospodarczego mieszkańców województwa łódzkiego oraz ważniejsze wskaźniki sytuacji gospodarczej regionu.
Czytaj dalej
14
czer

Przewozy ładunków i pasażerów 2018 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

W 2018 r. w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano wzrost przewozów ładunków wszystkimi rodzajami transportu, z wyjątkiem śródlądowego transportu wodnego. Zwiększyły się również przewozy pasażerów transportem kolejowym, morskim i wodnym śródlądowym.
Czytaj dalej
17
czer

Wiosenna ocena stanu upraw rolnych i ogrodniczych w województwie łódzkim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja zawiera wyniki wiosennej oceny stanu upraw przeprowadzonej w I połowie maja 2019 r. w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
19
czer

Ratownictwo medyczne i pomoc doraźna w województwie mazowieckim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2018 r. zespoły ratownictwa medycznego udzieliły świadczeń zdrowotnych w miejscu zdarzenia 459,8 tys. osób. W izbach przyjęć lub szpitalnych oddziałach ratunkowych z doraźnej pomocy medycznej w trybie ambulatoryjnym skorzystało 707,3 tys. osób.
Czytaj dalej
21
czer

Poznań w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Ulotka promocyjna
Czytaj dalej
21
czer

Biuletyn statystyczny województwa zachodniopomorskiego - I kwartał 2019

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu i gospodarki morskiej.Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP.
Czytaj dalej
21
czer

Dzień Ojca - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
24
czer

Zaangażowanie międzynarodowe polskich przedsiębiorstw – publikacja autorstwa prof. dr. hab. Jerzego Cieślika we współpracy z Urzędem Statystycznym w Warszawie

Urząd Statystyczny w Warszawie

Publikacja powstała w wyniku współpracy badawczej między Akademią Leona Koźmińskiego a Urzędem Statystycznym w Warszawie. Ukazuje osiągnięty poziom internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw według stanu na koniec 2016 r., na tle zmian, jakie nastąpiły w tej dziedzinie w wyniku transformacji ustrojowej po 1989 roku.
Czytaj dalej
25
czer

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie zachodniopomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

W 2018 r. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw były słabsze od uzyskanych rok wcześniej. Pogorszyły się również podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Nakłady inwestycyjne były wyższe o 11,2% od notowanych w 2017 r.
Czytaj dalej
27
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w I kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) za I kwartał 2019 roku, dotyczącego m.in. faktu wykonywania pracy, pozostawania osobą bezrobotną i bierną zawodowo. Zaprezentowano w niej wybrane dane o sytuacji na rynku pracy w podziale m.in. na płeć, miasto, wieś, grupy wiekowe i wykształcenie. Komentarz analityczny uzupełniono zestawieniami tabelarycznymi oraz prezentacją graficzną danych w formie wykresów.
Czytaj dalej
27
czer

Historia spisów ludności na obszarze Wielkopolski

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Folder Historia spisów ludności na obszarze Wielkopolski to statystyczny szkic regionu prezentujący go w odsłonach kolejnych spisów powszechnych. Publikację przygotowano z okazji 230 rocznicy pierwszego spisu ludności Rzeczypospolitej, przeprowadzonego w oparciu o ustawę uchwaloną przez Sejm Czteroletni w 1789 r.
Czytaj dalej
27
czer

Turystyka w województwie lubuskim w latach 2016 - 2018

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Turystyka w województwie lubuskim w latach 2016 - 2018
Czytaj dalej
28
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Czytaj dalej
28
czer

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie podlaskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu zaprezentowano sytuację demograficzną regionu w 2018 r., a wybrane informacje zostały przedstawione w retrospekcji od 2000 r.
Czytaj dalej
28
czer

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – czerwiec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w czerwcu 2019 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
28
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w I kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie sygnalne zawiera informacje pozyskane na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, którego przedmiotem jest fakt wykonywania, posiadania lub poszukiwania pracy przez osoby w wieku 15 lat i więcej. Prezentuje dane dotyczące osób aktywnych i biernych zawodowo oraz pracujących i bezrobotnych według płci, wieku, miejsca zamieszkania i poziomu wykształcenia w województwie kujawsko-pomorskim w I kwartale 2019 r.
Czytaj dalej
28
czer

Popyt na pracę w województwie pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informacje o popycie na pracę w województwie pomorskim. Zaprezentowano uogólnione dane dotyczące między innymi pracujących, wolnych miejsc pracy, nowo utworzonych oraz zlikwidowanych miejsc pracy w województwie pomorskim w 2018 r.
Czytaj dalej
28
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Przedsiębiorcy ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności oceniają w czerwcu koniunkturę korzystnie. Najbardziej optymistyczne opinie, choć gorsze od sygnalizowanych przed miesiącem, formułują podmioty należące do sekcji zakwaterowanie i gastronomia.
Czytaj dalej
28
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w I kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informację o aktywności ekonomicznej ludności w województwie pomorskim prezentujące uogólnione dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w I kwartale 2019 r.
Czytaj dalej
28
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w czerwcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
28
czer

Rolnictwo w województwie śląskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja sygnalna prezentuje dane charakteryzujące sytuację w rolnictwie województwa śląskiego w 2018 r. Informacja zawiera zestaw danych dotyczących użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, środków produkcji roślinnej i zwierzęcej, pogłowia zwierząt gospodarskich oraz wielkości skupu produktów rolnych i ich cen.
Czytaj dalej
28
czer

Popyt na pracę w województwie świętokrzyskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Opracowanie zostało przygotowane na podstawie wyników badania popytu na pracę realizowanego na formularzu Z-05. Badanie to prowadzone jest metodą reprezentacyjną z częstotliwością kwartalną i obejmuje podmioty gospodarki narodowej o liczbie zatrudnionych 1 lub więcej osób.
Czytaj dalej
28
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie świętokrzyskim w I kw. 2019 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w I kwartale 2019 r.
Czytaj dalej
28
czer

Koniunktura gospodarcza województwa świętokrzyskiego w czerwcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – czerwiec 2019 r.
Czytaj dalej
28
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2019 r.
Czytaj dalej
28
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (I kwartał 2019 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w I kwartale 2019 roku.
Czytaj dalej
28
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2019 r.- opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
28
czer

Popyt na pracę w województwie łódzkim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja sygnalna prezentuje dane dotyczące popytu na pracę w województwie łódzkim w 2018 r.
Czytaj dalej
28
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w I kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w I kwartale 2019 r.
Czytaj dalej
28
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w czerwcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w czerwcu 2019 r.
Czytaj dalej
28
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - czerwiec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Koniunktura oceniana jest optymistycznie przez przedsiębiorców z większości prezentowanych rodzajów działalności, najlepiej przez przedstawicieli handlu hurtowego. Niekorzystne opinie zgłaszają jedynie firmy prowadzące działalność z zakresu handlu detalicznego oraz transportu i gospodarki magazynowej.magazynowa oraz zakwaterowanie i gastronomia).
Czytaj dalej
28
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - I kwartał 2019 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej (BAEL) przeprowadzonego w I kwartale 2019 r. w województwie opolskim wykazały w porównaniu z poprzednim kwartałem spadek liczby osób aktywnych zawodowo.
Czytaj dalej
28
czer

Rolnictwo w województwie opolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie stanowi źródło informacji o stanie rolnictwa, wynikach i warunkach produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz o warunkach produkcyjno-ekonomicznych i zużyciu środków produkcji w województwie opolskim.
Czytaj dalej
28
czer

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie wielkopolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W 2018 r. w województwie wielkopolskim zdecydowana większość przedsiębiorstw miała dostęp do Internetu szerokopasmowego. Najczęściej były użytkowane połączenia internetowe o prędkości przynajmniej 100 Mbit/s.
Czytaj dalej
28
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w I kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Ludność aktywna zawodowo w I kwartale br. stanowiła 58,1% ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu z IV kwartałem ub. roku wskaźnik ten zmniejszył się o 0,6 p.proc., natomiast w odniesieniu do I kwartału ub. roku zwiększył się o 1,0 p.proc.
Czytaj dalej
28
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w czerwcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Przedsiębiorcy ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności oceniają w czerwcu koniunkturę korzystnie. Najbardziej optymistyczne opinie, lepsze od sygnalizowanych przed miesiącem, formułują podmioty należące do sekcji informacja i komunikacja.
Czytaj dalej
28
czer

Warunki pracy w województwie wielkopolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W 2018 r. badaniem warunków pracy objęto 8,8 tys. jednostek zatrudniających łącznie 751,0 tys. osób. Spośród tej grupy w warunkach zagrożenia pracowało 66,4 tys. osób (liczonych jeden raz w grupie czynnika przeważającego), co stanowiło 8,8% zatrudnionych badanej zbiorowości.
Czytaj dalej
28
czer

Zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to narzędzie, za pomocą którego realizowane są strategie terytorialne dotyczące zintegrowanych działań służących zrównoważonemu rozwojowi miast i otaczających je obszarów.
Czytaj dalej
28
czer
28
czer
28
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w I kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w I kwartale 2019 r. Do uogólnienia wyników badania na populację generalną zastosowano dane o ludności Polski w wieku 15 lat i więcej, pochodzące z bilansów opracowanych na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Czytaj dalej
28
czer

Rolnictwo w województwie zachodniopomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Użytkowanie gruntów, produkcja roślinna (powierzchnia upraw, plony, zbiory), produkcja zwierzęca. Skup i ceny produktów rolnych oraz inne dane charakteryzujące sytuację w rolnictwie.
Czytaj dalej
28
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w I kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W porównaniu z IV kwartałem 2018 r. liczba aktywnych zawodowo i pracujących zmniejszyła się, co miało wpływ na spadek współczynnika aktywności zawodowej i wskaźnika zatrudnienia. Liczba bezrobotnych i biernych zawodowo zwiększyła się.
Czytaj dalej
28
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Czerwiec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Koniunktura oceniana jest pozytywnie przez przedsiębiorców ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności, najlepiej przez przedstawicieli jednostek z sekcji informacja i komunikacja.
Czytaj dalej
28
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - I kwartał 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentowanego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Zawiera informacje na temat między innymi: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych, pracujących i bezrobotnych oraz informacje na temat przyczyn bierności zawodowej.
Czytaj dalej
28
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

28
czer

Informacja o zasobach węgla kamiennego na podstawie sprawozdania G-09.9

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowanie zawiera zestawienia zasobów bilansowych, pozabilansowych oraz przemysłowych węgla kamiennego obejmujące okres obowiązywania koncesji i całość złoża w podziale na poziomy czynne i pozostałe (w tym nieudostępnione) z uwzględnieniem lokalizacji w filarach i poza nimi. Poszczególne zestawienia obejmują podziały zasobów węgla według: kategorii poznania, zawartości popiołu, zawartości siarki, grup stratygraficznych, typów węgla, wartości opałowej. Opracowanie przedstawia również zmianę stanu zasobów do roku poprzedzającego rok sprawozdawczy uwzględniającą przyrosty zasobów ogółem (w tym z tytułu przeklasyfikowania) oraz ubytki zasobów ogółem (w tym z tytułu przeklasyfikowania oraz eksploatacji i strat).
28
czer

Wskaźniki inflacji bazowej 2019

Narodowy Bank Polski

Wskaźniki inflacji bazowej:– inflacja po wyłączeniu cen administrowanych,– inflacja po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych,– inflacja po wyłączeniu cen żywności i cen energii,– 15% średnia obcięta przy podstawie miesiąc poprzedni = 100, kwartał poprzedni=100, analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100, analogiczny kwartał poprzedniego roku=100 oraz wskaźniki średnioroczne.
Czytaj dalej
28
czer

Biuletyn Statystyczny Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Urząd do Spraw Cudzoziemców

Zbiór tabel krzyżowych zawierających dane z zakresu liczby osób składających wnioski lub osoby objęte rozstrzygnięciem, w zakresie ochrony międzynarodowej oraz legalizacji pobytu na terytorium RP.
Czytaj dalej
Do góry

Newsletter