Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

31
pazdz

Sektor non-profit w 2020 r. Stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, samorząd gospodarczy i zawodowy

Opracowanie odpowiada na wzrastające zainteresowanie problematyką społeczeństwa obywatelskiego, a także dostarcza danych niezbędnych do oceny realizacji polityk publicznych dotyczących rozwoju ekonomii społecznej oraz kapitału społecznego, a ponadto służy monitorowaniu sytuacji organizacji pozarządowych objętych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Czytaj dalej
31
pazdz

Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2021/2022

Informacje o placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, branżowych szkołach I i II stopnia, technikach, liceach ogólnokształcących, szkołach artystycznych, szkołach policealnych, szkołach specjalnych.
Czytaj dalej
31
pazdz

Szkolnictwo wyższe i jego finanse w 2021 roku

Podstawowe informacje o uczelniach działających w roku akademickim 2021/22 zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Czytaj dalej
31
pazdz

Aktywność ekonomiczna ludności Polski - 2 kwartał 2022 roku

Podstawowe informacje dotyczące poziomu aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy.
Czytaj dalej
31
pazdz

Rynek wewnętrzny w 2021 roku

Analiza rynku wewnętrznego w 2021 r. Informacje o działalności przedsiębiorstw handlowych na tle rozwoju sfery usług. Zmiany zachodzące w wartości i strukturze sprzedaży detalicznej oraz sprzedaży hurtowej. Rozmieszczenie i wielkość sieci sklepów detalicznych, stałej i sezonowej sieci targowiskowej oraz sieci placówek gastronomicznych. Opis strumieni zaopatrzenia krajowego. Dane o zapasach i dostawach wyrobów konsumpcyjnych.
Czytaj dalej
31
pazdz

Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2022

Bogaty zestaw statystyk dotyczący handlu zagranicznego towarami oraz międzynarodowym handlu usługami w ujęciu retrospektywnym.
Czytaj dalej
31
pazdz

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2021 roku

Analiza wartości i struktury wydatków poniesionych przez cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą. Charakterystyka ruchu granicznego, jego natężenia i struktury. Cel pobytu za granicą, odległość od granicy miejsca zamieszkania oraz miejsca dokonania zakupów, częstotliwość przekraczania granicy.
Czytaj dalej
31
pazdz

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2022 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w październiku 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 17,9% (wskaźnik cen 117,9), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 1,8% (wskaźnik cen 101,8).
Czytaj dalej
31
pazdz

Migracje wewnętrzne ludności na pobyt stały według województw w latach 1974-2023

Zestawienie prezentuje dane historyczne o migracjach wewnętrznych na pobyt stały w latach 1974-2023 dla województw - według podziału administracyjnego obowiązującego w danym roku, tj. w latach 1975-1998 w układzie 49 województw, w latach 1999-2023 w układzie 16 województw.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w październiku 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

We wszystkich badanych obszarach przedsiębiorcy w październiku oceniają koniunkturę bardziej negatywnie niż we wrześniu.
Czytaj dalej
31
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie podlaskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Publikacja zawiera szeroki zestaw informacji o dochodach, wydatkach i wynikach budżetów podlaskich gmin, powiatów i miast na prawach powiatu oraz o budżecie województwa.
Czytaj dalej
31
pazdz

Województwo kujawsko-pomorskie w liczbach 2022

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

W folderze „Województwo kujawsko-pomorskie w liczbach 2022” zaprezentowano ważniejsze dane statystyczne charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2011 i 2021. Zakres tematyczny obejmuje m.in. demografię, rynek pracy, turystykę, rolnictwo, transport, finanse publiczne czy podmioty gospodarki narodowej. Opracowanie zawiera wybrane dane o powiatach i miastach na prawach powiatu a także gminach w 2021 r.
Czytaj dalej
31
pazdz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – październik 2022 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w październiku 2022 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
31
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie pomorskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informacje o budżetach gospodarstw domowych w województwie pomorskim między innymi o przeciętnym miesięcznym dochodzie, przeciętnym miesięcznym spożyciu niektórych artykułów żywnościowych, gospodarstwach domowych wyposażonych w niektóre przedmioty trwałego użytkowania.
Czytaj dalej
31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

W październiku w większości badanych obszarów przedsiębiorcy oceniają koniunkturę gorzej niż we wrześniu. Największe pogorszenie nastąpiło w działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, największa poprawa – w sekcji transport i gospodarka magazynowa.
Czytaj dalej
31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - październik 2022 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
31
pazdz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Październik 2022 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Październik 2022 r.
Czytaj dalej
31
pazdz
31
pazdz

Transport w województwie łódzkim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja sygnalna zawierająca dane o drogach, komunikacji, pojazdach oraz wypadkach drogowych w województwie łódzkim w 2021 r.
Czytaj dalej
31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2022 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w październiku 2022 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
31
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2021 r.
Czytaj dalej
31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w październiku 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w październiku 2022 r.
Czytaj dalej
31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – październik 2022 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w październiku oceniają koniunkturę lepiej niż we wrześniu. Największa poprawa wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury nastąpiła w zakwaterowaniu i gastronomii, a największe pogorszenie – w transporcie i gospodarce magazynowej.
Czytaj dalej
31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w październiku 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W październiku w większości badanych obszarów przedsiębiorcy oceniają koniunkturę gorzej niż we wrześniu. Największe pogorszenie wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury nastąpiło w sekcji zakwaterowanie i gastronomia. Wartości dla wskaźnika wzrosły w sekcji informacja i komunikacja oraz w handlu detalicznym, natomiast w handlu hurtowym oraz przetwórstwie przemysłowym są one na podobnym poziomie jak przed miesiącem. Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 dnia bm. – dołączono moduł pytań diagnozujących wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę gospodarczą oraz dotyczących procesów cenowych (wyniki w Aneksie).
Czytaj dalej
31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Październik 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w październiku oceniają koniunkturę podobnie lub gorzej jak we wrześniu. Wyjątkiem jest sekcja przetwórstwo przemysłowe, gdzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury wzrósł.
Czytaj dalej
31
pazdz

Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie mazowieckim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2021 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, wzrosła ilość wytworzonych odpadów komunalnych. Na 1 mieszkańca województwa mazowieckiego przypadały średnio 304 kg zebranych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. Liczba składowisk odpadów komunalnych była niższa niż przed rokiem.
Czytaj dalej
31
pazdz

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter