Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2016 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
23.11.2017

Podstawowe wyniki

Wyniki badania struktury wynagrodzeń są jedynym źródłem, pozwalającym na analizę zróżnicowania poziomu przeciętnych wynagrodzeń (miesięcznych i godzinowych) i ich struktury z uwzględnieniem cech osób fizycznych, takich jak: płeć, wiek, poziom wykształcenia, staż pracy, wykonywany zawód, a także cech charakteryzujących zakłady pracy tych osób, takich jak: rodzaj działalności, sektor własności, wielkość zakładu i położenie geograficzne. W wyniku badania charakteryzowana jest również struktura zatrudnienia według wyżej wymienionych cech. Na podstawie wyników badania opracowywane są także rozkłady zatrudnionych według wysokości wynagrodzenia oraz podstawowe mierniki zróżnicowania płac.
 

  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto w gospodarce narodowej (dla jednostek o liczbie pracujących powyżej 9 osób) w październiku 2016 r. wyniosło 4346,76 zł.
  • Przeciętne godzinowe wynagrodzenie ogółem brutto wyniosło 26,37 zł.
  • Najczęstsze miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto otrzymywane przez pracowników wynosiło 2074,03 (dominanta, wartość modalna).
  • Połowa zatrudnionych pracowników otrzymała wynagrodzenie ogółem brutto do 3510,67 zł (mediana = decyl piąty = wynagrodzenie środkowe).
  • 10% najniżej zarabiających pracowników otrzymało wynagrodzenie ogółem brutto co najwyżej w wysokości 1890,32 zł (decyl pierwszy).
  • 10% najwyżej zarabiających pracowników otrzymało wynagrodzenie ogółem brutto co najmniej w wysokości 7200,00 zł (decyl dziewiąty).
  • Miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 40 tys. zł i więcej otrzymało niewiele ponad 0,10% zatrudnionych, natomiast od 30 tys. zł ¾ 0,23%, od 20 tys. zł ¾ 0,74%, od 10 tys. zł ¾ 4,51%.
  • 6,3% ogółu zatrudnionych otrzymało miesięczne wynagrodzenie brutto co najmniej równe dwukrotnemu przeciętnemu wynagrodzeniu miesięcznemu ogółem brutto w gospodarce narodowej (tzn. ≥ 8693,52 zł).
  • Pracownicy otrzymujący miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto mniejsze lub równe przeciętnemu wynagrodzeniu miesięcznemu w gospodarce narodowej (tzn. ≤ 4346,76 zł) stanowili 66,2% ogółu pracowników.
  • 17,5% zatrudnionych zarabiało co najwyżej 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej, czyli do wysokości 2173,38 zł. 9,0% ogółu zatrudnionych (czyli co 12.zatrudniony) otrzymywało miesięczne wynagrodzenie brutto co najwyżej równe wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tzn. £ 1850 zł).

Gender Pay Gap (GPG) ¾ wskaźnik zróżnicowania wynagrodzeń według płci

Przedstawione poniżej dane statystyczne są podstawą publikacji Eurostatu na temat wskaźnika zróżnicowania wynagrodzeń kobiet i mężczyzn (Gender Pay Gap – GPG). Głównym źródłem informacji dla potrzeb opracowania wskaźnika jest badanie struktury wynagrodzeń według zawodów, realizowane w Unii Europejskiej pod nazwą Structure of Earnings Survey (SES) co 4 lata, natomiast w Polsce co 2 lata. W okresach pomiędzy badaniami prowadzone są szacunki z wykorzystaniem bieżących źródeł danych o wynagrodzeniach i zatrudnieniu. GPG jest wyliczany w procentach, z jednym znakiem po przecinku, przy wykorzystaniu przeciętnych stawek godzinowych wynagrodzeń ogółem brutto za czas opłacony (dla kobiet i mężczyzn zatrudnionych w grupach sekcji PKD 2007 od B do S z wył. O; tylko w jednostkach o liczbie pracujących 10 i więcej osób) oraz wzorów zgodnych z wymogami Eurostatu. Do uogólnienia był wykorzystywany mnożnik w postaci liczby wymiernej, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

 

Sekcje PKD 2007

GPG w 2016 r. (%)

B

Górnictwo i wydobywanie

16,1

C

Przetwórstwo przemysłowe

20,7

D

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

4,6

E

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

-4,3

F

Budownictwo

-14,8

G

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

27,0

H

Transport i gospodarka magazynowa

-3,8

I

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

12,1

J

Informacja i komunikacja

25,9

K

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

30,4

L

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

7,4

M

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna                        

14,9

N

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

1,8

O

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

15,1

P

Edukacja

4,8

Q

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

13,6

R

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

10,7

S

Pozostała działalność usługowa

32,5

B do S (-O)

Gender Pay Gap

7,2


Zobacz także: Infografika - Struktura wynagrodzeń w październiku 2016 r.


Do góry

Newsletter