Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe instytucji kultury w 2016 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
30.06.2017

Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów1) na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosła 15 312,5 mln zł (o 2,7% więcej niż na koniec roku 2015), z tego 92,8% stanowiły aktywa trwałe, a 7,2% aktywa obrotowe. Przychody z całokształtu działalności były wyższe o 6,2%, a koszty uzyskania tych przychodów o 7,2% od osiągniętych w 2015 r. Wynik finansowy netto osiągnął poziom 16,9 mln zł (wobec 91,3 mln zł w 2015 r.).

Aktywa trwałe netto osiągnęły wartość 14 203,8 mln zł (o 3,1% więcej niż na koniec roku 2015). W strukturze aktywów trwałych netto 98,2% stanowiły rzeczowe aktywa trwałe (wzrost w stosunku do roku 2015 o 0,3%). Na tym samym poziomie co w roku 2015 pozostał udział należności długoterminowych (0,0%).Spadł udział inwestycji długoterminowych (z 0,5% do 0,3%) oraz wartości niematerialnych i prawnych (z 1,4% na 1,2%).

Wartość aktywów obrotowych wyniosła 1 108,7 mln zł (o 2,8% mniej niż na koniec 2015 r.). W strukturze aktywów obrotowych 68,7% stanowiły inwestycje krótkoterminowe, 17,9% – należności krótkoterminowe, 11,1% – zapasy i 2,3% – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.


1) Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu pochodzą z rocznego sprawozdania o finansach instytucji kultury. Instytucje kultury to jednostki mające osobowość prawną, których działalność jest zaklasyfikowana według PKD do sekcji J dział 59 – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych; sekcji R dział 90 – działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką; 91 – działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą (z wyłączeniem parków narodowych), bez względu na liczbę pracujących.

Bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2016 pozyskano od 4 659 instytucji kultury posiadających osobowość prawną (z tego 4 597 to jednostki samorządowe różnych szczebli i 62 jednostek to własność państwowa).

Do góry

Newsletter