Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
31.10.2014

Wartość aktywów badanych podmiotów1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec roku 2012), z tego 61,3% stanowiły aktywa trwałe, a 38,7% aktywa obrotowe.

Aktywa trwałe netto osiągnęły wartość 1570,1 mld zł (o 7,6% więcej niż na koniec roku 2012). W strukturze aktywów trwałych netto obniżył się udział rzeczowych aktywów trwałych (z 64,4% do 62,6%), a wzrósł udział inwestycji długoterminowych (z 26,1% do 26,5%), wartości niematerialnych i prawnych (z 4,5% do 5,4%), należności długoterminowych (z 2,6% do 3,0%) oraz długoterminowych rozliczeń międzyokresowych (z 2,4% do 2,5%).

  Wartość aktywów obrotowych wyniosła 992,1 mld zł (o 1,9% więcej niż na koniec 2012 r.). W strukturze aktywów obrotowych 43,7% stanowiły należności krótkoterminowe (w tym dominują należności z tytułu dostaw i usług), 26,5% – zapasy, 26,9% – inwestycje krótkoterminowe (w tym głównie krótkoterminowe aktywa finansowe) i 2,9% – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.


1 ) W ramach rocznego badania działalności gospodarczej przedsiębiorstw, bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2013 uzyskano od 56432 jednostek (o 1845 więcej niż za rok 2012) o liczbie pracujących 10 i więcej osób, prowadzących księgi rachunkowe i zorganizowanych w formie spółek handlowych (osobowych i kapitałowych), spółek cywilnych, przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą i państwowych jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność bankową, ubezpieczeniową, maklerską, towarzystw inwestycyjnych, emerytalnych i NFI, szkół wyższych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz indywidualnych gospodarstw rolnych. Prezentowane dane nie obejmują również instytucji kultury posiadających osobowość prawną.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter