Od redakcji

From the editorial team

STATYSTYKA W PRAKTYCE

STATISTICS IN PRACTICE

Beata BIESZK-STOLORZ, Krzysztof DMYTRÓW

Prawdopodobieństwo wyjścia z bezrobocia rejestrowanego na przykładzie Szczecina

The probability of exit from registered unemployment, based on the example of Szczecin

Dorota SZABAN

Poziom życia w powiatach województwa lubuskiego

The standard of living in the powiats of Lubuskie voivodship

STUDIA INTERDYSCYPLINARNE. WYZWANIA BADAWCZE

INTERDISCIPLINARY STUDIES. RESEARCH CHALLENGES

Mirosław SZREDER

Istotność statystyczna w czasach big data

Statistical significance in th era of big data

Lesław MARKOWSKI

Wycena aktywów kapitałowych w klasycznym i dolnostronnym podejściu do ryzyka

Capital asset pricing in the classical and downside approaches to risk

INFORMACJE. RECENZJE. DYSKUSJE

INFORMATION. REVIEWS. DISCUSSIONS

Innowacyjność w historii polskiej statystyki

Innovativeness in the history of the Polish statistics

Wydawnictwa GUS. Październik 2019

Publications of Statistics Poland. October 2019

Dla autorów

For the authors

Zakres tematyczny działów

Thematic scope of sections