Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Przeciętne zatrudnienie do obliczania przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

Nazwa angielska: Average paid employment to calculate the average monthly wages and salaries

Definicja:

Średnia wielkość zatrudnienia obliczona dla badanego okresu (np. miesiąca, kwartału, roku) na podstawie ewidencyjnego stanu zatrudnienia, po wyłączeniu osób zatrudnionych za granicą i po przeliczeniu osób niepełnozatrudnionych na pełnozatrudnione.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Przeliczenie osób niepełnozatrudnionych na osoby pełnozatrudnione uzyskuje się poprzez przemnożenie liczby pracowników niepełnozatrudnionych przez odpowiednie współczynniki przeliczeniowe, będące stosunkiem liczby godzin pracy osób niepełnozatrudnionych do liczby godzin pracy osób pełnozatrudnionych, czyli do nominalnego czasu pracy. Przeciętne miesięczne zatrudnienie obliczane jest jako średnia arytmetyczna lub metodą uproszczoną, tj. jako średnia chronologiczna lub średnia z sumy dwóch stanów dziennych. Przeciętne miesięczne zatrudnienie, obliczane metodą średniej arytmetycznej, jest ilorazem sumy stanów zatrudnienia w poszczególnych dniach pracy w danym miesiącu i liczby dni kalendarzowych w miesiącu. Do dni pracy w miesiącu wlicza się przypadające w tym czasie niedziele, święta oraz dni wolne od pracy. Dla tych dni przyjmuje się stan zatrudnienia z dnia poprzedniego lub następnego, jeżeli miesiąc rozpoczyna się dniem wolnym od pracy. W stanach dziennych nie uwzględnia się osób przebywających na urlopach bezpłatnych, wychowawczych oraz osób otrzymujących zasiłki chorobowe, macierzyńskie, ojcowskie, rodzicielskie i opiekuńcze, z wyjątkiem osób, które łączą dodatkowy urlop macierzyński lub urlop rodzicielski z pracą w niepełnym wymiarze u pracodawcy udzielającego tego urlopu. Przeciętne miesięczne zatrudnienie, obliczane metodą średniej chronologicznej, jest 1/2 sumy: połowy stanu zatrudnienia w pierwszym dniu miesiąca, stanu zatrudnienia w 15 dniu miesiąca i połowy stanu zatrudnienia w ostatnim dniu miesiąca. Przeciętne miesięczne zatrudnienie, obliczane metodą średniej z dwóch stanów dziennych, jest 1/2 sumy stanów zatrudnienia w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca. Przy stosowaniu metody uproszczonej wyłączane są ze stanu zatrudnienia osoby, które korzystały z urlopów bezpłatnych, wychowawczych, otrzymywały zasiłki chorobowe, macierzyńskie, rodzicielskie oraz opiekuńcze w wymiarze powyżej 14 dni nieprzerwanie, z wyjątkiem osób, które łączą dodatkowy urlop macierzyński lub urlop rodzicielski z pracą w niepełnym wymiarze u pracodawcy udzielającego tego urlopu. Metodę uproszczoną obliczania przeciętnego miesięcznego zatrudnienia sugeruje się do stosowania w odniesieniu do zakładów o stabilnej sytuacji kadrowej. W przypadku zakładów działających niepełny miesiąc (nowo powstałe, rozpoczynające działalność w miesiącu sprawozdawczym, funkcjonujące sezonowo) oraz zakładów o dużej płynności kadr (zwolnienia grupowe, natężenie udzielania urlopów bezpłatnych itp.) proponuje się metodę średniej arytmetycznej. Przeciętne zatrudnienie: w kwartale, od początku roku do końca okresu sprawozdawczego, w roku, jest ilorazem sumy przeciętnej liczby zatrudnionych w poszczególnych miesiącach odpowiednio: kwartału, okresu sprawozdawczego, roku i liczby miesięcy w danym okresie. W przypadku, gdy zakład pracy nie funkcjonował przez pełny: kwartał, okres sprawozdawczy, rok, przeciętne miesięczne zatrudnienie jest ilorazem sumy przeciętnej liczby zatrudnionych z faktycznie przepracowanych miesięcy i pełnej liczby miesięcy odpowiednio: w kwartale, w okresie sprawozdawczym, w roku.


Źródło definicji:
  • Zeszyt metodologiczny. Wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
    Autor: Główny Urząd Statystyczny - Departament Rynku Pracy
    Miejsce publikacji: GUS, Warszawa 2020 r.

Pojęcie nadrzędne:

Dziedzina:
Wynagrodzenia, koszty pracy i świadczenia społeczne

Jednostka odpowiedzialna merytorycznie:
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
e-mail:
Do góry

Newsletter