Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 rok

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
24.10.2016

Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów1 na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosła 2 826,7 mld zł (o 4,4% więcej niż na koniec roku 2014), z tego 61,4% stanowiły aktywa trwałe, a 38,6% aktywa obrotowe. Przychody z całokształtu działalności były wyższe o 2,5%, a koszty uzyskania tych przychodów o 3,1% od osiągniętych w 2014 r. Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 145,3 mld zł i był o 5,7% wyższy niż rok wcześniej. Wynik finansowy netto osiągnął poziom 102,8 mld zł (spadek o 10,3% w porównaniu z 2014 r.).


Wyszczególnienie

2014

2015

2014=100

w miliardach złotych

Aktywa (Pasywa)

2 706,7

2 826,7

104,4

Przychody z całokształtu działalności

3 084,8

3 162,8

102,5

Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności

2 949,1

3 040,5

103,1

Wynik ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

137,3

145,3

105,7

Wynik finansowy brutto

135,9

122,5

90,1

Wynik finansowy netto

114,6

102,8

89,7

 

Aktywa trwałe netto osiągnęły wartość 1 735,2 mld zł (o 4,6% więcej niż na koniec roku 2014). W strukturze aktywów trwałych netto obniżył się udział rzeczowych aktywów trwałych (z 62,7% do 62,5%) oraz inwestycji długoterminowych (z 26,1% do 25,8%). Wzrósł udział wartości niematerialnych i prawnych (z 5,8% do 5,9%), należności długoterminowych (z 3,0% do 3,2%) oraz długoterminowych rozliczeń międzyokresowych (z 2,4% do 2,6%).

Wartość aktywów obrotowych wyniosła 1 091,5 mld zł (o 4,2% więcej niż na koniec 2014 r.). W strukturze aktywów obrotowych 43,3% stanowiły należności krótkoterminowe (w tym dominują należności z tytułu dostaw i usług), 27,9% – inwestycje krótkoterminowe (w tym głównie krótkoterminowe aktywa finansowe), 26,1% – zapasy i 2,7% – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter