Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

30
lip

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów (dane ostateczne) w 2020 r.

Obroty towarowe handlu zagranicznego w 2020 r. według danych ostatecznych wyniosły w cenach bieżących 1 062,5 mld PLN w eksporcie oraz 1 015,4 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 47,2 mld PLN, w analogicznym okresie 2019 roku wyniosło 5,1 mld PLN.
Czytaj dalej
30
lip

Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2021 roku

Wyniki wstępnego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2021 r. przedstawiają się następująco: - zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wstępnie szacuje się na około 27,4 mln t, tj. o około 4% mniej od zbiorów ubiegłorocznych;
Czytaj dalej
30
lip

Rachunki narodowe według sektorów instytucjonalnych w latach 2016-2019

Analiza niefinansowych rachunków narodowych według sektorów i podsektorów instytucjonalnych oraz według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).
Czytaj dalej
30
lip

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2021 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w lipcu 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 5,0% (wskaźnik cen 105,0), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,4% (wskaźnik cen 100,4).
Czytaj dalej
30
lip

Produkcja wyrobów przemysłowych w 2020 roku

Podstawowe informacje prezentujące ilość i wartość produkcji wybranych wyrobów przemysłowych wytworzonych w 2020 r. przez przedsiębiorstwa, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

30
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w lipcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

We wszystkich badanych obszarach przedsiębiorcy w lipcu br. oceniają koniunkturę lepiej lub podobnie jak w czerwcu br. Największy wzrost ocen w tym zakresie odnotowano w sekcji zakwaterowanie i gastronomia. W większości obszarów oceny bieżące („diagnozy”) poprawiły się, natomiast oczekiwania („prognozy”) są podobne.
Czytaj dalej
30
lip

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – lipiec 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w lipcu 2021 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
30
lip

Pomoc społeczna w województwie pomorskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera uogólnione informacje o pomocy społecznej w województwie pomorskim w 2020 r., między innymi o działalności placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Czytaj dalej
30
lip

Ochrona zdrowia w województwie pomorskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera uogólnione informacje o ochronie zdrowia w województwie pomorskim w 2020 r., między innymi o działalności placówek służby zdrowia, ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.
Czytaj dalej
30
lip

Sytuacja demograficzna województwa pomorskiego w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Na opracowanie składa się analiza stanu i struktury, ruchu naturalnego oraz migracji ludności województwa na tle wskaźników ogólnopolskich oraz w odniesieniu do pozostałych województw i powiatów województwa pomorskiego.
Czytaj dalej
30
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lipcu br. oceniają koniunkturę lepiej niż w czerwcu br. Wyjątkiem jest handel hurtowy oraz budownictwo, gdzie oceny spadły oraz handel detaliczny, gdzie oceny są podobne jak przed miesiącem. Składowa „diagnostyczna” poprawiła się w większości obszarów.
Czytaj dalej
30
lip

Rolnictwo w województwie pomorskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informacje o użytkowaniu gruntów w gospodarstwach rolnych, produkcji roślinnej, głównych upraw ogrodniczych, zwierząt gospodarskich, kształtowaniu się cen na rynku rolnym oraz czynnikach wpływających na wielkość produkcji upraw rolnych i ogrodniczych w 2020 r.
Czytaj dalej
30
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - lipiec 2021 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
30
lip

Koniunktura gospodarcza województwa świętokrzyskiego w lipcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM, aneks dotyczący wpływu pandemii na koniunkturę – lipiec 2021 r.
Czytaj dalej
30
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2021 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
30
lip

Działalność instytucji kultury w województwie łódzkim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Źródłem informacji wykorzystanych w opracowaniu były wyniki badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny na formularzach: K-01 Sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej, K-02 Sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej, K-03 Sprawozdanie biblioteki, K-05 Sprawozdanie z działalności wystawienniczej, K-07 Sprawozdanie z działalności centrum kultury, domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy, K-08 Sprawozdanie kina, K-09 Sprawozdanie z organizacji imprez masowych.

Czytaj dalej
30
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lipcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lipcu 2021 r.
Czytaj dalej
30
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - lipiec 2021 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lipcu br. oceniają koniunkturę gorzej niż w czerwcu br. Wyjątkiem jest handel detaliczny oraz zakwaterowanie i gastronomia, gdzie oceny wzrosły oraz informacja i komunikacja, gdzie oceny są takie same jak przed miesiącem. W większości obszarów odnotowano pogorszenie ocen bieżących („diagnoz”) oraz oczekiwań („prognoz”).
Czytaj dalej
30
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w lipcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lipcu br. oceniają koniunkturę pozytywnie. Jedynie w sekcji budownictwo wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury jest ujemny. Najbardziej optymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii. W większości obszarów składowa „diagnostyczna” poprawiła się, natomiast składowa „prognostyczna” poprawiła się lub jest podobna jak przed miesiącem w większości obszarów. Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 lipca – dołączono moduł pytań diagnozujący wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą (wyniki w Aneksie).
Czytaj dalej
30
lip

Sytuacja demograficzna województwa wielkopolskiego w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Publikacja „Sytuacja demograficzna województwa wielkopolskiego w 2020 r.” jest opracowaniem poświęconym zagadnieniom ludnościowym, opisującym aktualny stan i struktury ludności oraz dynamikę zjawisk demograficznych w województwie wielkopolskim.
Czytaj dalej
30
lip

Województwo zachodniopomorskie w liczbach 2021

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Folder zawiera podstawowe informacje dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego w 2020 r.
Czytaj dalej
30
lip

Funkcjonowanie pieczy zastępczej, placówek wsparcia dziennego oraz zakładów stacjonarnych pomocy społecznej w województwie mazowieckim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W województwie mazowieckim w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się liczba rodzin zastępczych, a zwiększyła liczba rodzinnych domów dziecka. Więcej było placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, natomiast mniej było placówek wsparcia dziennego. Zmniejszyła się także liczba zakładów stacjonarnych pomocy społecznej.
Czytaj dalej
30
lip
30
lip
30
lip

Pomoc społeczna w województwie dolnośląskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Wiedza o problemach społecznych stanowi podstawę do ustalenia hierarchii potrzeb, które powinny zostać zaspokojone w pierwszej kolejności by poprawić warunki i jakość życia osób należących do grup wykluczonych społecznie
Czytaj dalej
30
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej
30
lip

Sytuacja demograficzna województwa dolnośląskiego w 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Przekazujemy Państwu kolejną edycję publikacji „Sytuacja demograficzna województwa dolnośląskiego w 2020 r.” w ramach serii wydawniczej „Analizy statystyczne”. Opracowanie zawiera podstawowe dane o liczbie i strukturze ludności oraz ruchu naturalnym i wędrówkowym na terenie województwa dolnośląskiego. Zakres tematyczny oraz forma prezentacji danych umożliwiają analizę zjawisk demograficznych zachodzących w regionie na przestrzeni ostatnich lat. Zaprezentowane w opracowaniu procesy demograficzne zostały opatrzone komentarzem analitycznym i przedstawione na tle kraju i innych województw oraz w podziale na powiaty i gminy województwa dolnośląskiego. Wybrane zjawiska zilustrowano na wykresach i mapach. Szczegółowe informacje o stanie i strukturze ludności oraz o ruchu naturalnym i migracjach dostępne są na stronie internetowej GUS https://stat.gov.pl → Banki i bazy danych – między innymi w bazie Demografia, w Banku Danych Lokalnych oraz w ramach Platformy Analitycznej SWAiD – Dziedzinowe Bazy Wiedzy – Demografia.
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter