Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

25
pazdz

Biuletyn Statystyczny Nr 9/2022

3
pazdz

Zgony według tygodni

Zestawienie tabelaryczne prezentujące zgony od 2000 roku według tygodnia zgonu, wieku i płci oraz podregionu zamieszkania osób zmarłych (Weekly deaths).
Czytaj dalej
4
pazdz

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician nr 9/2022

30 września 2022 r. ukazał się numer 9/2022 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”. Zapraszamy na stronę ws.stat.gov.pl/Issue/2022/9.
Czytaj dalej
5
pazdz

Turystyczna baza noclegowa i jej wykorzystanie w 1 półroczu 2022 r.

W 1 półroczu 2022 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 14,7 mln turystów, którym udzielono 37,5 mln noclegów.
Czytaj dalej
5
pazdz

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie skorygowanego szacunku produktu krajowego brutto za 2021 rok

Według skorygowanego szacunku, produkt krajowy brutto (PKB) w 2021 r. wzrósł realnie o 6,8% w porównaniu z 2020 r. Wynik uległ zmianie w stosunku do opublikowanego w dniu 22.04.2022 r. o 0,9 p.proc.
Czytaj dalej
5
pazdz

Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w 2 kwartale 2022 roku

Ceny lokali mieszkalnych w 2 kwartale 2022 r. wzrosły o 2,0% w stosunku do 2 kwartału 2022 r. (w tym na rynku pierwotnym – o 0,2% i na rynku wtórnym – o 3,6%). W porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. ceny lokali mieszkalnych wzrosły o 12,4% (w tym na rynku pierwotnym – o 10,9% i na rynku wtórnym – o 13,7%).
Czytaj dalej
5
pazdz

Zaangażowanie podmiotów gospodarki społecznej w pomoc w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy (24.02-31.03.2022 r.)

W okresie 24 lutego do 31 marca 2022 r. w pomoc w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy zaangażowało się 28,8 tys. (29,6%) podmiotów gospodarki społecznej (ekonomii społecznej). Przekazały one potrzebującym wsparcie rzeczowe o szacunkowej wartości 511 mln zł oraz finansowe w wysokości 140 mln zł.
Czytaj dalej
5
pazdz

Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2022 r. z podziałem na województwa

Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2022 r. z podziałem na województwa, określone w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.
Czytaj dalej
6
pazdz

Żegluga śródlądowa w Polsce w latach 2020-2021

Informacje o drogach wodnych śródlądowych, taborze, przewozach ładunków i pasażerów, relacjach ekonomicznych i nakładach inwestycyjnych w polskich przedsiębiorstwach żeglugi śródlądowej.
Czytaj dalej
10
pazdz

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych I-VI 2022

11
pazdz

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - wrzesień 2022

14
pazdz

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-sierpień 2022 roku

14
pazdz

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2022 roku

14
pazdz

Produkcja budowlano-montażowa w 2021 roku

14
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2022 r.

14
pazdz

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2021 roku

14
pazdz

6Komunikat w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2022 r. w stosunku do września 2016 r.

14
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w trzecim kwartale 2022 roku

14
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w trzecim kwartale 2022 r.

14
pazdz

Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 31 XII 2021)

17
pazdz

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2021 roku

19
pazdz

Koniunktura konsumencka - październik 2022 roku

19
pazdz

Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku

19
pazdz

Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023

20
pazdz

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2022 roku

20
pazdz

Ceny produktów rolnych we wrześniu 2022 roku

20
pazdz

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2022 roku

20
pazdz

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2022 roku

20
pazdz

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2022 roku

20
pazdz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2022 roku

20
pazdz

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2022 roku

20
pazdz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w trzecim kwartale 2022 roku

20
pazdz

Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2022 roku

21
pazdz

Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2021 roku

21
pazdz

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2022 roku

21
pazdz

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - październik 2022 roku

21
pazdz

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-wrzesień 2022 roku

21
pazdz

Dynamika sprzedaży detalicznej we wrześniu 2022 roku

21
pazdz

Dynamika produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2022 roku

24
pazdz

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (sierpień 2022 r.)

24
pazdz

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2021 roku

25
pazdz

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju we wrześniu 2022 r.

25
pazdz

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych we wrześniu 2022 roku

25
pazdz

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2022 (październik 2022)

25
pazdz

Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku

26
pazdz

Pracujący w gospodarce narodowej w 2021 roku

26
pazdz

Bilansowe wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2021 roku

27
pazdz

Przedsiębiorstwa niefinansowe według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2021 roku

28
pazdz

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2019-2021

28
pazdz

Obwieszczenie w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2018-2020 na poziomie makroregionów (NUTS 1), regionów (NUTS 2) i podregionów (NUTS 3)

28
pazdz

Wyznania religijne w Polsce 2019–2021

31
pazdz

Szkolnictwo wyższe i jego finanse w 2021 roku

31
pazdz

Aktywność ekonomiczna ludności Polski - II kwartał 2022 roku

31
pazdz

Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2022

31
pazdz

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2022 roku

31
pazdz

Rynek wewnętrzny w 2021 roku

31
pazdz

Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2021/2022

Publikacje urzędów statystycznych

5
pazdz

Obrót nieruchomościami w województwie opolskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje o zawartych transakcjach kupna/sprzedaży nieruchomości, ich strukturze oraz cenach transakcyjnych.
Czytaj dalej
10
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie podlaskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

10
pazdz

Rolnictwo w województwie wielkopolskim w latach 2020-2021

Urząd Statystyczny w Poznaniu

10
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za sierpień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

11
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie małopolskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

12
pazdz

Edukacja w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2021/2022

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

13
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie świętokrzyskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

13
pazdz

Zasoby mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

13
pazdz

Międzynarodowy Dzień Edukacji Narodowej - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

14
pazdz

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

17
pazdz

Województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2022

Urząd Statystyczny w Olsztynie

17
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie wielkopolskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

26
pazdz

Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie pomorskim. Powszechny Spis Rolny 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

27
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie małopolskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

27
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie łódzkim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

27
pazdz

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim we wrześniu 2022 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego we wrześniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
pazdz

Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie podlaskim. Powszechny Spis Rolny 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - wrzesień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego we wrześniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego we wrześniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - wrzesień 2022

Urząd Statystyczny w Kielcach

28
pazdz

Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie świętokrzyskim. Powszechny Spis Rolny 2020 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego we wrześniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
pazdz

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa małopolskiego - wrzesień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (wrzesień 2022 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego we wrześniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
pazdz

Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie warmińsko-mazurskim. Powszechny Spis Rolny 2020

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - wrzesień 2022

Urząd Statystyczny w Opolu

28
pazdz

Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie opolskim - Powszechny Spis Rolny 2020

Urząd Statystyczny w Opolu

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - wrzesień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - wrzesień 2022

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Wrzesień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
pazdz

Zasoby mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
pazdz

Statystyka Warszawy. Wrzesień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego we wrześniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
pazdz

Zielona Góra i Gorzów Wlkp. III kwartał 2022 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
pazdz

Powszechny Spis Rolny 2020. Charakterystyka gospodarstw rolnych w Województwie Lubuskim w 2020

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
pazdz

INFORMACJA PRASOWA - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim we wrześniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie dolnośląskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego we wrześniu 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie podlaskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w październiku 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
pazdz

Województwo kujawsko-pomorskie w liczbach 2022

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

31
pazdz

Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie kujawsko-pomorskim. Powszechny Spis Rolny 2020 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

31
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie pomorskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - październik 2022 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

31
pazdz

Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie śląskim. Powszechny Spis Rolny 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

31
pazdz

Transport w województwie łódzkim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2022 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w październiku 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – październik 2022 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

31
pazdz

Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie wielkopolskim. Powszechny Spis Rolny 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w październiku 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie podkarpackim. Październik 2022 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

31
pazdz

Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie zachodniopomorskim. Powszechny Spis Rolny 2020

Urząd Statystyczny w Szczecinie

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w październiku 2022 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

31
pazdz

Powszechny Spis Rolny 2020. Charakterystyka gospodarstw rolnych w woj. mazowieckim

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w październiku 2022 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
pazdz

Rynek wewnętrzny w województwie dolnośląskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
pazdz

Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie dolnośląskim. Powszechny Spis Rolny 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter