Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

1
lip

Waga osób w wieku 0-14 lat

Niedowaga u dzieci to masa ciała poniżej 10 centyla. Nadwaga u dzieci to masa ciała pomiędzy 90 a 97 centylem. Otyłość u dzieci to masa ciała powyżej 97 centyla.
Czytaj dalej
1
lip

Wzrost osób w wieku 0-14 lat

Niedobór wysokości ciała rozpoznaje się, gdy wysokość ciała dziecka jest poniżej 10 centyla.
Czytaj dalej
6
lip

Rolnictwo w 2019 roku

Ocena sytuacji w rolnictwie pod kątem zmian warunków produkcyjno-ekonomicznych oraz wyników produkcyjnych (wielkość zbiorów, tendencje zmian w pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz poziom produkcji i podaży rynkowej produktów zwierzęcych) z uwzględnieniem zużycia środków produkcji.
Czytaj dalej
6
lip

Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w Polsce w kwietniu i maju 2020 r.

W kwietniu br. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 86,4 tys. turystów, którym udzielono 326,2 tys. noclegów.
Czytaj dalej
6
lip

Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w I kwartale 2020 roku

Ceny lokali mieszkalnych w I kwartale 2020 r. wzrosły o 3,6% w stosunku do IV kwartalu 2019 r. (w tym na rynku pierwotnym - o 1,6,% i na rynku wtórnym - o 5,1%). W porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. ceny lokali mieszkalnych wzrosły o 11,3% (w tym na rynku pierwotnym - o 6,5% i na rynku wtórnym - o 15,2%).
Czytaj dalej
6
lip

Komunikat w sprawie rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2020 roku

Rentowność pięcioletnich obligacji skarbowych z serii PS0425 emitowanych na najbliższy dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosła 0,65 %.
Czytaj dalej
6
lip

Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2020 r. z podziałem na województwa

Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2020 r. z podziałem na województwa
Czytaj dalej
10
lip

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - czerwiec 2020

Według stanu na koniec czerwca 2020 roku do rejestru REGON wpisanych było 4 573,5 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,4% więcej niż miesiąc wcześniej (2,5% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).
Czytaj dalej
10
lip

Produkcja wyrobów przemysłowych w 2019 roku

Wartość produkcji sprzedanej ogółem wyrobów własnych producentów w 2019 r. wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 3,4% i wyniosła 1 212 704 640,8 tys. zł.
Czytaj dalej
10
lip

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON czerwiec 2020

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
13
lip

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2019 roku

W 2019 r. badaniem objęto 54 podmioty prowadzące działalność faktoringową. Wartość wykupionych wierzytelności przez badane przedsiębiorstwa wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem o 27,9% i wyniosła 315 024 mln zł. Z usług faktoringowych skorzystało 22 083 klientów.
Czytaj dalej
13
lip

Biblioteki publiczne w 2019 roku

Według stanu na koniec 2019 r. funkcjonowało 7 881 bibliotek publicznych, w tym 5 272 filie biblioteczne. Biblioteki publiczne prowadziły 875 oddziałów dla dzieci i młodzieży oraz 995 punktów bibliotecznych. W ciągu roku 5 983,7 tys. czytelników wypożyczyło na zewnątrz 102,7 mln woluminów księgozbioru.
Czytaj dalej
15
lip

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-maj 2020 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń - maj br. wyniosły w cenach bieżących 393,3 mld PLN w eksporcie oraz 384,3 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 9,0 mld PLN, w analogicznym okresie ub. roku wyniosło minus 0,2 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. spadł zarówno eksport, jak i import odpowiednio o 7,4% i o 9,6%.
Czytaj dalej
15
lip

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2020 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2020 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 3,3% (przy wzroście cen usług – o 7,4% i towarów – o 1,8%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,6% (przy wzroście cen usług – o 1,3% i towarów – o 0,3%).
Czytaj dalej
15
lip

Kultura fizyczna w Polsce w 2019 roku

W 2019 r. w Polsce działało 70 związków sportowych. W porównaniu do 2018 r. zwiększyła się liczba trene-rów i sędziów zarejestrowanych w polskich związ-kach sportowych, spadła natomiast liczba reprezen-tantów Polski. Organizacje kultury fizycznej zrze-szały 2,2 tys. jednostek. W odniesieniu do roku ubie-głego zmalała zarówno liczba jednostek, jak i człon-ków oraz ćwiczących w tych organizacjach.
Czytaj dalej
15
lip

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2020 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. wyniósł 103,9 (wzrost cen o 3,9 %).
Czytaj dalej
15
lip

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2020 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2020 r. w stosunku do maja 2020 r. wyniósł 100,6 (wzrost cen o 0,6%).
Czytaj dalej
15
lip

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w drugim kwartale 2020 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2020 r. w stosunku do I kwartału 2020 r. wyniósł 100,3 (wzrost cen o 0,3 %).
Czytaj dalej
15
lip

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w drugim kwartale 2020 r.

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2020 r. w stosunku do I kwartału 2020 r. wyniósł 100,5 (wzrost cen o 0,5 %).
Czytaj dalej
16
lip

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2019 roku

W 2019 r. badaniem zostały objęte 282 podmioty prowadzące działalność pośrednictwa kredytowego i udzielające pożyczek ze środków własnych1. Przedsiębiorstwa te obsłużyły 3 792 tys. klientów, udzielając im 5 091 tys. kredytów i pożyczek o łącznej wartości 42 876 mln zł.
Czytaj dalej
16
lip

Zwierzęta gospodarskie w 2019 roku

Stan pogłowia zwierząt wg gatunków i grup produkcyjno-użytkowych na koniec okresów sprawozdawczych w 2019 r. Tendencje rozwojowe w chowie zwierząt i ocena możliwości produkcyjnych, zwłaszcza w zakresie produkcji towarowej. Reprodukcja stada, straty przy odchowie zwierząt.
Czytaj dalej
16
lip

Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020

Publikacja zawiera obszerny zestaw informacji statystycznych o poziomie życia ludności, sytuacji gospodarczej kraju oraz stanie środowiska naturalnego, z uwzględnieniem uwarunkowań przestrzennych. Uzupełnieniem danych dla Polski jest zestaw wybranych informacji z zakresu porównań międzynarodowych.
Czytaj dalej
17
lip

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2020 roku

W czerwcu 2020 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było niższe o 3,3% r/r i wyniosło 6185,8 tys., natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 3,6% r/r i wyniosło 5286,00 zł.
Czytaj dalej
17
lip

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2020 r.

Wskaźnik cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2020 r. w stosunku do II półrocza 2019 r. wyniósł 99,2 (spadek cen o 0,8 %).
Czytaj dalej
17
lip

Obwieszczenie w sprawiew sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2020 r.

Według wstępnych danych średnia krajowa cena skupu pszenicy w I półroczu 2020 r. wyniosła 76,56 zł za 1 dt.
Czytaj dalej
17
lip

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2020 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2020 r. wyniosło 5286,00 zł.
Czytaj dalej
17
lip

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2020 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2020 r. wyniosło 5282,97 zł.
Czytaj dalej
17
lip

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w drugim kwartale 2020 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale w 2020 r. wyniosło 5248,83 zł.
Czytaj dalej
17
lip

Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2020 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2020 r. wyniosło 5247,12 zł.
Czytaj dalej
20
lip

Ceny produktów rolnych w czerwcu 2020 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych1 wzrosły w czerwcu 2020 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 2,0%), natomiast w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego spadły (o 3,7%).
Czytaj dalej
20
lip

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2020 roku

Według wstępnych danych w czerwcu 2020 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły w porównaniu z majem br. o 0,4%, natomiast spadły w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku o 0,8%.
Czytaj dalej
20
lip

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2020 roku

W czerwcu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 0,5% w porównaniu z czerwcem ub. roku, kiedy to notowano spadek o 2,6% do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z majem br. wzrosła o 13,9%. W okresie styczeń – czerwiec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 6,3% niższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 5,1%.
Czytaj dalej
20
lip

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2020 roku

Według wstępnych danych w czerwcu 2020 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 2,6%, a w porównaniu z majem 2020 r. - o 0,3%.
Czytaj dalej
21
lip

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-czerwiec 2020 roku

W pierwszym półroczu 2020 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Spadła natomiast liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
21
lip

Dynamika sprzedaży detalicznej w czerwcu 2020 roku

Sprzedaż detaliczna1 w cenach stałych w czerwcu 2020 r. była niższa niż przed rokiem o 1,3% (wobec wzrostu o 3,7% w czerwcu 2019 r.). W porównaniu z majem 2020 r. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 8,4%. W okresie styczeń-czerwiec2 2020 r. sprzedaż zmalała r/r o 5,2% (wobec wzrostu o 6,2% w 2019 r.)
Czytaj dalej
21
lip

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2020 roku

Według wstępnych danych produkcja budowlanomontażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w czerwcu br. była niższa o 2,4% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem spadek o 0,7%) oraz wyższa o 12,5% w stosunku do maja 2020 roku (przed rokiem wzrost o 9,3%).
Czytaj dalej
22
lip

Koniunktura konsumencka - lipiec 2020 roku

W lipcu 2020 r. odnotowano poprawę zarówno obec-nych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w sto-sunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik uf-ności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł -13,4a i był o 6,0 p. proc. wyższy w stosunku do po-przedniego miesiąca.
Czytaj dalej
22
lip

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - lipiec 2020 roku

W lipcu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury jest mniej negatywny niż w czerwcu br. w większości prezentowanych obszarów gospodarki. W sekcji informacja i komunikacja jest on nawet nieznacznie pozytywny, natomiast najbardziej negatywny jest w sekcji zakwaterowanie i gastronomia. Obserwuje się poprawę zarówno ocen bieżących („diagnoz”), jak i oczekiwań („prognoz”).
Czytaj dalej
22
lip

Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2020 roku

Powierzchnia (wg podziału terytorialnego na 01.01.2020 r.), liczba ludności (wg stanu na 31.12.2019 r. w przeliczeniu na 01.01.2020 r.) i gęstość zaludnienia.
Czytaj dalej
23
lip

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w I półroczu 2020 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny), bilansu płatniczego oraz handlu zagranicznego.
Czytaj dalej
23
lip

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w czerwcu 2020 roku

Ilość produkcji wybranych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez podmioty gospodarcze, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. Informacje dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
23
lip

Biuletyn Statystyczny Nr 6/2020

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych - z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport) i handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych.
Czytaj dalej
23
lip

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (maj 2020 r.)

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych.
Czytaj dalej
23
lip

Produkcja wyrobów przemysłowych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się / zwalczaniem COVID-19 w czerwcu 2020 r.

W czerwcu 2020 r. podmioty gospodarcze uczestniczące w miesięcznym badaniu produkcji wyrobów przemysłowych o liczbie pracujących 50 i więcej osób, dodatkowo na zasadach dobrowolności sprawozdały, że wyprodukowały 1 842 143 sztuk maseczek ochronnych stosowanych w medycynie oraz 10 965 412 sztuk maseczek ochronnych pozostałych.
Czytaj dalej
24
lip

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2020 (lipiec 2020)

W publikacji prezentowane są oceny dotyczące bieżącej i przewidywanej sytuacji gospodarczej formułowane przez przedsiębiorców, a także opinie dotyczące m.in. barier napotykanych w prowadzonej działalności.
Czytaj dalej
27
lip

Obrót nieruchomościami w 2019 roku

W 2019 r. podpisano 562,4 tys. aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości, o 7,1% więcej niż rok wcześniej. W porównaniu z rokiem 2018 największy wzrost liczby aktów notarialnych wystąpił w przypadku sprzedaży działek niezabudowanych (o 16,3%), sprzedaży działek zabudowanych budynkiem mieszkalnym (o 14,7%) i sprzedaż nieruchomości rolnych (5,6%). Największy spadek odnotowano natomiast w przypadku aktów notarialnych dotyczących oddania przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą budynku (o 49,9%), sprzedaży prawa użytkowania wieczystego (o 12,7%) oraz sprzedaży nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (o 11,4%).
Czytaj dalej
27
lip

Polska w Unii Europejskiej 2020

Folder prezentujący w zwięzłej i przejrzystej formie przekrojowy zbiór informacji obrazujących poziom życia oraz stan gospodarki w Polsce na tle krajów członkowskich Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
28
lip

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2019 roku

Układ i długość śródlądowych dróg wodnych w Polsce od lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Czynnikiem, który ma bezpośredni wpływ na wielkość przewozów ładunków i pracę przewozową w żegludze śródlądowej jest między innymi stan dróg wodnych. Niekorzystne warunki nawigacyjne determinują podstawowe parametry konstrukcyjne taboru, tj. stosunkowo małą ładowność barek. Przekłada się to bezpośrednio na wolumen przewożonych ładunków. Od 2016 r. ilość ładunków przewiezionych przez polskich armatorów żeglugą śródlądową ulega systemtycznemu zmniejszeniu. Dotyczy to zarówno przewozów realizownych w transporcie krajowym jak i międzynarodowym.
Czytaj dalej
28
lip

Rocznik Demograficzny 2020

Podstawowe informacje o liczbie i strukturze ludności Polski w 2019 r. oraz dane retrospektywne opracowane na podstawie bilansów ludności.
Czytaj dalej
29
lip

Trwanie życia w 2019 roku

Tablice trwania życia ludności wg płci i wieku w podziale na miasto i wieś. Średnie trwanie życia wg regionów, województw i podregionów.
Czytaj dalej
30
lip

Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2020 roku

Wyniki wstępnego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2020 r. przedstawiają się następująco.
Czytaj dalej
30
lip

Jakość życia i kapitał społeczny w Polsce. Wyniki badania spójności społecznej 2018

Wielowymiarowy charakter tego badania pozwala na szerokie i kompleksowe spojrzenie na różne aspekty jakości życia i kapitału społecznego w Polsce. Takie podejście umożliwia zarówno diagnozę poszczególnych obszarów dobrobytu społecznego, jak i identyfikację współzależności między nimi. Badanie to stanowi też ważne źródło informacji na temat dobrobytu subiektywnego, jak i percepcji różnych zjawisk społecznych.
Czytaj dalej
30
lip

Działalność służb ratowniczych w 2019 roku

W 2019 r. jednostki ochrony przeciwpożarowej podjęły 512,5 tys. działań. Interwencje dotyczyły 153,5 tys. pożarów, 316,2 tys. miejscowych zagrożeń oraz 42,8 tys. fałszywych alarmów. Policji zostało zgłoszonych 471 wypadków tonięcia, w wyniku których śmierć poniosło 456 osób, w tym 49 kobiet. Jednostki uprawnione do ratownictwa wodnego podjęły 2 218 akcji ratownicznych na obszarach wodnych.
Czytaj dalej
31
lip

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów (dane ostateczne) w 2019 r.

Obroty towarowe handlu zagranicznego1 w 2019 r. według danych ostatecznych wyniosły w cenach bieżących 1 023,6 mld PLN w eksporcie oraz 1 018,5 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 5,1 mld PLN, podczas gdy w 2018 r. wyniosło minus 19,5 mld PLN. W porównaniu z 2018 r. eksport wzrósł o 7,6%, a import o 4,9%.
Czytaj dalej
31
lip

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu czerwca 2020 r.

Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu czerwca 2020 r.
Czytaj dalej
31
lip

Produkcja wyrobów przemysłowych w 2019 roku

Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych, realizowana przez przedsiębiorstwa, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej (wyroby gotowe i półfabrykaty ogółem przeznaczone na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, z surowca własnego i powierzonego). Produkcja sprzedana wyrobów przemysłowych.
Czytaj dalej
31
lip

Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2020 roku

Poziom aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy.
Czytaj dalej
31
lip

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2020 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w lipcu 2020 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 3,1% (wskaźnik cen 103,1), a w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,1% (wskaźnik cen 99,9).
Czytaj dalej
31
lip

Rynek producentów wyrobów budowlanych w latach 2015–2018

Publikacja prezentuje sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw przemysłowych produkujących wyroby stosowane w procesie budowlanym, przedstawia rzeczowe efekty ich działalności oraz uwzględnia informacje dotyczące podaży wyrobów budowlanych na rynku polskim na podstawie danych o produkcji sprzedanej oraz eksporcie i imporcie. Uzupełnieniem opracowania są dane prezentujące Polskę na tle krajów Unii Europejskiej w zakresie produkcji sprzedanej, eksportu i importu wyrobów budowlanych.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

1
lip

Zakłady stacjonarne pomocy społecznej w województwie opolskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie zawiera dane nt. zakładów stacjonarnych pomocy społecznej funkcjonujących na terenie województwa opolskiego w 2019 r. oraz prezentuje zmiany, jakie zaistniały w relacji do lat 2018 oraz 2012.
Czytaj dalej
2
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie świętokrzyskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Informacja sygnalna zawierająca najważniejsze dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego w województwie świętokrzyskim.
Czytaj dalej
6
lip

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie śląskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Publikacja zawiera informacje o stanie i strukturze ludności, ruchu naturalnym oraz migracjach wewnętrznych i zagranicznych w 2019 r. Opracowanie obejmuje syntezę wzbogaconą prezentacją graficzną procesów demograficznych, uwagi metodologiczne oraz część tabelaryczną.
Czytaj dalej
7
lip

Piecza zastępcza w województwie opolskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Piecza zastępcza w województwie opolskim w 2019 r.
Czytaj dalej
9
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie opolskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje informacje dotyczące mieszkań oddanych do użytkowania, mieszkań na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym i których budowę rozpoczęto oraz budynków oddanych do użytkowania.
Czytaj dalej
10
lip

Światowy Dzień Ludności

Urząd Statystyczny w Kielcach

Czytaj dalej
10
lip

Światowy Dzień Ludności 2020 - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
13
lip

Sytuacja demograficzna województwa opolskiego w latach 2010-2019

Urząd Statystyczny w Opolu

Urząd Statystyczny w Opolu przekazuje Państwu publikację „Sytuacja demograficzna województwa opolskiego w latach 2010–2019”, która w nowym wydaniu w serii „Analizy statystyczne” stanowi kontynuację opracowywanej w ubiegłych latach publikacji „Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie opolskim”. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie informacji na temat sytuacji demograficznej województwa opolskiego, diagnozy, zmian jakie zaszły w latach 2010–2019 oraz prognoz statystycznych na kolejne lata. Kompozycja publikacji obejmuje syntezę oraz część analityczną, która pogrupowana jest w następujące rozdziały tematyczne: stan i struktura ludności, ruch naturalny oraz migracje. Komentarz analityczny wzbogacono wykresami i mapami, które w usystematyzowany i syntetyczny sposób obrazują zróżnicowanie procesów demograficznych. Omawiane procesy demograficzne zachodzące w województwie opolskim zaprezentowano w wymiarze wewnątrzregionalnym i międzyregionalnym. Większość rozpatrywanych zagadnień przedstawiono w układzie gminnym lub powiatowym, a dodatkowo w wybranych aspektach zaprezentowano dane statystyczne w relacji do kraju i innych województw.
Czytaj dalej
14
lip
15
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie podlaskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu zamieszczono informacje dotyczące mieszkań oddanych do użytkowania, mieszkań, których budowę rozpoczęto i na których realizację wydano pozwolenia, a także budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania.
Czytaj dalej
15
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie wielkopolskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W 2019 r. w województwie wielkopolskim oddano do użytkowania 10467 nowych budynków mieszkalnych, tj. o 631 (o 6,4%) więcej niż przed rokiem. W tej liczbie było 10126 budynków jednorodzinnych (o 613, tj. o 6,4%, więcej niż w 2018 r.) i 341 wielorodzinnych (o 18, tj. o 5,6%, więcej niż przed rokiem).
Czytaj dalej
15
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2019 r. w województwie mazowieckim oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Spadła natomiast liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.
Czytaj dalej
17
lip

Rolnictwo w województwie podlaskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Opracowanie zawiera informacje o użytkowaniu gruntów w gospodarstwach rolnych, produkcji roślinnej i zwierzęcej, poziomie skupu, kształtowaniu się cen na rynku rolnym oraz czynnikach wpływających na wielkość produkcji upraw rolnych i ogrodniczych w 2019 r.
Czytaj dalej
17
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie pomorskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera uogólnione dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego w województwie pomorskim w 2019 r., między innymi o budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych oddanych do użytkowania, wydanych pozwoleniach na budowę, przeciętnym czasie trwania budowy budynków mieszkalnych oraz mieszkaniach oddanych do użytkowania.
Czytaj dalej
17
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie łódzkim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja sygnalna prezentuje dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego w województwie łódzkim w 2019 r.

Czytaj dalej
21
lip
22
lip

Sytuacja społeczno-gospodarcza Białegostoku w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu został przedstawiony obszerny materiał statystyczny dotyczący warunków życia mieszkańców oraz stanu gospodarki Białegostoku w 2019 r.
Czytaj dalej
22
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie śląskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie prezentuje zestaw danych statystycznych dotyczących efektów rzeczowych budownictwa mieszkaniowego w województwie śląskim w 2019 r. (budynki i mieszkania oddane do użytkowania), wydanych pozwoleń na budowę i zgłoszeń z projektem budowlanym, a także mieszkań, których budowę rozpoczęto. Zawiera syntetyczny komentarz analityczny ilustrowany wykresami i zestawieniami tabelarycznymi.
Czytaj dalej
23
lip

Sytuacja demograficzna województwa świętokrzyskiego w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Charakterystyka ludności oraz procesów demograficznych poprzez dynamiczne, kilkuletnie ujęcia zjawisk.
Czytaj dalej
24
lip
24
lip

Święto Policji

Urząd Statystyczny w Kielcach

Czytaj dalej
24
lip
27
lip

Województwo świętokrzyskie w liczbach 2020

Urząd Statystyczny w Kielcach

Wybrane dane statystyczne charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa świętokrzyskiego w latach 2017-2019. Materiał statystyczny w postaci tabel, map i wykresów.
Czytaj dalej
27
lip

Rolnictwo w województwie świętokrzyskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Źródło informacji stanowiły wyniki przeprowadzonych w 2019 r. badań z zakresu użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, wynikowego szacunku plonów i zbiorów upraw rolnych i ogrodniczych oraz pogłowia zwierząt gospodarskich.
Czytaj dalej
28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - czerwiec 2020 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja zawiera liczne mapy i kartogramy. Wybrane informacje zaprezentowano według sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w czerwcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w czerwcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - czerwiec 2020

Urząd Statystyczny w Kielcach

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego dotyczące m.in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (czerwiec 2020 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego w czerwcu 2020 r.
Czytaj dalej
28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w czerwcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w czerwcu 2020 r.
Czytaj dalej
28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - czerwiec 2020

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa opolskiego.
Czytaj dalej
28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - czerwiec 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w czerwcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w czerwcu 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego, podmiotów gospodarczych i koniunktury. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
29
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Czerwiec 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej
29
lip

Statystyka Warszawy. Czerwiec 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
30
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lipcu br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w czerwcu br.
Czytaj dalej
30
lip

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – lipiec 2020 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w lipcu 2020 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
30
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lipcu br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w czerwcu br. Największy wzrost ocen w tym zakresie odnotowano w sekcji handel hurtowy. Oceny spadły jedynie w sekcji zakwaterowanie i gastronomia.
Czytaj dalej
30
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w lipcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
30
lip

Koniunktura gospodarcza województwa świętokrzyskiego w lipcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM, aneks dotyczący wpływu pandemii na koniunkturę – lipiec 2020 r.
Czytaj dalej
30
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2020 r.- opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
30
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie warmińsko-mazurskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Budownictwo mieszkaniowe w województwie warmińsko-mazurskim w 2019 r.
Czytaj dalej
30
lip

Rolnictwo w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2018-2019

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Rolnictwo w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2018-2019
Czytaj dalej
30
lip

Ceny w województwie warmińsko-mazurskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Ceny w województwie warmińsko-mazurskim w 2019 r.
Czytaj dalej
30
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lipcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lipcu 2020 r.
Czytaj dalej
30
lip

Sytuacja demograficzna województwa warmińsko-mazurskiego w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Sytuacja demograficzna województwa warmińsko-mazurskiego w 2019 r.
Czytaj dalej
30
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - lipiec 2020 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Koniunktura oceniana jest optymistycznie przez jednostki prowadzące działalność z zakresu informacji i komunikacji, handlu hurtowego oraz transportu i gospodarki magazynowej. Niekorzystne opinie zgłaszają firmy handlu detalicznego, budowlane, a także – w mniejszym stopniu – przemysłowe.
Czytaj dalej
30
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w lipcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lipcu br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w czerwcu br. Największy wzrost ocen w tym zakresie odnotowano w sekcji handel detaliczny. Wyjątkiem jest sekcja zakwaterowanie i gastronomia, gdzie oceny uległy pogorszeniu oraz sekcja informacja i komunikacja, gdzie oceny są podobne jak przed miesiącem.
Czytaj dalej
30
lip

Województwo zachodniopomorskie w liczbach 2020

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Folder zawiera podstawowe informacje dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego w 2019 r.
Czytaj dalej
30
lip

Wybrane dane o podregionach województwa mazowieckiego. II kw. 2020 r. Informacje dla poszczególnych podregionów.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych opracowana została w oparciu o istniejący zasadniczy trójstopniowy podział kraju na województwa, powiaty i gminy, przy pomocy którego od 1 I 2018 wyodrębnione zostały trzy dodatkowe nieadministracyjne poziomy, w ramach których w Polsce r. funkcjonuje 97 jednostek statystycznych NUTS.
Czytaj dalej
30
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Lipiec 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Koniunktura oceniana jest pozytywnie przez przedsiębiorców z większości prezentowanych rodzajów działalności, najlepiej przez przedstawicieli jednostek z sekcji informacja i komunikacja.
Czytaj dalej
30
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej
31
lip

Pomoc społeczna w województwie pomorskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera uogólnione informacje o pomocy społecznej w województwie pomorskim w 2019 r., między innymi o działalności placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Czytaj dalej
31
lip

Sytuacja demograficzna województwa pomorskiego w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Na opracowanie składa się analiza stanu i struktury, ruchu naturalnego oraz migracji ludności województwa na tle wskaźników ogólnopolskich oraz w odniesieniu do pozostałych województw i powiatów województwa pomorskiego.
Czytaj dalej
31
lip

Ochrona zdrowia w województwie pomorskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera uogólnione informacje o ochronie zdrowia w województwie pomorskim w 2019 r., między innymi o działalności placówek służby zdrowia, ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.
Czytaj dalej
31
lip
31
lip

Działalność instytucji kultury w województwie łódzkim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Źródłem informacji wykorzystanych w opracowaniu były wyniki badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny na formularzach: K-01 Sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej, K-02 Sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej, K-03 Sprawozdanie biblioteki, K-05 Sprawozdanie z działalności wystawienniczej, K-07 Sprawozdanie z działalności centrum kultury, domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy, K-08 Sprawozdanie kina, K-09 Sprawozdanie z organizacji imprez masowych.

Czytaj dalej
31
lip

Edukacja w województwie łódzkim w roku szkolnym 2019/2020

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja sygnalna prezentuje dane dotyczące edukacji w województwie łódzkim w roku szkolnym 2018/2019

Czytaj dalej
31
lip

Rolnictwo w województwie łódzkim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Rolnictwo w województwie łódzkim w 2019 r. to kolejna edycja rocznego opracowania z zakresu statystyki rolnictwa. Źródłem danych statystycznych charakteryzujących efekty produkcji rolniczej w regionie, zawartych w niniejszym opracowaniu, są uogólnione wyniki badań reprezentacyjnych w gospodarstwach indywidualnych, szacunki i oceny rzeczoznawców, a także sprawozdawczość statystyczna z zakresu produkcji i skupu produktów rolnych. Przy prezentacji dynamiki uzyskiwanych cen produktów rolnych wykorzystano dane z miesięcznych notowań cen, prowadzonych przez ankieterów statystycznych na targowiskach.

Czytaj dalej
31
lip

Warunki życia ludności w województwie łódzkim. Edycja 2020

Urząd Statystyczny w Łodzi

Warunki życia ludności w województwie łódzkim. Edycja 2020
Czytaj dalej
31
lip

Sytuacja demograficzna województwa wielkopolskiego w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Publikacja „Sytuacja demograficzna województwa wielkopolskiego w 2019 r.” jest opracowaniem poświęconym zagadnieniom ludnościowym, opisującym aktualny stan i struktury ludności oraz dynamikę zjawisk demograficznych w województwie wielkopolskim.
Czytaj dalej
31
lip
31
lip

Funkcjonowanie pieczy zastępczej, placówek wsparcia dziennego oraz zakładów stacjonarnych pomocy społecznej w województwie mazowieckim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W województwie mazowieckim w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się liczba rodzin zastępczych, a zwiększyła liczba rodzinnych domów dziecka. Wiecej było placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, natomiast mniej było placówek wsparcia dziennego. Zmniejszyła się także liczba zakładów stacjonarnych pomocy społecznej.
Czytaj dalej
31
lip
31
lip
31
lip

Pomoc społeczna w województwie dolnośląskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Wiedza o problemach społecznych stanowi podstawę do ustalenia hierarchii potrzeb, które powinny zostać zaspokojone w pierwszej kolejności by poprawić warunki i jakość życia osób należących do grup wykluczonych społecznie
Czytaj dalej
31
lip

Sytuacja demograficzna województwa dolnośląskiego w 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Zaprezentowane w opracowaniu dane dotyczą zmian w stanie i strukturze populacji, a także takich zagadnień, jak: małżeństwa, separacje, rozwody, urodzenia, zgony, migracje ludności, które pozwalają zdiagnozować sytuację demograficzną województwa dolnośląskiego.
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

10
lip

Informacja statystyczna o energii elektrycznej

Agencja Rynku Energii SA w imieniu Ministerstwa Klimatu

Podstawowe informacje dotyczące krajowego bilansu energii elektrycznej w podziale na elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, zawodowe niezależne oraz przemysłowe. Dane statystyczne dot. mocy elektroenergetycznych, produkcji i zużycia energii elektrycznej oraz zużycia paliw w elektroenergetyce.Przekroje: podsektor wytwarzania, nośniki energii. Publikacja wydawana z częstotliwością miesięczną.
31
lip

Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych w 2020 r

Agencja Rynku Energii SA w im. Ministerstwa Klimatu

Podstawowe informacje dotyczące produkcji i importu paliw ciekłych, sprzedaży i zużycia krajowego benzyn silnikowych bezołowiowych i olejów napędowych, sprzedaży lekkiego i ciężkiego oleju opałowego, sprzedaży gazu ciekłego, zapasów obowiązkowych i komercyjnych paliw oraz cen produktów naftowych.
31
lip

Elektroenergetyka polska w 2019 r.

Agencja Rynku Energii SA w imieniu Ministerstwa Klimatu

Folder przedstawiający podstawowe informacje dotyczące sektora elektroenergetycznego i ciepłownictwa. Przekroje: podsektor wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, obrotu.
Do góry

Newsletter