Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

2
lip

Portrety polskich regionów 2015

Publikacja „Portrety polskich regionów” jest cennym źródłem informacji o województwach. Zawiera ona charakterystykę województw w najważniejszych aspektach ich funkcjonowania.
Czytaj dalej
3
lip

Poland Quarterly Statistics No. 1/2015

Kwartalne informacje o procesach i zjawiskach społeczno-gospodarczych zachodzących w Polsce. Dane charakteryzujące wyniki gospodarcze Polski na tle poprzednich kwartałów i ostatnich lat.
Czytaj dalej
8
lip

Bezrobocie rejestrowane. I kwartał 2015 r.

Liczba i struktura bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wg cech demograficznych, społeczno-zawodowych, czasu pozostawania bez pracy, ostatniego miejsca pracy. Wybrane kategorie bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Dane dotyczące płynności bezrobocia: napływ, odpływ wg różnych przyczyn. Wskaźnik stopy bezrobocia dla Polski, jak również dla Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
8
lip

Komunikat w sprawie rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2015 r.

Rentowność pięcioletnich obligacji skarbowych z serii PS0420 emitowanych na najbliższy dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2015 r. wyniosła 2,688 %.
Czytaj dalej
9
lip

Mały Rocznik Statystyczny Polski 2015

Zawiera obszerny zestaw informacji o Polsce oraz wybrane dane o krajach Europy i świata. W bogatej formie graficznej prezentowany jest opis statystyczny stanu gospodarki oraz poziomu życia ludności.
Czytaj dalej
13
lip

Związki zawodowe w Polsce w 2014 r.

W 2014 r. aktywną działalność prowadziło 12,9 tys. jednostek organizacyjnych związków zawodowych, co stanowiło 66% podmiotów tego typu zarejestrowanych w rejestrze REGON.
Czytaj dalej
13
lip

Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I -V 2015 r.

Po pięciu miesiącach br. eksport w cenach bieżących wyniósł 301719,1 mln zł, a import 289761,6 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 11957,5 mln zł, wobec minus 3072,8 mln zł przed rokiem. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku eksport zwiększył się o 6,4%, a import wzrósł o 1,1%.
Czytaj dalej
15
lip

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2015 r.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem.
Czytaj dalej
15
lip

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2015 r.

Ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2015 r. w stosunku do I półrocza 2014 r. wyniósł 98,8 (spadek cen o 1,2%).
Czytaj dalej
15
lip

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2015 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2015 r. w stosunku do maja 2015 r. wyniósł 100,0 (ceny pozostały na takim samym poziomie).
Czytaj dalej
15
lip

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2015 r. w stosunku do I kwartału 2015 r.

Ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2015 r. w stosunku do I kwartału 2015 r. wyniósł 100,5 (wzrost cen o 0,5%).
Czytaj dalej
15
lip

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2015 r. w stosunku do I kwartału 2015 r.

Ogłasza się, że wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2015 r. w stosunku do I kwartału 2015 r. wyniósł 100,0 (ceny pozostały na takim samym poziomie).
Czytaj dalej
16
lip

Efektywność wykorzystania energii w latach 2003-2013

Globalne i sektorowe wskaźniki efektywności energetycznej (70), ich analiza, wyjaśnienia metodologiczne, definicje pojęć. Wskaźniki stanowią narzędzie dla oceny trendów w obszarze efektywności energetycznej w skali makro, jak i w poszczególnych obszarach gospodarki, umożliwiają dokonywanie ocen skutków działań i programów w zakresie efektywności energetycznej.
Czytaj dalej
16
lip

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2015 r.

W czerwcu 2015 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 0,9% r/r i wyniosło 5577,8 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 2,5% r/r i wyniosło 4039,70 zł.
Czytaj dalej
16
lip

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2015 r.

Ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2015 r. wyniosło 4039,70 zł.
Czytaj dalej
16
lip

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2015 r.

Ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2015 r. wyniosło 4035,32 zł.
Czytaj dalej
16
lip

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2015 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2015 r. wyniosło 4066,34 zł.
Czytaj dalej
16
lip

Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2015 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2015 r. wyniosło 4063,75 zł.
Czytaj dalej
17
lip

Osobowy ruch graniczny z Ukrainą, Białorusią i Rosją czerwiec 2015 r.

Wykresy ilustrujące osobowy ruch graniczny na przejściach z Ukrainą, Białorusią i Rosją.
Czytaj dalej
17
lip

Turyści w bazie noclegowej. Maj 2015 r.

Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
17
lip

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w czerwcu 2015 r.

W czerwcu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 7,6% w porównaniu z czerwcem ub. roku, natomiast w produkcji budowlano-montażowej odnotowano spadek o 2,5%.
Czytaj dalej
17
lip

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2015 r.

Według wstępnych danych w czerwcu 2015 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe o 1,6% w porównaniu z czerwcem 2014 r. Spadek cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej - o 0,4%. W okresie styczeń–czerwiec 2015 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 2,4% niższe w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. (kiedy również notowano spadek - o 1,2%), a ceny produkcji budowlano-montażowej niższe o 0,4% (spadek w ub. roku - o 1,5%).
Czytaj dalej
17
lip

Dynamika sprzedaży detalicznej. Czerwiec 2015 r.

W czerwcu br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku o 6,6% (wobec wzrostu o 4,7% przed miesiącem oraz o 1,8% w czerwcu ub. roku).
Czytaj dalej
20
lip

Ceny produktów rolnych w czerwcu 2015 r.

Na rynku rolnym w czerwcu 2015 r., w porównaniu z majem 2015 r., wzrosły ceny większości produktów w skupie, za wyjątkiem jęczmienia, owsa i mleka. W obrocie targowiskowym odnotowano spadek cen większości produktów rolnych. Wzrosły ceny targowiskowe ziemniaków oraz ceny żywca wołowego.
Czytaj dalej
20
lip

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2015 r. w stosunku do II półrocza 2014 r.

Ogłasza się, że wskaźnik cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2015 r. w stosunku do II półrocza 2014 r. wyniósł 95,1 (spadek cen o 4,9%).
Czytaj dalej
20
lip

Obwieszczenie w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2015 r.

Według wstępnych danych średnia krajowa cena skupu pszenicy w I półroczu 2015 r. wyniosła 68,47 zł za 1 dt.
Czytaj dalej
22
lip

Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2015 r.

Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2015 r.
Czytaj dalej
22
lip

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lipcu 2015 r.

Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe oceniają w lipcu koniunkturę pozytywnie, podobnie jak przed miesiącem i przed rokiem. Podmioty prowadzące działalność w zakresie budownictwa od stycznia br. formułują coraz mniej pesymistyczne opinie na temat koniunktury (w lipcu są one zbliżone do sygnalizowanych w czerwcu i maju br.).
Czytaj dalej
23
lip

Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w czerwcu 2015 roku

W końcu czerwca 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1622,3 tys. osób (w tym 841,9 tys. kobiet) i była niższa zarówno w porównaniu z ub. miesiącem jak i analogicznym okresem ub. roku. Podobnie obniżeniu uległa stopa bezrobocia: bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu czerwca 2015 r. stanowili 10,3% cywilnej ludności aktywnej zawodowo (w maju 2015 r. – 10,8%; w czerwcu 2014 r. – 12,0%). W końcu omawianego miesiąca urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 93,8 tys. osób (przed miesiącem 85,2 tys.; przed rokiem 72,7 tys.).
Czytaj dalej
23
lip

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w I półroczu 2015 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej, obejmująca miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy, cen, wynagrodzeń, podstawowych działów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport), handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza i finansów publicznych.
Czytaj dalej
23
lip

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych VI 2015 r.

Informacje o ilości produkcji wytworzonej wybranych wyrobów przemysłowych wg PKWiU/PRODPOL, obejmującej produkcję wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
23
lip

Biuletyn Statystyczny nr 6/2015

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów miesięcznych, kwartalnych i rocznych z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, transportu, handlu wewnętrznego i zagranicznego. Miesięczne lub kwartalne dane charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw oraz państw Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
23
lip

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - maj 2015 r.

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.
Czytaj dalej
23
lip

Koniunktura konsumencka - Lipiec 2015 r.

W lipcu 2015 r. bieżące nastroje konsumenckie pozostały na podobnym poziomie jak w poprzednim miesiącu, natomiast nastroje dotyczące sytuacji przyszłej pogorszyły się.
Czytaj dalej
28
lip

Trwanie życia w 2014 r.

Tablice trwania życia ludności wg płci i wieku w podziale na miasto i wieś. Średnie trwanie życia wg regionów, województw i podregionów. Komentarz analityczny wraz z prezentacją graficzną oraz opis metody obliczeń.Publikacja dostępna jest w formacie pdf. Dodatkowo tablice podstawowe w formacie xls.
Czytaj dalej
28
lip

Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2015 r.

Poziom aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy. Charakterystyka bezrobotnych (czas trwania bezrobocia, metody poszukiwania pracy, przeszłość zawodowa) oraz sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Przyczyny bierności zawodowej.
Czytaj dalej
28
lip

Turystyka w 2014 r.

Baza noclegowa – rozmieszczenie i wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych przez Polaków i turystów zagranicznych. Przestrzenne zróżnicowanie potencjału turystycznego w Polsce – wybrane wskaźniki przedstawiające rozmieszczenie i wykorzystanie bazy noclegowej.
Czytaj dalej
29
lip

Polska w Unii Europejskiej 2015 - folder

Wydanie folderowe zawierające informacje o Polsce na tle innych krajów europejskich.
Czytaj dalej
29
lip

Ceny w gospodarce narodowej. Czerwiec 2015 r.

Dynamika oraz poziomy cen w podstawowych obszarach gospodarki narodowej. Prezentowane wyniki przedstawione jako szeregi danych (wskaźniki cen, poziomy cen) w tablicach w formacie Excel, stanowiących bazy danych dla danego obszaru tematycznego (rolnictwo, przemysł, budownictwo, usługi, rynek detaliczny, eksport, import). Zaopatrywanie w dane w systemie ciągłym, w okresach miesięcznych, kwartalnych, narastających i rocznych. Dane pochodzą z badań statystycznych GUS oraz innych instytucji, będących uczestnikami zintegrowanego systemu statystyki publicznej.
Czytaj dalej
30
lip

Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w 2014 r.

W 2014 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 693471,6 mln zł, a import 704567,5 mln zł. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 11095,9 mln zł, wobec minus 8219,4 mln zł przed rokiem. W porównaniu z 2013 r. eksport zwiększył się o 7,0%, a import wzrósł o 7,4%.
Czytaj dalej
30
lip

Budownictwo - wyniki działalności w 2014 r.

Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana w gospodarce narodowej, w tym sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w jednostkach budowlanych o liczbie pracujących powyżej 9 osób wg działów, grup i form własności, rodzajów obiektów, miejsc wykonywania robót (województw); sprzedaż produkcji budowlano-montażowej poza granicami kraju przez przedsiębiorstwa budowlane i niebudowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, indeksy cen produkcji budowlano-montażowej.
Czytaj dalej
30
lip

Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2015 r.

Wstępnie szacuje się, że plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosą 36,2 – 37,0 dt/ha, tj. w porównaniu do ubiegłorocznych mniej o 4,6 – 3,8 dt/ha (o 11,3% – 9,3%).
Czytaj dalej
30
lip

Zwierzęta gospodarskie w 2014 r.

Stan pogłowia zwierząt wg gatunków i grup produkcyjno-użytkowych na koniec okresów sprawozdawczych w 2013 r. Tendencje rozwojowe w chowie zwierząt i ocena możliwości produkcyjnych, zwłaszcza w zakresie produkcji towarowej. Reprodukcja stada, straty przy odchowie zwierząt.
Czytaj dalej
31
lip

Produkcja wyrobów przemysłowych w 2014 r.

Ilość produkcji wytworzonej wybranych wyrobów przemysłowych klasyfikowanych zgodnie z PKWiU/PRODPOL, realizowanej przez tzw. jednostki duże i średnie, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej (wyrobów gotowych i półfabrykatów ogółem, tj. przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, z surowca własnego i powierzonego). Produkcja sprzedana działów, grup i klas wyrobów wg PKWiU.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

Brak publikacji.

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter