Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyrównania sezonowe - przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
29.12.2023

Częstotliwość publikacji: miesięczna / kwartalna
Okres obserwacji: dane miesięczne  / kwartalne

Dostępny szereg czasowy: styczeń 2010 - październik 2023 / 1 kwartał 2010 - 3 kwartał 2023

Przekrój:  Polska

 

Definicje pojęć: 

Dane kwartalne w zakresie przeciętnego zatrudnienia dotyczą podmiotów gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 i więcej osób oraz jednostek sfery budżetowej niezależnie od liczby pracujących.

 • Przeciętne zatrudnienie to średnia wielkość zatrudnienia obliczona dla badanego okresu (np. miesiąca, kwartału, roku) na podstawie ewidencyjnego stanu zatrudnienia. Przeciętne zatrudnienie w badanym okresie uwzględnia pracowników pełnozatrudnionych oraz niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty, po wyłączeniu osób zatrudnionych za granicą
  (https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/740,pojecie.html).
   
 • Przez przeciętne miesięczne wynagrodzenie rozumiemy stosunek sumy wynagrodzeń osobowych brutto, honorariów wypłaconych niektórym grupom pracowników za prace wynikające z umowy o pracę, wypłat z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej w spółdzielniach oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników jednostek sfery budżetowej do przeciętnej liczby zatrudnionych w danym okresie; po wyeliminowaniu osób wykonujących pracę nakładczą oraz zatrudnionych za granicą
  (https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/693,pojecie.html).
   
 • Sektor przedsiębiorstw dotyczy podmiotów o liczbie pracujących 10 i więcej osób, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie: leśnictwa i pozyskiwania drewna; rybołówstwa w wodach morskich; górnictwa i wydobywania; przetwórstwa przemysłowego; wytwarzania i zaopatry­wania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powie­trze do układów klimatyzacyjnych; dostawy wody; gospodarowania ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją; budownictwa; handlu hurtowego i detalicznego; naprawy pojazdów samochodowych, włączając moto­cykle; transportu i gospodarki magazy­nowej; działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastro­nomicznymi; informacji i komunikacji; działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości; działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, działalności firm centralnych (head offices); doradztwa związanego z zarządzaniem; działalności w zakresie architektury i inżynierii; badań i analiz technicznych; reklamy, badania rynku i opinii publicznej; pozostałej działalności pro­fe­sjonalnej, naukowej i technicznej; działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspie­rającej; działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją; naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego; pozostałej indywidualnej działalności usługowej
  (https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/4618,pojecie.html). 

 

Wyjaśnienia metodologiczne:           
Wyrównanie sezonowe przeprowadzane jest metodą bezpośrednią, tj. oddzielnie dla poszczególnych zmiennych, przy pomocy procedury TRAMO/SEATS w ramach pakietu JDEMETRA+. Wyrównanie sezonowe polega na eliminacji efektów sezonowych (coroczne, regularne odchylenia od trendu obserwowane w cyklu rocznym), a w przypadku szeregów których mogą dotyczyć efekty kalendarzowe i efekt dni roboczych (efekty wynikające z układu kalendarza i zmienności liczby dni roboczych niemające charakteru sezonowego) – eliminacji także tych efektów.

Dane miesięczne oraz dane kwartalne dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw są wyrównane sezonowo i dniami roboczymi.

 

Źródło danych, zestaw danych, gestor:  Zestawy danych: Z-03, Z-06, DG-1 i SP-3; GUS

Dostępne formaty plików:  xlsx, csv

Do góry

Newsletter