W najnowszym numerze 1/2019 (692):
The latest issue 01/2019 (692):

STUDIA METODOLOGICZNE
METHODOLOGICAL STUDIES
 

Iwona MARKOWICZ, Paweł BARAN
Jakość danych statystycznych dotyczących obrotów towarowych między krajami Unii Europejskiej
Quality of data on trade in goods between European Union member states

 

STATYSTYKA W PRAKTYCE
STATISTICS IN PRACTICE
 

Teresa SŁABY
Housing needs of Polish seniors

Maria KLONOWSKA-MATYNIA
Zdrowotne aspekty zróżnicowania kapitału ludzkiego w ujęciu regionalnym
Health aspects of human capital differentiation in Poland. The regional approach

 

Wiesława GIERAŃCZYK, Marzena LESZCZYŃSKA
Ujęcie szczęścia w wielowymiarowych badaniach jakości życia
The inclusion of happiness in multidimensional studies of the quality of life

 

INFORMACJE. PRZEGLĄDY. RECENZJE
INFORMATION. REVIEWS. COMMENTS
 

XXXVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wielowymiarowa Analiza Statystyczna 2018
T
he 37th International Scientific Conference Multivariate Statistical Analysis MSA 2018
 

Wydawnictwa GUS — grudzień 2018 r.
Publications of Statistics Poland — December 2018

 

Do Autorów
To the Authors