Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

1
lut

Historia Polski w liczbach. Tom V. Polska 1918—2018

Publikacja „Polska 1918—2018” zawiera dane liczbowe prezentujące przebieg najważniejszych procesów i zjawisk na przestrzeni 100 lat, tj. od odzyskania niepodległości w roku 1918 do czasów współczesnych.
Czytaj dalej
11
lut

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-grudzień 2018 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego[1] po dwunastu miesiącach 2018 roku według danych tymczasowych[2] wyniosły w cenach bieżących 940,4 mld zł w eksporcie oraz 961,8 mld zł w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 21,4 mld zł, podczas gdy w 2017 r. było dodatnie i wyniosło 2,5 mld zł. W porównaniu z 2017 rokiem eksport wzrósł o 6,5%, a import o 9,3%.
Czytaj dalej
11
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2018 roku

Przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2018 r. wyniosło 4863,74 zł.
Czytaj dalej
11
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2018 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2018 r. wyniosło 4862,92 zł.
Czytaj dalej
11
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2018 roku

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2018 r. wyniosło 4585,03 zł.
Czytaj dalej
11
lut

Komunikat w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2018 roku w stosunku do 2017 roku

Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2018 r. w stosunku do 2017 r. wyniósł 5,3 %.
Czytaj dalej
11
lut

Komunikat w sprawie kwoty bazowej w 2018 roku

Kwota bazowa w 2018 r. wyniosła 4003,88 zł.
Czytaj dalej
13
lut

Turyści w bazie noclegowej. Grudzień 2018 roku

Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
14
lut

Szybki szacunek produktu krajowego brutto za czwarty kwartał 2018 roku

Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w IV kwartale 2018 roku był realnie wyższy o 4,9% rok do roku, wobec 5,0% w analogicznym okresie 2017 r.
Czytaj dalej
15
lut

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2019 roku

W styczniu 2019 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych, według wstępnych danych, były wyższe o 0,1% niż w grudniu ub. roku. W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,9%.
Czytaj dalej
15
lut

Turystyka w Unii Europejskiej - dane za 2017 rok

Według Eurostatu - Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej, liczba noclegów udzielonych w turystycznych obiektach noclegowych w krajach UE nieprzerwanie wzrasta od 2009 r. i w 2017 r. osiągnęła wartość 3 254,3 mln. Udział noclegów udzielonych turystom zagranicznym wyniósł 49,2%.
Czytaj dalej
15
lut

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2019 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2019 r. w stosunku do grudnia 2018 r. wyniósł 100,1 (wzrost cen o 0,1%).
Czytaj dalej
19
lut

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2019 roku

W styczniu 2019 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,9% r/r i wyniosło 6368,4 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 7,5% r/r i wyniosło 4931,80 zł.
Czytaj dalej
19
lut

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2019 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2019 r. wyniosło 4931,80 zł.
Czytaj dalej
19
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2019 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2019 r. wyniosło 4931,76 zł.
Czytaj dalej
19
lut

Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2018 r. w stosunku do III kwartału 2018 r.

Ceny produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2018 r. w stosunku do III kwartału 2018 r. wzrosły o 1,1%.
Czytaj dalej
19
lut

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2018 r. i w drugim półroczu 2018 r.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2018 r. wyniosło 4003,88 zł, a w drugim półroczu 2018 r. wyniosło 4134,02 zł.
Czytaj dalej
19
lut

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON styczeń 2019

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
20
lut

Koniunktura konsumencka - luty 2019 roku

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej ukształtował się na poziomie 5,5.
Czytaj dalej
20
lut

Ceny produktów rolnych w styczniu 2019 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego, spadły w styczniu 2019 r. w stosunku do grudnia 2018 r. (o 0,5%), natomiast wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (o 1,5%).
Czytaj dalej
20
lut

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2019 roku

Według wstępnych danych w styczniu 2019 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe w porównaniu z grudniem 2018 r. o 0,2%. W porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 2,2%.
Czytaj dalej
20
lut

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2019 roku

W styczniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 6,1% w porównaniu ze styczniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 8,7%, natomiast w porównaniu z grudniem ub. roku wzrosła o 7,4%.
Czytaj dalej
20
lut

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2019 roku

Według wstępnych danych w styczniu 2019 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe w porównaniu z grudniem 2018 r. o 0,2%. W porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 2,2%.
Czytaj dalej
21
lut

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2019 roku

W styczniu 2019 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Nieznacznie spadła natomiast liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
21
lut

Dynamika sprzedaży detalicznej w styczniu 2019 roku

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w styczniu 2019 r. była wyższa niż przed rokiem o 5,2% (wobec wzrostu o 7,7% w styczniu 2018 r.). W porównaniu z grudniem 2018 r. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 18,9%.
Czytaj dalej
21
lut

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2019 roku

W styczniu br. produkcja budowlano-montażowa w cenach stałych była wyższa w porównaniu ze styczniem ubiegłego roku.
Czytaj dalej
21
lut

Komunikat w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2018 r.

Cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2018 r. wyniosła 4139 zł.
Czytaj dalej
21
lut

Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2017)

Kolejna edycja raportu z Europejskiego Badania Warunków Życia Ludności (EU-SILC). Dane na temat zróżnicowania dochodów w Polsce, dochodów mieszkańców Unii Europejskiej, wybranych zagadnień rynku pracy, zdrowia dzieci i dorosłych (w tym samooceny stanu zdrowia), warunków mieszkaniowych, wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania, ocen respondentów dotyczących wybranych materialnych i niematerialnych aspektów jakości życia, a także wybrane wskaźniki spójności społecznej. Raport zawiera syntezę wyników badań wraz z graficzną prezentacją opisywanych zjawisk, część tabelaryczną oraz uwagi dotyczące metodologii i organizacji badania.
Czytaj dalej
22
lut

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w lutym 2019 roku

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w lutym 2019 r. kształtuje się na poziomie nieco wyższym od notowanego w styczniu 2019 r., ale niższym niż przed rokiem. Wskaźnik ten od stycznia 2017 r. przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej.
Czytaj dalej
22
lut

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (grudzień 2018 r.)

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych.
Czytaj dalej
25
lut

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w styczniu 2019 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny) oraz handlu zagranicznego.
Czytaj dalej
25
lut

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu stycznia 2019 r.

Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu stycznia 2019 r.
Czytaj dalej
25
lut

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w styczniu 2019 roku

Ilość produkcji wybranych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez podmioty gospodarcze, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. Informacje dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
25
lut

Biuletyn Statystyczny Nr 1/2019

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych.
Czytaj dalej
25
lut

Monitoring Rynku Pracy - Informacja o rynku pracy w czwartym kwartale 2018 roku

Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) wskazują, że osoby aktywne zawodowo stanowiły w IV kwartale 2018 roku 56,1% ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu do poprzedniego kwartału wskaźnik ten zmniejszył się o 0,7 p. proc, natomiast w odniesieniu do IV kwartału 2017 roku utrzymał się na podobnym poziomie.
Czytaj dalej
25
lut

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2019 (luty 2019)

Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej
25
lut

Zeszyt metodologiczny - Badania przedsiębiorstw niefinansowych 2019

W niniejszym Zeszycie metodologicznym przedstawiono informacje o źródłach danych wykorzystywanych w kwartalnych i rocznych badaniach przedsiębiorstw niefinansowych, a także o wynikach opracowywanych na podstawie tych badań i formach ich prezentacji.
Czytaj dalej
26
lut

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2018 r.

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2018 r. w stosunku do III kwartału 2018 r. wyniósł 100,8 (wzrost cen o 0,8 %).
Czytaj dalej
26
lut

Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2017 roku

Charakterystyka przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób oraz podstawowe informacje o wynikach osiąganych z ich działalności gospodarczej. Liczebność i struktura badanej zbiorowości (forma prawna, rodzaj prowadzonej działalności); liczba i struktura pracujących z uwzględnieniem właścicieli, zatrudnienie i wynagrodzenia; przychody i koszty; ponoszone nakłady na środki trwałe, wartość brutto środków trwałych. Wskaźniki działalności gospodarczej przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób.
Czytaj dalej
27
lut

Rocznik Statystyczny Przemysłu 2018

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, produkcja sprzedana, wskaźniki cen, produkcja globalna, zużycie pośrednie, wartość dodana brutto, produkcja ważniejszych wyrobów, finanse przedsiębiorstw, zatrudnienie i wydajność pracy, czas pracy i warunki pracy, wynagrodzenia, nakłady inwestycyjne, środki trwałe, handel zagraniczny wyrobami przemysłowymi, bilanse paliwowo-energetyczne, zużycie niektórych paliw i energii elektrycznej oraz wybranych materiałów w przemyśle, technika i wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, zagrożenie i ochrona środowiska.
Czytaj dalej
28
lut

Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w czwartym kwartale 2018 roku

Produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w IV kwartale 2018 roku był realnie wyższy o 4,9% rok do roku, wobec 5,0% w analogicznym kwartale 2017 r. (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego)
Czytaj dalej
28
lut

Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2018

Kompleksowe informacje o wynikach produkcji rolniczej, warunkach produkcyjno-ekonomicznych rolnictwa, bilansowym rozliczeniu produkcji ważniejszych (głównych) produktów rolnych, zaopatrzeniu i zużyciu środków produkcji oraz informacje przedstawiające sytuację dochodową w rolnictwie.
Czytaj dalej
28
lut

Wiadomości Statystyczne nr 2/2019 (693)

W numerze m.in.: Marcin SALAMAGA — Segmentacja rynków Europy Środkowo-Wschodniej z wykorzystaniem metody CMS; Artur MIKULEC — Przekrojowe tablice trwania przedsiębiorstw w województwie łódzkim; Małgorzata WOSIEK, Ryszard KATA — Handel na pograniczu polsko-ukraińskim — wybrane aspekty ekonomiczne; Beata JACKOWSKA, Ewa WYCINKA — Wpływ generacji na ryzyko wypadków drogowych
Czytaj dalej
28
lut

Gospodarka mieszkaniowa w latach 2013-2017

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i zainteresowaniom odbiorców informacji statystycznych, opracowana publikacja prezentuje kompleksowo gospodarkę mieszkaniową w Polsce. Zostały w niej przedstawione uwarunkowania i następstwa zmian w stanie zasobów mieszkaniowych z uwzględnieniem stanu własnościowego oraz efektów budownictwa mieszkaniowego. W opracowaniu zostały opisane zmiany warunków mieszkaniowych pod kątem zaludnienia mieszkań, ich standardu oraz udzielonej pomocy państwa w formie wypłacanych dodatków mieszkaniowych. Analizie poddano również zmiany na rynku nieruchomości w zakresie wielkości i wartości obrotu nieruchomościami wraz ze specyfiką transakcji kupna/sprzedaży zawieranych w związku z przenoszeniem prawa własności do nieruchomości.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

4
lut

Światowy Dzień Walki z rakiem - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
11
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za grudzień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
11
lut

Światowy Dzień Chorego - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
14
lut

14 lutego Dzień Zakochanych

Urząd Statystyczny w Kielcach

Czytaj dalej
14
lut

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie wielkopolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W 2017 r. działalność gospodarczą w województwie wielkopolskim prowadziło 2,1 tys. podmiotów z kapitałem zagranicznym, a wartość zainwestowanego w nich kapitału zagranicznego wyniosła 24,5 mld zł. W dużych podmiotach ulokowano 72,6% ogólnej wartości kapitału zagranicznego. Najwięcej podmiotów prowadziło działalność związaną z handlem; naprawą pojazdów samochodowych (29,8%), a najwięcej kapitału zagranicznego (41,7%) zaangażowano w podmioty z sekcji przetwórstwo przemysłowe.
Czytaj dalej
15
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie warmińsko-mazurskim. Stan na koniec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie warmińsko-mazurskim. Stan na koniec 2018 r.
Czytaj dalej
15
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim - stan na koniec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W końcu grudnia 2018 r. w rejestrze REGON dla województwa wielkopolskiego ujętych było 429658 podmiotów gospodarki narodowej (bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie).
Czytaj dalej
15
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie mazowieckim. Stan na koniec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W końcu 2018 r. zarejestrowane były 816423 podmioty gospodarki narodowej, tj. o 0,9% więcej niż rok wcześniej. Ponad połowa jednostek (53,1%) miała swoją siedzibę w m.st. Warszawie. Najwięcej podmiotów (22,7%) zajmowało się handlem; naprawą pojazdów samochodowych, jednak największy wzrost w stosunku do 2017 r. nastąpił w sekcji informacja i komunikacja (o 8,1%). W ciągu całego 2018 r. na każde 100 nowo zarejestrowanych podmiotów przypadało 91 zlikwidowanych jednostek.
Czytaj dalej
15
lut

Wartość dodana brutto w województwie mazowieckim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2016 r. wartość dodana brutto w województwie mazowieckim wyniosła 366 062 mln zł, z czego 72,4% wygenerowały przedsiębiorstwa usługowe. W porównaniu z rokiem poprzednim udział sektora usług zwiększył się o 0,7 p. proc.
Czytaj dalej
18
lut

Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie łódzkim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

W 2017 r. na terenie województwa łódzkiego badana zbiorowość podmiotów z kapitałem zagranicznym liczyła 926 jednostek
Czytaj dalej
20
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie zachodniopomorskim. Stan na koniec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Według stanu na koniec 2018 r. w rejestrze REGON w województwie zachodniopomorskim odnotowano 224,0 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie), tj. o 0,8 tys. więcej niż przed rokiem.
Czytaj dalej
20
lut

Bezrobocie rejestrowane w Radomiu w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W końcu grudnia 2018 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu zarejestrowanych było 11123 bezrobotnych radomian, którzy stanowili 8,1% ogólnej liczby bezrobotnych zarejestrowanych w województwie mazowieckim. W porównaniu z końcem grudnia 2017 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 1008 osób, tj. o 8,3%.
Czytaj dalej
20
lut

Bezrobocie rejestrowane w Ostrołęce w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W końcu grudnia 2018 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce zarejestrowane były 2302 osoby bezrobotne, które stanowiły 1,7% ogólnej liczby bezrobotnych zarejestrowanych w województwie mazowieckim. W porównaniu z końcem grudnia 2017 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 333 osoby, tj. o 12,6%.
Czytaj dalej
20
lut

Bezrobocie rejestrowane w Płocku w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W końcu grudnia 2018 r. w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku zarejestrowanych było 4269 osób bezrobotnych, które stanowiły 3,1% ogólnej liczby bezrobotnych zarejestrowanych w województwie mazowieckim. W porównaniu z końcem grudnia 2017 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 237 osób, tj. o 5,3%.
Czytaj dalej
20
lut

Bezrobocie rejestrowane w Siedlcach w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W końcu grudnia 2018 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siedlcach zarejestrowanych było 1802 bezrobotnych, które stanowiły 1,3% ogólnej liczby bezrobotnych zarejestrowanych w województwie mazowieckim. W porównaniu z końcem grudnia 2017 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 181 osób, tj. o 9,1%.
Czytaj dalej
22
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w m.st. Warszawie. Stan na koniec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W końcu 2018 r. zarejestrowane były 433823 podmioty gospodarki narodowej, tj. o 0,2% mniej niż rok wcześniej. W ogólnej liczbie podmiotów dominowały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (55,8%). Najwięcej podmiotów (19,6%) zajmowało się handlem; naprawą pojazdów samochodowych, jednak największy wzrost w stosunku do 2017 r. nastąpił w sekcji informacja i komunikacja (o 7,1%). W ciągu całego 2018 r. na każde 100 nowo zarejestrowanych podmiotów przypadało 105 zlikwidowanych jednostek.
Czytaj dalej
25
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie łódzkim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON prowadzony przez Prezesa GUS.
Czytaj dalej
26
lut

Województwo wielkopolskie w liczbach 2018 - wkładka

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Folder zestawia podstawowe charakterystyki społeczno-gospodarcze opisujące województwo wielkopolskie. Ukazuje udział tego regionu w wielkościach ogólnopolskich, prezentuje go na tle Unii Europejskiej oraz określa jego pozycję wśród pozostałych województw.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – luty 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w lutym 2019 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w styczniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Ogólny klimat koniunktury jest oceniany pozytywnie przez podmioty ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najbardziej korzystnie przez przedstawicieli firm prowadzących działalność z zakresu transportu i gospodarki magazynowej.
Czytaj dalej
28
lut

Bezrobocie rejestrowane w województwie pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera uogólnione informacje na temat bezrobotnych w województwie pomorskim w 2018 r., dotyczące między innymi bezrobotnych według płci, wieku i wykształcenia.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w lutym 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w styczniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - styczeń 2019

Urząd Statystyczny w Kielcach

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego dotyczące m.in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza województwa świętokrzyskiego w lutym 2019 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – luty 2019 r.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2019 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

Koniunktura gospodarcza w lutym 2019 r.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2019 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w lutym 2019 r.- opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (styczeń 2019 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego w styczniu 2019 r.
Czytaj dalej
28
lut

Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Charakterystyka przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób oraz podstawowe informacje o wynikach osiąganych z ich działalności gospodarczej. Liczebność i struktura badanej zbiorowości (forma prawna, rodzaj prowadzonej działalności); liczba i struktura pracujących z uwzględnieniem właścicieli, zatrudnienie i wynagrodzenia; przychody i koszty; ponoszone nakłady na środki trwałe, wartość brutto środków trwałych. Wskaźniki działalności gospodarczej przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób.

Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w styczniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w styczniu 2019 r.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lutym 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lutym 2019 r.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - luty 2019 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie opolskim oceniany jest optymistycznie przez dyrektorów jednostek z większości prezentowanych rodzajów działalności (informacja i komunikacja, handel hurtowy, przetwórstwo przemysłowe, transport i go-spodarka magazynowa oraz zakwaterowanie i gastronomia).
Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - styczeń 2019

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa opolskiego
Czytaj dalej
28
lut

Warunki życia ludności w województwie wielkopolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Publikacja Warunki życia ludności w województwie wielkopolskim jest opracowaniem cyklicznym przedstawiającym kształtowanie się wybranych zmiennych charakteryzujących różne obszary mające wpływ na poziom i jakość życia społeczeństwa. Zestawiono tu m.in. informacje z zakresu demografii, ochrony środowiska, rynku pracy, budżetów gospodarstw domowych, cen, budownictwa mieszkaniowego, edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, kultury czy bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - styczeń 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w lutym 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Przedsiębiorcy ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności w lutym oceniają koniunkturę korzystnie. Najlepsze opinie formułują podmioty z sekcji informacja i komunikacja oraz transport i gospodarka magazynowa.
Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego styczeń 2019 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2019 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Styczeń 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej
28
lut

Statystyka Warszawy. Styczeń 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Luty 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Koniunktura oceniana jest pozytywnie przez przedsiębiorców z większości prezentowanych rodzajów działalności, najlepiej przez przedstawicieli jednostek z sekcji informacja i komunikacja. Firmy budowlane nie zgłaszają zmian w tym zakresie.
Czytaj dalej
28
lut

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie lubuskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie lubuskim w 2017 r.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w styczniu 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

28
lut

Informacja kwartalna o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w 2018 r.

Narodowy Bank Polski

Opracowanie w sposób syntetyczny opisuje najważniejsze zjawiska, jakie mają miejsce na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w największych miastach w Polsce.
Czytaj dalej
Do góry

Newsletter