Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

30
wrz

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym półroczu 2022 roku

Pracujący, zatrudnieni i ich wynagrodzenia nominalne i realne.
Czytaj dalej
30
wrz

Telekomunikacja w 2021 roku

Folder zawierający podstawowe informacje o Telekomunikacji w 2021 roku
Czytaj dalej
30
wrz

Bezrobocie rejestrowane. 2 kwartał 2022 roku

Podstawowe informacje o liczbie i strukturze osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wg miejsca zamieszkania, cech demograficznych, społeczno-zawodowych, czasu pozostawania bez pracy. Dane dotyczące płynności bezrobocia: napływ, odpływ według różnych przyczyn.
Czytaj dalej
30
wrz

Koniunktura w gospodarstwach rolnych w pierwszym półroczu 2022 roku

W ocenie rolników zmiany jakie miały miejsce w II półroczu 2021 r., jak i bieżąca (czerwiec 2022 r.) koniunktura w użytkowanych przez nich gospodarstwach rolnych kształtowały się niekorzystnie. Równie pesymistyczne były prognozy na II półrocze 2022 r.
Czytaj dalej
30
wrz

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2022 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku we wrześniu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 17,2% (wskaźnik cen 117,2), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 1,6% (wskaźnik cen 101,6).
Czytaj dalej
30
wrz

Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2021 roku

W publikacji ujęto analizę form i terytorialnego rozkładu instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej w Polsce. Omówiono zagadnienie adopcji, rolę placówek wsparcia dziennego i innych form wspierania rodziny, formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz pomoc udzielaną w stacjonarnych zakładach pomocy społecznej. Znajdują się tu również informacje o rozmiarach pomocy kierowanej do rodzin z dziećmi w formie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wypłacanych w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”, a także dane o świadczeniach udzielanych w ramach systemu pomocy społecznej i wydatkach z budżetu państwa i budżetów JST na pomoc społeczną, rodzinę i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w 2 kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Opracowanie prezentuje dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL).
Czytaj dalej
30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim we wrześniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

We wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki kształtuje się na poziomie niższym lub zbliżonym do notowanego w sierpniu.
Czytaj dalej
30
wrz

Województwo podlaskie w liczbach 2022

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Folder zawierający podstawowe informacje o sytuacji społecznej i stanie gospodarki województwa podlaskiego.
Czytaj dalej
30
wrz

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności w województwie kujawsko-pomorskim w drugim kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie sygnalne zawiera informacje pozyskane na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, którego przedmiotem jest fakt wykonywania, posiadania lub poszukiwania pracy przez osoby w wieku 15-89 lat. Prezentuje dane dotyczące osób aktywnych i biernych zawodowo oraz pracujących i bezrobotnych według płci, wieku, miejsca zamieszkania i poziomu wykształcenia w województwie kujawsko-pomorskim w drugim kwartale 2022 r.
Czytaj dalej
30
wrz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – wrzesień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w wrześniu 2022 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
30
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie kujawsko-pomorskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie kujawsko-pomorskim w 2021 r.
Czytaj dalej
30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w 2 kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informację o aktywności ekonomicznej ludności w województwie pomorskim prezentujące uogólnione dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w 2 kwartale 2022 r.
Czytaj dalej
30
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie pomorskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

W opracowaniu zaprezentowane zostały informacje statystyczne charakteryzujące dochody, wydatki i wyniki finansowe budżetów gmin, powiatów, miast na prawach powiatu oraz województwa, a także dane dotyczące źródeł dochodów i kierunków wydatków.
Czytaj dalej
30
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

We wrześniu w większości prezentowanych obszarów przedsiębiorcy oceniają koniunkturę negatywnie. Jedynie w informacji i komunikacji wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury jest dodatni. Ponownie najbardziej pesymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.
Czytaj dalej
30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim 2022 (2 kwartał 2022)

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) za II kwartał 2022 roku, dotyczącego m.in. faktu wykonywania pracy, pozostawania osobą bezrobotną i bierną zawodowo. Zaprezentowano w niej wybrane dane o sytuacji na rynku pracy w podziale m.in. na płeć, miasto, wieś, grupy wiekowe i wykształcenie. Komentarz analityczny uzupełniono zestawieniami tabelarycznymi oraz prezentacją graficzną danych w formie wykresów.
Czytaj dalej
30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - wrzesień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie świętokrzyskim w 2 kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)
Czytaj dalej
30
wrz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Wrzesień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Wrzesień 2022 r.
Czytaj dalej
30
wrz

Edukacja w województwie łódzkim w roku szkolnym 2021/2022

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja sygnalna prezentuje dane dotyczące edukacji w województwie łódzkim w roku szkolnym 2021/2022

Czytaj dalej
30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (II kwartał 2022 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w II kwartale 2022 roku.
Czytaj dalej
30
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2022 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim we wrześniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim we wrześniu 2022 r.
Czytaj dalej
30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim – 2 kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Kwartalna informacja o rynku pracy została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w 2 kwartale 2022 r., w porównaniu z rezultatami takich badań z poprzedniego kwartału oraz analogicznych okresów 2021 r. i 2010 r. Opracowanie zawiera informacje na temat m. in.: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych, osób pracujących i biernych zawodowo.
Czytaj dalej
30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – wrzesień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy we wrześniu oceniają koniunkturę gorzej niż w sierpniu. Największe pogorszenie ocen nastąpiło w zakwaterowaniu i gastronomii, największa poprawa – w transporcie i gospodarce magazynowej. W większości obszarów oceny bieżące („diagnozy”) poprawiły się, natomiast oczekiwania („prognozy”) pogorszyły się.
Czytaj dalej
30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim we wrześniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy we wrześniu oceniają koniunkturę negatywnie. Jedynie w sekcji informacja i komunikacja wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury jest dodatni. Ponownie najbardziej pesymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 dnia bm. – dołączono moduł pytań diagnozujących wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę gospodarczą oraz dotyczących inwestycji (wyniki w Aneksie).
Czytaj dalej
30
wrz

Telekomunikacja w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Informacje z zakresu telekomunikacji za 2021 rok, w tym dane o przedsiębiorcach telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej, telefonii ruchomej, dostępie do Internetu i płatnej telewizji.
Czytaj dalej
30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Wrzesień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy we wrześniu oceniają koniunkturę negatywnie. Jedynie w informacji i komunikacji wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury jest dodatni. Najbardziej pesymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie budownictwa oraz handlu detalicznego.
Czytaj dalej
30
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie mazowieckim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) uzyskały dochody o 12,3% wyższe niż w 2020 r. W tym samym czasie wydatki zwiększyły się o 4,5%. Wynik budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniósł 3 162,1 mln zł wobec minus 634,2 mln zł rok wcześniej. Relacja wyniku do dochodów ogółem ukształtowała się na poziomie 5,7%.
Czytaj dalej
30
wrz
30
wrz

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter