Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

5
lip

Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w I kwartale 2021 roku

Ceny lokali mieszkalnych w 1 kwartale 2021 r. wzrosły o 2,0% w stosunku do 4 kwartału 2020 r. (w tym na rynku pierwotnym – o 2,1% i na rynku wtórnym – o 1,9%). W porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. ceny lokali mieszkalnych wzrosły o 7,2% (w tym na rynku pierwotnym – o 6,5% i na rynku wtórnym – o 7,8%).
Czytaj dalej
5
lip

Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2021 r. z podziałem na województwa

Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2021 r. z podziałem na województwa.
Czytaj dalej
7
lip

Komunikat w sprawie rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2021 roku

Rentowność pięcioletnich obligacji skarbowych z serii PS 1026 emitowanych na najbliższy dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosła 1,476 %.
Czytaj dalej
8
lip

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2020 roku

W 2020 r. badaniem objęto 52 podmioty prowadzące działalność faktoringową. Liczba wykupionych faktur przez badane przedsiębiorstwa wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem o 4,7% ale wartość wykupionych wierzytelności zmalała w porównaniu z poprzednim rokiem o 1,9%. Liczba klientów korzystających z usług faktoringowych wzrosła o 12,0%.
Czytaj dalej
9
lip

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - czerwiec 2021

Według stanu na koniec czerwca 2021 roku do rejestru REGON wpisanych było 4 748,0 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,4% więcej niż miesiąc wcześniej (3,8% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).
Czytaj dalej
9
lip

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON czerwiec 2021

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
13
lip

Produkcja wyrobów przemysłowych w 2020 roku

Wartość produkcji sprzedanej ogółem wyrobów własnych producentów w 2020 r. spadła w stosunku do roku 2019 o 5,3% i wyniosła 1 147 427,1 mln zł.
Czytaj dalej
13
lip

Biblioteki publiczne w 2020 roku

Według stanu na koniec 2020 r. funkcjonowały 7 782 biblioteki publiczne, w tym 5 169 filii bibliotecznych. Biblioteki publiczne prowadziły 873 oddziały dla dzieci i młodzieży oraz 867 punktów bibliotecznych. W ciągu roku 4 919,3 tys. czytelników wypożyczyło na zewnątrz 77,5 mln woluminów księgozbioru.
Czytaj dalej
14
lip

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych w 2020 roku

Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec grudnia 2020 r. wyniosła 317,3 mld zł, (wzrost o 1,0% w stosunku do roku poprzedniego). W 2020 r. fundusze inwestycyjne osiągnęły dodatni wynik z operacji w kwocie 10,0 mld zł (o 3,4 mld zł mniej niż rok wcześniej). Wartość lokat funduszy zmniejszyła się do 253,3 mld zł (o 10,2%).
Czytaj dalej
15
lip

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-maj 2021 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu - maju br. wyniosły w cenach bieżących 512,2 mld PLN w eksporcie oraz 496,2 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 16,0 mld PLN, w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosło 8,8 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 28,6%, a import o 27,4%.
Czytaj dalej
15
lip

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2020 roku

W 2020 r. badaniem zostało objętych 249 podmiotów prowadzących działalność pośrednictwa kredytowego i udzielających pożyczek ze środków własnych. Przedsiębiorstwa te obsłużyły 2 635 tys. klientów, udzielając im 4 347 tys. kredytów i pożyczek o łącznej wartości 44 034 mln zł.
Czytaj dalej
15
lip

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2021 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 4,4% (przy wzroście cen usług – o 6,1% i towarów – o 3,8%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,1% (w tym usług – o 0,3%; ceny towarów utrzymały się na tym samym poziomie).
Czytaj dalej
15
lip

Kultura fizyczna w Polsce w 2020 roku

W 2020 r. w Polsce działało 14245 klubów sportowych i 67 polskich związków sportowych. W porównaniu z 2018 r. liczba klubów sportowych spadła o ponad 2 tys.
Czytaj dalej
15
lip

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2021 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. wyniósł 103,6 (wzrost cen o 3,6 %).
Czytaj dalej
15
lip

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2021 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2021 r. w stosunku do maja 2021 r. wyniósł 100,1 (wzrost cen o 0,1%).
Czytaj dalej
15
lip

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w drugim kwartale 2021 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2021 r. w stosunku do I kwartału 2021 r. wyniósł 101,9 (wzrost cen o 1,9 %).
Czytaj dalej
15
lip

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w drugim kwartale 2021 r.

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2021 r. w stosunku do I kwartału 2021 r. wyniósł 101,4 (wzrost cen o 1,4 %).
Czytaj dalej
16
lip

Zwierzęta gospodarskie w 2020 roku

Podstawowe informacje na temat stanu pogłowia zwierząt wg gatunków i grup produkcyjno-użytkowych na koniec okresów sprawozdawczych w 2020 r. Tendencje rozwojowe w chowie zwierząt i ocena możliwości produkcyjnych, zwłaszcza w zakresie produkcji towarowej. Reprodukcja stada, straty przy odchowie zwierząt.
Czytaj dalej
16
lip

Mały Rocznik Statystyczny Polski 2021

Publikacja zawiera obszerny zestaw informacji charakteryzujących poziom życia ludności i stan gospodarki kraju. Uzupełnieniem obrazu sytuacji w kraju są wybrane informacje z zakresu porównań międzynarodowych. Opracowanie zawiera bogaty zestaw elementów graficznych prezentujących dane, a także noty objaśniające podstawowe kategorie statystyczne oraz najważniejsze zmiany prawno-organizacyjne w poszczególnych obszarach.
Czytaj dalej
19
lip

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2021 roku

W czerwcu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,8% r/r i wyniosło 6359,3 tys., natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie było wyższe o 9,8% r/r i wyniosło 5802,42 zł (brutto).
Czytaj dalej
19
lip

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2021 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2021 r. wyniosło 5802,42 zł.
Czytaj dalej
19
lip

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2021 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2021 r. wyniosło 5800,32 zł.
Czytaj dalej
19
lip

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w drugim kwartale 2021 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale w 2021 r. wyniosło 5775,25 zł.
Czytaj dalej
19
lip

Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2021 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2021 r. wyniosło 5774,13 zł.
Czytaj dalej
20
lip

Ceny produktów rolnych w czerwcu 2021 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, wzrosły w czerwcu 2021 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 1,5%), jak i w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku (o 16,0%).
Czytaj dalej
20
lip

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2021 roku

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2021 r. wzrosły w stosunku do maja 2021 r. o 0,7%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 7,0%.
Czytaj dalej
20
lip

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2021 roku

W czerwcu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 18,4% w porównaniu z czerwcem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 0,5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z majem br. wzrosła o 4,0%.
Czytaj dalej
20
lip

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2021 roku

Według wstępnych danych, w czerwcu 2021 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 3,7%, a w porównaniu z majem 2021 r. - o 0,6%.
Czytaj dalej
21
lip

Koniunktura konsumencka - lipiec 2021 roku

W lipcu 2021 r. odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł - 13,5 i był o 1,3 p. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej
21
lip

Rocznik Demograficzny 2021

Podstawowe informacje o liczbie i strukturze ludności Polski w 2020 r. oraz dane retrospektywne opracowane na podstawie bilansów ludności. Dane o ruchu naturalnym (charakterystyka nowozawartych małżeństw, rozwodów i separacji oraz urodzeń i zgonów), a także trwanie życia i prognoza stanu i struktury ludności. Informacje o migracjach wewnętrznych i zagranicznych ludności oraz porównania międzynarodowe, pozwalające na ocenę zmian demograficznych w Polsce na tle innych krajów.
Czytaj dalej
21
lip

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-czerwiec 2021 roku

W pierwszej połowie 2021 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
21
lip

Dynamika sprzedaży detalicznej w czerwcu 2021 roku

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w czerwcu 2021 r. była wyższa niż przed rokiem o 8,6% (wobec spadku o 1,3% w czerwcu 2020 r.). W porównaniu z majem 2021 r. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 3,5%. W okresie styczeń-czerwiec 2021 r. sprzedaż wzrosła r/r o 7,8% (wobec spadku o 5,2% w 2020 r.)
Czytaj dalej
21
lip

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2021 roku

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w czerwcu 2021 roku była wyższa o 4,4% w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku (przed rokiem spadek o 2,3%) oraz wyższa o 12,2% w stosunku do maja 2021 roku (przed rokiem wzrost o 12,5%).
Czytaj dalej
22
lip

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - lipiec 2021 roku

W lipcu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w większości prezentowanych obszarów gospodarki kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego w czerwcu br. W większości badanych obszarów odnotowuje się poprawę składowych „diagnostycznych”, natomiast w przypadku „prognostycznych” – brak zmian lub pogorszenie.
Czytaj dalej
22
lip

Turyści w bazie noclegowej. Maj 2021 roku

Turyści (krajowi i zagraniczni) korzystający z noclegów w 2021 roku w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
22
lip

Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2021 roku

Powierzchnia, liczba ludności i gęstość zaludnienia wg stanu na 1 stycznia 2021 roku.
Czytaj dalej
23
lip

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w pierwszym półroczu 2021 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny), transportu oraz handlu zagranicznego, a także sytuacji w wybranych krajach świata.
Czytaj dalej
23
lip

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w czerwcu 2021 roku

Podstawowe informacje prezentujące ilość produkcji ważniejszych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez przedsiębiorstwa produkcyjne, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Informacje prezentowane co miesiąc dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
23
lip

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu czerwca 2021 r.

Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu czerwca 2021 r.
Czytaj dalej
23
lip

Biuletyn Statystyczny Nr 6/2021

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych - z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport) i handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych.
Czytaj dalej
23
lip

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (maj 2021 r.)

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych.
Czytaj dalej
23
lip

Produkcja wyrobów przemysłowych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się / zwalczaniem COVID-19 w czerwcu 2021 r.

W czerwcu 2021 r. podmioty gospodarcze uczestniczące w miesięcznym badaniu produkcji wyrobów przemysłowych o liczbie pracujących 50 i więcej osób sprawozdały, że wyprodukowały 5 011 412 sztuk maseczek ochronnych stosowanych w medycynie oraz 6 300 390 sztuk maseczek ochronnych pozostałych.
Czytaj dalej
26
lip

Trwanie życia w 2020 roku

Tablice trwania życia ludności wg płci i wieku w podziale na miasto i wieś. Średnie trwanie życia wg regionów, województw i podregionów.
Czytaj dalej
26
lip

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2021 (lipiec 2021)

Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych (z pogłębioną prezentacją wyników dla sekcji zakwaterowanie i gastronomia) uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej
27
lip

Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w Polsce w kwietniu i maju 2021 roku

W kwietniu 2021 r. z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych skorzystało 379,8 tys. osób, tj. 4-krotnie więcej niż przed rokiem. Odnotowano również 4-krotny wzrost liczby udzielonych noclegów. Wzrost liczby turystów, nastąpił również w maju 2021 r.
Czytaj dalej
27
lip

Obrót nieruchomościami w 2020 roku

W 2020 r. podpisano 564,3 tys. aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości, o 0,4% więcej niż rok wcześniej. W porównaniu z 2019 r. największy wzrost liczby aktów notarialnych wystąpił w przypadku sprzedaży działek niezabudowanych (o 17,1%).
Czytaj dalej
28
lip

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2020 roku

Układ i długość śródlądowych dróg wodnych w Polsce od lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Czynnikiem, który ma bezpośredni wpływ na wielkość przewozów ładunków i pracę przewozową w żegludze śródlądowej jest między innymi stan dróg wodnych.
Czytaj dalej
28
lip

Polska w Unii Europejskiej 2021

Folder prezentujący w zwięzłej i przejrzystej formie przekrojowy zbiór informacji obrazujących poziom życia oraz stan gospodarki w Polsce na tle krajów członkowskich Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
29
lip

Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą

Czynniki w miejscu pracy, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie fizyczne lub na dobrostan psychiczny. Skala wypadków przy pracy, długość przerwy w pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy oraz skala problemów zdrowotnych związanych z pracą odczuwalnych w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie i ich wpływ na codzienną aktywność zawodową lub pozazawodową.
Czytaj dalej
29
lip

Działalność służb ratowniczych w 2020 roku

W 2020 r. jednostki ochrony przeciwpożarowej podjęły 583,3 tys. działań. Interwencje dotyczyły 128,8 tys. pożarów, 413,9 tys. miejscowych zagrożeń oraz 40,6 tys. fałszywych alarmów. Policji zostały zgłoszone 483 wypadki tonięcia, w wyniku których śmierć poniosło 460 osób, w tym 48 kobiet. Jednostki uprawnione do ratownictwa wodnego podjęły 2 136 akcji ratowniczych na obszarach wodnych.
Czytaj dalej
30
lip

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów (dane ostateczne) w 2020 r.

Obroty towarowe handlu zagranicznego w 2020 r. według danych ostatecznych wyniosły w cenach bieżących 1 062,5 mld PLN w eksporcie oraz 1 015,4 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 47,2 mld PLN, w analogicznym okresie 2019 roku wyniosło 5,1 mld PLN.
Czytaj dalej
30
lip

Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2021 roku

Wyniki wstępnego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2021 r. przedstawiają się następująco: - zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wstępnie szacuje się na około 27,4 mln t, tj. o około 4% mniej od zbiorów ubiegłorocznych;
Czytaj dalej
30
lip

Rachunki narodowe według sektorów instytucjonalnych w latach 2016-2019

Analiza niefinansowych rachunków narodowych według sektorów i podsektorów instytucjonalnych oraz według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).
Czytaj dalej
30
lip

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2021 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w lipcu 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 5,0% (wskaźnik cen 105,0), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,4% (wskaźnik cen 100,4).
Czytaj dalej
30
lip

Produkcja wyrobów przemysłowych w 2020 roku

Podstawowe informacje prezentujące ilość i wartość produkcji wybranych wyrobów przemysłowych wytworzonych w 2020 r. przez przedsiębiorstwa, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

1
lip

Zakłady stacjonarne pomocy społecznej w województwie opolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie zawiera dane nt. zakładów stacjonarnych pomocy społecznej funkcjonujących na terenie województwa opolskiego w 2020 r. oraz prezentuje zmiany, jakie zaistniały w relacji do lat 2019 oraz 2012.
Czytaj dalej
5
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie świętokrzyskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Informacja sygnalna zawierająca najważniejsze dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego w województwie świętokrzyskim.
Czytaj dalej
6
lip

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie śląskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Publikacja zawiera informacje o stanie i strukturze ludności, ruchu naturalnym oraz migracjach wewnętrznych i zagranicznych w 2020 r. Opracowanie obejmuje syntezę wzbogaconą prezentacją graficzną procesów demograficznych, uwagi metodologiczne oraz część tabelaryczną.
Czytaj dalej
7
lip

Piecza zastępcza w województwie opolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Piecza zastępcza w województwie opolskim w 2019 r.
Czytaj dalej
8
lip

Wstępne wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w I kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informację o aktywności ekonomicznej ludności w województwie pomorskim prezentujące uogólnione dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w I kwartale 2021 r.
Czytaj dalej
9
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie opolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje informacje dotyczące mieszkań oddanych do użytkowania, mieszkań na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym i których budowę rozpoczęto oraz budynków oddanych do użytkowania.
Czytaj dalej
9
lip

Światowy Dzień Ludności 2021 - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
15
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie podlaskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu zamieszczono informacje dotyczące mieszkań oddanych do użytkowania, mieszkań, których budowę rozpoczęto i na których realizację wydano pozwolenia, a także budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania.
Czytaj dalej
15
lip

Warunki życia ludności w województwie łódzkim. Edycja 2021

Urząd Statystyczny w Łodzi

Warunki życia ludności w województwie łódzkim. Edycja 2021
Czytaj dalej
15
lip

Szkolnictwo wyższe w województwie opolskim w roku akademickim 2020/2021

Urząd Statystyczny w Opolu

W opolskich uczelniach w roku akademickim 2020/21 studiowało 18,4 tys. studentów, czyli mniej o 0,1 tys. w stosunku do poprzedniego roku, a o 19,9 tys. w porównaniu z rokiem akademickim 2010/11.
Czytaj dalej
15
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie wielkopolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W 2020 r. oddano do użytkowania 22031 mieszkań, co stanowi 10,0% efektów budownictwa mieszkaniowego w kraju. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba mieszkań zmniejszyła się o 0,6%, podczas gdy w 2019 r. zanotowano wzrost w skali roku o 11,5%. Spadek dotyczył również liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto. Zwiększyła się natomiast liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym
Czytaj dalej
15
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2020 r. w województwie mazowieckim oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Spadła natomiast liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.
Czytaj dalej
16
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie pomorskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera uogólnione dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego w województwie pomorskim w 2020 r., między innymi o budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych oddanych do użytkowania, wydanych pozwoleniach na budowę, przeciętnym czasie trwania budowy budynków mieszkalnych oraz mieszkaniach oddanych do użytkowania.
Czytaj dalej
16
lip

Wpływ pandemii COVID-19 na wybrane dziedziny życia w województwie świętokrzyskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Wpływ pandemii COVID-19 na wybrane dziedziny życia w województwie świętokrzyskim w 2020 r.
Czytaj dalej
16
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie łódzkim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja sygnalna prezentuje dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego w województwie łódzkim w 2020 r.

Czytaj dalej
19
lip
22
lip

Sytuacja społeczno-gospodarcza Białegostoku w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu został przedstawiony obszerny materiał statystyczny dotyczący sytuacji demograficznej, warunków życia mieszkańców oraz stanu gospodarki Białegostoku w 2020 r. W celu zilustrowania przemian i tendencji, większość danych zestawiono z wynikami analogicznych badań z lat: 2010, 2015 i 2019, a wybrane informacje zostały zaprezentowane w dłuższej retrospekcji.
Czytaj dalej
22
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie śląskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie prezentuje zestaw danych statystycznych dotyczących efektów rzeczowych budownictwa mieszkaniowego w województwie śląskim w 2020 r. (budynki i mieszkania oddane do użytkowania), wydanych pozwoleń na budowę i zgłoszeń z projektem budowlanym, a także mieszkań, których budowę rozpoczęto. Zawiera także komentarz analityczny ilustrowany wykresami i zestawieniami tabelarycznymi.
Czytaj dalej
22
lip
26
lip

Turystyka w województwie śląskim w latach 2018-2020

Urząd Statystyczny w Katowicach

Publikacja po raz drugi ukazuje się w ramach serii wydawniczej „Analizy statystyczne”. Opracowanie zawiera informacje w zakresie charakterystyki i wykorzystania bazy turystycznych obiektów noclegowych w przekroju terytorialnym województwa.
Czytaj dalej
27
lip

Województwo świętokrzyskie w liczbach 2021

Urząd Statystyczny w Kielcach

Wybrane dane statystyczne charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa świętokrzyskiego w latach 2020-2021
Czytaj dalej
27
lip

Rolnictwo w województwie świętokrzyskim w latach 2019 i 2020

Urząd Statystyczny w Kielcach

Opracowanie zawiera charakterystykę użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, produkcji głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych oraz dane wynikowe badań przeprowadzonych w 2020 r. z zakresu pogłowia zwierząt gospodarskich i skupu produktów rolnych.
Czytaj dalej
28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w czerwcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu zamieszczone zostały podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podlaskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - czerwiec 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja zawiera liczne mapy i kartogramy. Wybrane informacje zaprezentowano według sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w czerwcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego 2021 (VI 2021)

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - czerwiec 2021

Urząd Statystyczny w Kielcach

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego dotyczące m.in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (czerwiec 2021 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego w czerwcu 2021 r.
Czytaj dalej
28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w czerwcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w czerwcu 2021 r.
Czytaj dalej
28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - czerwiec 2021

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa opolskiego.
Czytaj dalej
28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - czerwiec 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w czerwcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Czerwiec 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej
28
lip

Statystyka Warszawy. Czerwiec 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w czerwcu 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
29
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Budownictwo mieszkaniowe w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 r.
Czytaj dalej
29
lip

Turystyka w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2018-2020

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Turystyka w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2018-2020
Czytaj dalej
29
lip

Rolnictwo w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Rolnictwo w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 r.
Czytaj dalej
29
lip

Ceny w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Ceny w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 r.
Czytaj dalej
29
lip

Sytuacja demograficzna województwa warmińsko-mazurskiego w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Sytuacja demograficzna województwa warmińsko-mazurskiego w 2020 r.
Czytaj dalej
30
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w lipcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

We wszystkich badanych obszarach przedsiębiorcy w lipcu br. oceniają koniunkturę lepiej lub podobnie jak w czerwcu br. Największy wzrost ocen w tym zakresie odnotowano w sekcji zakwaterowanie i gastronomia. W większości obszarów oceny bieżące („diagnozy”) poprawiły się, natomiast oczekiwania („prognozy”) są podobne.
Czytaj dalej
30
lip

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – lipiec 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w lipcu 2021 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
30
lip

Pomoc społeczna w województwie pomorskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera uogólnione informacje o pomocy społecznej w województwie pomorskim w 2020 r., między innymi o działalności placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Czytaj dalej
30
lip

Sytuacja demograficzna województwa pomorskiego w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Na opracowanie składa się analiza stanu i struktury, ruchu naturalnego oraz migracji ludności województwa na tle wskaźników ogólnopolskich oraz w odniesieniu do pozostałych województw i powiatów województwa pomorskiego.
Czytaj dalej
30
lip

Ochrona zdrowia w województwie pomorskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera uogólnione informacje o ochronie zdrowia w województwie pomorskim w 2020 r., między innymi o działalności placówek służby zdrowia, ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.
Czytaj dalej
30
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lipcu br. oceniają koniunkturę lepiej niż w czerwcu br. Wyjątkiem jest handel hurtowy oraz budownictwo, gdzie oceny spadły oraz handel detaliczny, gdzie oceny są podobne jak przed miesiącem. Składowa „diagnostyczna” poprawiła się w większości obszarów.
Czytaj dalej
30
lip

Rolnictwo w województwie pomorskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informacje o użytkowaniu gruntów w gospodarstwach rolnych, produkcji roślinnej, głównych upraw ogrodniczych, zwierząt gospodarskich, kształtowaniu się cen na rynku rolnym oraz czynnikach wpływających na wielkość produkcji upraw rolnych i ogrodniczych w 2020 r.
Czytaj dalej
30
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - lipiec 2021 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
30
lip

Koniunktura gospodarcza województwa świętokrzyskiego w lipcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM, aneks dotyczący wpływu pandemii na koniunkturę – lipiec 2021 r.
Czytaj dalej
30
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2021 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
30
lip

Działalność instytucji kultury w województwie łódzkim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Źródłem informacji wykorzystanych w opracowaniu były wyniki badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny na formularzach: K-01 Sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej, K-02 Sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej, K-03 Sprawozdanie biblioteki, K-05 Sprawozdanie z działalności wystawienniczej, K-07 Sprawozdanie z działalności centrum kultury, domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy, K-08 Sprawozdanie kina, K-09 Sprawozdanie z organizacji imprez masowych.

Czytaj dalej
30
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lipcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lipcu 2021 r.
Czytaj dalej
30
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - lipiec 2021 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lipcu br. oceniają koniunkturę gorzej niż w czerwcu br. Wyjątkiem jest handel detaliczny oraz zakwaterowanie i gastronomia, gdzie oceny wzrosły oraz informacja i komunikacja, gdzie oceny są takie same jak przed miesiącem. W większości obszarów odnotowano pogorszenie ocen bieżących („diagnoz”) oraz oczekiwań („prognoz”).
Czytaj dalej
30
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w lipcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lipcu br. oceniają koniunkturę pozytywnie. Jedynie w sekcji budownictwo wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury jest ujemny. Najbardziej optymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii. W większości obszarów składowa „diagnostyczna” poprawiła się, natomiast składowa „prognostyczna” poprawiła się lub jest podobna jak przed miesiącem w większości obszarów. Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 lipca – dołączono moduł pytań diagnozujący wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą (wyniki w Aneksie).
Czytaj dalej
30
lip

Sytuacja demograficzna województwa wielkopolskiego w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Publikacja „Sytuacja demograficzna województwa wielkopolskiego w 2020 r.” jest opracowaniem poświęconym zagadnieniom ludnościowym, opisującym aktualny stan i struktury ludności oraz dynamikę zjawisk demograficznych w województwie wielkopolskim.
Czytaj dalej
30
lip

Województwo zachodniopomorskie w liczbach 2021

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Folder zawiera podstawowe informacje dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego w 2020 r.
Czytaj dalej
30
lip

Funkcjonowanie pieczy zastępczej, placówek wsparcia dziennego oraz zakładów stacjonarnych pomocy społecznej w województwie mazowieckim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W województwie mazowieckim w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się liczba rodzin zastępczych, a zwiększyła liczba rodzinnych domów dziecka. Więcej było placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, natomiast mniej było placówek wsparcia dziennego. Zmniejszyła się także liczba zakładów stacjonarnych pomocy społecznej.
Czytaj dalej
30
lip
30
lip
30
lip

Pomoc społeczna w województwie dolnośląskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Wiedza o problemach społecznych stanowi podstawę do ustalenia hierarchii potrzeb, które powinny zostać zaspokojone w pierwszej kolejności by poprawić warunki i jakość życia osób należących do grup wykluczonych społecznie
Czytaj dalej
30
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej
30
lip

Sytuacja demograficzna województwa dolnośląskiego w 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Przekazujemy Państwu kolejną edycję publikacji „Sytuacja demograficzna województwa dolnośląskiego w 2020 r.” w ramach serii wydawniczej „Analizy statystyczne”. Opracowanie zawiera podstawowe dane o liczbie i strukturze ludności oraz ruchu naturalnym i wędrówkowym na terenie województwa dolnośląskiego. Zakres tematyczny oraz forma prezentacji danych umożliwiają analizę zjawisk demograficznych zachodzących w regionie na przestrzeni ostatnich lat. Zaprezentowane w opracowaniu procesy demograficzne zostały opatrzone komentarzem analitycznym i przedstawione na tle kraju i innych województw oraz w podziale na powiaty i gminy województwa dolnośląskiego. Wybrane zjawiska zilustrowano na wykresach i mapach. Szczegółowe informacje o stanie i strukturze ludności oraz o ruchu naturalnym i migracjach dostępne są na stronie internetowej GUS https://stat.gov.pl → Banki i bazy danych – między innymi w bazie Demografia, w Banku Danych Lokalnych oraz w ramach Platformy Analitycznej SWAiD – Dziedzinowe Bazy Wiedzy – Demografia.
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter