Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

1
marz

Utrudnienia w prowadzeniu działalności transgranicznej na jednolitym rynku UE w sektorze usług

Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów przeprowadził w dniach od 1 do 10 lutego br. badanie dotyczące utrudnień w prowadzeniu działalności transgranicznej na rynku Unii Europejskiej w sektorze usług. Wyniki tego badania znajdą Państwo w poniższym opracowaniu.
Czytaj dalej
7
marz

Statistics in Transition new series nr 1/2024

6 marca 2024 r. ukazał się nr 1/2024 „Statistics in Transition new series”. Zapraszamy na stronę https://sit.stat.gov.pl/Issue/71.
Czytaj dalej
8
marz

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician nr 2/2024

29 lutego 2024 r. ukazał się nr 2/2024 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”. Zapraszamy na stronę https://ws.stat.gov.pl/Issue/2024/2.
Czytaj dalej
11
marz

Popyt na pracę w 4 kwartale 2023 roku

W Polsce na koniec czwartego kwartału 2023 r. było 97,1 tys. wolnych miejsc pracy (o 12,7% mniej niż na koniec trzeciego kwartału). Największy spadek w skali roku liczby wolnych miejsc pracy wystąpił w sekcji Informacja i komunikacja. Wskaźnik wolnych miejsc pracy zmniejszył się w porównaniu z czwartym kwartałem 2022 r. o 0,14 p. proc. (0,78%).
Czytaj dalej
11
marz

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - luty 2024

Według stanu na koniec lutego 2024 roku do rejestru REGON wpisanych było 5 174,6 tys. podmiotów gospodarki narodowej. W lutym zarejestrowano 38,8 tys. nowych podmiotów tj. o 12,2% więcej niż miesiąc wcześniej.
Czytaj dalej
11
marz

Budownictwo w 2023 roku

W 2023 r. odnotowano spadek liczby i powierzchni mieszkań oddanych do użytkowania. Spadła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.
Czytaj dalej
11
marz

Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za czwarty kwartał 2023 roku

W 4 kwartale 2023 r. ceny producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej w stosunku do poprzedniego kwartału wzrosły o 0,6%. W porównaniu do 4 kwartału 2022 r. wzrosły o 6,8%.
Czytaj dalej
11
marz

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON luty 2024

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
11
marz

Jak korzystamy z Internetu? (dla rodzin biorących udział w badaniu) 2023

Dane dotyczące wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych oraz przez osoby indywidualne w wieku 16-74 lata.
Czytaj dalej
14
marz

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w styczniu 2024 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu 2024 r. wyniosły w cenach bieżących 121,9 mld PLN w eksporcie oraz 115,7 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 6,2 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2023 roku wyniosło 3,0 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku eksport spadł o 12,0%, a import o 14,6%.
Czytaj dalej
14
marz

Wyniki finansowe instytucji kultury w 2023 roku (dane wstępne)

W 2023 r. wyniki finansowe instytucji kultury były wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Przychody ogółem wzrosły o 16,2%, koszty o 15,7%, a nakłady inwestycyjne o 13,5%.
Czytaj dalej
14
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2023 r.

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, liczba podmiotów nowo zarejestrowanych oraz wykreślonych wg wybranych cech, np. form prawnych, PKD 2007.
Czytaj dalej
15
marz

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2024 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,8% (przy wzroście cen usług – o 7,0% i towarów – o 1,4%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,3% (w tym usług – o 1,0% i towarów – o 0,1%).
Czytaj dalej
20
marz

Koniunktura konsumencka - marzec 2024 roku

W marcu 2024 r. odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł - 12,3 i był o 0,3 p. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej
20
marz

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2024 roku

W lutym 2024 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z lutym 2023 r. było niższe o 0,2% i wyniosło 6510,9 tys. etatów. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2024 r. w porównaniu z lutym 2023 r. wzrosło nominalnie o 12,9% i wyniosło 7978,99 zł brutto.
Czytaj dalej
20
marz

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w lutym 2024 roku

Według wstępnych danych w lutym 2024 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły w stosunku do stycznia 2024 r. – o 0,1%, spadły natomiast w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku – o 10,1%.
Czytaj dalej
20
marz

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w lutym 2024 roku

W lutym br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 3,3% w porównaniu z lutym ub. roku, kiedy notowano spadek o 1,6% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu ze styczniem br. wzrosła o 0,7%. W okresie styczeń – luty br. produkcja sprzedana przemysłu była o 2,8% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku.
Czytaj dalej
20
marz

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w lutym 2024 roku

Według wstępnych danych w lutym 2024 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 7,5%, a w porównaniu ze styczniem 2024 r. – o 0,3%.
Czytaj dalej
20
marz

Zeszyt metodologiczny - Warunki pracy - zatrudnieni w warunkach zagrożenia

W ramach zeszytu zaprezentowano zasady metodologiczne oraz opis organizacji badania „Warunki pracy”.
Czytaj dalej
21
marz

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-luty 2024 roku

W dwóch pierwszych miesiącach 2024 roku oddano do użytkowania mniej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła z kolei liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
21
marz

Dynamika sprzedaży detalicznej w lutym 2024 roku

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lutym 2024 r. była wyższa niż przed rokiem o 6,1% (wobec spadku o 5,0% w lutym 2023 r.). W porównaniu ze styczniem 2024 r. notowano spadek sprzedaży detalicznej o 0,9%. W okresie styczeń-luty 2024 r. sprzedaż wzrosła r/r o 4,6% (wobec spadku o 1,9% w analogicznym okresie 2023 r.).
Czytaj dalej
21
marz

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w lutym 2024 roku

Według danych wstępnych, produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w lutym 2024 r. była niższa o 4,9% w porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku (w lutym ub.r. wzrost o 6,6%) oraz wyższa o 12,1% w stosunku do stycznia br. (w 2023 wzrost o 10,6%).
Czytaj dalej
22
marz

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - marzec 2024 roku

W marcu br. w większości prezentowanych obszarów gospodarki wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie zbliżonym lub wyższym niż w lutym br. W przypadku danych wyrównanych sezonowo, w większości obszarów wskaźnik ten jest na poziomie zbliżonym do sygnalizowanego w ubiegłym miesiącu. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich obszarach, poza handlem detalicznym oraz zakwaterowaniem i gastronomią, znajduje się poniżej średniej długookresowej . W większości badanych obszarów sygnalizowany jest brak zmian lub pogorszenie składowych „diagnostycznych”, natomiast w przypadku „prognostycznych” poprawa.
Czytaj dalej
22
marz

Ceny produktów rolnych w lutym 2024 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych spadły w lutym 2024 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,2%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (o 15,4%).
Czytaj dalej
22
marz

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (styczeń 2024 r.)

Podstawowe informacje o wskaźnikach cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów. Adresatem publikacji są użytkownicy korzystający z danych statystyki publicznej w zakresie wskaźników cen w sektorze budowlanym. Prezentowane wskaźniki cen oprócz funkcji informacyjnej spełniają funkcję deflatorów, wykorzystywane są do waloryzacji kosztów inwestycji, wartości robót budowlano-montażowych w umowach zawieranych pomiędzy inwestorem i wykonawcą, przeliczenia wartości kosztorysowej robót, weryfikacji cen ofertowych w przeprowadzanych przez inwestorów w przetargach na roboty budowlane.
Czytaj dalej
25
marz

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w lutym 2024 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny), transportu oraz handlu zagranicznego, a także sytuacji w wybranych krajach świata. Ponadto z częstotliwością kwartalną m.in. szacunki PKB, tendencje obserwowane w demografii, informacje dotyczące wyników finansowych oraz nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych.
Czytaj dalej
25
marz

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w lutym 2024 roku

Podstawowe informacje prezentujące ilość produkcji ważniejszych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez przedsiębiorstwa produkcyjne, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Informacje prezentowane co miesiąc dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego oraz produkcji sprzedanej na zewnątrz przedsiębiorstwa niezależnie od okresu wytworzenia.
Czytaj dalej
25
marz

Biuletyn Statystyczny Nr 2/2024

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych - z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport) i handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych.
Czytaj dalej
25
marz

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2023 roku

W 2023 roku wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw niefinansowych były niższe od uzyskanych rok wcześniej. Pogorszeniu uległy wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Nakłady inwestycyjne były wyższe o 10,2% od notowanych w 2022 roku (kiedy miał miejsce wzrost o 5,9%).
Czytaj dalej
25
marz

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 4 kwartale 2023 roku

W 4 kwartale 2023 r. odnotowano wzrost ruchu granicznego cudzoziemców o 2,6% i Polaków o 3,8% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wartości towarów i usług zakupionych w tym okresie przez cudzoziemców w Polsce oraz towarów i usług zakupionych przez Polaków za granicą były większe niż w 4 kwartale 2022 r., odpowiednio o 9,3% i o 12,3%.
Czytaj dalej
25
marz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2023 r.

Ogłasza się, że wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2023 r. w stosunku do czterech kwartałów 2022 r. wyniósł 103,1
Czytaj dalej
25
marz

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu lutego 2024 r.

Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu lutego 2024 r.
Czytaj dalej
25
marz

Turyści w bazie noclegowej. Styczeń 2024 roku

Turyści (krajowi i zagraniczni) korzystający z noclegów w styczniu 2024 roku w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
26
marz

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2024 (marzec 2024)

Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej
28
marz

Bezrobocie rejestrowane 1-4 kwartał 2023 roku

Podstawowe informacje o liczbie i strukturze osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wg miejsca zamieszkania, cech demograficznych, społeczno-zawodowych, czasu pozostawania bez pracy. Dane dotyczące płynności bezrobocia: napływ, odpływ według różnych przyczyn. Wskaźnik stopy bezrobocia dla Polski jak również dla Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
28
marz

Przemysły kultury i kreatywne w 2022 roku

W 2022 r. działalność prowadziło 130,1 tys. przedsiębiorstw zaliczanych do przemysłów kultury i kreatywnych, z których 99,1% stanowiły mikroprzedsiębiorstwa. Liczba pracujących wyniosła 256,0 tys. osób, a przeciętne zatrudnienie 101,6 tys. etatów. Miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego zatrudnionego wyniosło 7 979 zł. Międzynarodowa wymiana dóbr kulturalnych i kreatywnych charakteryzowała się dodatnim saldem obrotów, natomiast usług kulturalnych i kreatywnych – saldem ujemnym.
Czytaj dalej
28
marz

Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w październiku 2023 r.

Na ostatni dzień października 2023 r. w gospodarce narodowej było 15152,5 tys. pracujących. Średnia wieku i mediana wieku pracujących w gospodarce narodowej były zbliżone. Średnia wieku wyniosła 42,6 roku, mediana wieku 42,0 lata.
Czytaj dalej
28
marz

Działalność przedsiębiorstw posiadających jednostki zagraniczne w 2022 roku

Na koniec 2022 roku 1 970 przedsiębiorstw z siedzibą w Polsce (wzrost w stosunku do 2021 roku o 3,7%) wykazało zaangażowanie w 4 503 jednostkach za granicą w postaci udziałów, oddziałów lub w innej formie (wzrost o 6,1% w porównaniu z 2021 rokiem). Najwięcej jednostek zagranicznych miało swoje siedziby w Niemczech, Czechach, Ukrainie oraz Stanach Zjednoczonych.
Czytaj dalej
28
marz

Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w październiku 2023 r. - Tablice

Główny Urząd Statystyczny dzięki wykorzystaniu administracyjnych źródeł danych poszerzył zakres i zwiększył częstotliwość udostępnianych informacji o pracujących w gospodarce narodowej.
Czytaj dalej
28
marz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2023 roku

Na podstawie art. 6k ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399) ogłasza się, że przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2023 r. wyniósł 2678,30 zł.
Czytaj dalej
28
marz

Nauka i technika w 2022 roku

Analiza wskaźników z zakresu statystyki nauki i techniki: działalności badawczej i rozwojowej (B+R), działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych i w sektorze usług, ochrony własności przemysłowej, biotechnologii, nanotechnologii, produkcji, zatrudnienia i handlu wg poziomów techniki oraz zasobów ludzkich dla nauki i techniki.
Czytaj dalej
28
marz

Informator o badaniach i opracowaniach dotyczących obszarów transgranicznych

Folder prezentujący ogólne informacje o prowadzonych badaniach obszarów przygranicznych oraz prezentujący opracowania i raporty poświęcone tej tematyce.
Czytaj dalej
28
marz

Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług w 2020 roku

Badanie dostarcza informacji o podaży i wykorzystaniu wyrobów i usług oraz gospodarce jako całości poprzez pokazanie podaży pochodzącej z produkcji krajowej i importu oraz jej wykorzystanie na cele zużycia pośredniego, spożycia indywidualnego i zbiorowego, nakładów brutto na środki trwałe, przyrostu rzeczowych środków obrotowych i eksportu.
Czytaj dalej
29
marz

Obszary wiejskie w Polsce w 2022 roku

Analiza zróżnicowania i stopnia rozwoju gospodarczego oraz poziomu życia na obszarach wiejskich w Polsce w zakresie m.in. cech demograficznych i społecznych, sytuacji ekonomicznej ludności, warunków mieszkaniowych, infrastruktury technicznej i społecznej, podmiotów gospodarki narodowej, użytkowania gruntów, cech produkcyjnych rolnictwa, środowiska naturalnego oraz finansowania obszarów wiejskich.
Czytaj dalej
29
marz

Koniunktura w gospodarstwach rolnych w drugim półroczu 2023 roku

W ocenie rolników zarówno zmiany jakie miały miejsce w II półroczu 2023 r., jak i bieżąca (grudzień 2023 r.) sytuacja gospodarstw rolnych kształtowały się niekorzystnie. Również prognozy na I półrocze 2024 r. są pesymistyczne. Nastroje rolników były jednak mniej negatywne w porównaniu z poprzednią edycją badania. Odnotowano wzrost wartości wskaźnika zmiany sytuacji ogólnej gospodarstwa rolnego o 3,6 p. proc. w porównaniu z I półroczem 2023 r.
Czytaj dalej
29
marz

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2024 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w marcu 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 1,9% (wskaźnik cen 101,9), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,2% (wskaźnik cen 100,2).
Czytaj dalej
29
marz

Uczestnictwo mieszkańców polski (rezydentów) w podróżach

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 2 do 22 kwietnia 2024 roku, na terenie całego kraju Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi w wylosowanych mieszkaniach badanie reprezentacyjne dotyczące uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach. Badanie realizowane będzie przede wszystkim telefonicznie. Ponieważ uzyskane od Państwa informacje są niezwykle istotne, zwracamy się z gorącą prośbą o udział w wywiadzie.
Czytaj dalej
29
marz

Wyrównania sezonowe - przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie

Wyrównania sezonowe - przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

4
marz

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie lubuskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące zbiorowość podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego, m.in. z zakresu rodzaju prowadzonej działalności, wartości i struktury kapitału podstawowego, kraju pochodzenia kapitału zagranicznego, a także rozmiarów i wyników działalności prowadzonej przez obserwowane podmioty. Informacja obejmuje tablice ukazujące województwo lubuskie na tle Polski i innych województw, charakteryzuje się również atrakcyjną formą graficzną, w postaci wykresów. Dane według rodzaju działalności zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
5
marz

Przegląd Statystyczny Warszawy. 4 kwartał 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą m.st. Warszawy, m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen detalicznych, finansów przedsiębiorstw niefinansowych, przemysłu, budownictwa, handlu, bezpieczeństwa publicznego. Dane zamieszczone w publikacji prezentuje się w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających. Informacje statystyczne uzupełniono podstawowymi danymi dla miast – siedzib wojewody i (lub) sejmiku województwa.
Czytaj dalej
6
marz

Biuletyn statystyczny Poznania (4 kwartał 2023)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta Poznania m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, finansów przedsiębiorstw, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
11
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za styczeń 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
12
marz

Szpitale w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

Czytaj dalej
14
marz

Bezrobocie rejestrowane w województwie świętokrzyskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Informację sygnalną opracowano na podstawie sprawozdawczości Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej sporządzanej przez powiatowe urzędy pracy (formularze: MPiPS-01 z załącznikami, MPiPS-02). Przedstawione dane dotyczą wyłącznie osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy i poszukujących pracy poprzez te urzędy.
Czytaj dalej
14
marz

Bezrobocie rejestrowane w województwie wielkopolskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Stopa bezrobocia rejestrowanego w wielkopolskim na koniec grudnia 2023 r. wyniosła 3,0%, co w skali roku oznacza wzrost o 0,1 p.proc. Wskaźnik ten wciąż pozostaje najniższy w kraju. Większość bezrobotnych nie ma prawa do zasiłku, a do ewidencji najczęściej trafiają osoby, które jako bezrobotne rejestrują się po raz kolejny. Nadal istotny problem stanowi zjawisko długotrwałego bezrobocia.
Czytaj dalej
18
marz

Dojazdy do pracy w województwie świętokrzyskim w świetle wyników NSP 2021 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Informacja o dojazdach do pracy jest wynikiem badania statystycznego z wykorzystaniem danych zebranych od respondentów w ramach NSP 2021 oraz danych pochodzących z rejestrów administracyjnych (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Ministerstwa Finansów)
Czytaj dalej
18
marz

Dojazdy do pracy w województwie warmińsko-mazurskim w świetle wyników NSP 2021

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Dojazdy do pracy w województwie warmińsko-mazurskim w świetle wyników NSP 2021
Czytaj dalej
18
marz

Dojazdy do pracy w województwie opolskim w świetle wyników NSP 2021

Urząd Statystyczny w Opolu

W województwie opolskim w 2021 r. do pracy poza gminę swojego zamieszkania dojeżdżało 133,2 tys. pracowników najemnych, co stanowiło 2,6% ogółu dojeżdżajacych w kraju. Wyjeżdżających do pracy było więcej niż przyjeżdżających, co przełożyło się na niski wskaźnik (0,54) ilorazu przepływów związanych z zatrudnieniem.
Czytaj dalej
18
marz

Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie wielkopolskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W 2022 r. działalność gospodarczą prowadziło 217,2 tys. podmiotów o liczbie pracujących do 9, tj. o 3,9% mniej niż przed rokiem. Liczba pracujących w mikroprzedsiębiorstwach wyniosła 423,4 tys. (o 5,9% mniej niż w 2021 r.). Przychody ogółem zwiększyły się o 16,5%, a koszty ogółem o 17,1%. Wskaźnik rentowności obrotu brutto obniżył się z 17,0% do 16,6%.
Czytaj dalej
18
marz

Dojazdy do pracy w województwie wielkopolskim w świetle wyników NSP 2021

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Według danych zebranych w ramach NSP 2021 w województwie wielkopolskim poza gminę swojego zamieszkania do pracy dojeżdżało 572,6 tys. pracowników najemnych, co stanowiło 11,0% ogółu dojeżdżających w kraju (w 2011 r. było to 363,2 tys., tj. 11,6%). Liczba przyjeżdżających do pracy była tu większa od liczby wyjeżdżających, a iloraz przepływów związanych z zatrudnieniem wyniósł 1,28 i należał do najwyższych w Polsce.
Czytaj dalej
18
marz

Cudzoziemcy na mazowieckim rynku pracy w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Rok 2023 w województwie mazowieckim był trzecim z kolei, w którym liczba zezwoleń na pracę cudzoziemców zmniejszyła się w skali roku i wyniosła ponad 65 tys. Zezwolenia na pracę wydawane były najczęściej obywatelom Indii (prawie 10 tys.) i liczba ta wzrosła o ponad 18% w skali roku.
Czytaj dalej
18
marz

Statystyka gmin i powiatów województwa mazowieckiego w latach 2015 i 2022

Urząd Statystyczny w Warszawie

Przemiany społeczne i gospodarcze w skali lokalnej oraz umacnianie się roli samorządu terytorialnego wpływają na wzrost zapotrzebowania na szeroko rozumianą informację statystyczną o gminach i powiatach. Z myślą o władzach lokalnych i mieszkańcach województwa mazowieckiego, Urząd Statystyczny w Warszawie przygotował osiemnastą już edycję opracowania pt. „Statystyka gmin i powiatów województwa mazowieckiego w latach 2015 i 2022”. Stanowi ona uzupełnienie wydawnictw GUS i Urzędu opisujących zróżnicowanie wybranych elementów społeczno-ekonomicznego potencjału gmin i powiatów województwa mazowieckiego. Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwiają zarówno szybki dostęp do danych, jak i prezentację wskaźników w formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb użytkownika.
Czytaj dalej
18
marz

Dojazdy do pracy w województwie mazowieckim w świetle wyników NSP 2021

Urząd Statystyczny w Warszawie

W województwie mazowieckim w 2021 r. do pracy poza gminę swojego zamieszkania dojeżdżało 730,9 tys. pracowników najemnych, co stanowiło 14,1% ogółu dojeżdżających w kraju. Przyjeżdżających do pracy było tu więcej niż wyjeżdżających, a iloraz przepływów związanych z zatrudnieniem wyniósł 3,67 i był najwyższy w Polsce.
Czytaj dalej
21
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie świętokrzyskim, 2023 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Publikacja „Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie świętokrzyskim, 2023” opracowana została na podstawie danych, których źródłem jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON.
Czytaj dalej
21
marz

Lasy w województwie małopolskim 2022

Urząd Statystyczny w Krakowie

Czytaj dalej
21
marz

Bezrobocie rejestrowane w województwie opolskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie sygnalne przedstawia dane dotyczące bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa opolskiego w 2023 r. w porównaniu z 2022 r., jak również w odniesieniu do 2015 r. Zawiera charakterystykę osób bezrobotnych m.in. według płci, wieku, poziomu wykształcenia, stażu pracy czy czasu pozostawania bez pracy. Prezentuje również informacje o rotacji bezrobotnych oraz stopie bezrobocia rejestrowanego. Wybrane dane zaprezentowano w przekroju terytorialnym według powiatów.
Czytaj dalej
25
marz

Ludność na rynku pracy w województwie pomorskim w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera zestaw informacji dotyczący aktywności ekonomicznej ludności województwa wraz ze szczegółową charakterystyką demograficzno-społeczną poszczególnych kategorii ludności – pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo.
Czytaj dalej
25
marz

Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2023 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w województwie zachodniopomorskim w końcu grudnia 2023 r. była o 1,1% niższa niż w grudniu 2022 r. Bezrobotni zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy, tak jak przed rokiem, stanowili 6,7% cywilnej ludności aktywnej zawodowo, co ulokowało województwo zachodniopomorskie na 10. miejscu pod względem wielkości stopy bezrobocia w kraju.
Czytaj dalej
25
marz

Ludność na rynku pracy w województwie mazowieckim w świetle wyników NSP 2021

Urząd Statystyczny w Warszawie

Ludność na rynku pracy w województwie mazowieckim w świetle wyników NSP 2021
Czytaj dalej
26
marz

Ludność na rynku pracy w województwie świętokrzyskim w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Urząd Statystyczny w Kielcach

Opracowanie zawiera szczegółową analizę poszczególnych kategorii ludności w wieku 15 lat lub więcej: pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo. Każda z tych zbiorowości została opisana w odniesieniu do ich zróżnicowania pod względem cech społeczno-demograficznych
Czytaj dalej
26
marz

Ludność na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Ludność na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
Czytaj dalej
26
marz

Ludność na rynku pracy w województwie opolskim w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Urząd Statystyczny w Opolu

Ludność na rynku pracy w województwie opolskim w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
Czytaj dalej
26
marz

Ludność na rynku pracy w województwie wielkopolskim w świetle wyników NSP 2021

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Publikacja opisuje zagadnienia związane z aktywnością ekonomiczną mieszkańców województwa wielkopolskiego i zawiera wnikliwą charakterystykę poszczególnych kategorii ludności w wieku 15 lat i więcej. Każdą z tych kategorii – pracujących, biernych zawodowo i bezrobotnych – opisano pod względem cech społeczno-demograficznych. Zbiorowość pracujących scharakteryzowano dodatkowo według statusu zatrudnienia, bezrobotnych – według okresu poszukiwania pracy, a biernych zawodowo – według przyczyn bierności.
Czytaj dalej
26
marz

Wynagrodzenia w województwie dolnośląskim w październiku 2022 r. na podstawie reprezentacyjnego badania struktury wynagrodzeń według zawodów

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

W październiku 2022 r. w województwie dolnośląskim przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w podmiotach gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 i więcej osób wyniosło 7293,03 zł. Było ono o 22,8% wyższe od mediany wynagrodzeń, która w analizowanym miesiącu ukształtowała się na poziomie 5936,74 zł. Przeciętne wynagrodzenie brutto w województwie dolnośląskim było 2. najwyższym w kraju. Tylko zatrudnieni jako przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy oraz specjaliści zarabiali więcej niż przeciętna w województwie.
Czytaj dalej
27
marz

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w lutym 2024 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w lutym 2024 r. - INFOGRAFIKA
Czytaj dalej
28
marz

Statystyka Białegostoku. Luty 2024 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m. Białegostoku m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu, budownictwa i handlu.
Czytaj dalej
28
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie podlaskim, 2023

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W publikacji zostały zaprezentowane dane dotyczące liczby i struktury jednostek wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON oraz liczby jednostek z zawieszoną działalnością według stanu w końcu grudnia 2023 r., a także informacje o podmiotach nowo zarejestrowanych i wykreślonych z powyższego rejestru w 2023 r.
Czytaj dalej
28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w lutym 2024 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu zamieszczone zostały podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podlaskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
28
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w czwartym kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie sygnalne zawiera informacje pozyskane na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, którego przedmiotem jest fakt wykonywania, posiadania lub poszukiwania pracy przez osoby w wieku 15-89 lat. Prezentuje dane dotyczące osób aktywnych i biernych zawodowo oraz pracujących i bezrobotnych według płci, wieku, miejsca zamieszkania i poziomu wykształcenia w województwie kujawsko-pomorskim w czwartym kwartale 2023 r.
Czytaj dalej
28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - luty 2024 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja zawiera liczne mapy i kartogramy. Wybrane informacje zaprezentowano według sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w lutym 2024 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
28
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w 4 kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informację o aktywności ekonomicznej ludności w województwie pomorskim prezentujące uogólnione dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w 4 kwartale 2023 r.
Czytaj dalej
28
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie pomorskim, 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

W opracowaniu zaprezentowano dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec 2023 r.
Czytaj dalej
28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w lutym 2024 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
28
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie świętokrzyskim w 4 kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)
Czytaj dalej
28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - luty 2024

Urząd Statystyczny w Kielcach

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego dotyczące m.in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
28
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (4 kwartał 2023 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w 4 kwartale 2023 roku.
Czytaj dalej
28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (luty 2024 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego w lutym 2024 r.
Czytaj dalej
28
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie warmińsko-mazurskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie warmińsko-mazurskim w 2023 r.
Czytaj dalej
28
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w 4 kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w 4 kwartale 2023 r.
Czytaj dalej
28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w lutym 2024 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w lutym 2024 r.
Czytaj dalej
28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w lutym 2024 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa opolskiego.
Czytaj dalej
28
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie opolskim, 2023

Urząd Statystyczny w Opolu

Publikacja prezentuje informacje o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON na terenie województwa opolskiego, według stanu w końcu grudnia 2023 r. Opracowanie zawiera charakterystykę podmiotów według form prawnych, sektorów własności, rodzaju przeważającej działalności oraz podregionów, powiatów i gmin.
Czytaj dalej
28
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim – 4 kwartał 2023 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Kwartalna informacja o rynku pracy została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w 4 kwartale 2023 r., w porównaniu z rezultatami takich badań z poprzedniego kwartału oraz analogicznych okresów 2022 r. i 2021 r. Opracowanie zawiera informacje na temat m. in.: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych, osób pracujących oraz biernych zawodowo. Do uogólniania wyników badania na populację generalną od 4 kwartału 2023 r. zastosowano dane o ludności rezydującej z bilansów opracowanych na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Dane za okres od 1 kwartału 2021 r. do 3 kwartału 2023 r. zostały przeliczone zgodnie z nową podstawą uogólniania wyników, w związku z czym różnią się od prezentowanych we wcześniejszych edycjach informacji sygnalnej.
Czytaj dalej
28
marz

Statystyka Opola - luty 2024

Urząd Statystyczny w Opolu

Statystyka Opola
Czytaj dalej
28
marz

Osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy w województwie opolskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie sygnalne przedstawia dane nt. sytuacji osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy w województwie opolskim w 2023 r. w porównaniu z 2022 r., jak również w odniesieniu do 2015 r. Zawiera charakterystykę bezrobotnych osób z niepełnosprawnościami oraz prezentuje dane nt. zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w zakładach pracy chronionej i w zakładach aktywizacji zawodowej w 2 półroczu 2023 r. w relacji do analogicznego okresu 2022 r.
Czytaj dalej
28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - luty 2024 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
28
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w 4 kwartale 2023 r. – wyniki wstępne

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Według wstępnych wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności1 w 4 kwartale 2023 r., wielkopolskie zajmowało 4. lokatę pośród województw pod względem wielkości wskaźnika zatrudnienia oraz współczynnika aktywności zawodowej. Stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie wyższym od notowanego w kraju.
Czytaj dalej
28
marz

Struktura wynagrodzeń według zawodów w województwie wielkopolskim w październiku 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Informacje o indywidualnych wynagrodzeniach pracowników pozwalają na określenie stopnia ich zróżnicowania w zależności od cech osób fizycznych (m.in. płci, wykształcenia, stażu pracy, zawodu) oraz cech charakteryzujących zakłady pracy (m.in. wielkości, rodzaju działalności), a także na oszacowanie wynagrodzenia środkowego (mediany).
Czytaj dalej
28
marz

Zwierzęta gospodarskie w województwie wielkopolskim w grudniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Według wstępnych danych w grudniu 2023 r. w porównaniu z poprzednim rokiem odnotowano spadek pogłowia świń i bydła (odpowiednio o 2,8% i o 18,4%). Wielkopolskie cechuje się największym udziałem w krajowym pogłowiu świń, a także zajmuje czołowe miejsce pod względem wielkości utrzymywanego stada bydła.
Czytaj dalej
28
marz

Statystyka Poznania - luty 2024 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Statystyka Poznania - luty 2024 r.
Czytaj dalej
28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w lutym 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
28
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w 4 kwartale 2023 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

W 4 kwartale 2023 r. zarówno współczynnik aktywności zawodowej, wskaźnik zatrudnienia, jak i stopa bezrobocia były wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku (odpowiednio o 1,3 p. proc., 0,8 p. proc. i 0,9 p. proc.). W skali roku zwiększyła się liczba osób aktywnych zawodowo, a zmniejszyła – biernych zawodowo; odnotowano spadek wskaźnika obciążenia pracujących osobami niepracującymi.
Czytaj dalej
28
marz

Statystyka Szczecina - luty 2024 - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Od stycznia 2023 r. Statystyka Szczecina prezentowana jest w formie interaktywnej. Nowa odsłona informacji zapewnia znany do tej pory układ obszarów tematycznych, umożliwia pobieranie raportów w formie PDF, tablic w formacie Excel, a także otwiera nowe możliwości polegające na dostosowywaniu zakresu tekstu do potrzeb użytkowników
Czytaj dalej
28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - luty 2024

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Publikacja ukazuje się z miesięczną częstotliwością i zapewnia dostęp do najbardziej aktualnych informacji statystycznych dotyczących procesów zachodzących na terenie województwa zachodniopomorskiego z zakresu m. in. rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, cen oraz działalności portów morskich. Zawarty w opracowaniu syntetyczny komentarz analityczny oraz graficzna forma prezentacji danych ułatwiają właściwą interpretację opisywanych zjawisk. Dla pełniejszego zobrazowania przedstawianych zagadnień wybrane dane prezentowane są według sekcji PKD, sektorów i form własności, powiatów oraz w odniesieniu do wartości ogólnopolskich.
Czytaj dalej
28
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w 4 kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 4 kwartale 2023 r. zanotowano spadek liczby bezrobotnych oraz wzrost pracujących i biernych zawodowo w stosunku do 3 kwartału 2023 r. Bezrobotni mężczyźni poszukiwali pracy dłużej niż kobiety, a bezrobotni mieszkańcy miast krócej niż mieszkańcy wsi.
Czytaj dalej
28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Luty 2024 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej
28
marz

Statystyka Warszawy. Luty 2024 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
28
marz

Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2022 r. na terenie województwa mazowieckiego zbiorowość przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób była o 2,5% niższa niż rok wcześniej. Spadła również liczba osób pracujących w mikroprzedsiębiorstwach (o 1,4%). Zwiększyły się natomiast przychody oraz koszty ogółem odpowiednio o 19,7% i o 21,1%.
Czytaj dalej
28
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - 4 kwartał 2023 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentowanego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Zawiera informacje na temat między innymi: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych, pracujących i bezrobotnych oraz informacje na temat przyczyn bierności zawodowej.
Czytaj dalej
28
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w czwartym kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Opracowanie prezentuje dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo w województwie dolnośląskim uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Zawiera dane o wielkości i strukturze zasobów siły roboczej (według płci, miejsca zamieszkania, wieku, poziomu wykształcenia); jest to podstawowe źródło informacji o sytuacji na rynku pracy. Komentarz analityczny uzupełniono zestawieniami tabelarycznymi oraz prezentacją graficzną danych w formie map i wykresów.
Czytaj dalej
28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w lutym 2024 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
28
marz

Statystyka Wrocławia. Luty 2024

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej
29
marz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – marzec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w marcu 2024 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
29
marz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie POMORSKIM – marzec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Czytaj dalej
29
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - marzec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji. Wyniki publikowane na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego. Opracowanie zawiera m.in. diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżącej i prognozowanej produkcji, oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Czytaj dalej
29
marz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Marzec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji.
Czytaj dalej
29
marz

Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi za cztery kwartały 2023 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Publikacja zawiera podstawowe informacje dotyczące przemian społecznych i gospodarczych w Łodzi oraz relacje do przeciętnych wielkości wojewódzkich w okresach kwartalnych i okresach narastających. Dane dotyczą w szczególności takich zjawisk jak: sytuacja na rynku pracy, warunki życia ludności, działalność gospodarcza, bezpieczeństwo publiczne, pomoc społeczna, finanse przedsiębiorstw, przemysł i budownictwo, transport i handel w podziale na sekcje i działy PKD. Publikacja prezentuje ponadto dane dla Łodzi w ujęciu umożliwiającym ich porównanie z danymi dla województwa oraz w odniesieniu do wybranych miast Polski. Zamieszczone informacje statystyczne wzbogacone zostały częścią analityczną i wykresami.
Czytaj dalej
29
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w marcu 2024 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
29
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w marcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w marcu 2024 r.
Czytaj dalej
29
marz

Obszary wiejskie w Polsce w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Obszary wiejskie w Polsce w 2022 r.
Czytaj dalej
29
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – marzec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

W marcu br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są negatywne.
Czytaj dalej
29
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w marcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W marcu br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są negatywne. Najbardziej pesymistyczne nastroje gospodarcze panują wśród jednostek prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego. Największe pogorszenie opinii zanotowano w sekcji informacja i komunikacja – spadek wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury o 3,4 w porównaniu z lutym br. Mimo utrzymanych negatywnych ocen, zauważalną poprawę opinii odnotowano wśród podmiotów zajmujących się budownictwem. Największy wzrost wartości wskaźnika (o 25,0 w skali miesiąca) odnotowano w sekcji zakwaterowanie i gastronomia. Wśród tych jednostek oceny koniunktury są optymistyczne. Również przedsiębiorcy prowadzący działalność w handlu detalicznym, a także w transporcie i gospodarce magazynowej formułują opinie pozytywne i na poziomie wyższym niż w lutym br.
Czytaj dalej
29
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w marcu 2024 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Raport przestawia ogólny klimat koniunktury w poszczególnych sekcjach działalności gospodarczej w województwie. Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Raport opracowuje Departament Przedsiębiorstw GUS.
Czytaj dalej
29
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Marzec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W marcu br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są pozytywne, zazwyczaj na poziomie zbliżonym do tego w ubiegłym miesiącu. Najbardziej optymistyczne nastroje gospodarcze panują wśród jednostek prowadzących działalność w zakresie informacji i komunikacji. Największą poprawę opinii zaobserwowano w gronie podmiotów zajmujących się zakwaterowaniem i gastronomią – wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury o 2,0 w porównaniu z lutym br.
Czytaj dalej
29
marz

Ceny - koszyk wielkanocny - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
29
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2024 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter