Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

1
kwi

Wstępna informacja o relacji deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w 2021 roku

Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2021 roku stanowił 1,8% PKB, natomiast dług sektora ukształtował się na poziomie 53,8% PKB
Czytaj dalej
1
kwi

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2021 roku

Wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń ogółem w 2021 r. był mniej korzystny niż przed rokiem i wyniósł 5,7 mld zł. Wpłynął na to gorszy wynik uzyskany przez zakłady ubezpieczeń na życie (dział I), mimo lepszego wyniku zakładów ubezpieczeń majątkowych (dział II).
Czytaj dalej
1
kwi

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2022 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w marcu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 10,9% (wskaźnik cen 110,9), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 3,2% (wskaźnik cen 103,2).
Czytaj dalej
4
kwi

Wyniki finansowe banków w 2021 roku

Wynik finansowy netto sektora bankowego[1] w 2021 r. wyniósł 8,9 mld zł, wobec minus 0,3 mld zł poprzednim roku. Suma bilansowa banków ogółem w końcu 2021 r. była wyższa niż rok wcześniej o 9,3% i wyniosła 2 556,7 mld zł. Wartość kredytów sektora niefinansowego zwiększyła się o 4,6% do kwoty 1 186,4 mld zł, a wartość depozytów sektora niefinansowego wzrosła o 7,9% do 1 537,0 mld zł.
Czytaj dalej
5
kwi

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician nr 3/2022

31 marca 2022 r. ukazał się nr 3/2022 "Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician". Zapraszamy na stronę https://ws.stat.gov.pl/Issue/2022/3.
Czytaj dalej
5
kwi

Polscy zawodnicy na XIII Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich Pekin 2022

W XIII Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich w Pekinie udział wzięła polska reprezentacja licząca 11 osób (3 kobiety i 8 mężczyzn). Towarzyszyło jej 4 przewodników. Wśród zawodników było 6 debiutantów.
Czytaj dalej
5
kwi

Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w 4 kwartale 2021 roku

Ceny lokali mieszkalnych w 4 kwartale 2021 r. wzrosły o 3,9% w stosunku do 3 kwartału 2021 r. (w tym na rynku pierwotnym – o 4,2% i na rynku wtórnym – o 3,7%). W porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. ceny lokali mieszkalnych wzrosły o 12,1% (w tym na rynku pierwotnym – o 11,9% i na rynku wtórnym – o 12,2%).
Czytaj dalej
5
kwi

Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2021 r. z podziałem na województwa

Ogłasza się wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2021 r. z podziałem na województwa, określone w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.
Czytaj dalej
6
kwi

Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w Polsce w 2021 r.

Z turystycznych obiektów noclegowych w 2021 r. skorzystało 22,2 mln turystów, którym udzielono 62,8 mln noclegów. W porównaniu z 2020 r. było to odpowiednio o 24,2% i 22,3% więcej. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych we wszystkich turystycznych obiektach noclegowych w 2021 r. wyniósł 32,3% i w porównaniu z poprzednim rokiem był wyższy o 5,5 p.proc.
Czytaj dalej
8
kwi

Zeszyt metodologiczny - Statystyka zdrowia i ochrony zdrowia - sprawozdawczość GUS

Niniejsze opracowanie jest pierwszym z planowanej serii zeszytów metodologicznych dedykowanych statystyce zdrowia i ochrony zdrowia. Przedstawiono podstawowe informacje o zakresie podmiotowym i przedmiotowym tych badań, opis metody badań i ich organizację oraz sposoby prezentacji i publikacji danych.
Czytaj dalej
8
kwi

Wypadki przy pracy w 2021 roku - dane wstępne

W 2021 r. zgłoszono 68777 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, o 9,6% więcej niż w 2020 r. Zwiększyła się również liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości) z 4,62 do 5,10.
Czytaj dalej
11
kwi

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - marzec 2022

Według stanu na koniec marca 2022 roku do rejestru REGON wpisanych było 4 859,1 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,2% więcej niż miesiąc wcześniej (3,5% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).
Czytaj dalej
11
kwi

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON marzec 2022

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
12
kwi

Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 4/2021

Analiza podstawowych danych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą województw. Wybrane kategorie prezentowane w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju w okresach kwartalnych i w okresach narastających. Aneks zawiera wybrane informacje dla danego miesiąca kończącego kwartał.
Czytaj dalej
15
kwi

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-luty 2022 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego1 w styczniu - lutym br. wyniosły w cenach bieżących 226,6 mld PLN w eksporcie oraz 240,8 mld PLN w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 14,2 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2021 roku było dodatnie i wyniosło 7,8 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku eksport wzrósł o 18,6%, a import o 31,4%.
Czytaj dalej
15
kwi

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2022 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 11,0% (przy wzroście cen towarów - o 11,6% i usług – o 9,1%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 3,3% (w tym towarów – o 4,1% i usług – o 0,8%).
Czytaj dalej
15
kwi

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w pierwszym kwartale 2022 roku

Na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2022 r. w stosunku do IV kwartału 2021 r. wyniósł 103,8 (wzrost cen o 3,8%).
Czytaj dalej
15
kwi

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w pierwszym kwartale 2022 r.

W związku z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2021 r. poz. 1043) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2022 r. w stosunku do IV kwartału 2021 r. wyniósł 102,5 (wzrost cen o 2,5%).
Czytaj dalej
15
kwi

Komunikat w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2022 r. w stosunku do marca 2016 r.

Na podstawie art. 181a ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 105) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2022 r. w stosunku do marca 2016 r. wyniósł 126,1 (wzrost cen o 26,1%).
Czytaj dalej
15
kwi

Komunikat w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2018–2021

Na podstawie art. 38b pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm. 1)) ogłasza się, że wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych podawany do wiadomości publicznej zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE L 145 z 10.06.2009, str. 1, z późn. zm.2)) za lata 2018–2021 wyniósł: w 2018 roku: deficyt 5 193 mln zł,w 2019 roku: deficyt 16 901 mln zł,w 2020 roku: deficyt 161 675 mln zł,w 2021 roku: deficyt 49 008 mln zł.
Czytaj dalej
15
kwi

Komunikat w sprawie łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2016-2021

Łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2016–2021 wyniosła 123,5.
Czytaj dalej
15
kwi

Komunikat w sprawie wskaźnika średniookresowej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących

Na podstawie art. 38b pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm. 1)) ogłasza się, że wskaźnik średniookresowej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących wyniósł 105,99.
Czytaj dalej
19
kwi

Charakterystyka obszarów przygranicznych na terenie Polski - podmioty gospodarki narodowej w 2021 roku

Według stanu na koniec grudnia 2021 r. w rejestrze REGON wpisanych było 806,3 tys. podmiotów gospodarki narodowej zlokalizowanych na obszarach przygranicznych na terenie Polski. Stanowiło to 16,7% ogólnej liczby podmiotów w kraju. W porównaniu z rokiem 2020 liczba podmiotów w analizowanej strefie zwiększyła się o 24,5 tys., tj. o 3,1% (w kraju o 3,7%).
Czytaj dalej
21
kwi

Koniunktura konsumencka - kwiecień 2022 roku

W kwietniu 2022 r. odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł - 37,2a i był o 1,8 p. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej
21
kwi

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2022 roku

W marcu 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z marcem 2021 r. było wyższe o 2,4% i wyniosło 6484,9 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie wzrosło minimalnie (o 0,2%).
Czytaj dalej
21
kwi

Ceny produktów rolnych w marcu 2022 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych[1] wzrosły w marcu 2022 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 15,9%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (o 35,9%).
Czytaj dalej
21
kwi

Turyści w bazie noclegowej. Luty 2022 roku

Turyści (krajowi i zagraniczni) korzystający z noclegów w 2022 roku w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
21
kwi

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2022 roku

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2022 r. wzrosły w stosunku do lutego 2022 r. o 4,9%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 20,0%.
Czytaj dalej
21
kwi

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2022 roku

W marcu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 17,3% w porównaniu z marcem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 18,6% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z lutym br. wzrosła o 18,2%. W okresie styczeń – marzec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 16,7% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 7,8%.
Czytaj dalej
21
kwi

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w marcu 2022 roku

Według wstępnych danych, w marcu 2022 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 10,4%, a w porównaniu z lutym 2022 r. - o 1,4%.
Czytaj dalej
21
kwi

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2022 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2022 r. wyniosło 6665,64 zł.
Czytaj dalej
21
kwi

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2022 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2022 r. wyniosło 6665,42 zł.
Czytaj dalej
21
kwi

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w pierwszym kwartale 2022 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale w 2022 r. wyniosło 6338,46 zł.
Czytaj dalej
21
kwi

Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale 2022 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosło 6338,35 zł.
Czytaj dalej
22
kwi

Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2021 roku (za lata 2018–2021)

Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2021 roku ukształtował się na poziomie 49 008 mln zł, co stanowi 1,9% PKB, natomiast dług sektora wyniósł 1 410 494 mln zł, tj. 53,8% PKB.
Czytaj dalej
22
kwi

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - kwiecień 2022 roku

W kwietniu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki kształtuje się na poziomie wyższym niż w marcu. We wszystkich badanych obszarach sygnalizuje się poprawę składowych „prognostycznych”, natomiast w przypadku „diagnostycznych” – poprawę lub brak zmian.
Czytaj dalej
22
kwi

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-marzec 2022 roku

W pierwszym kwartale 2022 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Spadła natomiast liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
22
kwi

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (luty 2022 r.)

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych.
Czytaj dalej
22
kwi

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB według kwartałów za lata 2020-2021

Według ostatecznego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w 2020 r. zmniejszył się realnie o 2,2% w porównaniu z 2019 r., wobec wcześniej opublikowanego spadku o 2,5%. W 2021 r. PKB wzrosło realnie o 5,9%, wobec wcześniej opublikowanego wzrostu o 5,7%.
Czytaj dalej
22
kwi

Dynamika sprzedaży detalicznej w marcu 2022 roku

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w marcu 2022 r. była wyższa niż przed rokiem o 9,6% (wobec wzrostu o 15,2% w marcu 2021 r.). W porównaniu z lutym 2022 r. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 16,4%. W okresie styczeń-marzec2 2022 r. sprzedaż wzrosła r/r o 9,0% (wobec wzrostu o 1,2% w 2021 r.)
Czytaj dalej
22
kwi

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w marcu 2022 roku

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w marcu br. była wyższa o 27,6% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem spadek o 10,8%) oraz o 41,4% w stosunku do lutego br. roku (przed rokiem wzrost o 34,2%).
Czytaj dalej
25
kwi

Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2020 roku

W Polsce w 2020 r. aktywność zawodowa osób powyżej 50. roku życia była wyższa niż przed rokiem. Zanotowano wyższy wskaźnik zatrudnienia oraz wyższy współczynnik aktywności zawodowej. Zmniejszyła się liczba bezrobotnych i biernych zawodowo.
Czytaj dalej
26
kwi

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w pierwszym kwartale 2022 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny), transportu oraz handlu zagranicznego, a także sytuacji w wybranych krajach świata.
Czytaj dalej
26
kwi

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w marcu 2022 roku

Podstawowe informacje prezentujące ilość produkcji ważniejszych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez przedsiębiorstwa produkcyjne, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Informacje prezentowane co miesiąc dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
26
kwi

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2022 (kwiecień 2022)

Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych (z pogłębioną prezentacją wyników dla sekcji zakwaterowanie i gastronomia) uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej
26
kwi

Nakłady i wyniki przemysłu 2021 roku

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych na temat przemysłu, w tym dane o produkcji, obrocie, nowych zamówieniach, zatrudnieniu, przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu brutto, czasie przepracowanym, nakładach inwestycyjnych, aktywach obrotowych, źródłach finansowania majątku.
Czytaj dalej
26
kwi

Biuletyn Statystyczny Nr 3/2022

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych - z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport) i handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych.
Czytaj dalej
26
kwi

Produkcja wyrobów przemysłowych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się / zwalczaniem COVID-19 w marcu 2022 r.

W marcu 2022 r. podmioty gospodarcze uczestniczące w miesięcznym badaniu produkcji wyrobów przemysłowych o liczbie pracujących 50 i więcej osób raportowały wyprodukowanie 66 025 322 sztuk maseczek ochronnych stosowanych w medycynie oraz 11 713 306 sztuk maseczek ochronnych pozostałych.
Czytaj dalej
26
kwi

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu marca 2022 r.

Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu marca 2022 r.
Czytaj dalej
26
kwi

NSP 2021. Wyniki wstępne – informacja sygnalna

Według wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 populacja Rzeczypospolitej Polskiej liczyła 38 036,1 tys. osób. Liczba ludności Polski była mniejsza o 1,2% w porównaniu z wynikami spisu 2011 r. Na terenie Polski zlokalizowanych było 15 340,1 tys. mieszkań. Liczba mieszkań zwiększyła się o 13,7% w porównaniu ze spisem z 2011 r.
Czytaj dalej
27
kwi

Gospodarka morska w Polsce w 2021 roku

W skali roku w portach morskich wzrosły obroty ładunkowe, ruch pasażerów oraz liczba statków zawijających do polskich portów morskich.W komunikacji międzynarodowej odnotowano wzrost ładunków przetransportowanych morską flotą przez polskich przewoźników oraz wzrost przewozów pasażerów.
Czytaj dalej
27
kwi

Zgony według tygodni oraz wieku, płci zmarłych i 73 podregionów w 2022 roku

Zestawienie tabelaryczne prezentujące zgony według tygodnia zgonu, wieku i płci oraz podregionu zamieszkania osób zmarłych (Weekly deaths).
Czytaj dalej
29
kwi

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2021 roku

Pracujący, zatrudnieni i ich wynagrodzenia nominalne i realne.
Czytaj dalej
29
kwi

Wstępna ocena przezimowania upraw w 2022 roku

Z przeprowadzonych przez rzeczoznawców wojewódzkich w lutym i marcu b.r. badań monolitowych i polowych wynika, że w bieżącym roku uprawy ozime przezimowały podobnie jak w roku ubiegłym, praktycznie bez strat.
Czytaj dalej
29
kwi

Aktywność ekonomiczna ludności Polski - 4 kwartał 2021 roku

Podstawowe informacje dotyczące poziomu aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy.
Czytaj dalej
29
kwi

Działalność przedsiębiorstw posiadających jednostki zagraniczne w 2020 roku

Analiza sytuacji przedsiębiorstw niefinansowych posiadających jednostki zagraniczne: liczba podmiotów, rodzaj prowadzonej działalności, przynależność do grup przedsiębiorstw, charakter powiązań z jednostką zagraniczną.
Czytaj dalej
29
kwi

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2022 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w kwietniu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 12,3% (wskaźnik cen 112,3), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 2,0% (wskaźnik cen 102,0).
Czytaj dalej
29
kwi

Satelitarny rachunek kultury w 2017 r.

Udział obszaru kultury w gospodarce narodowej wyniósł niemal 3%, na co w największym stopniu składała się działalność podmiotów w dziedzinie Reklama, a w dalszej kolejności Sztuki audiowizualne i multimedia oraz Książki i prasa. To te dziedziny dominowały w większości transakcji składających się na satelitarny rachunek kultury w 2017 r.
Czytaj dalej
29
kwi

Wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą - oceny i oczekiwania (dane szczegółowe oraz szeregi czasowe). Aneks do publikacji (kwiecień 2022)

Wyniki kwietniowej edycji dodatkowego badania wpływu pandemii COVID-19 na koniunkturę, wskazują na coraz mniejszy wpływ czynników związanych z pandemią na badane podmioty. Po raz pierwszy ankietowane przedsiębiorstwa były również pytane o doświadczenia negatywnych skutków wojny w Ukrainie.
Czytaj dalej
29
kwi

Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2021 roku

Wyniki ostatecznych szacunków produkcji upraw rolnych, upraw pastewnych wg kierunków wykorzystania (na ziarno, na zielonkę, na przyoranie - zielony nawóz) oraz produkcji warzyw, owoców z drzew i owoców jagodowych.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

1
kwi
6
kwi

Światowy Dzień Zdrowia - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
11
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za luty 2022 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
14
kwi

Województwo podlaskie w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Folder zawierający podstawowe informacje o sytuacji społecznej i gospodarczej województwa podlaskiego.
Czytaj dalej
14
kwi

Popyt na pracę w województwie opolskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie przedstawia dane dotyczące popytu na pracę w województwie opolskim w 2021 r. w porównaniu z 2020 r., jak również w odniesieniu do 2010 r. Zawiera podstawowe informacje dotyczące liczby pracujących, w tym osób niepełnosprawnych oraz wolnych miejsc pracy.
Czytaj dalej
21
kwi

Światowy Dzień Ziemi - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
25
kwi

Cudzoziemcy na wielkopolskim rynku pracy w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W 2021 r. wydano 74,6 tys. zezwoleń na pracę cudzoziemców w województwie wielkopolskim. Najczęściej były one udzielane obywatelom Ukrainy oraz dotyczyły osób w wieku od 25 do 44 lat. Najwięcej zezwoleń uzyskali pracodawcy z sekcji administrowanie i działalność wspierająca oraz przetwórstwo przemysłowe.
Czytaj dalej
26
kwi

Potencjał społeczno-gospodarczy makroregionu południowego Polski w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Folder prezentuje, w skondensowanej formie graficzno-tabelarycznej, zestaw danych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą makroregionu południowego w latach 2015-2020. Makroregion zaprezentowano również na tle kraju i pozostałych makroregionów. Ponadto opracowanie zawiera odniesienie do zestawu wskaźników realizacji celów strategicznych wskazanych w „Strategii Rozwoju Polski Południowej do roku 2020”.
Czytaj dalej
28
kwi

Popyt na pracę w województwie świętokrzyskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Opracowanie zostało przygotowane na podstawie wyników badania popytu na pracę realizowanego na formularzu Z-05. Badanie to prowadzone jest metodą reprezentacyjną z częstotliwością kwartalną i obejmuje podmioty gospodarki narodowej o liczbie zatrudnionych 1 lub więcej osób.
Czytaj dalej
28
kwi

Popyt na pracę w województwie wielkopolskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Badanie popytu na pracę, realizowane na formularzu Z-05, prowadzone jest w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej o liczbie zatrudnionych 1 lub więcej. Badanie ma charakter reprezentacyjny i przeprowadzane jest z częstotliwością kwartalną.
Czytaj dalej
29
kwi

Popyt na pracę w województwie podlaskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Opracowanie dostarcza informacji o popycie zrealizowanym i niezrealizowanym, czyli o liczbie pracujących, wolnych miejscach pracy według zawodów i rodzajów działalności oraz o liczbie nowo utworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy w okresie sprawozdawczym.
Czytaj dalej
29
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w kwietniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w kwietniu oceniają koniunkturę lepiej niż w marcu. Oceny spadły jedynie w budownictwie. Największa poprawa nastąpiła w sekcji zakwaterowanie i gastronomia.
Czytaj dalej
29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w marcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu zamieszczone zostały podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podlaskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
29
kwi

Powszechny Spis Rolny 2020 - wyniki ostateczne w województwie podlaskim

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Według ostatecznych wyników Powszechnego Spisu Rolnego, w 2020 r. utrzymała się notowana od wielu lat tendencja spadku liczby gospodarstw rolnych, przy jednoczesnym wzroście ich średniej powierzchni.
Czytaj dalej
29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - marzec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja zawiera liczne mapy i kartogramy. Wybrane informacje zaprezentowano według sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
29
kwi

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – kwiecień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w kwiecień 2022 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
29
kwi

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie pomorskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informacje o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie pomorskim w 2021 r. Zaprezentowano miedzy innymi uogólnione dane dotyczące komputerów, dostępu do Internetu i stron internetowych posiadanych przez przedsiębiorstwa w województwie pomorskim.
Czytaj dalej
29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w marcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
29
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w kwietniu oceniają koniunkturę negatywnie. Najbardziej pesymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie transportu i gospodarki magazynowej, natomiast najbardziej pozytywne – przez firmy z sekcji informacja i komunikacja.
Czytaj dalej
29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w marcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
29
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - kwiecień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - marzec 2022

Urząd Statystyczny w Kielcach

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego dotyczące m.in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
29
kwi

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Kwiecień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Kwiecień 2022 r.
Czytaj dalej
29
kwi

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Kwiecień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Kwiecień 2022 r.
Czytaj dalej
29
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2022 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (marzec 2022 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego w marcu 2022 r.
Czytaj dalej
29
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w kwietniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w kwietniu 2022 r.
Czytaj dalej
29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w marcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w marcu 2022 r.
Czytaj dalej
29
kwi

Powszechny Spis Rolny 2020 – wyniki ostateczne w województwie warmińsko-mazurskim

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Powszechny Spis Rolny 2020 – wyniki ostateczne w województwie warmińsko-mazurskim
Czytaj dalej
29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - marzec 2022

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa opolskiego.
Czytaj dalej
29
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – kwiecień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

We wszystkich badanych obszarach przedsiębiorcy w kwietniu oceniają koniunkturę lepiej niż w marcu. Największy wzrost ocen w tym zakresie odnotowano w zakwaterowaniu i gastronomii. Najmniejszą poprawę sygnalizują firmy z sekcji transport i gospodarka magazynowa.
Czytaj dalej
29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - marzec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
29
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w kwietniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

We wszystkich badanych obszarach przedsiębiorcy w kwietniu oceniają koniunkturę lepiej niż w marcu. Największy wzrost ocen odnotowano w zakwaterowaniu i gastronomii. Najmniejszą poprawę ocen sygnalizują prowadzący działalność w zakresie handlu detalicznego. Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 dnia bm. – dołączono moduł pytań diagnozujący wpływ pandemii COVID-19 oraz wojny w Ukrainie na koniunkturę gospodarczą (wyniki w Aneksie).
Czytaj dalej
29
kwi

Powszechny Spis Rolny 2020 - wyniki ostateczne w województwie wielkopolskim

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Według ostatecznych wyników Powszechnego Spisu Rolnego, w 2020 r. utrzymała się notowana od lat tendencja spadku liczby gospodarstw rolnych, przy jednoczesnym wzroście ich średniej powierzchni. W strukturze użytkowania gruntów odnotowano wzrost udziału użytków rolnych (UR) w dobrej kulturze, w tym zasiewów i łąk trwałych. Wielkopolskie jest regionem przodującym w uprawie głównych ziemiopłodów, szczególnie zbóż, buraków i ziemniaków. Dominuje też w hodowli świń oraz kur niosek.
Czytaj dalej
29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w marcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
29
kwi

Powszechny Spis Rolny 2020 – wyniki ostateczne w województwie zachodniopomorskim

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Według ostatecznych wyników Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. w województwie zachodniopomorskim utrzymał się notowany od wielu lat spadek liczby gospodarstw rolnych, przy jednoczesnym wzroście ich średniej powierzchni. W porównaniu z wynikami uzyskanymi w PSR 2010 pomimo zmniejszania się powierzchni gruntów ogółem odnotowano wzrost powierzchni użytków rolnych. Wśród zwierząt gospodarskich wzrosła populacja drobiu i bydła, a pogłowie świń spadło. Zmniejszyła się również liczba gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego uzyskujących dochody z prowadzonej działalności rolniczej.
Czytaj dalej
29
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Kwiecień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W kwietniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki kształtuje się na poziomie wyższym lub zbliżonym do notowanego w marcu. Największa poprawa ocen nastąpiła w transporcie i gospodarce magazynowej.
Czytaj dalej
29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Marzec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej
29
kwi

Statystyka Warszawy. Marzec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
29
kwi

Powszechny Spis Rolny 2020 – wyniki ostateczne w województwie mazowieckim

Urząd Statystyczny w Warszawie

Według wyników Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2020 r., liczba gospodarstw rolnych ogółem w województwie mazowieckim wyniosła 208,1 tys. i stanowiła 15,8% ogólnej liczby gospodarstw rolnych w Polsce. W porównaniu z Powszechnym Spisem Rolnym 2010 liczba gospodarstw rolnych zmniejszyła się o 20,7 tys., tj. o 9,1%.
Czytaj dalej
29
kwi
29
kwi
29
kwi

Matura - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
29
kwi
29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w marcu 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
29
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter