Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

31
gru

Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2019 roku

Publikacja jest kolejnym z serii opracowaniem informacji dotyczących nakładów inwestycyjnych i środków trwałych w gospodarce narodowej.
Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020

Podstawowa zbiorcza publikacja GUS zawierająca kluczowe statystyki dotyczące Polski, oraz ważniejsze zróżnicowania regionalne i porównania międzynarodowe. Prezentowane dane umożliwiają kompleksowy opis sytuacji społeczno-gospodarczej kraju z możliwością porównań retrospektywnych. Stanowi kompendium informacji m.in. o ludności, rynku pracy, edukacji, warunkach życia, gospodarce i biznesie, a także środowisku i zasobach naturalnych, odzwierciedlając bogaty zasób statystyk zbieranych, gromadzonych i udostępnianych przez statystykę publiczną.
Czytaj dalej
31
gru

Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2019 roku

W 2019 roku ponad 1/2 krajowej wartości produktu krajowego brutto została wytworzona w 5 regionach: warszawskim stołecznym, śląskim, wielkopolskim, dolnośląskim i małopolskim.
Czytaj dalej
31
gru

Wybrane zagadnienia rynku pracy (dane dla 2019 r.)

Liczba osób zatrudnionych w gospodarce narodowej otrzymujących wynagrodzenia brutto nieprzekraczające obowiązującego minimalnego wynagrodzenia w grudniu 2019 r. wyniosła ok. 1,5 mln i w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku zwiększyła się o 1,4% (wobec spadku o 3,7% zaobserwowanego w grudniu 2018 r. w odniesieniu do roku poprzedniego).
Czytaj dalej
31
gru

Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska 2020

Publikacja zawiera informacje o zakresie i formach funkcjonowania ekonomicznych narzędzi i środków w przedsięwzięciach na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jak również informacje na temat rachunków ekonomicznych środowiska, stanowiących system statystyczny łączący informacje dotyczące gospodarki i środowiska.
Czytaj dalej
31
gru

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2019 roku

Dane i wskaźniki z zakresu działalności badawczo-rozwojowej (B+R), nakłady na prace badawcze i rozwojowe, źródła finansowania prac badawczych i rozwojowych, środki zagraniczne na działalność B+R, personel w działalności B+R, aparatura naukowo-badawcza, rodzaje badań.
Czytaj dalej
31
gru

Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2019 roku

Charakterystyka przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób oraz podstawowe informacje o wynikach osiąganych z ich działalności gospodarczej. Liczebność i struktura badanej zbiorowości, liczba i struktura pracujących z uwzględnieniem właścicieli, zatrudnienie i wynagrodzenia, przychody i koszty. Wskaźniki działalności gospodarczej przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób.
Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2020

Kompleksowe informacje statystyczne obrazujące stan gospodarki morskiej w 2019 r. w porównaniu z latami poprzednimi.
Czytaj dalej
31
gru

Obrót nieruchomościami w 2019 roku

Informacje o liczbie i wartości dokonanych transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, a także powierzchni sprzedanych nieruchomości w zakresie lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, oraz nieruchomości gruntowych. Dane dotyczące średnich cen transakcyjnych nieruchomości.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

31
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w III kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Opracowanie prezentuje dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL).
Czytaj dalej
31
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w III kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie sygnalne zawiera informacje pozyskane na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, którego przedmiotem jest fakt wykonywania, posiadania lub poszukiwania pracy przez osoby w wieku 15 lat i więcej. Prezentuje dane dotyczące osób aktywnych i biernych zawodowo oraz pracujących i bezrobotnych według płci, wieku, miejsca zamieszkania i poziomu wykształcenia w województwie kujawsko-pomorskim w III kwartale 2020 r.
Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2020

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Publikacja zawiera bogaty zestaw informacji charakteryzujących poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki województwa. Szczegółowe dane statystyczne zgrupowano w 22 działach tematycznych. Opracowanie kończą dwie tablice przeglądowe zawierające ważniejsze dane o województwie w latach 2000, 2010, 2015 i 2019 oraz wybrane informacje o województwie na tle kraju w 2019 r. Zamieszczony materiał statystyczny uzupełniono uwagami ogólnymi zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu informacji.
Czytaj dalej
31
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w III kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) za III kwartał 2020 roku, dotyczącego m.in. faktu wykonywania pracy, pozostawania osobą bezrobotną i bierną zawodowo. Zaprezentowano w niej wybrane dane o sytuacji na rynku pracy w podziale m.in. na płeć, miasto, wieś, grupy wiekowe i wykształcenie. Komentarz analityczny uzupełniono zestawieniami tabelarycznymi oraz prezentacją graficzną danych w formie wykresów.
Czytaj dalej
31
gru

Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

W 2019 roku ponad 1/2 krajowej wartości produktu krajowego brutto została wytworzona w 5 regionach: warszawskim stołecznym, śląskim, wielkopolskim, dolnośląskim i małopolskim.
Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego 2020

Urząd Statystyczny w Katowicach

Publikacja opracowana została w nowej formie. Tablice statystyczne uzupełniono mapami i wykresami, które wzbogaciły zawartość merytoryczną Rocznika. Zastosowanie graficznej formy prezentacji danych pozwala na łatwiejsze zrozumienie informacji statystycznych. Rocznik zawiera bogaty zestaw informacji charakteryzujących poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki województwa. Szczegółowe dane statystyczne zgrupowano w 22 działach tematycznych. W stosunku do poprzedniej edycji wprowadzono zmianę w układzie tematycznym Rocznika, został wyodrębniony nowy dział „Leśnictwo i łowiectwo”. Opracowanie kończą dwie tablice przeglądowe zawierające ważniejsze dane o województwie w latach 2000, 2010, 2015 i 2019 oraz wybrane informacje o województwie na tle kraju w 2019 r. Zamieszczony materiał statystyczny uzupełniono uwagami ogólnymi zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu informacji.
Czytaj dalej
31
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie świętokrzyskim w III kw. 2020 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w III kwartale 2020 r.
Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2020

Urząd Statystyczny w Kielcach

Podstawowa zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych charakteryzujących stan środowiska naturalnego, sytuację społeczno-gospodarczą i demograficzną województwa, w tym podregionów, powiatów i gmin. Materiał statystyczny, spójny pod względem tematycznym i graficznym dla wszystkich województw, przedstawia zjawiska za pomocą tablic, map i wykresów.
Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Lubelskiego 2020

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
gru

Województwo Lubelskie 2020. Podregiony, powiaty, gminy.

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
gru
31
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (III kwartał 2020 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w III kwartale 2020 roku.
Czytaj dalej
31
gru

Łódź w liczbach 2020

Urząd Statystyczny w Łodzi

Folder zawiera najważniejsze dane dotyczące sytuacji społecznej, demograficznej, ekonomicznej i ochrony środowiska naturalnego miasta Łodzi.
Czytaj dalej
31
gru

Statystyka Łodzi 2020.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Urząd Statystyczny w Łodzi przekazuje Państwu kolejną, już czternastą, edycję Statystyki Łodzi, która od ponad dwudziestu lat dostarcza podstawowych danych statystycznych dotyczących stolicy regionu. Publikację otwierają dwie tablice przeglądowe zawierające ważniejsze dane o mieście w latach 2000-2019 oraz dane o Łodzi na tle województwa łódzkiego w 2019 r. Część druga stanowi obszerny zbiór danych charakteryzujących poszczególne dziedziny życia społecznego i gospodarczego miasta w ostatnich latach. Ze względu na 2-letni cykl wydawniczy, dane statystyczne prezentowane w tej części dotyczą lat 2018 i 2019.
Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2020

Urząd Statystyczny w Łodzi

Urząd Statystyczny w Łodzi prezentuje Państwu dwudzieste pierwsze wydanie „Rocznika Statystycznego Województwa Łódzkiego” – jednej z najważniejszych pozycji planu wydawniczego. Bieżąca edycja została opracowana w nowej formie, która nadaje publikacji charakter poglądowy, zachowując przy tym swoją dotychczasową funkcję informacyjno-poznawczą.
Czytaj dalej
31
gru

Rynek pracy w województwie łódzkim w latach 2016 - 2019

Urząd Statystyczny w Łodzi

Publikacja „Rynek pracy w województwie łódzkim w latach 2016-2019”, przygotowywana w cyklu 4 letnim, ma na celu dostarczenie najważniejszych informacji wpływających na kształtowanie się sytuacji na rynku pracy w województwie.
Czytaj dalej
31
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w III kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w III kwartale 2020 r.
Czytaj dalej
31
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w listopadzie 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w listopadzie 2020 r.
Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2020

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2020
Czytaj dalej
31
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w III kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W III kwartale br. zbiorowość aktywnych zawodowo obejmowała 1641 tys. osób, tj. o 1,8% mniej niż w analogicznym kwartale ub. roku. Populacja pracujących, licząca 1608 tys. osób, w ciągu roku zmniejszyła się o 2,0%. Biernych zawodowo było 1158 tys., tj. o 2,9% więcej niż przed rokiem. Liczba bezrobotnych wyniosła 33 tys., czyli o 10,0% więcej niż w III kwartale ub. roku.
Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2020

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Urząd Statystyczny w Poznaniu przygotował dwudzieste pierwsze wydanie „Rocznika Statystycznego Województwa Wielkopolskiego”, opracowane w nowej formie. W bieżącej edycji informacje zestawione w tablicach statystycznych zostały zilustrowane graficznie na mapach i wykresach, co wzbogaciło zawartość merytoryczną Rocznika. Zastosowanie graficznej formy prezentacji danych z różnych obszarów tematycznych pozwala na pełniejsze zrozumienie istoty przedstawianych zjawisk, lepsze uwidocznienie tendencji rozwojowych i łatwiejsze określenie relacji przestrzennych. Dodatkowa ilustracja opisywanych liczbowo zjawisk nadaje Rocznikowi charakter poglądowy, przy jednoczesnym zachowaniu jego funkcji informacyjno-poznawczej.
Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyczny Szczecina 2020

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Czytaj dalej
31
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Listopad 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej
31
gru

Statystyka Warszawy. Listopad 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
31
gru

Panorama dzielnic Warszawy w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Publikacja prezentuje dane statystyczne za 2019 r. charakteryzujące sytuację demograficzną oraz społeczno-gospodarczą dzielnic m.st. Warszawy i stanowi uzupełnienie Rocznika Statystycznego Warszawy.
Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyczny Warszawy 2020

Urząd Statystyczny w Warszawie

Szczegółowe dane statystyczne zgrupowano w 22 działach tematycznych poprzedzonych uwagami ogólnymi zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu informacji. Zamieszczony materiał statystyczny wzbogacono ilustracją graficzną, w formie wykresów i kartogramów. Publikację opracowano w polsko-angielskiej wersji językowej.
Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2020

Urząd Statystyczny w Warszawie

Publikacja zawiera bogaty zestaw informacji charakteryzujących poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki województwa. Szczegółowe dane statystyczne zgrupowano w 22 działach tematycznych. Opracowanie kończą dwie tablice przeglądowe zawierające ważniejsze dane o województwie w latach 2000, 2010, 2015 i 2019 oraz wybrane informacje o województwie na tle kraju w 2019 r. Zamieszczony materiał statystyczny uzupełniono uwagami ogólnymi zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu informacji.
Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2020

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2020
Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyczny Wrocławia 2020

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

31
gru

Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych w 2020 r.

Agencja Rynku Energii SA w im. Ministerstwa Klimatu

Podstawowe informacje dotyczące produkcji i importu paliw ciekłych, sprzedaży i zużycia krajowego benzyn silnikowych bezołowiowych i olejów napędowych, sprzedaży lekkiego i ciężkiego oleju opałowego, sprzedaży gazu ciekłego, zapasów obowiązkowych i komercyjnych paliw oraz cen produktów naftowych.
31
gru

Energetyka polska

Agencja Rynku Energii SA w imieniu Ministerstwa Klimatu

Folder przedstawiający wskaźniki energetyczne, bilanse podstawowych nośników energii, dane dotyczące odnawialnych źródeł energii, energii elektrycznej i ciepła, efektywności energetycznej oraz emisji zanieczyszczeń. Przekroje: kraje UE, PL, nośniki energii, kategorie odbiorców energii elektrycznej.
31
gru

Elektroenergetyka i ciepłownictwo polskie 1997-2019

Ministerstwo Klimatu

Folder przedstawiający podstawowe informacje dotyczące sektora elektroenergetycznego i ciepłownictwa od 1997 r. Przekroje: podsektor wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, obrotu.
Do góry

Newsletter