Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

28
czer

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2018 roku

W 2018 r. badaniem zostały objęte 283 podmioty prowadzące działalność pośrednictwa kredytowego i udzielające pożyczek ze środków własnych1. Przedsiębiorstwa te obsłużyły 4 364 tys. klientów, udzielając im 5 439 tys. kredytów i pożyczek o łącznej wartości 50 841 mln zł.
Czytaj dalej
28
czer

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2019 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w czerwcu 2019 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,3% (wskaźnik cen 100,3), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,6% (wskaźnik cen 102,6).
Czytaj dalej
28
czer

Infrastruktura komunalna w 2018 roku

W Polsce w 2018 roku długość sieci kanalizacyjnej wzrosła o ponad 3,9 tys. km (o 2,5%), a liczba przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych o 60,1 tys. sztuk (o 1,8 %).
Czytaj dalej
28
czer

Ochrona środowiska w 2018 roku

W 2018 r. odnotowano spadek poboru wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności o 2% w porównaniu do roku poprzedniego, zmniejszyła się ilość wytworzonych ścieków przemysłowych i komunalnych o 0,3%, nastąpiła także redukcja emisji zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza o 11% oraz gazowych o 0,3%. Wzrosła natomiast o ok. 2% ilość wytworzonych odpadów.
Czytaj dalej
28
czer

Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2018 roku

W 2018 r. odnotowano zahamowanie tendencji spadkowej zasięgu ubóstwa ekonomicznego szacowanego w oparciu o wydatki gospodarstw domowych. W porównaniu z 2017 r. wzrósł zasięg ubóstwa skrajnego (z ok. 4% osób do ok. 5% osób) oraz relatywnego (z ok. 13% osób do ok. 14% osób). Wzrost ubóstwa dotyczył w większym stopniu mieszkańców wsi niż miast. Znacząco zwiększyło się ubóstwo wśród gospodarstw domowych utrzymujących się głównie ze świadczeń społecznych (innych niż emerytury i renty). Odnotowano także wzrost zasięgu ubóstwa wśród gospodarstw domowych z dziećmi.
Czytaj dalej
28
czer

Apteki i punkty apteczne w 2018 roku

W końcu 2018 r. działało 12,9 tys. aptek (ogólnodostępnych i zakładowych) oraz 1,2 tys. punktów aptecznych. Pracowało w nich 60,3 tys. magistrów farmacji i techników farmaceutycznych.
Czytaj dalej
28
czer

Rynek dzieł sztuki i antyków w 2018 roku

W 2018 r. 125 (57,6%) podmiotów zajmowało się sprzedażą dzieł sztuki i antyków, natomiast 92 (42,4%) prowadziło sprzedaż dzieł sztuki i antyków oraz działalność wystawienniczą. Łączna kwota sprzedaży dzieł sztuki i antyków wyniosła 133,5 mln zł. Najczęściej wybieranym kanałem dystrybucji dzieł sztuki i antyków były tradycyjne aukcje organizowane przez jednostkę (58,4 mln zł, tj. 43,8%). W porównaniu z 2017 r. wzrosła o 12,0% sprzedaż dzieł sztuki i antyków za pośrednictwem Internetu (z 12,4 mln zł do 13,9 mln zł).
Czytaj dalej
28
czer

Wyniki finansowe instytucji kultury w 2018 roku

Aktywa (pasywa) badanych instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2018 r. ukształtowały się na poziomie 17 330,2 mln zł i były o 7,0% wyższe niż rok wcześniej. Przychody ogółem były wyższe o 8,8% od uzyskanych w 2017 r., a koszty ogółem o 8,6%.
Czytaj dalej
28
czer

Popyt na pracę w 2018 roku

Liczba pracujących osób oraz liczba i struktura wolnych miejsc pracy, w tym nowo utworzonych. Informacje o zlikwidowanych miejscach pracy.
Czytaj dalej
28
czer

Warunki pracy w 2018 roku

Zagrożenia czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy, uciążliwością pracy oraz czynnikami mechanicznymi związanymi z maszynami szczególnie niebezpiecznymi, świadczenia z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych, świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, liczba zatrudnionych w warunkach zagrożenia, ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
Czytaj dalej
28
czer

Wiadomości Statystyczne nr 6/2019 (697)

W numerze m.in.: Iwona MARKOWICZ, Paweł BARAN — Jakość danych dotyczących wewnątrzunijnej wymiany towarowej; Dorota KAŁUŻA-KOPIAS, Witold ŚMIGIELSKI — Dylematy pomiaru imigracji zarobkowej na przykładzie województwa łódzkiego; Agnieszka SZULC-OBŁOZA — Praca nierejestrowana w Polsce.
Czytaj dalej
28
czer

Bilans przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach bazowych w 2015 roku

Bilans przepływów międzygałęziowych, opracowany zgodnie z metodologią SNA/ESA. Dwa warianty bilansu w bieżących cenach bazowych - z wydzieleniem i bez wydzielenia przepływów pochodzących z importu. Produkcja globalna, import wyrobów i usług, zużycie pośrednie, spożycie, nakłady brutto na środki trwałe, przyrost rzeczowych środków obrotowych i eksport.
Czytaj dalej
28
czer

Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2013-2017

W publikacji ze zbiorowości przedsiębiorstw niefinansowych o liczbie pracujących 10 i więcej osób, prowadzących księgi rachunkowe, wyodrębniono podmioty o różnym potencjale rozwojowym, tj. szybkiego wzrostu, wzrostowe, stabilne, schyłkowe i szybkiego spadku.
Czytaj dalej
28
czer

Ceny w gospodarce narodowej w latach 2013-2017

Dynamika oraz poziomy cen w podstawowych obszarach gospodarki narodowej. Dane dotyczące poziomów i wskaźników cen, w tym zharmonizowanych (zgodnie z metodologią Eurostatu) wskaźników cen konsumpcyjnych (HICP) oraz relacje ekonomiczne z zakresu badań cenowych prowadzonych w GUS, jak również informacje uzyskane we współpracy z bankami i innymi instytucjami.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

28
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Czytaj dalej
28
czer

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie podlaskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu zaprezentowano sytuację demograficzną regionu w 2018 r., a wybrane informacje zostały przedstawione w retrospekcji od 2000 r.
Czytaj dalej
28
czer

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – czerwiec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w czerwcu 2019 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
28
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w I kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie sygnalne zawiera informacje pozyskane na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, którego przedmiotem jest fakt wykonywania, posiadania lub poszukiwania pracy przez osoby w wieku 15 lat i więcej. Prezentuje dane dotyczące osób aktywnych i biernych zawodowo oraz pracujących i bezrobotnych według płci, wieku, miejsca zamieszkania i poziomu wykształcenia w województwie kujawsko-pomorskim w I kwartale 2019 r.
Czytaj dalej
28
czer

Popyt na pracę w województwie pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informacje o popycie na pracę w województwie pomorskim. Zaprezentowano uogólnione dane dotyczące między innymi pracujących, wolnych miejsc pracy, nowo utworzonych oraz zlikwidowanych miejsc pracy w województwie pomorskim w 2018 r.
Czytaj dalej
28
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Przedsiębiorcy ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności oceniają w czerwcu koniunkturę korzystnie. Najbardziej optymistyczne opinie, choć gorsze od sygnalizowanych przed miesiącem, formułują podmioty należące do sekcji zakwaterowanie i gastronomia.
Czytaj dalej
28
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w I kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informację o aktywności ekonomicznej ludności w województwie pomorskim prezentujące uogólnione dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w I kwartale 2019 r.
Czytaj dalej
28
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w czerwcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
28
czer

Rolnictwo w województwie śląskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja sygnalna prezentuje dane charakteryzujące sytuację w rolnictwie województwa śląskiego w 2018 r. Informacja zawiera zestaw danych dotyczących użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, środków produkcji roślinnej i zwierzęcej, pogłowia zwierząt gospodarskich oraz wielkości skupu produktów rolnych i ich cen.
Czytaj dalej
28
czer

Popyt na pracę w województwie świętokrzyskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Opracowanie zostało przygotowane na podstawie wyników badania popytu na pracę realizowanego na formularzu Z-05. Badanie to prowadzone jest metodą reprezentacyjną z częstotliwością kwartalną i obejmuje podmioty gospodarki narodowej o liczbie zatrudnionych 1 lub więcej osób.
Czytaj dalej
28
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie świętokrzyskim w I kw. 2019 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w I kwartale 2019 r.
Czytaj dalej
28
czer

Koniunktura gospodarcza województwa świętokrzyskiego w czerwcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – czerwiec 2019 r.
Czytaj dalej
28
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2019 r.
Czytaj dalej
28
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (I kwartał 2019 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w I kwartale 2019 roku.
Czytaj dalej
28
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2019 r.- opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
28
czer

Popyt na pracę w województwie łódzkim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja sygnalna prezentuje dane dotyczące popytu na pracę w województwie łódzkim w 2018 r.
Czytaj dalej
28
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w I kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w I kwartale 2019 r.
Czytaj dalej
28
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w czerwcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w czerwcu 2019 r.
Czytaj dalej
28
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - czerwiec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Koniunktura oceniana jest optymistycznie przez przedsiębiorców z większości prezentowanych rodzajów działalności, najlepiej przez przedstawicieli handlu hurtowego. Niekorzystne opinie zgłaszają jedynie firmy prowadzące działalność z zakresu handlu detalicznego oraz transportu i gospodarki magazynowej.magazynowa oraz zakwaterowanie i gastronomia).
Czytaj dalej
28
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - I kwartał 2019 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej (BAEL) przeprowadzonego w I kwartale 2019 r. w województwie opolskim wykazały w porównaniu z poprzednim kwartałem spadek liczby osób aktywnych zawodowo.
Czytaj dalej
28
czer

Rolnictwo w województwie opolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie stanowi źródło informacji o stanie rolnictwa, wynikach i warunkach produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz o warunkach produkcyjno-ekonomicznych i zużyciu środków produkcji w województwie opolskim.
Czytaj dalej
28
czer

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie wielkopolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W 2018 r. w województwie wielkopolskim zdecydowana większość przedsiębiorstw miała dostęp do Internetu szerokopasmowego. Najczęściej były użytkowane połączenia internetowe o prędkości przynajmniej 100 Mbit/s.
Czytaj dalej
28
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w I kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Ludność aktywna zawodowo w I kwartale br. stanowiła 58,1% ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu z IV kwartałem ub. roku wskaźnik ten zmniejszył się o 0,6 p.proc., natomiast w odniesieniu do I kwartału ub. roku zwiększył się o 1,0 p.proc.
Czytaj dalej
28
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w czerwcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Przedsiębiorcy ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności oceniają w czerwcu koniunkturę korzystnie. Najbardziej optymistyczne opinie, lepsze od sygnalizowanych przed miesiącem, formułują podmioty należące do sekcji informacja i komunikacja.
Czytaj dalej
28
czer

Warunki pracy w województwie wielkopolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W 2018 r. badaniem warunków pracy objęto 8,8 tys. jednostek zatrudniających łącznie 751,0 tys. osób. Spośród tej grupy w warunkach zagrożenia pracowało 66,4 tys. osób (liczonych jeden raz w grupie czynnika przeważającego), co stanowiło 8,8% zatrudnionych badanej zbiorowości.
Czytaj dalej
28
czer

Zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to narzędzie, za pomocą którego realizowane są strategie terytorialne dotyczące zintegrowanych działań służących zrównoważonemu rozwojowi miast i otaczających je obszarów.
Czytaj dalej
28
czer
28
czer
28
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w I kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w I kwartale 2019 r. Do uogólnienia wyników badania na populację generalną zastosowano dane o ludności Polski w wieku 15 lat i więcej, pochodzące z bilansów opracowanych na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Czytaj dalej
28
czer

Rolnictwo w województwie zachodniopomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Użytkowanie gruntów, produkcja roślinna (powierzchnia upraw, plony, zbiory), produkcja zwierzęca. Skup i ceny produktów rolnych oraz inne dane charakteryzujące sytuację w rolnictwie.
Czytaj dalej
28
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w I kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W porównaniu z IV kwartałem 2018 r. liczba aktywnych zawodowo i pracujących zmniejszyła się, co miało wpływ na spadek współczynnika aktywności zawodowej i wskaźnika zatrudnienia. Liczba bezrobotnych i biernych zawodowo zwiększyła się.
Czytaj dalej
28
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Czerwiec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Koniunktura oceniana jest pozytywnie przez przedsiębiorców ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności, najlepiej przez przedstawicieli jednostek z sekcji informacja i komunikacja.
Czytaj dalej
28
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - I kwartał 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentowanego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Zawiera informacje na temat między innymi: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych, pracujących i bezrobotnych oraz informacje na temat przyczyn bierności zawodowej.
Czytaj dalej
28
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

28
czer

Informacja o zasobach węgla kamiennego na podstawie sprawozdania G-09.9

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowanie zawiera zestawienia zasobów bilansowych, pozabilansowych oraz przemysłowych węgla kamiennego obejmujące okres obowiązywania koncesji i całość złoża w podziale na poziomy czynne i pozostałe (w tym nieudostępnione) z uwzględnieniem lokalizacji w filarach i poza nimi. Poszczególne zestawienia obejmują podziały zasobów węgla według: kategorii poznania, zawartości popiołu, zawartości siarki, grup stratygraficznych, typów węgla, wartości opałowej. Opracowanie przedstawia również zmianę stanu zasobów do roku poprzedzającego rok sprawozdawczy uwzględniającą przyrosty zasobów ogółem (w tym z tytułu przeklasyfikowania) oraz ubytki zasobów ogółem (w tym z tytułu przeklasyfikowania oraz eksploatacji i strat).
28
czer

Wskaźniki inflacji bazowej 2019

Narodowy Bank Polski

Wskaźniki inflacji bazowej:– inflacja po wyłączeniu cen administrowanych,– inflacja po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych,– inflacja po wyłączeniu cen żywności i cen energii,– 15% średnia obcięta przy podstawie miesiąc poprzedni = 100, kwartał poprzedni=100, analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100, analogiczny kwartał poprzedniego roku=100 oraz wskaźniki średnioroczne.
Czytaj dalej
28
czer

Biuletyn Statystyczny Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Urząd do Spraw Cudzoziemców

Zbiór tabel krzyżowych zawierających dane z zakresu liczby osób składających wnioski lub osoby objęte rozstrzygnięciem, w zakresie ochrony międzynarodowej oraz legalizacji pobytu na terytorium RP.
Czytaj dalej
Do góry

Newsletter