Ludność aktywna zawodowo stanowiła w I kwartale 2018 roku 56,0% ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu do IV, jak i I kwartału 2017 roku wskaźnik ten obniżył się o 0,2 p. proc.

Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej według BAEL

W I kwartale 2018 roku ludność aktywna zawodowo w wieku 15 lat i więcej liczyła 17053 tys. osób, z tego 16344 tys. to pracujący i  709 tys. bezrobotni. Populacja biernych zawodowo wyniosła 13405 tys.

Liczba aktywnych zawodowo zmniejszyła się w porównaniu z IV, jak i I kwartałem 2017 r., natomiast liczba osób biernych zawodowo pozostała na tym samym poziomie w stosunku do obu porównywanych okresów.

Liczba osób niepracujących (bezrobotnych, jak i biernych zawodowo w wieku 15 lat i więcej) przypadających na 1000 osób pracujących w porównaniu do poprzedniego kwartału pozostała na tym samym poziomie, natomiast zmniejszyła się w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wskaźnik ten wyniósł 864 w I kwartale 2018 r. oraz odpowiednio 864 i 880 w IV i I kwartale 2017 r.