Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

31
pazdz

Szkoły wyższe i ich finanse w 2018 roku

Informacje o uczelniach działających w roku akademickim 2018/19 zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Czytaj dalej
31
pazdz

Aktywność ekonomiczna ludności Polski II kwartał 2019 roku

Poziom aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy. Charakterystyka bezrobotnych (czas trwania bezrobocia, metody poszukiwania pracy, przeszłość zawodowa) oraz sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Przyczyny bierności zawodowej.
Czytaj dalej
31
pazdz

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2019 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w październiku 2019 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,5% (wskaźnik cen 102,5), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,2% (wskaźnik cen 100,2) .
Czytaj dalej
31
pazdz

Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2019

Handel zagraniczny w 2018 r. na tle danych za lata poprzednie. Informacje o wielkości eksportu i importu, dynamice, saldzie obrotów w cenach bieżących i cenach stałych oraz wg grup krajów. Dane dotyczące wartości eksportu i importu wyrażone w PLN, USD i EUR.
Czytaj dalej
31
pazdz

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2018 roku

Wartość i struktura wydatków poniesionych przez cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą. Charakterystyka ruchu granicznego, jego natężenia i struktury. Cel pobytu za granicą, odległość od granicy miejsca zamieszkania oraz miejsca dokonania zakupów, częstotliwość przekraczania granicy.
Czytaj dalej
31
pazdz

Zarządzanie w organizacjach non-profit w 2017 roku

Syntetyczna publikacja opisująca wyniki badania stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych i organizacji samorządu gospodarczego i zawodowego dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania informacją w podmiotach sektora non-profit.
Czytaj dalej
31
pazdz

Rynek wewnętrzny w 2018 roku

Informacje o działalności przedsiębiorstw handlowych na tle rozwoju sfery usług. Zmiany zachodzące w wartości i strukturze sprzedaży detalicznej oraz sprzedaży hurtowej. Rozmieszczenie i wielkość sieci sklepów detalicznych, stałej i sezonowej sieci targowiskowej oraz sieci placówek gastronomicznych. Opis strumieni zaopatrzenia krajowego. Dane o zapasach i dostawach wyrobów konsumpcyjnych.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

31
pazdz
31
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie podlaskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu zaprezentowano dane dotyczące budżetów jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, miast na prawach powiatu, województwa) w województwie podlaskim w 2018 r.
Czytaj dalej
31
pazdz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – październik 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w październiku 2019 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
31
pazdz

Pomoc społeczna w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Pomoc społeczna w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r.
Czytaj dalej
31
pazdz

Stan i ochrona środowiska w województwie pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera uogólnione dane dotyczące stanu i ochrony środowiska w województwie pomorskim w 2018 r., między innymi o kierunkach wykorzystania powierzchni geodezyjnej województwa, poborze wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności, ściekach przemysłowych i komunalnych odprowadzanych do wód lub do ziemi oraz o emisji i redukcji przemysłowych zanieczyszczeń powietrza.
Czytaj dalej
31
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informacje o budżetach gospodarstw domowych w województwie pomorskim między innymi o przeciętnym miesięcznym dochodzie, przeciętnym miesięcznym spożyciu niektórych artykułów żywnościowych, gospodarstwach domowych wyposażonych w niektóre przedmioty trwałego użytkowania.
Czytaj dalej
31
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

W opracowaniu zaprezentowane zostały informacje statystyczne charakteryzujące dochody, wydatki i wyniki finansowe budżetów gmin, powiatów, miast na prawach powiatu oraz województwa, a także dane dotyczące źródeł dochodów i kierunków wydatków.
Czytaj dalej
31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Koniunktura jest oceniana pozytywnie przez podmioty z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najlepiej – przez przedstawicieli firm z sekcji informacja i komunikacja. Niekorzystnie oceniają koniunkturę jedynie prowadzący działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii.
Czytaj dalej
31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w październiku 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
31
pazdz

Koniunktura gospodarcza województwa świętokrzyskiego w październiku 2019 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – październik 2019 r.
Czytaj dalej
31
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie świętokrzyskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Prezentowane wyniki badania budżetów gospodarstw domowych nie obejmują gospodarstw domowych zamieszkujących obiekty zbiorowego zakwaterowania, tj. domów studenckich, domów opieki społecznej i innych oraz gospodarstw członków korpusu dyplomatycznego państw obcych. Gospodarstwa domowe obywateli obcego państwa zamieszkujące w Polsce stale lub przez dłuższy czas i posługujące się językiem polskim biorą udział w badaniu.
Czytaj dalej
31
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie świętokrzyskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Opracowanie zawiera informacje o dochodach, wydatkach i wyniku budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie świętokrzyskim w 2018 r.
Czytaj dalej
31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2019 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

Koniunktura gospodarcza w październiku 2019 r.
Czytaj dalej
31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2019 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w październiku 2019 r.- opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
31
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2018 r.
Czytaj dalej
31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w październiku 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w październiku 2019 r.
Czytaj dalej
31
pazdz

Obwód kaliningradzki i województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2019

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Obwód kaliningradzki i województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2019
Czytaj dalej
31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - październik 2019 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie opolskim oceniany jest optymistycznie przez dyrektorów jednostek z większości prezentowanych rodzajów działalności (informacja i komunikacja, handel hurtowy, przetwórstwo przemysłowe, transport i go-spodarka magazynowa oraz zakwaterowanie i gastronomia).
Czytaj dalej
31
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie wielkopolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W 2018 r. w województwie wielkopolskim badaniem budżetów objęto 3085 gospodarstw domowych, co stanowiło 8,5% ogólnej liczby gospodarstw zbadanych w kraju. Gospodarstwo domowe liczyło przeciętnie około trzech osób (2,86 wobec 2,87 przed rokiem i 2,64 w kraju).
Czytaj dalej
31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w październiku 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Przedsiębiorcy z większości prezentowanych rodzajów działalności oceniają w październiku koniunkturę korzystnie. Najbardziej optymistyczne opinie formułują podmioty należące do sekcji informacja i komunikacja, natomiast nieznacznie negatywne oceny sygnalizują jedynie jednostki z sekcji zakwaterowanie i gastronomia.
Czytaj dalej
31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Październik 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Koniunktura oceniana jest pozytywnie przez przedsiębiorców ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności, najlepiej przez przedstawicieli jednostek z sekcji informacja i komunikacja.
Czytaj dalej
31
pazdz
31
pazdz

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

31
pazdz

Zatrudnienie i wynagrodzenia w administracji publicznej w 2018 r. - publikacja internetowa

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Zatrudnienie i wynagradzanie w szeroko rozumianej administracji publicznej w 2018 r. ze szczególnym uwzględnieniem korpusu służby cywilnej.
Czytaj dalej
31
pazdz

Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia 2019

Ministerstwo Zdrowia

Publikacja roczna w postaci elektronicznej wydawana przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Zawierają szczegółowe informacje dotyczące m.in. zachorowań, a także informacje dotyczące liczby szpitali i personelu medycznego według stanu na poszczególne lata.
Czytaj dalej
Do góry

Newsletter