Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

1
lut

Polska 1918—2018

Publikacja „Polska 1918—2018” zawiera dane liczbowe prezentujące przebieg najważniejszych procesów i zjawisk na przestrzeni 100 lat, tj. od odzyskania niepodległości w roku 1918 do czasów współczesnych.
Czytaj dalej
5
lut

Wyrównania sezonowe - przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie

Wyrównania sezonowe - przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie. Tablice z danymi miesięcznymi i kwartalnymi od 2010 roku.
Czytaj dalej
11
lut

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-grudzień 2018 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego[1] po dwunastu miesiącach 2018 roku według danych tymczasowych[2] wyniosły w cenach bieżących 940,4 mld zł w eksporcie oraz 961,8 mld zł w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 21,4 mld zł, podczas gdy w 2017 r. było dodatnie i wyniosło 2,5 mld zł. W porównaniu z 2017 rokiem eksport wzrósł o 6,5%, a import o 9,3%.
Czytaj dalej
11
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2018 roku

Przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2018 r. wyniosło 4863,74 zł.
Czytaj dalej
11
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2018 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2018 r. wyniosło 4862,92 zł.
Czytaj dalej
11
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2018 roku

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2018 r. wyniosło 4585,03 zł.
Czytaj dalej
11
lut

Komunikat w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2018 roku w stosunku do 2017 roku

Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2018 r. w stosunku do 2017 r. wyniósł 5,3 %.
Czytaj dalej
11
lut

Komunikat w sprawie kwoty bazowej w 2018 roku

Kwota bazowa w 2018 r. wyniosła 4003,88 zł.
Czytaj dalej
13
lut

Turyści w bazie noclegowej. Grudzień 2018 roku

Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
14
lut

Szybki szacunek produktu krajowego brutto za czwarty kwartał 2018 roku

Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w IV kwartale 2018 roku był realnie wyższy o 4,9% rok do roku, wobec 5,0% w analogicznym okresie 2017 r.
Czytaj dalej
15
lut

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2019 roku

W styczniu 2019 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych, według wstępnych danych, były wyższe o 0,1% niż w grudniu ub. roku. W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,9%.
Czytaj dalej
15
lut

Turystyka w Unii Europejskiej - dane za 2017 rok

Według Eurostatu - Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej, liczba noclegów udzielonych w turystycznych obiektach noclegowych w krajach UE nieprzerwanie wzrasta od 2009 r. i w 2017 r. osiągnęła wartość 3 254,3 mln. Udział noclegów udzielonych turystom zagranicznym wyniósł 49,2%.
Czytaj dalej
15
lut

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2019 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2019 r. w stosunku do grudnia 2018 r. wyniósł 100,1 (wzrost cen o 0,1%).
Czytaj dalej
19
lut

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2019 roku

19
lut

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2019 roku

19
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2019 roku

19
lut

Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2018 r. w stosunku do III kwartału 2018 r.

19
lut

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe w 2018 r. i w II półroczu 2018 r.

19
lut

Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2017 r.

19
lut

Ceny w gospodarce narodowej w latach 2013-2017

19
lut

Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2017)

20
lut

Koniunktura konsumencka - luty 2019 roku

20
lut

Ceny produktów rolnych w styczniu 2019 roku

20
lut

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2019 roku

20
lut

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2019 roku

20
lut

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2019 roku

20
lut

Komunikat w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2018 r.

21
lut

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2019 roku

21
lut

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2019 roku

21
lut

Dynamika sprzedaży detalicznej w styczniu 2019 roku

22
lut

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w lutym 2019 roku

22
lut

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (grudzień 2018 r.)

25
lut

Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w czwartym kwartale 2018 r.

25
lut

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w styczniu 2019 r.

25
lut

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w styczniu 2019 roku

25
lut

Biuletyn Statystyczny Nr 1/2019

25
lut

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2019 (luty 2019)

26
lut

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2018 r.

28
lut

Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w czwartym kwartale 2018 roku

28
lut

Organizacje pożytku publicznego i 1% w 2017 roku

28
lut

Wiadomości Statystyczne nr 2/2019 (693)

28
lut

Rocznik Statystyczny Przemysłu 2018

28
lut

Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2018

28
lut

Gospodarka mieszkaniowa w latach 2013-2017

28
lut

Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2017 roku

28
lut

Praca nierejestrowana w Polsce w 2017 roku

Publikacje urzędów statystycznych

4
lut

Światowy Dzień Walki z rakiem - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
11
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za grudzień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
11
lut

Światowy Dzień Chorego - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
13
lut
14
lut

14 lutego Dzień Zakochanych

Urząd Statystyczny w Kielcach

Czytaj dalej
14
lut

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie wielkopolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W 2017 r. działalność gospodarczą w województwie wielkopolskim prowadziło 2,1 tys. podmiotów z kapitałem zagranicznym, a wartość zainwestowanego w nich kapitału zagranicznego wyniosła 24,5 mld zł. W dużych podmiotach ulokowano 72,6% ogólnej wartości kapitału zagranicznego. Najwięcej podmiotów prowadziło działalność związaną z handlem; naprawą pojazdów samochodowych (29,8%), a najwięcej kapitału zagranicznego (41,7%) zaangażowano w podmioty z sekcji przetwórstwo przemysłowe.
Czytaj dalej
15
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie warmińsko-mazurskim. Stan na koniec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie warmińsko-mazurskim. Stan na koniec 2018 r.
Czytaj dalej
15
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim - stan na koniec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W końcu grudnia 2018 r. w rejestrze REGON dla województwa wielkopolskiego ujętych było 429658 podmiotów gospodarki narodowej (bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie).
Czytaj dalej
15
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie mazowieckim. Stan na koniec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W końcu 2018 r. zarejestrowane były 816423 podmioty gospodarki narodowej, tj. o 0,9% więcej niż rok wcześniej. Ponad połowa jednostek (53,1%) miała swoją siedzibę w m.st. Warszawie. Najwięcej podmiotów (22,7%) zajmowało się handlem; naprawą pojazdów samochodowych, jednak największy wzrost w stosunku do 2017 r. nastąpił w sekcji informacja i komunikacja (o 8,1%). W ciągu całego 2018 r. na każde 100 nowo zarejestrowanych podmiotów przypadało 91 zlikwidowanych jednostek.
Czytaj dalej
15
lut

Wartość dodana brutto w województwie mazowieckim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2016 r. wartość dodana brutto w województwie mazowieckim wyniosła 366 062 mln zł, z czego 72,4% wygenerowały przedsiębiorstwa usługowe. W porównaniu z rokiem poprzednim udział sektora usług zwiększył się o 0,7 p. proc.
Czytaj dalej
18
lut

Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie łódzkim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

W 2017 r. na terenie województwa łódzkiego badana zbiorowość podmiotów z kapitałem zagranicznym liczyła 926 jednostek
Czytaj dalej
25
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie łódzkim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

27
lut

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w styczniu 2019 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w styczniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
lut

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – luty 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

28
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
lut

Bezrobocie rejestrowane w województwie pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
lut

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie pomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w styczniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w styczniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w lutym 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
lut

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie małopolskim – luty 2019 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w styczniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (styczeń 2019 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2019 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
lut

Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lutym 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w styczniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - luty 2019 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - styczeń 2019

Urząd Statystyczny w Opolu

28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w lutym 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
lut

Warunki życia ludności w województwie wielkopolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
lut

Województwo wielkopolskie w liczbach 2018 (wkładka promocyjna)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - styczeń 2019

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Luty 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Styczeń 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
lut

Statystyka Warszawy. Styczeń 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w styczniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lut

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w styczniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lut

Informacja prasowa - publikacja "Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie lubuskim (wg stanu w grudniu 2018)"

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lut

Informacja prasowa - publikacja "Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w woj. lubuskim w 2017 r."

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w lutym 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lut

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - styczeń 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lut

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie lubuskim - stan w grudniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lut

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie lubuskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w styczniu 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
lut

Euroregion Nysa 2018 – wybrane informacje statystyczne

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
lut

Tytułowy plan wydawniczy Urzędu Statystycznego we Wrocławiu 2019

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
lut

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie dolnośląskim. Stan w grudniu 2018

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

28
lut

Informacja kwartalna o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w 2019 r.

Narodowy Bank Polski

Do góry

Newsletter