Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

4
pazdz

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician nr 9/2022

30 września 2022 r. ukazał się numer 9/2022 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”. Zapraszamy na stronę ws.stat.gov.pl/Issue/2022/9.
Czytaj dalej
5
pazdz

Turystyczna baza noclegowa i jej wykorzystanie w 1 półroczu 2022 r.

W 1 półroczu 2022 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 14,7 mln turystów, którym udzielono 37,5 mln noclegów.
Czytaj dalej
5
pazdz

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie skorygowanego szacunku produktu krajowego brutto za 2021 rok

Według skorygowanego szacunku, produkt krajowy brutto (PKB) w 2021 r. wzrósł realnie o 6,8% w porównaniu z 2020 r. Wynik uległ zmianie w stosunku do opublikowanego w dniu 22.04.2022 r. o 0,9 p.proc.
Czytaj dalej
5
pazdz

Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w 2 kwartale 2022 roku

Ceny lokali mieszkalnych w 2 kwartale 2022 r. wzrosły o 2,0% w stosunku do 2 kwartału 2022 r. (w tym na rynku pierwotnym – o 0,2% i na rynku wtórnym – o 3,6%). W porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. ceny lokali mieszkalnych wzrosły o 12,4% (w tym na rynku pierwotnym – o 10,9% i na rynku wtórnym – o 13,7%).
Czytaj dalej
5
pazdz

Zaangażowanie podmiotów gospodarki społecznej w pomoc w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy (24.02-31.03.2022 r.)

W okresie 24 lutego do 31 marca 2022 r. w pomoc w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy zaangażowało się 28,8 tys. (29,6%) podmiotów gospodarki społecznej (ekonomii społecznej). Przekazały one potrzebującym wsparcie rzeczowe o szacunkowej wartości 511 mln zł oraz finansowe w wysokości 140 mln zł.
Czytaj dalej
5
pazdz

Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2022 r. z podziałem na województwa

Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2022 r. z podziałem na województwa, określone w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.
Czytaj dalej
6
pazdz

Żegluga śródlądowa w Polsce w latach 2020-2021

Informacje o drogach wodnych śródlądowych, taborze, przewozach ładunków i pasażerów, relacjach ekonomicznych i nakładach inwestycyjnych w polskich przedsiębiorstwach żeglugi śródlądowej.
Czytaj dalej
7
pazdz

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego na temat rewizji rachunków narodowych w latach 2010–2020

Główny Urząd Statystyczny publikował 5 października 2022 r. zrewidowane dane roczne dotyczące produktu krajowego brutto (PKB) w latach 2010–2020, informacje na temat najważniejszych zmian oraz ich wpływ na dynamikę i poziom nominalny PKB.
Czytaj dalej
10
pazdz

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych 01-06 2022 r.

Podstawowe informacje o przychodach, kosztach, wynikach, aktywach obrotowych, pasywach oraz nakładach inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe o liczbie pracujących 10 i więcej osób. Półroczna publikacja prezentuje m.in. wskaźniki rentowności obrotu brutto i netto oraz wskaźniki płynności.
Czytaj dalej
11
pazdz

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - wrzesień 2022

Według stanu na koniec września 2022 roku do rejestru REGON wpisanych było 4 957,6 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,4% więcej niż miesiąc wcześniej (3,4% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).
Czytaj dalej
11
pazdz

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON wrzesień 2022

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
14
pazdz

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-sierpień 2022 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu - sierpniu br. wyniosły w cenach bieżących 1 024,3 mld PLN w eksporcie oraz 1 083,7 mld PLN w imporcie.
Czytaj dalej
14
pazdz

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2022 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 17,2% (przy wzroście cen towarów – o 18,7% i usług – o 12,5%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,6% (w tym towarów – o 1,7% i usług – o 1,3%).
Czytaj dalej
14
pazdz

Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2021 r. Stan w dniu 31 grudnia

Dane o liczbie i strukturze ludności, wg płci i wieku w regionach, podregionach i województwach (w podziale na ludność miejską i wiejską) oraz w powiatach, miastach i gminach imiennie. Informacja o sytuacji demograficznej, ogólne dane dotyczące ruchu naturalnego i migracji ludności.
Czytaj dalej
14
pazdz

Produkcja budowlano-montażowa w 2021 roku

Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana w gospodarce narodowej, w tym sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w jednostkach budowlanych o liczbie pracujących powyżej 9 osób: wg działów, grup PKD 2007, rodzajów obiektów, miejsc wykonywania robót (województw); sprzedaż produkcji budowlano-montażowej poza granicami kraju przez przedsiębiorstwa budowlane i niebudowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, struktura kosztów (w cenach bieżących) w układzie kalkulacyjnym.
Czytaj dalej
14
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2022 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I–III kwartału 2022 r. w stosunku do I–III kwartału 2021 r. wyniósł 113,3 (wzrost cen o 13,3 %).
Czytaj dalej
14
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2022 r. w stosunku do września 2016 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2022 r. w stosunku do września 2016 r. wyniósł 136,7 (wzrost cen o 36,7 %).
Czytaj dalej
14
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w trzecim kwartale 2022 roku

Na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2022 r. w stosunku do II kwartału 2022 r. wyniósł 103,1 (wzrost cen o 3,1 %).
Czytaj dalej
14
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w trzecim kwartale 2022 r.

W związku z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2021 r. poz. 1043 oraz z 2022 r. poz. 1846) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2022 r. w stosunku do II kwartału 2022 r. wyniósł 102,0 (wzrost cen o 2,0 %).
Czytaj dalej
19
pazdz

Koniunktura konsumencka - październik 2022 roku

W październiku 2022 r. odnotowano pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej
19
pazdz

Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r., wyniosła 323,18 zł za 1m3.
Czytaj dalej
19
pazdz

Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 wyniosła 74,05 zł za 1 dt.
Czytaj dalej
20
pazdz

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2022 roku

We wrześniu 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z wrześniem 2021 r. było wyższe o 2,3% i wyniosło 6493,8 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie zmniejszyło się minimalnie (o 0,1%). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2022 r. w porównaniu z wrześniem 2021 r. było wyższe o 14,5% i wyniosło 6687,81 zł (brutto). Względem sierpnia 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zwiększyło się o 1,6%.
Czytaj dalej
20
pazdz

Ceny produktów rolnych we wrześniu 2022 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych we wrześniu 2022 r. były wyższe zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 2,2%), jak i w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku (o 58,8%).
Czytaj dalej
20
pazdz

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2022 roku

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2022 r. wzrosły w stosunku do sierpnia 2022 r. o 0,2%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 24,6%.
Czytaj dalej
20
pazdz

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2022 roku

We wrześniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 9,8%, zarówno w porównaniu z sierpniem br., jak również w porównaniu z wrześniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 8,7% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Czytaj dalej
20
pazdz

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2022 roku

Według wstępnych danych, we wrześniu 2022 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 14,7%, a w porównaniu z sierpniem 2022 r. - o 1,4%.
Czytaj dalej
20
pazdz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2022 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2022 r. wyniosło 6687,81 zł.
Czytaj dalej
20
pazdz

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2022 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2022 r. wyniosło 6687,77 zł.
Czytaj dalej
20
pazdz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w trzecim kwartale 2022 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale w 2022 r. wyniosło 6739,42 zł.
Czytaj dalej
20
pazdz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2022 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2022 r. wyniosło 6736,60 zł.
Czytaj dalej
21
pazdz

Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2021 roku

Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2021 roku ukształtował się na poziomie 48 195 mln zł, co stanowi 1,8% PKB, natomiast dług sektora wyniósł 1 410 500 mln zł, tj. 53,8% PKB.
Czytaj dalej
21
pazdz

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2022 roku

W 2022 r. odsetek osób w wieku 16–74 lata zamawiających przez Internet towary lub usługi do użytku prywatnego w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniósł 64,6%, tj. o 3,4 p. proc. więcej niż w roku poprzednim.
Czytaj dalej
21
pazdz

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - październik 2022 roku

W październiku br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w większości prezentowanych obszarów gospodarki kształtuje się na poziomie niższym od prezentowanego we wrześniu.
Czytaj dalej
21
pazdz

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-wrzesień 2022 roku

W okresie trzech kwartałów 2022 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Spadła natomiast liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
21
pazdz

Dynamika produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2022 roku

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób we wrześniu br. była wyższa o 0,3% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem wzrost o 4,2%) oraz wyższa o 3,5% w stosunku do sierpnia br. roku (przed rokiem wzrost o 9,3%).
Czytaj dalej
21
pazdz

Statystyczne posumowanie miesiąca – dane makroekonomiczne

Poniżej prezentujemy podsumowanie dotyczące wybranych danych makroekonomicznych we wskazanym miesiącu.
Czytaj dalej
24
pazdz

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (sierpień 2022 r.)

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych.
Czytaj dalej
24
pazdz

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2021 roku

W 2021 r. nakłady krajowe brutto na działalność B+R (GERD) wyniosły 37,7 mld zł i wzrosły o 16,3% w stosunku do roku poprzedniego.
Czytaj dalej
25
pazdz

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju 1-3 kwartał 2022 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny), transportu oraz handlu zagranicznego, a także sytuacji w wybranych krajach świata.
Czytaj dalej
25
pazdz

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych we wrześniu 2022 roku

Podstawowe informacje prezentujące ilość produkcji ważniejszych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez przedsiębiorstwa produkcyjne, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Informacje prezentowane co miesiąc dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
25
pazdz

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2022 (październik 2022)

Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych (z pogłębioną prezentacją wyników dla sekcji zakwaterowanie i gastronomia) uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej
25
pazdz

Biuletyn Statystyczny Nr 9/2022

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych - z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport) i handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych.
Czytaj dalej
25
pazdz

Informacja GUS nt. rewizji stopy bezrobocia rejestrowanego w 2022 r.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, Główny Urząd Statystyczny dokonał rewizji miesięcznej stopy bezrobocia rejestrowanego dla Polski ogółem, województw i powiatów, za okres od grudnia 2021 r. do sierpnia 2022 r. Dane dostępne są na stronie internetowej GUS: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane.
Czytaj dalej
25
pazdz

Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku

Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w końcu I półrocza 2022 r. wyniosła 2,7 mld zł, co oznacza ich wzrost o 0,3% w stosunku do I półrocza 2021 r.
Czytaj dalej
25
pazdz

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu września 2022 r.

Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu września 2022 r.
Czytaj dalej
26
pazdz

Bilansowe wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2021 roku

Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 3 880,3 mld zł (o 13,2% więcej niż na koniec roku 2020), w tym 54,8% stanowiły aktywa trwałe, a 45,1% aktywa obrotowe. Przychody ogółem oraz koszty ogółem były wyższe od osiągniętych w 2020 r. Wynik finansowy netto osiągnął poziom 250,2 mld zł (wzrost o 88,9% w porównaniu do 2020 r.).
Czytaj dalej
26
pazdz

Turyści w bazie noclegowej. Sierpień 2022 roku

Turyści (krajowi i zagraniczni) korzystający z noclegów w 2022 roku w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
27
pazdz

Pracujący w gospodarce narodowej w 2021 roku

Liczba pracujących w gospodarce narodowej, status zatrudnienia, wybrane kategorie pracujących, cudzoziemcy, niepełnosprawni, emeryci, elementy ruchu zatrudnienia wg źródeł rekrutacji i przyczyn zwolnień.
Czytaj dalej
27
pazdz

Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej (dane ostateczne) w 2021 r.

Według danych ostatecznych na koniec 2021 r. liczba pracujących w gospodarce narodowej wynosiła 15,0 mln osób. W stosunku do ostatniego dnia 2020 r. było to więcej o 213,6 tys. osób.
Czytaj dalej
27
pazdz

Przedsiębiorstwa niefinansowe według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2021 roku

Liczba przedsiębiorstw niefinansowych wzrosła o 4,2% r/r, kształtując się w 2021 r. na poziomie 2 356,0 tys. podmiotów. W zbiorowości tej dominowały mikroprzedsiębiorstwa. Najliczniejszą grupą w populacji przedsiębiorstw niefinansowych pozostały jednostki handlowe, mimo spadku ich udziału z 30,4% w roku 2010 do 20,8% w roku 2021. Blisko 1/5 przedsiębiorstw miała swoją siedzibę w województwie mazowieckim.
Czytaj dalej
27
pazdz

Pomoc udzielona przez gospodarstwa domowe mieszkańcom Ukrainy w pierwszym półroczu 2022 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych

W okresie od 24.02.2022 do 30.06.2022 r. 70,2% gospodarstw domowych w Polsce udzieliło pomocy mieszkańcom objętej wojną Ukrainy (w następstwie rosyjskiej pełnoskalowej inwazji).
Czytaj dalej
27
pazdz

Pogłębione pytania o aktualne zagadnienia gospodarcze oraz wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę – oceny i oczekiwania. Aneks do publikacji (październik 2022)

W październikowym, rozszerzonym badaniu koniunktury, pytania dotyczyły procesów cenowych oraz negatywnych skutków wojny w Ukrainie.
Czytaj dalej
28
pazdz

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2019-2021

W latach 2019-2021 aktywność innowacyjną wykazało 26,3% przedsiębiorstw przemysłowych oraz 22,2% przedsiębiorstw usługowych.
Czytaj dalej
31
pazdz

Sektor non-profit w 2020 r. Stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, samorząd gospodarczy i zawodowy

Opracowanie odpowiada na wzrastające zainteresowanie problematyką społeczeństwa obywatelskiego, a także dostarcza danych niezbędnych do oceny realizacji polityk publicznych dotyczących rozwoju ekonomii społecznej oraz kapitału społecznego, a ponadto służy monitorowaniu sytuacji organizacji pozarządowych objętych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Czytaj dalej
31
pazdz

Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2021/2022

Informacje o placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, branżowych szkołach I i II stopnia, technikach, liceach ogólnokształcących, szkołach artystycznych, szkołach policealnych, szkołach specjalnych.
Czytaj dalej
31
pazdz

Szkolnictwo wyższe i jego finanse w 2021 roku

Podstawowe informacje o uczelniach działających w roku akademickim 2021/22 zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Czytaj dalej
31
pazdz

Aktywność ekonomiczna ludności Polski - 2 kwartał 2022 roku

Podstawowe informacje dotyczące poziomu aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy.
Czytaj dalej
31
pazdz

Rynek wewnętrzny w 2021 roku

Analiza rynku wewnętrznego w 2021 r. Informacje o działalności przedsiębiorstw handlowych na tle rozwoju sfery usług. Zmiany zachodzące w wartości i strukturze sprzedaży detalicznej oraz sprzedaży hurtowej. Rozmieszczenie i wielkość sieci sklepów detalicznych, stałej i sezonowej sieci targowiskowej oraz sieci placówek gastronomicznych. Opis strumieni zaopatrzenia krajowego. Dane o zapasach i dostawach wyrobów konsumpcyjnych.
Czytaj dalej
31
pazdz

Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2022

Bogaty zestaw statystyk dotyczący handlu zagranicznego towarami oraz międzynarodowym handlu usługami w ujęciu retrospektywnym.
Czytaj dalej
31
pazdz

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2021 roku

Analiza wartości i struktury wydatków poniesionych przez cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą. Charakterystyka ruchu granicznego, jego natężenia i struktury. Cel pobytu za granicą, odległość od granicy miejsca zamieszkania oraz miejsca dokonania zakupów, częstotliwość przekraczania granicy.
Czytaj dalej
31
pazdz

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2022 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w październiku 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 17,9% (wskaźnik cen 117,9), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 1,8% (wskaźnik cen 101,8).
Czytaj dalej
31
pazdz

Migracje wewnętrzne ludności na pobyt stały według województw w latach 1974-2021

Zestawienie prezentuje dane historyczne o migracjach wewnętrznych na pobyt stały w latach 1974-2021 dla województw - według podziału administracyjnego obowiązującego w danym roku, tj. w latach 1975-1998 w układzie 49 województw, w latach 1999-2021 w układzie 16 województw.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

5
pazdz

Obrót nieruchomościami w województwie opolskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje o zawartych transakcjach kupna/sprzedaży nieruchomości, ich strukturze oraz cenach transakcyjnych.
Czytaj dalej
10
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie podlaskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Opracowanie zawiera wyniki badania budżetów gospodarstw domowych przeprowadzonego w 2021 r.
Czytaj dalej
10
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za sierpień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
13
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie świętokrzyskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Prezentowane wyniki badania budżetów gospodarstw domowych nie obejmują gospodarstw domowych zamieszkujących obiekty zbiorowego zakwaterowania, tj. domów studenckich, domów opieki społecznej i innych oraz gospodarstw członków korpusu dyplomatycznego państw obcych. Gospodarstwa domowe obywateli obcego państwa zamieszkujące w Polsce stale lub przez dłuższy czas i posługujące się językiem polskim biorą udział w badaniu.
Czytaj dalej
13
pazdz

Dzień Edukacji Narodowej - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
14
pazdz

Budownictwo mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim w 2021 r. Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

W województwie zachodniopomorskim w 2021 r. oddano do użytkowania 3702 nowe budynki mieszkalne (o 22,9% więcej niż przed rokiem). W 2021 r. oddano do użytkowania 10110 mieszkań (o 12,4% więcej niż w roku poprzednim). Wzrosła liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba pozwoleń na budowę nowych budynków mieszkalnych. Wydłużył się przeciętny czas trwania budowy budynków.
Czytaj dalej
14
pazdz

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
17
pazdz

Województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2022

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2022
Czytaj dalej
17
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie wielkopolskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W porównaniu z 2020 r. zwiększyły się zarówno dochody jak i wydatki gospodarstw domowych, przy czym tempo wzrostu wydatków było wyższe niż dochodów. Pandemia COVID-19 wpłynęła na sytuację materialną gospodarstw domowych, szczególnie na poziom i strukturę wydatków. Gospodarstwa najczęściej postrzegały swoją sytuację materialną jako przeciętną.
Czytaj dalej
27
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie łódzkim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja sygnalna dotycząca sytuacji gospodarstw domowych w województwie łódzkim w 2021 r. Zawiera dane między innymi o przeciętnych miesięcznych dochodach, wydatkach oraz spożyciu artykułów konsumpcyjnych.
Czytaj dalej
28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego we wrześniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu zamieszczone zostały podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podlaskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - wrzesień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja zawiera liczne mapy i kartogramy. Wybrane informacje zaprezentowano według sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego we wrześniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego we wrześniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - wrzesień 2022

Urząd Statystyczny w Kielcach

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego dotyczące m.in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (wrzesień 2022 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego we wrześniu 2022 r.
Czytaj dalej
28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego we wrześniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego we wrześniu 2022 r.
Czytaj dalej
28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - wrzesień 2022

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa opolskiego.
Czytaj dalej
28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - wrzesień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Wrzesień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej
28
pazdz

Statystyka Warszawy. Wrzesień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego we wrześniu 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
28
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie dolnośląskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Budżety gospodarstw domowych w województwie dolnośląskim w 2021 r.
Czytaj dalej
31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w październiku 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

We wszystkich badanych obszarach przedsiębiorcy w październiku oceniają koniunkturę bardziej negatywnie niż we wrześniu.
Czytaj dalej
31
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie podlaskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Publikacja zawiera szeroki zestaw informacji o dochodach, wydatkach i wynikach budżetów podlaskich gmin, powiatów i miast na prawach powiatu oraz o budżecie województwa.
Czytaj dalej
31
pazdz

Województwo kujawsko-pomorskie w liczbach 2022

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

W folderze „Województwo kujawsko-pomorskie w liczbach 2022” zaprezentowano ważniejsze dane statystyczne charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2011 i 2021. Zakres tematyczny obejmuje m.in. demografię, rynek pracy, turystykę, rolnictwo, transport, finanse publiczne czy podmioty gospodarki narodowej. Opracowanie zawiera wybrane dane o powiatach i miastach na prawach powiatu a także gminach w 2021 r.
Czytaj dalej
31
pazdz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – październik 2022 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w październiku 2022 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
31
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie pomorskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informacje o budżetach gospodarstw domowych w województwie pomorskim między innymi o przeciętnym miesięcznym dochodzie, przeciętnym miesięcznym spożyciu niektórych artykułów żywnościowych, gospodarstwach domowych wyposażonych w niektóre przedmioty trwałego użytkowania.
Czytaj dalej
31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

W październiku w większości badanych obszarów przedsiębiorcy oceniają koniunkturę gorzej niż we wrześniu. Największe pogorszenie nastąpiło w działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, największa poprawa – w sekcji transport i gospodarka magazynowa.
Czytaj dalej
31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - październik 2022 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
31
pazdz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Październik 2022 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Październik 2022 r.
Czytaj dalej
31
pazdz
31
pazdz

Transport w województwie łódzkim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja sygnalna zawierająca dane o drogach, komunikacji, pojazdach oraz wypadkach drogowych w województwie łódzkim w 2021 r.
Czytaj dalej
31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2022 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w październiku 2022 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
31
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2021 r.
Czytaj dalej
31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w październiku 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w październiku 2022 r.
Czytaj dalej
31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – październik 2022 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w październiku oceniają koniunkturę lepiej niż we wrześniu. Największa poprawa wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury nastąpiła w zakwaterowaniu i gastronomii, a największe pogorszenie – w transporcie i gospodarce magazynowej.
Czytaj dalej
31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w październiku 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W październiku w większości badanych obszarów przedsiębiorcy oceniają koniunkturę gorzej niż we wrześniu. Największe pogorszenie wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury nastąpiło w sekcji zakwaterowanie i gastronomia. Wartości dla wskaźnika wzrosły w sekcji informacja i komunikacja oraz w handlu detalicznym, natomiast w handlu hurtowym oraz przetwórstwie przemysłowym są one na podobnym poziomie jak przed miesiącem. Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 dnia bm. – dołączono moduł pytań diagnozujących wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę gospodarczą oraz dotyczących procesów cenowych (wyniki w Aneksie).
Czytaj dalej
31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Październik 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w październiku oceniają koniunkturę podobnie lub gorzej jak we wrześniu. Wyjątkiem jest sekcja przetwórstwo przemysłowe, gdzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury wzrósł.
Czytaj dalej
31
pazdz

Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie mazowieckim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2021 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, wzrosła ilość wytworzonych odpadów komunalnych. Na 1 mieszkańca województwa mazowieckiego przypadały średnio 304 kg zebranych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. Liczba składowisk odpadów komunalnych była niższa niż przed rokiem.
Czytaj dalej
31
pazdz

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter