Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

1
kwi

Bezrobocie rejestrowane. I-IV kwartał 2019 roku

Liczba i struktura bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wg cech demograficznych, społeczno-zawodowych, czasu pozostawania bez pracy, ostatniego miejsca pracy. Dane dotyczące płynności bezrobocia: napływ, odpływ według różnych przyczyn. Wskaźnik stopy bezrobocia dla Polski jak również dla Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
1
kwi

Wstępna informacja o relacji deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w 2019 roku

Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2019 roku stanowił 0,7% PKB, natomiast dług sektora ukształtował się na poziomie 46% PKB.
Czytaj dalej
1
kwi

Wyrównania sezonowe - przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie

Wyrównania sezonowe - przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie. Tablice z danymi miesięcznymi i kwartalnymi od 2010 roku.
Czytaj dalej
6
kwi

Wyniki finansowe banków w 2019 roku

Wynik finansowy netto sektora bankowego1 w 2019 r. wyniósł 14,6 mld zł, tj. o 12,2% więcej niż w 2018 r. Suma bilansowa banków zwiększyła się o 5,6% i wyniosła 1 992,4 mld zł. Wartość kredytów udzielonych sektorowi niefinansowemu zwiększyła się o 4,4% do kwoty 1 131,0 mld zł, a wartość depozytów sektora niefinanoswego wzrosła o 9,6% do 1 262,3 mld zł.
Czytaj dalej
6
kwi

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w 2019 roku

W 2019 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 35,7 mln turystów, którym udzielono 93,3 mln noclegów. W porównaniu z 2018 r. było to więcej odpowiednio o 5,2% i 5,0%. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych we wszystkich turystycznych obiektach noclegowych w 2019 r. wyniósł 40,6% i w porównaniu z rokiem poprzednim był wyższy o 0,5 p.proc.
Czytaj dalej
6
kwi

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2019 roku

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń ogółem w 2019 r. były lepsze niż przed rokiem i wyniosły 7,2 mld zł. Wpłynęły na to korzystniejsze wyniki uzyskane tak przez zakłady ubezpieczeń na życie (dział I), jak i zakłady ubezpieczeń majątkowych (dział II).
Czytaj dalej
6
kwi

Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w IV kwartale 2019 roku

Ceny lokali mieszkalnych w IV kwartale 2019 r. wzrosły o 2,8% w stosunku do poprzedniego kwartału (w tym o 2,8% zarówno na rynku pierwotnym, jak i na rynku wtórnym). W porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. ceny lokali mieszkalnych wzrosły o 9,4% (w tym na rynku pierwotnym – o 6,5% i na rynku wtórnym – o 12,0%).
Czytaj dalej
6
kwi

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON marzec 2020

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
7
kwi

Kwartalna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON rok 2020

Kwartalna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON deklarujących prowadzenie działalności prezentuje dane o liczbie podmiotów gospodarki narodowej wpisanych w krajowym rejestrze urzędowym gospodarki narodowej REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne), dla których informacje zgłoszone do rejestru REGON wskazują na prowadzenie działalności.
Czytaj dalej
9
kwi

Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 4/2019

Analiza podstawowych danych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą województw. Wybrane kategorie prezentowane w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju w okresach kwartalnych i w okresach narastających.
Czytaj dalej
10
kwi

Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 2014-2018

15
kwi

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-luty 2020 roku

15
kwi

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2020 roku

15
kwi

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2020 roku

15
kwi

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2020 r. w stosunku do IV kwartału 2019 r.

15
kwi

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2020 r.

15
kwi

Komunikat w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2020 r. w stosunku do marca 2014 r.

15
kwi

Obszary wiejskie w Polsce w 2018 roku

16
kwi

Charakterystyka obszarów przygranicznych na terenie Polski - podmioty gospodarki narodowej w 2019 roku

16
kwi

Wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2016-2019

16
kwi

Komunikat w sprawie łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2014-2019

20
kwi

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2020 roku

20
kwi

Ceny produktów rolnych w marcu 2020 roku

20
kwi

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2020 roku

20
kwi

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2020 roku

20
kwi

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w pierwszym kwartale 2020 roku

20
kwi

Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale 2020 roku

21
kwi

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2020 roku

21
kwi

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2020 roku

21
kwi

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w marcu 2020 roku

22
kwi

Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2016-2019

22
kwi

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - kwiecień 2020 roku

22
kwi

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB za lata 2018-2019

22
kwi

Dynamika sprzedaży detalicznej w marcu 2020 roku

22
kwi

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (luty 2020 r.)

23
kwi

Koniunktura konsumencka - kwiecień 2020 roku

23
kwi

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-marzec 2020 roku

23
kwi

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w marcu 2020 roku

24
kwi

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w marcu 2020 r.

24
kwi

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w marcu 2020 roku

24
kwi

Biuletyn Statystyczny Nr 3/2020

24
kwi

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2020 (kwiecień 2020)

24
kwi

Nakłady i wyniki przemysłu w I-IV kwartale 2019 roku

27
kwi

Gospodarka morska w Polsce w 2019 roku

29
kwi

Wstępna ocena przezimowania upraw w 2020 roku

30
kwi

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2020 roku

30
kwi

Ubóstwo w Polsce w latach 2017 i 2018

30
kwi

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2019 roku

30
kwi

Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2019 roku

30
kwi

Jakość życia i kapitał społeczny w Polsce. Wyniki badania spójności społecznej 2018

30
kwi

Działalność przedsiębiorstw posiadających jednostki zagraniczne w 2018 roku

30
kwi

Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019

30
kwi

Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 31.12.2019)

30
kwi

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2018 roku

30
kwi

Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2019 roku

30
kwi

Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2018 roku

30
kwi

Badanie organizacji i rozkładu czasu pracy w 2019 roku

Publikacje urzędów statystycznych

1
kwi
6
kwi

Światowy Dzień Sportu

Urząd Statystyczny w Kielcach

Czytaj dalej
6
kwi

Światowy Dzień Zdrowia - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
14
kwi

Województwo podlaskie w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

21
kwi

Światowy Dzień Ziemi - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

27
kwi

Powiaty i gminy w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

28
kwi

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w marcu 2020 r.- INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w marcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - marzec 2020 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w marcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w marcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (marzec 2020 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w marcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - marzec 2020

Urząd Statystyczny w Opolu

29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego w marcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Marzec 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
kwi

Statystyka Warszawy. Marzec 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w marcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
kwi

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - marzec 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
kwi

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w marcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w marcu 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
kwi

Popyt na pracę w województwie podlaskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
kwi

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – kwiecień 2020 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w kwietniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w kwietniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - kwiecień 2020 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
kwi

Popyt na pracę w województwie wielkopolskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Kwiecień 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w kwietniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
kwi

Popyt na pracę w województwie lubuskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
kwi

Zielona Góra i Gorzów Wlkp. I kwartał 2020 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
kwi

Popyt na pracę w województwie dolnośląskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

9
kwi

Biuletyn ciepłownictwa

Agencja Rynku Energii SA w im. Ministerstwa Klimatu

Informacje statystyczne o produkcji ciepła zużywanego na cele grzewcze i technologiczne oraz dystrybucji ciepła przez przedsiębiorstwa ciepłownicze w podziale na grupy wytwórców: elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, elektrociepłownie i ciepłownie niezawodowe, przedsiębiorstwa produkcyjno-dystrybucyjne i ciepłownie zawodowe.Dodatkowo informacje o kosztach wytwarzania ciepła (w edycji za IV kw.), cenach i sprzedaży ciepła oraz cenach zakupu węgla energetycznego przez producentów ciepła.Przekroje: województwa, działy PKD, nośniki energii.
9
kwi

Informacja statystyczna o energii elektrycznej

Agencja Rynku Energii SA w imieniu Ministerstwa Klimatu

Podstawowe informacje dotyczące krajowego bilansu energii elektrycznej w podziale na elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, zawodowe niezależne oraz przemysłowe. Dane statystyczne dot. mocy elektroenergetycznych, produkcji i zużycia energii elektrycznej oraz zużycia paliw w elektroenergetyce.Przekroje: podsektor wytwarzania, nośniki energii. Publikacja wydawana z częstotliwością miesięczną.
30
kwi

Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych w 2020 r.

Agencja Rynku Energii SA w imieniu Ministerstwa Klimatu

Do góry

Newsletter