Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2014 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
23.10.2015

Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 2 706,7 mld zł (o 5,6% więcej niż na koniec roku 2013), z tego 61,3% stanowiły aktywa trwałe, a 38,7% aktywa obrotowe. Zarówno przychody z całokształtu działalności, jak i koszty uzyskania tych przychodów były wyższe o 2,5% od osiągniętych w 2013 r. Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 137,3 mld zł i był o 8,5% wyższy niż rok wcześniej. Wynik finansowy netto osiągnął poziom 114,6 mld zł (wzrost o 1,9% w porównaniu z 2013 r.).

Wyszczególnienie

2013

2014

2013=100

w miliardach złotych

Aktywa (Pasywa)

2 562,2

2 706,7

105,6

Przychody z całokształtu działalności

3 008,4

3 084,8

102,5

Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności

2 876,8

2 949,1

102,5

Wynik ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

126,6

137,3

108,5

Wynik finansowy brutto

131,8

135,9

103,1

Wynik finansowy netto

112,5

114,6

101,9

 

Aktywa trwałe netto osiągneły wartość 1 659,6 mld zł (o 5,7% wiecej niż na koniec roku 2013). W strukturze aktywów trwałych netto, na tym samym poziomie co w roku 2013 pozostał udział rzeczowych aktywów trwałych (62,7%) oraz należności długoterminowych (3,0%), a obniżył się udział inwestycji długoterminowych (z 26,5% do 26,1%) i długoterminowych rozliczeń miedzyokresowych (z 2,5% do 2,4%). Wzrósł udział wartości niematerialnych i prawnych (z 5,4% do 5,8%).

Wartość aktywów obrotowych wyniosła 1 047,1 mld zł (o 5,5% więcej niż na koniec 2013 r.). W strukturze aktywów obrotowych 42,9% stanowiły należności krótkoterminowe (w tym dominują należności z tytułu dostaw i usług), 28,3% – inwestycje krótkoterminowe (w tym głównie krótkoterminowe aktywa finansowe), 26,1% – zapasy i 2,7% – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter