Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyrównania sezonowe - przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
31.01.2023

Częstotliwość publikacji: miesięczna / kwartalna

Okres obserwacji: dane miesięczne  / kwartalne

Dostępny szereg czasowy: styczeń 2010 – grudzień 2022 / 1 kwartał 2010 – 4 kwartał 2022

Przekrój:  Polska

 

Definicje pojęć: 

Dane kwartalne w zakresie przeciętnego zatrudnienia dotyczą podmiotów gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 i więcej osób oraz jednostek sfery budżetowej niezależnie od liczby pracujących.


Przeciętne zatrudnienie to średnia wielkość zatrudnienia obliczona dla badanego okresu (np. miesiąca, kwartału, roku) na podstawie ewidencyjnego stanu zatrudnienia. Przeciętne zatrudnienie w badanym okresie uwzględnia pracowników pełnozatrudnionych oraz niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty, po wyłączeniu osób zatrudnionych za granicą

(https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/740,pojecie.html).


Przez przeciętne miesięczne wynagrodzenie rozumiemy stosunek sumy wynagrodzeń osobowych brutto, honorariów wypłaconych niektórym grupom pracowników za prace wynikające z umowy o pracę, wypłat z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej w spółdzielniach oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników jednostek sfery budżetowej do przeciętnej liczby zatrudnionych w danym okresie; po wyeliminowaniu osób wykonujących pracę nakładczą oraz zatrudnionych za granicą

(https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/693,pojecie.html).


Sektor przedsiębiorstw dotyczy podmiotów o liczbie pracujących 10 i więcej osób, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie: leśnictwa i pozyskiwania drewna; rybołówstwa w wodach morskich; górnictwa i wydobywania; przetwórstwa przemysłowego; wytwarzania i zaopatry­wania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powie­trze do układów klimatyzacyjnych; dostawy wody; gospodarowania ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją; budownictwa; handlu hurtowego i detalicznego; naprawy pojazdów samochodowych, włączając moto­cykle; transportu i gospodarki magazy­nowej; działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastro­nomicznymi; informacji i komunikacji; działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości; działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, działalności firm centralnych (head offices); doradztwa związanego z zarządzaniem; działalności w zakresie architektury i inżynierii; badań i analiz technicznych; reklamy, badania rynku i opinii publicznej; pozostałej działalności pro­fe­sjonalnej, naukowej i technicznej; działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspie­rającej; działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją; naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego; pozostałej indywidualnej działalności usługowej (https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/4618,pojecie.html). 

 

Wyjaśnienia metodologiczne:           
Wyrównanie sezonowe przeprowadzane jest metodą bezpośrednią, tj. oddzielnie dla poszczególnych zmiennych, przy pomocy procedury TRAMO/SEATS w ramach pakietu JDEMETRA+. Wyrównanie sezonowe polega na eliminacji efektów sezonowych (coroczne, regularne odchylenia od trendu obserwowane w cyklu rocznym), a w przypadku szeregów których mogą dotyczyć efekty kalendarzowe i efekt dni roboczych (efekty wynikające z układu kalendarza i zmienności liczby dni roboczych niemające charakteru sezonowego) – eliminacji także tych efektów.

Dane miesięczne oraz dane kwartalne dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw są wyrównane sezonowo i dniami roboczymi.

 

Źródło danych, zestaw danych, gestor:  Zestawy danych: Z-03, Z-06, DG-1 i SP-3; GUS

Dostępne formaty plików:  xlsx, csv

Do góry

Newsletter