Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

6
lut

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician nr 1/2023

31 stycznia 2023 r. ukazał się nr 1/2023 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”. Zapraszamy na stronę https://ws.stat.gov.pl/Issue/2023/1.
Czytaj dalej
6
lut

Zgony według tygodni oraz wieku, płci zmarłych i 73 podregionów w 2023 roku

Zestawienie tabelaryczne prezentujące zgony według tygodnia zgonu, wieku i płci oraz podregionu zamieszkania osób zmarłych (Weekly deaths).
Czytaj dalej
9
lut

Jak korzystamy z Internetu? 2022

Dane dotyczące wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych oraz przez osoby indywidualne w wieku 16-74 lat, będące członkami tych gospodarstw.
Czytaj dalej
9
lut

Rejestracje i upadłości przedsiębiorstw w IV kwartale 2022 roku

W IV kwartale 2022 roku odnotowano 86 291 rejestracji przedsiębiorstw, tj. o 2,6% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku oraz 112 upadłości, tj. o 28,7% więcej niż w IV kwartale 2021 roku.
Czytaj dalej
9
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2022 roku

Przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2022 r. wyniosło 6733,49 zł.
Czytaj dalej
9
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2022 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2022 r. wyniosło 6732,95 zł.
Czytaj dalej
9
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2022 roku

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2022 r. wyniosło 6346,15 zł.
Czytaj dalej
9
lut

Komunikat w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2022 roku w stosunku do 2021 roku

Wskaźnik realnego przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r. w stosunku do 2021 r. wyniósł 97,9 (obniżenie o 2,1%).
Czytaj dalej
9
lut

Komunikat w sprawie kwoty bazowej w 2022 roku

Kwota bazowa, o której mowa w art. 19 powołanej ustawy, w 2022 r. wyniosła 5540,25 zł.
Czytaj dalej
10
lut

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - styczeń 2023

Według stanu na koniec stycznia 2023 roku do rejestru REGON wpisanych było 4 999,5 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,1% więcej niż miesiąc wcześniej (3,4% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).
Czytaj dalej
10
lut

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON styczeń 2023

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
14
lut

Szybki szacunek produktu krajowego brutto za IV kwartał 2022 roku

Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w 4 kwartale 2022 r. zwiększył się realnie o 2,0% rok do roku wobec wzrostu o 8,5% w analogicznym okresie 2021 r.
Czytaj dalej
15
lut

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-grudzień 2022 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu - grudniu 2022 r. (według danych tymczasowych) wyniosły w cenach bieżących 1 607,3 mld PLN w eksporcie oraz 1 699,8 mld PLN w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 92,5 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2021 roku wyniosło minus 7,0 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku eksport wzrósł o 22,1%, a import o 28,5%.
Czytaj dalej
15
lut

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2023 roku (dane wstępne)

Według wstępnych danych w styczniu 2023 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 17,2% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 2,4%.
Czytaj dalej
15
lut

Zmiany w popycie na usługi w latach 2015 i 2020

W 2020 r. wartość kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwa na zakup usług obcych wyniósł 526,1 mld zł. Dynamika kosztów zakupu usług wzrosła o 22,0 p. proc. w stosunku do analogicznej dynamiki z 2015 r.
Czytaj dalej
15
lut

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (folder dla rodzin biorących udział w badaniu aktywności ekonomicznej ludności) - 3 kwartał 2022 r.

Folder informacyjny dla rodzin biorących udział w badaniu aktywności ekonomicznej ludności zawierający podstawowe informacje na temat prowadzonego badania oraz wyniki badania przeprowadzonego w poprzednich kwartałach. Folder zawiera ogólne dane charakteryzujące sytuację na rynku pracy.
Czytaj dalej
20
lut

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2023 roku

W styczniu 2023 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu ze styczniem 2022 r. było wyższe o 1,1% i wyniosło 6530,1 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie zwiększyło się o 0,4%.
Czytaj dalej
20
lut

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2023 roku

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2023 r. wzrosły w stosunku do grudnia 2022 r. o 0,8%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 18,5%.
Czytaj dalej
20
lut

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2023 roku

W styczniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 2,6% w porównaniu ze styczniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 18,0% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z grudniem ub. roku spadła o 2,5%.
Czytaj dalej
20
lut

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2023 roku

Według wstępnych danych, w styczniu 2023 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 13,1%, a w porównaniu z grudniem 2022 r. utrzymały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem.
Czytaj dalej
21
lut

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2023 roku

W styczniu 2023 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Spadła natomiast liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
21
lut

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2023 roku

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w styczniu br. była wyższa o 2,4% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem wzrost o 20,8%) i niższa o 55,1% w stosunku do grudnia 2022 roku (przed rokiem spadek o 56,5%).
Czytaj dalej
21
lut

Dynamika sprzedaży detalicznej w styczniu 2023 roku

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w styczniu 2023 r. była niższa niż przed rokiem o 0,3% (wobec wzrostu o 10,6% w styczniu 2022 r.). W porównaniu z grudniem 2022 r. notowano spadek sprzedaży detalicznej o 23,1%.
Czytaj dalej
22
lut

Koniunktura konsumencka - luty 2023 roku

W lutym 2023 r. odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł - 36,0 i był o 2,1 p. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej
22
lut

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - luty 2023 roku

W lutym br. we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie nieco wyższym lub zbliżonym do prezentowanego w styczniu br. Wskaźnik ten we wszystkich obszarach znajduje się jednak poniżej średniej długookresowej . W większości badanych obszarów sygnalizuje się pogorszenie składowych „diagnostycznych”, natomiast w przypadku „prognostycznych” ich poprawę we wszystkich sektorach.
Czytaj dalej
22
lut

Ceny produktów rolnych w styczniu 2023 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych spadły w styczniu 2023 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 6,7%), natomiast w porównaniu z analogicznym okresem ubie-głego roku wzrosły (o 34,5%).
Czytaj dalej
22
lut

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (grudzień 2022 r.)

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych.
Czytaj dalej
23
lut

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w styczniu 2023 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny), transportu oraz handlu zagranicznego, a także sytuacji w wybranych krajach świata.
Czytaj dalej
23
lut

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w styczniu 2023 roku

Podstawowe informacje prezentujące ilość produkcji ważniejszych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez przedsiębiorstwa produkcyjne, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Informacje prezentowane co miesiąc dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
23
lut

Biuletyn Statystyczny Nr 1/2023

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych - z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport) i handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych.
Czytaj dalej
23
lut

Pracujący, bezrobotni i bierni zawodowo (wyniki wstępne BAEL) - 4 kwartał 2022 roku

W 4 kwartale 2022 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 58,2% ludności w wieku 15-89 lat. Wskaźnik ten zwiększył się zarówno w porównaniu z 3 kwartałem 2022 r. – o 0,4 p. proc., jak i 4 kwartałem 2021 r. – o 0,2 p. proc.
Czytaj dalej
23
lut

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu stycznia 2023 r.

Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu stycznia 2023 r.
Czytaj dalej
23
lut

Zeszyt metodologiczny - Wynagrodzenia w gospodarce narodowej na podstawie źródeł administracyjnych

Badanie Wynagrodzenia w gospodarce narodowej jest jednym z podstawowych badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny umożliwiającym bieżącą ocenę sytuacji na rynku pracy. Dane te stanowią podstawowe źródło informacji o kształtowaniu się przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w gospodarce narodowej.
Czytaj dalej
24
lut

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2023 (luty 2023)

Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych (z pogłębioną prezentacją wyników dla sekcji zakwaterowanie i gastronomia) uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej
27
lut

Turyści w bazie noclegowej. Grudzień 2022 roku

Turyści (krajowi i zagraniczni) korzystający z noclegów w 2022 roku w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
27
lut

Pogłębione pytania o aktualne zagadnienia gospodarcze oraz wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę - oceny i oczekiwania. Aneks do publikacji (luty 2023)

W lutowym, rozszerzonym badaniu koniunktury pytania dotyczyły negatywnych skutków wojny w Ukrainie oraz inwestycji. Wśród przedsiębiorstw dominują wskazania na utrzymanie poziomu inwestycji na poziomie zeszłego roku. Jednocześnie, w porównaniu z badaniami z grudnia ub.r. we wszystkich sektorach gospodarki zauważalny jest spadek odsetka przedsiębiorstw deklarujących wzrost ich poziomu (suma wskazań na nieznaczny i poważny wzrost).
Czytaj dalej
28
lut

Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w IV kwartale 2022 roku

Produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w 4 kwartale 2022 r. wzrósł realnie o 2,0% rok do roku wobec wzrostu o 8,5% w analogicznym kwartale 2021 r. (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego).
Czytaj dalej
28
lut

Rocznik Statystyczny Przemysłu 2022

Bogaty zestaw statystyk dotyczący przedsiębiorstw przemysłowych: podmioty prowadzące działalność gospodarczą, produkcja sprzedana, wskaźniki cen, produkcja globalna, zużycie pośrednie, wartość dodana brutto, produkcja ważniejszych wyrobów, finanse przedsiębiorstw, zatrudnienie i wydajność pracy, czas pracy i warunki pracy, wynagrodzenia, nakłady inwestycyjne, środki trwałe, handel zagraniczny wyrobami przemysłowymi, gospodarka paliwowo-energetyczna i materiałowa w przemyśle, technika i wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, zagrożenie i ochrona środowiska. Przekroje: województwa, sektory własności, sekcje i działy PKD 2007, podstawowe dane o przemyśle wg grup i niektórych klas PKD 2007; ilość produkcji wyrobów wg PKWiU 2015; wartość produkcji sprzedanej wyrobów wg działów i grup PKWiU 2015; eksport i import wg sekcji i działów PKD 2007, eksport i import wyrobów przemysłowych wg działów PKWiU 2015.
Czytaj dalej
28
lut

Turystyka w Unii Europejskiej - dane za 2021 rok

W 2021 r. w turystycznych obiektach noclegowych zlokalizowanych w 27 krajach Unii Europejskiej przebywało 590,9 mln osób, które skorzystały z 1,8 mld noclegów. W porównaniu z 2020 r. wzrosła zarówno liczba turystów, jak i liczba udzielonych im noclegów – odpowiednio o 26,8% i 28,7%.
Czytaj dalej
28
lut

Mieszkaniowy zasób gmin w 2022 r. – wyniki wstępne

Według wstępnych danych na koniec 2022 r. liczba obowiązujących umów na najem lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gminy spadła o 2,7% w porównaniu do 2021 r.
Czytaj dalej
28
lut

Transport drogowy w Polsce w latach 2020 i 2021

Podstawowe informacje o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą: zatrudnienie, wynagrodzenia, finanse przedsiębiorstw, nakłady inwestycyjne, środki trwałe, tabor transportowy, przewozy ładunków (wg form organizacyjnych transportu, kierunków transportu, typu ładunków, grup ładunków, stref odległości) i pasażerów, wojewódzkie bilanse przewozów oraz informacje o sieci drogowej, pojazdach samochodowych zarejestrowanych, wypadkach drogowych. Wybrane informacje o transporcie drogowym w krajach UE.
Czytaj dalej
28
lut

Rewitalizacja w gminach w 2021 r.

Rewitalizacja jest procesem wyprowadzania obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, realizowanym w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowanym terytorialnie, prowadzonym przez interesariuszy rewitalizacji. Realizacja tych działań może odbywać się na podstawie jednego z dwóch programów rewitalizacji - przyjętego na podstawie ustawy o rewitalizacji - GPR (tzw. Gminnego Programu Rewitalizacji) lub przyjętego na podstawie ustawy o samorządzie gminnym – PR (tzw. Programu Rewitalizacji). Działania rewitalizacyjne mogą być ponadto pro-wadzone na podstawie innego dokumentu strategicznego (np. strategii rozwoju gminy) - IDS.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

3
lut

Światowy Dzień Walki z Rakiem - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
9
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za grudzień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
13
lut

Walentynki - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
15
lut

Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie łódzkim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

W 2021 r. na terenie województwa łódzkiego badana zbiorowość podmiotów z kapitałem zagranicznym liczyła jednostek
Czytaj dalej
15
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie warmińsko-mazurskim. Stan na koniec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie warmińsko-mazurskim. Stan na koniec 2022 r.
Czytaj dalej
15
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim - stan na koniec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Liczba podmiotów gospodarki narodowej w końcu 2022 r. wyniosła 491,2 tys., tj. o 13,7 tys. więcej niż w 2021 r. Podmioty prowadziły swoją działalność najczęściej w obszarze handlu, naprawy pojazdów samochodowych. Na każde 100 nowo zarejestrowanych podmiotów przypadało 59 wyrejestrowanych (wobec 53 w 2021 r.).
Czytaj dalej
15
lut

Województwo wielkopolskie 2022

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Folder zestawia podstawowe charakterystyki społeczno-gospodarcze opisujące województwo wielkopolskie. Ukazuje udział tego regionu w wielkościach ogólnopolskich, prezentuje go na tle Unii Europejskiej oraz określa jego pozycję wśród pozostałych regionów.
Czytaj dalej
15
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie mazowieckim. Stan na koniec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W końcu 2022 r. zarejestrowanych było 968720 podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 4,4% więcej niż rok wcześniej. Ponad połowa jednostek (54,2%) miała swoją siedzibę w m.st. Warszawie. Najwięcej podmiotów (20,0%) zajmowało się handlem; naprawą pojazdów samochodowych, a największy wzrost liczby podmiotów w stosunku do 2021 r. nastąpił w sekcji informacja i komunikacja (o 16,3%).
Czytaj dalej
16
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie zachodniopomorskim. Stan na koniec 2022 r. - informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Według stanu na koniec 2022 r. w rejestrze REGON odnotowano 245268 podmiotów gospodarki narodowej (bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie), tj. o 5315 więcej niż przed rokiem. Niemal co trzeci podmiot miał swoją siedzibę w m. Szczecin. Blisko trzy czwarte jednostek w rejestrze stanowiły osoby fizyczne. Najczęściej podmioty prowadziły działalność związaną z handlem; naprawą pojazdów samochodowych oraz budownictwem.
Czytaj dalej
21
lut

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie wielkopolskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W 2021 r. działalność gospodarczą prowadziło 2,1 tys. podmiotów z kapitałem zagranicznym, a wartość zainwestowanego w nich kapitału zagranicznego wyniosła 25,9 mld zł. W dużych podmiotach kapitał zagraniczny stanowił 71,1% jego ogólnej wartości. Najwięcej zainwestowano go w przedsiębiorstwa z sekcji przetwórstwo przemysłowe (44,1%).
Czytaj dalej
22
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w Warszawie. Stan na koniec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W końcu 2022 r. zarejestrowanych było 525475 podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 5,3% więcej niż rok wcześniej. W ogólnej liczbie podmiotów dominowały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (54,7%). Najwięcej podmiotów (19,4%) zajmowało się działalnością profesjonalną, naukową i techniczną. Z ogólnej liczby podmiotów zdecydowana większość (91,7%) należała do sektora prywatnego.
Czytaj dalej
23
lut

Bezrobocie rejestrowane w Radomiu w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W końcu grudnia 2022 r. w Radomiu zaobserwowano w skali roku spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych i stopy bezrobocia. Wśród bezrobotnych nieznacznie przeważali mężczyźni (51,0%). Najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowiły osoby pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy (29,2% ogółu bezrobotnych).
Czytaj dalej
23
lut

Bezrobocie rejestrowane w Ostrołęce w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W końcu grudnia 2022 r. w Ostrołęce zanotowano spadek w skali roku liczby zarejestrowanych bezrobotnych i stopy bezrobocia. Ponad 52% ogółu bezrobotnych stanowiły kobiety. Wśród zarejestrowanych bezrobotnych według grup wieku najliczniejszą grupą były osoby w wieku 35–44 lata (tj. blisko 29%).
Czytaj dalej
23
lut

Bezrobocie rejestrowane w Płocku w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W końcu grudnia 2022 r. w Płocku zaobserwowano w skali roku spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych i stopy bezrobocia. Większość (ponad 60,0%) ogółu bezrobotnych stanowiły kobiety. Wśród zarejestrowanych bezrobotnych według grup wieku najliczniejszą grupą były osoby w wieku 35–44 lata (prawie 28%).
Czytaj dalej
23
lut

Bezrobocie rejestrowane w Siedlcach w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W końcu grudnia 2022 r. w Siedlcach zarejestrowanych było mniej bezrobotnych niż rok wcześniej, mniejsza była także stopa bezrobocia. Kobiety stanowiły prawie 52% ogółu bezrobotnych. Udział osób w wieku do 34 lat wyniósł blisko 33%, a osób z wyższym wykształceniem niemal 23%.
Czytaj dalej
24
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie łódzkim. Stan na koniec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON prowadzony przez Prezesa GUS.
Czytaj dalej
24
lut

Powiat poznański w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe dane statystyczne charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą powiatu poznańskiego.
Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w styczniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu zamieszczone zostały podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podlaskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w lutym 2023 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W lutym br. jedynie podmioty z sekcji informacja i komunikacja wyrażają pozytywną opinię na temat koniunktury gospodarczej (po negatywnej sprzed miesiąca).
Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - styczeń 2023 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja zawiera liczne mapy i kartogramy. Wybrane informacje zaprezentowano według sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – luty 2023 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji. Wyniki publikowane na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Opracowanie zawiera m.in. diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżącej i prognozowanej produkcji, oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w styczniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
28
lut

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie pomorskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

W 2021 r. na terenie województwa pomorskiego badaniem objęto 1180 podmiotów z kapitałem zagranicznym, a wartość ulokowanego w nich kapitału zagranicznego wyniosła 7288,4 mln zł, o 9,3% więcej niż przed rokiem. Pod względem liczby pracujących najwięcej kapitału zagranicznego ulokowano w podmiotach zatrudniających 250 osób i więcej (37,9%), natomiast według sekcji – wśród podmiotów działających w przetwórstwie przemysłowym (34,5%).
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

W lutym br. jedynie podmioty świadczące usługi w zakresie informacji i komunikacji oceniają koniunkturę pozytywnie, choć gorzej niż w styczniu br. W pozostałych obszarach działalności gospodarczej formułowano oceny niekorzystne, ale w większości lepsze niż w ubiegłym miesiącu. Najgorsze nastroje panują wśród jednostek z sekcji zakwaterowanie i gastronomia – spadek wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury o 3,4 w porównaniu ze styczniem br. W handlu detalicznym wartość tego wskaźnika kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego w poprzednim miesiącu.
Czytaj dalej
28
lut

Bezrobocie rejestrowane w województwie pomorskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera uogólnione informacje na temat bezrobotnych w województwie pomorskim w 2022 r., dotyczące między innymi bezrobotnych według płci, wieku i wykształcenia.
Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w styczniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - luty 2023 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji. Wyniki publikowane na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego. Opracowanie zawiera m.in. diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżącej i prognozowanej produkcji, oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - styczeń 2023

Urząd Statystyczny w Kielcach

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego dotyczące m.in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Luty 2023 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2023 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w lutym 2023 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (styczeń 2023 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego w styczniu 2023 r.
Czytaj dalej
28
lut

Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie łódzkim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja sygnalna prezentuje podstawowe dane o mikroprzedsiębiorstwach w województwie łódzkim w 2021 r.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lutym 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lutym 2023 r.
Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w styczniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w styczniu 2023 r.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – luty 2023 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

W lutym br. we wszystkich badanych obszarach oceny koniunktury gospodarczej formułowane przez przedsiębiorców są niekorzystne. W przypadku trzech z nich (przetwórstwo przemysłowe, budownictwo oraz handel detaliczny) wartość oceny jest zbliżona do odpowiedniej z poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - styczeń 2023

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa opolskiego.
Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - luty 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - styczeń 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w lutym 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W lutym br. ogólny klimat koniunktury oceniany jest pozytywnie przez podmioty prowadzące działalność w zakresie handlu detalicznego oraz informacji i komunikacji. W przypadku ostatniego obszaru wyrażone opinie są jednak mniej korzystne niż przed miesiącem. Najgorsze nastroje gospodarcze panują w sekcji zakwaterowanie i gastronomia – spadek wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury o 15,4 w porównaniu ze styczniem br. W przypadku trzech obszarów działalności gospodarczej (przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy, a także transport i gospodarka magazynowa) koniunktura oceniana jest nieco optymistyczniej niż przed miesiącem.
Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w styczniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w lutym 2023 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Częstotliwość wydania: Miesięczna Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji. Wyniki publikowane na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa lubuskiego. Opracowanie zawiera m.in. diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżącej i prognozowanej produkcji, oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Czytaj dalej
28
lut

Transport drogowy w Polsce w latach 2020-2021

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Podstawowe informacje o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą: zatrudnienie, wynagrodzenia, finanse przedsiębiorstw, nakłady inwestycyjne, środki trwałe, tabor transportowy, przewozy ładunków (wg form organizacyjnych transportu, kierunków transportu, typu ładunków, grup ładunków, stref odległości) i pasażerów, wojewódzkie bilanse przewozów oraz informacje o sieci drogowej, pojazdach samochodowych zarejestrowanych, wypadkach drogowych. Wybrane informacje o transporcie drogowym w krajach UE.
Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - styczeń 2023

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Publikacja ukazuje się z miesięczną częstotliwością i zapewnia dostęp do najbardziej aktualnych informacji statystycznych dotyczących procesów zachodzących na terenie województwa zachodniopomorskiego z zakresu m. in. rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, cen oraz działalności portów morskich. Zawarty w opracowaniu syntetyczny komentarz analityczny oraz graficzna forma prezentacji danych ułatwiają właściwą interpretację opisywanych zjawisk. Dla pełniejszego zobrazowania przedstawianych zagadnień wybrane dane prezentowane są według sekcji PKD, sektorów i form własności, powiatów oraz w odniesieniu do wartości ogólnopolskich.
Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Styczeń 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Luty 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji. Wyniki publikowane na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa lubuskiego. Opracowanie zawiera m.in. diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżącej i prognozowanej produkcji, oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Czytaj dalej
28
lut

Statystyka Warszawy. Styczeń 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w styczniu 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
28
lut

Euroregion Nysa w 2021 r. - wybrane informacje statystyczne

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Podstawowe informacje o powiatach polskich, czeskich i niemieckich należących do Euroregionu Nysa z zakresu m.in. ludności, warunków życia, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, kultury i turystyki, podmiotów gospodarki narodowej, rynku pracy, użytkowania gruntów, meteorologii
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej
28
lut

Statystyka Wrocławia. Styczeń 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter