Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

1
gru

Charakterystyka ustawicznego szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach w Polsce 2020

W 2020 r. ustawiczne szkolenie zawodowe prowadziło w Polsce 44,5 tys. przedsiębiorstw (40,9% ogólnej liczby przedsiębiorstw objętych badaniem).
Czytaj dalej
2
gru

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician nr 11/2021

30 listopada 2021 r. ukazał się numer 11/2021 "Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician". Zapraszamy na stronę https://ws.stat.gov.pl/Issue/2021/11.
Czytaj dalej
2
gru

Osoby niepełnosprawne w 2020 roku

W końcu 2020 r. większość osób niepełnosprawnych pracujących w średnich i dużych przedsiębiorstwach była zatrudniona w sektorze prywatnym (76,0%). Więcej niż połowa osób niepełnosprawnych pracowała w sekcji Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (104,0 tys.) oraz w sekcji Przetwórstwo przemysłowe (79,6 tys.).
Czytaj dalej
3
gru

Zgony według przyczyn określanych jako "garbage codes"

Zestawienia tabelaryczne prezentujące zgony według przyczyn określanych jako "garbage codes" (w podziale na listę podstawową i rozszerzoną) według wieku osób zmarłych i województw.
Czytaj dalej
6
gru

Zużycie paliw i nośników energii w 2020 roku

Podstawowe informacje dotyczące zużycia wybranych paliw i nośników energii: węgla kamiennego, gazu ziemnego, gazu ciekłego, lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego, ciepła i energii elektrycznej.
Czytaj dalej
7
gru

Rocznik Statystyczny Pracy 2021

Publikacja przedstawia dane za lata 2019 i 2020 nt. aktywności ekonomicznej ludności Polski, pracujących, ruchu zatrudnionych i wolnych miejsc pracy, bezrobotnych, warunków pracy (struktury czasu pracy, strajków, warunków na stanowisku pracy, wypadków przy pracy), kosztów pracy i wynagrodzeń (funduszy wynagrodzeń i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nominalnego i realnego, wynagrodzenia wg stanowisk i zawodów, struktury pełnozatrudnionych wg wysokości wynagrodzenia). Publikacja prezentuje zmiany zachodzące na rynku pracy w Polsce, jak również podstawowe informacje nt. rynku pracy w krajach UE.
Czytaj dalej
8
gru

Trwanie życia w zdrowiu w 2020 r.

W 2020 r. trwanie życia w zdrowiu wyniosło 59,2 roku dla mężczyzn i 63,1 roku dla kobiet, oznacza to spadek w stosunku do roku poprzedniego odpowiednio o 0,5 i 0,2 roku. Redukcja ta w głównej mierze była związana ze skróceniem się przeciętnego trwania życia.
Czytaj dalej
8
gru

Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w Polsce w sierpniu i wrześniu 2021 r.

W sierpniu 2021 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 3,9 mln turystów, którym udzielono 12,7 mln noclegów. W porównaniu z sierpniem 2020 r., było to więcej odpowiednio o 20,1% i o 18,8%. Wzrost liczby turystów, w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku, odnotowano również we wrześniu 2021 r., kiedy to liczba osób korzystających z noclegów była wyższa o 36,5%, zaś liczba udzielonych noclegów o 28,1%.
Czytaj dalej
9
gru

Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 3/2021

Analiza podstawowych danych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą województw. Wybrane kategorie prezentowane w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju w okresach kwartalnych i w okresach narastających.
Czytaj dalej
10
gru

Popyt na pracę w III kwartale 2021 roku

Na koniec trzeciego kwartału 2021 r. było w Polsce 153,5 tys wolnych miejsc pracy. Było to więcej o 68,5% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wskaźnik wolnych miejsc pracy wyniósł 1,25%. W trzecim kwartale 2021 r. na jedno zlikwidowane miejsce pracy przypadły 2,3 nowo utworzone miejsca pracy.
Czytaj dalej
10
gru

Wypadki przy pracy w okresie styczeń-wrzesień 2021 roku - dane wstępne

W okresie styczeń-wrzesień 2021 r. zgłoszono 43600 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, o 8,6% więcej niż w okresie styczeń-wrzesień 2020 r. Zwiększyła się również liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości) z 2,96 do 3,23.
Czytaj dalej
10
gru

Wpływ epidemii COVID-19 na wybrane elementy rynku pracy w Polsce w trzecim kwartale 2021 r.

Badanie popytu na pracę realizowane jest metodą reprezentacyjną z częstotliwością kwar-talną. Obejmuje ono jednostki macierzyste i lokalne zatrudniające przynajmniej 1 osobę, zgodnie z zakresem podmiotowym badania. Z badania tego wynika, że w końcu trzeciego kwartału 2021 r. liczba zajętych miejsc pracy była niemal taka sama jak w końcu drugiego kwartału 2021 r.
Czytaj dalej
10
gru

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON listopad 2021

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
10
gru

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - listopad 2021

Według stanu na koniec listopada 2021 roku do rejestru REGON wpisanych było 4 826,2 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,3% więcej niż miesiąc wcześniej (3,7% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).
Czytaj dalej
10
gru

Budownictwo w w I-III kwartale 2021 roku

W okresie trzech kwartałów 2021 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, odnotowano wzrost liczby i powierzchni mieszkań oddanych do użytkowania. Spadła natomiast powierzchnia budynków niemieszkalnych przekazanych do eksploatacji.
Czytaj dalej
10
gru

Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za III kwartał 2021 roku

W III kwartale 2021 r. ceny producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej w stosunku do poprzedniego kwartału wzrosły o 1,1%. W porównaniu do III kwartału 2020 r. wzrosły o 2,6%.
Czytaj dalej
10
gru

Statistics in Transition new series nr 4/2021

8 grudnia 2021 r. ukazał się numer 4/2021 "Statistics in Transition new series". Zapraszamy na stronę https://sit.stat.gov.pl/Issue/26.
Czytaj dalej
10
gru

Wskaźnik ukończenia edukacji

Wskaźnik ukończenia edukacji określa liczbę absolwentów na danym poziomie kształcenia (niezależnie od wieku dla wskaźnika brutto lub w typowym wieku ukończenia edukacji na określonym poziomie dla wskaźnika netto) podzieloną przez ludność w typowym wieku ukończenia edukacji na określonym poziomie.
Czytaj dalej
10
gru

Średnie wyniki uczniów na egzaminie ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.
Czytaj dalej
13
gru

Rozwój ekonomii społecznej w 2019 r. Wyniki badań pilotażowych

Publikacja „Rozwój ekonomii społecznej w 2019 r. Wyniki badań pilotażowych” prezentuje rezultaty badań eksperymentalnych GUS przeprowadzone w ramach projektu realizowanego w partnerstwie z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej „Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Czytaj dalej
14
gru

Nakłady i wyniki przemysłu w I-III kwartale 2021 roku

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych na temat przemysłu, w tym dane o produkcji, obrocie, nowych zamówieniach, zatrudnieniu, przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu brutto, czasie przepracowanym, nakładach inwestycyjnych, aktywach obrotowych, źródłach finansowania majątku.
Czytaj dalej
15
gru

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-październik 2021 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego1 w okresie styczeń - październik br. wyniosły w cenach bieżących 1 059,1 mld PLN w eksporcie oraz 1 054,5 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 4,6 mld PLN, w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosło 37,7 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 22,5%, a import o 27,5%.
Czytaj dalej
15
gru

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2021 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 7,8% (przy wzroście cen towarów – o 8,1% i usług o – 6,6%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,0% (w tym towarów – o 1,2% i usług – o 0,4%).
Czytaj dalej
15
gru

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2021 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2021 r. w stosunku do października 2021 r. wyniósł 101,0 (wzrost cen o 1,0%).
Czytaj dalej
15
gru

Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2020 roku

Wyniki ostatecznych szacunków produkcji upraw rolnych, upraw pastewnych wg kierunków wykorzystania (na ziarno, na zielonkę, na przyoranie - zielony nawóz) oraz produkcji warzyw, owoców z drzew i owoców jagodowych.
Czytaj dalej
16
gru

Energia ze źródeł odnawialnych w 2020 roku

W 2020 r. wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wzrósł w skali roku o 0,76 p. proc. do 16,13%.
Czytaj dalej
17
gru

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2021 roku

W listopadzie 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 0,7% r/r i wyniosło 6363,7 tys., natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie było wyższe o 9,8% r/r i wyniosło 6022,49 zł (brutto).
Czytaj dalej
17
gru

Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2021 roku

Rezultaty wynikowego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2021 r. przedstawiają się następująco
Czytaj dalej
17
gru

Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska 2021

Publikacja zawiera informacje o zakresie i formach funkcjonowania ekonomicznych narzędzi i środków w przedsięwzięciach na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jak również informacje na temat rachunków ekonomicznych środowiska, stanowiących system statystyczny łączący informacje dotyczące gospodarki i środowiska.
Czytaj dalej
17
gru

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2021 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2021 r. wyniosło 6022,49 zł.
Czytaj dalej
17
gru

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2021 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2021 r. wyniosło 6022,24 zł.
Czytaj dalej
20
gru

Ceny produktów rolnych w listopadzie 2021 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych wzrosły w listopadzie 2021 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 5,5%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (o 21,5%).
Czytaj dalej
20
gru

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2021 roku

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2021 r. wzrosły w stosunku do października 2021 r. o 1,0%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 13,2%.
Czytaj dalej
20
gru

Informacja o rynku pracy w trzecim kwartale 2021 roku (dane wstępne)

Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) prezentującego dane przeciętne dla kwartału wskazują, że w III kwartale 2021 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 58,2% ludności w wieku 15–89 lat. Wskaźnik ten zwiększył się w porównaniu z II kw. 2021 r. o 0,6 p.proc.
Czytaj dalej
20
gru

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2021 roku

W listopadzie br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 15,2% w porównaniu z listopadem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 5,4% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z październikiem br. wzrosła o 5,3%. W okresie styczeń – listopad br. produkcja sprzedana przemysłu była o 15,0% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano spadek o 2,1%.
Czytaj dalej
20
gru

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2021 roku

Według wstępnych danych, w listopadzie 2021 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 6,7%, a w porównaniu z październikiem 2021 r. - o 1,2%.
Czytaj dalej
21
gru

Produkt krajowy brutto - rachunki regionalne w latach 2017-2019

Analiza poziomu i dynamiki rozwoju gospodarczego regionów i podregionów oraz zmian w strukturze gospodarki w ujęciu przestrzennym. Opis analityczny zawierający charakterystykę terytorialnego zróżnicowania wybranych kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto oraz dochodów do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych, opracowanych zgodnie z podziałem statystycznym Polski na jednostki NUTS.
Czytaj dalej
21
gru

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - grudzień 2021 roku

W grudniu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w większości prezentowanych obszarów gospodarki kształtuje się na poziomie niższym od notowanego w listopadzie. W większości badanych obszarów odnotowuje się pogorszenie składowych „prognostycznych”, natomiast w przypadku „diagnostycznych” – pogorszenie lub brak zmian.
Czytaj dalej
21
gru

Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego i zawodowego w 2020 r. - wyniki wstępne

W 2020 r. działało 95,2 tys. rejestrowych organizacji non-profit. Dysponowały one 150,3 tys. pełnoetatowych miejsc pracy, które stanowiły 1,4% przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej. Organizacje dodatkowymi działaniami w związku z epidemią COVID-19 objęły 5,0 mln osób oraz przekazały wsparcie finansowe i rzeczowe o wartości 850,0 mln zł.
Czytaj dalej
21
gru

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w 2020 roku

Analiza sytuacji przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego dotycząca wielkości i struktury zaangażowanego kapitału (w tym kapitału zagranicznego), kraju jego pochodzenia oraz podstawowych wyników finansowych i wskaźników ekonomicznych.
Czytaj dalej
21
gru

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-listopad 2021 roku

W okresie od stycznia do końca listopada 2021 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
21
gru

Dynamika sprzedaży detalicznej w listopadzie 2021 roku

Sprzedaż detaliczna[1] w cenach stałych w listopadzie 2021 r. była wyższa niż przed rokiem o 12,1% (wobec spadku o 5,3% w listopadzie 2020 r.). W porównaniu z październikiem 2021 r. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 1,0%. W okresie styczeń-listopad[2] 2021 r. sprzedaż wzrosła r/r o 7,7% (wobec spadku o 3,1% w 2020 r.)
Czytaj dalej
21
gru

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2021 roku

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w listopadzie 2021 roku była wyższa o 12,7% w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku (przed rokiem spadek o 4,9%) oraz o 8,9% w stosunku do października bieżącego roku (przed rokiem wzrost o 0,6%).
Czytaj dalej
21
gru

Zeszyt metodologiczny Wypadki przy pracy

W ramach niniejszego zeszytu zaprezentowane zostały zasady metodologiczno – organizacyjne dotyczące badania „Wypadki przy pracy”.
Czytaj dalej
21
gru

Obwód kaliningradzki i województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2021

Folder zawiera charakterystykę zjawisk społecznych i gospodarczych zachodzących w graniczących ze sobą obwodzie kaliningradzkim i województwie warmińsko-mazurskim.
Czytaj dalej
22
gru

Koniunktura konsumencka - grudzień 2021 roku

W grudniu 2021 r. odnotowano pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł - 27,3 i był o 4,0 p. proc. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej
22
gru

Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego 2020

Opis uwarunkowań sytuacji makroekonomicznej w Polsce i na świecie w kontekście działalności przedsiębiorstw zaliczanych do wybranych wyspecjalizowanych segmentów rynku finansowego. Prezentacja wyników rocznego badania przedsiębiorstw leasingowych, faktoringowych, windykacyjnych oraz pośrednictwa finansowego.
Czytaj dalej
23
gru

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w listopadzie 2021 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny), transportu oraz handlu zagranicznego, a także sytuacji w wybranych krajach świata.
Czytaj dalej
23
gru

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu listopada 2021 r.

Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu listopada 2021 r.
Czytaj dalej
23
gru

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w listopadzie 2021 roku

Podstawowe informacje prezentujące ilość produkcji ważniejszych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez przedsiębiorstwa produkcyjne, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Informacje prezentowane co miesiąc dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
23
gru

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2021 (grudzień 2021)

Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych (z pogłębioną prezentacją wyników dla sekcji zakwaterowanie i gastronomia) uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej
23
gru

Biuletyn Statystyczny Nr 11/2021

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych - z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport) i handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych.
Czytaj dalej
23
gru

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (październik 2021 r.)

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych.
Czytaj dalej
23
gru

Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I-IX 2021 roku

Wyniki finansowe instytucji kultury za trzy kwartały 2021 r. wzrosły w porównaniu z uzyskanymi w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody ogółem wzrosły w tym czasie o 5,3%. Nakłady inwestycyjne zmniejszyły się o 8,7%.
Czytaj dalej
23
gru

Bilansowe wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2020 roku

Analiza sytuacji przedsiębiorstw niefinansowych o liczbie pracujących 10 i więcej osób sporządzających bilans.
Czytaj dalej
23
gru

Produkcja wyrobów przemysłowych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się / zwalczaniem COVID-19 w listopadzie 2021 r.

W listopadzie 2021 r. podmioty gospodarcze uczestniczące w miesięcznym badaniu produkcji wyrobów przemysłowych o liczbie pracujących 50 i więcej osób sprawozdały, że wyprodukowały 779 005 sztuk maseczek ochronnych stosowanych w medycynie oraz 6 725 122 sztuk maseczek ochronnych pozostałych.
Czytaj dalej
24
gru

Ceny w gospodarce narodowej w 2020 r.

Dynamika oraz poziomy cen w podstawowych obszarach gospodarki narodowej. Dane dotyczące poziomów i wskaźników cen, w tym zharmonizowanych (zgodnie z metodologią Eurostatu) wskaźników cen konsumpcyjnych (HICP) oraz relacje ekonomiczne z zakresu badań cenowych prowadzonych w GUS, jak również informacje uzyskane we współpracy z bankami i innymi instytucjami.
Czytaj dalej
24
gru

Kapitał ludzki w Polsce w latach 2016-2020

Stan kapitału ludzkiego w Polsce. Wyszczególnienie w kapitale ludzkim grup tematycznych pozwala na przeprowadzenie analizy elementarnej każdego obszaru jego oddziaływania.
Czytaj dalej
27
gru

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w III kwartale 2021 roku

W III kwartale 2021 r., w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, odnotowano wzrost ruchu granicznego cudzoziemców o 8,8%, a Polaków o 13,6%.
Czytaj dalej
28
gru

Wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą - oceny i oczekiwania (dane szczegółowe oraz szeregi czasowe). Aneks do publikacji (grudzień 2021)

Wśród ankietowanych nadal dominują podmioty wskazujące na brak lub nieznaczne negatywne skutki pandemii, jednak w porównaniu z poprzednim miesiącem obserwowany jest niewielki spadek odsetka wskazujących na taką sytuację. W grudniu wpływ pandemii na poziom zamówień składanych przez klientów był zróżnicowany. Szczególnie wyraźne pogorszenie, w porównaniu z poprzednim miesiącem, wystąpiło w sekcji zakwaterowanie i gastronomia (spadek o 8,2 p.proc.) oraz wśród podmiotów z sekcji przetwórstwo przemysłowe o liczbie pracujących od 50 do 249 osób (spadek o 5,8 p.proc.). Lepiej niż w listopadzie sytuację w tym zakresie oceniały między innymi jednostki handlu detalicznego z branży tekstylia, odzież, obuwie (wzrost o 5,5 p.proc.). W Aneksie przedstawiono także wyniki dotyczące m.in. okresu przetrwania przedsiębiorstw w aktualnej sytuacji.
Czytaj dalej
28
gru

Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2021

Kompleksowe informacje statystyczne obrazujące stan gospodarki morskiej w 2020 r. w porównaniu z latami poprzednimi.
Czytaj dalej
29
gru

Sytuacja osób starszych w Polsce w 2020 roku

Publikacja poświęcona jest opisowi różnych aspektów życia osób starszych w Polsce. W publikacji scharakteryzowano populację osób starszych oraz zaprezentowano ich sytuację ekonomiczną oraz mieszkaniową. Dokonano także prezentacji wybranych zagadnień związanych ze zdrowiem, pomocą społeczną oraz aktywnością osób starszych. Opracowanie zostało przygotowane na podstawie najnowszych dostępnych wyników badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w ramach Programu badań statystycznych statystyki publicznej oraz danych zbiorczych opracowywanych w GUS na podstawie sprawozdawczości resortowej. Dane te zostały wzbogacone o informacje pozyskane ze źródeł pozastatystycznych.
Czytaj dalej
29
gru

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021

Podstawowa zbiorcza publikacja GUS zawierająca kluczowe statystyki dotyczące Polski oraz ważniejsze zróżnicowania regionalne i porównania międzynarodowe. Prezentowane dane umożliwiają kompleksowy opis sytuacji społeczno-gospodarczej kraju z możliwością porównań retrospektywnych.
Czytaj dalej
29
gru

Obrót nieruchomościami w 2020 roku

Informacje o liczbie i wartości dokonanych transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, a także powierzchni sprzedanych nieruchomości w zakresie lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, oraz nieruchomości gruntowych. Dane dotyczące średnich cen transakcyjnych nieruchomości.
Czytaj dalej
29
gru

Community cohesion, well-being and local development

W serii Statistical Research Papers ukazała się monografia naukowa Community cohesion, well-being, and local development pod redakcją Włodzimierza Okrasy i Dominika Rozkruta.
Czytaj dalej
29
gru

Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury - szereg do października 2021

W ramach prac statystyki eksperymentalnej prowadzona jest analiza cykli koniunkturalnych dokonywana na podstawie złożonych (syntetycznych/zagregowanych) wskaźników opisujących w sposób syntetyczny wahania koniunkturalne w całej gospodarce.
Czytaj dalej
30
gru

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I-III kwartale 2021 roku

Pracujący, zatrudnieni i ich wynagrodzenia nominalne i realne.
Czytaj dalej
30
gru

Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2020 roku

Analiza zbiorowości przedsiębiorstw niefinansowych, prezentująca liczebność i strukturę badanej zbiorowości w odniesieniu do danych z lat ubiegłych.
Czytaj dalej
30
gru

Bezrobocie rejestrowane. I-III kwartał 2021 roku

Podstawowe informacje o liczbie i strukturze osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wg miejsca zamieszkania, cech demograficznych, społeczno-zawodowych, czasu pozostawania bez pracy. Dane dotyczące płynności bezrobocia: napływ, odpływ według różnych przyczyn.
Czytaj dalej
30
gru

Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2020 roku

Charakterystyka przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób oraz podstawowe informacje o wynikach osiąganych z ich działalności gospodarczej. Liczebność i struktura badanej zbiorowości, liczba i struktura pracujących z uwzględnieniem właścicieli, zatrudnienie i wynagrodzenia, przychody i koszty. Wskaźniki działalności gospodarczej przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób.
Czytaj dalej
30
gru

Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 2016-2020

Analiza zbiorowości nowych podmiotów w ciągu pierwszych 5 lat ich funkcjonowania na rynku.
Czytaj dalej
30
gru

Przegląd Statystyczny. Statistical Review, nr 3/2021

30 grudnia 2021 r. ukazał się numer 3/2021 "Przeglądu Statystycznego. Statistical Review". Zapraszamy na stronę https://ps.stat.gov.pl/Issue/2021/3.
Czytaj dalej
30
gru

Rocznik Statystyczny Województw 2021

Bogaty zestaw statystycznych informacji wynikowych dotyczący poziomu życia społeczeństwa i stanu gospodarki w ujęciu przestrzennym.
Czytaj dalej
30
gru

Osadzeni w zakładach karnych i aresztach śledczych

Osadzeni w zakładach karnych i aresztach śledczych
Czytaj dalej
31
gru

Ofiary gwałtu i przemocy domowej

Ofiary gwałtu i przemocy domowej
Czytaj dalej
31
gru

Mienie gmin i powiatów w latach 2018-2020

Celem opracowania publikacji jest zaprezentowanie w sposób kompleksowy danych statystycznych dotyczących majątku będącego w gestii jednostek samorządu terytorialnego na poziomie gminnym i powiatowym, tak aby zawarte w niej informacje uwzględniały te elementy mienia, które służą realizacji zadań własnych tych jednostek.
Czytaj dalej
31
gru

Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2020 roku

W 2020 roku ponad 1/2 krajowej wartości produktu krajowego brutto została wytworzona w 5 regionach: warszawskim stołecznym, śląskim, wielkopolskim, dolnośląskim i małopolskim.
Czytaj dalej
31
gru

Wybrane zagadnienia rynku pracy – dane za 2020 r.

Liczba osób zatrudnionych w gospodarce narodowej otrzymujących wynagrodzenia brutto nieprzekraczające obowiązującego minimalnego wynagrodzenia w grudniu 2020 r. wyniosła ok. 1,6 mln i w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku zwiększyła się o 5,2%.
Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2021

Przekazujemy Państwu osiemnastą pełną edycję Rocznika Statystyki Międzynarodowej 2021. To najobszerniejsza publikacja GUS z zakresu porównań międzynarodowych. Zawiera szereg danych o rozwoju społeczno-gospodarczym świata, kontynentów, ugrupowań gospodarczych i krajów, a także informacje umożliwiające monitorowanie globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju ujętych w Agendzie 2030.
Czytaj dalej
31
gru

Średnie wyniki egzaminu maturalnego

Egzamin maturalny jest przeprowadzany jako zakończenie szkoły ponadpodstawowej (do 2019 r. ponadgimnazjalnej), a jego wynik warunkuje podjęcie dalszej edukacji. Przystępują do niego m.in. absolwenci liceów ogólnokształcących, absolwenci techników, a także absolwenci innych szkół ponadpodstawowych.
Czytaj dalej
31
gru

Rachunek satelitarny gospodarki społecznej dla Polski za 2018 r.

Publikacja „Rachunek satelitarny gospodarki społecznej dla Polski za 2018 r.” prezentuje wyniki pierwszego rachunku satelitarnego gospodarki społecznej opracowanego w Polsce. Został on sporządzony w ramach grantu Eurostat „Rachunki satelitarne gospodarki społecznej”, finansowanego ze środków Komisji Europejskiej.
Czytaj dalej
31
gru

Zdrowie i ochrona zdrowia w 2020 roku

Wyniki badań kondycji zdrowotnej ludności Polski oraz badań dotyczących infrastruktury i funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, prowadzonych w ramach Polskiej Statystyki Publicznej.
Czytaj dalej
31
gru

Gospodarka mieszkaniowa i infrastruktura komunalna w 2020 roku

Stan zasobów mieszkaniowych i warunki mieszkaniowe - wyposażenie mieszkań w urządzenia techniczno-sanitarne. Mieszkania według form własności, zaległości w opłatach za mieszkanie, spłaty kredytów mieszkaniowych, działania eksmisyjne, remonty mieszkań oraz koszty utrzymania zasobów lokalowych, stawki opłat za lokale w budynkach według form własności.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

3
gru

Przegląd Statystyczny Warszawy. III kwartał 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą m.st. Warszawy, m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen detalicznych, finansów przedsiębiorstw niefinansowych, przemysłu, budownictwa, handlu, bezpieczeństwa publicznego. Dane zamieszczone w publikacji prezentuje się w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających. Informacje statystyczne uzupełniono podstawowymi danymi dla miast – siedzib wojewody i (lub) sejmiku województwa.
Czytaj dalej
3
gru

Osoby niepełnosprawne w województwie dolnośląskim

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w województwie dolnośląskim
Czytaj dalej
6
gru

Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie podlaskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W publikacji zamieszczono charakterystykę poszczególnych elementów środowiska, skali ich degradacji, zanieczyszczeń oraz działań służących ochronie, a także informacje dotyczące leśnictwa i łowiectwa.
Czytaj dalej
6
gru

Warunki życia ludności w województwie opolskim w latach 2015-2020

Urząd Statystyczny w Opolu

Celem publikacji jest upowszechnienie informacji na temat warunków życia ludności w województwie opolskim w latach 2015-2020. Wyniki analizy sytuacji demograficznej, społecznej, gospodarczej oraz uwarunkowań środowiskowych ujęto w niniejszym opracowaniu głównie w postaci wskaźników w odniesieniu do przeciętnych wielkości ogólnokrajowych, z uwzględnieniem w wybranym zakresie zróżnicowania międzywojewódzkiego.
Czytaj dalej
6
gru

Poznań - biuletyn statystyczny (III kwartał 2021)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta Poznania m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, finansów przedsiębiorstw, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
15
gru

Opieka nad dzieckiem i rodziną w województwie łódzkim w latach 2015-2020

Urząd Statystyczny w Łodzi

Urząd Statystyczny w Łodzi przekazuje Państwu publikację charakteryzującą stan opieki nad dzieckiem i rodziną w województwie łódzkim w świetle dostępnych danych statystyki publicznej. Zakres tematyczny wydawnictwa, obejmujący informacje o udziale dzieci w populacji województwa, ruchu naturalnym i płodności kobiet oraz opiece instytucjonalnej i medycznej nad dziećmi, uzupełniają dane dotyczące warunków ekonomicznych gospodarstw domowych i rodzin, świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz wydatków jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane w ramach pomocy rodzinom.

Czytaj dalej
15
gru

Infrastruktura komunalna w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Infrastruktura komunalna w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 r.
Czytaj dalej
15
gru

Edukacja w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2020/21

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W roku szkolnym 2020/21 w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych oraz szkołach dla dorosłych w województwie wielkopolskim uczyło się łącznie 480,3 tys. osób, tj. o 0,7% więcej niż przed rokiem. Liczba osób studiujących na wielkopolskich uczelniach (łącznie z filiami) w ciągu roku zwiększyła się o 3,7%, przy czym w grupie cudzoziemców wzrost wyniósł 14,8%.
Czytaj dalej
16
gru

Nakłady inwestycyjne i środki trwałe w województwie śląskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera informacje o nakładach inwestycyjnych i wartości brutto środków trwałych w gospodarce narodowej oraz w przedsiębiorstwach województwa śląskiego w 2020 r.
Czytaj dalej
16
gru

Sytuacja społeczno-gospodarcza Kielc w latach 2015-2020

Urząd Statystyczny w Kielcach

Podstawowe informacje o wybranych procesach i zjawiskach społeczno-gospodarcze Kielc. Zagadnienia społeczne i ważniejsze wskaźniki charakteryzujące sytuację gospodarczą na tle innych miast wojewódzkich.
Czytaj dalej
17
gru

Edukacja i wychowanie w województwie warmińsko-mazurskim w latach szkolnych 2017/2018-2020/2021

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Edukacja i wychowanie w województwie warmińsko-mazurskim w latach szkolnych 2017/2018-2020/2021
Czytaj dalej
17
gru

Region Warszawski Stołeczny w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Obszar Metropolitalny Warszawy ze względu na funkcjonalne powiązania występujące pomiędzy wchodzącymi w jego skład jednostkami terytorialnymi, jest traktowany jak zintegrowany organizm zachodzących w nim zmian społecznych i gospodarczych. Strategia rozwoju Obszaru Metropolitalny Warszawy do roku 2030 określa obszar jako „inspirujące, wibrujące energią europejskie centrum rozwoju, gdzie harmonijnie łączą się wysoka jakość życia i doskonałe warunki biznesowe, tworzone w oparciu o kreatywność mieszkańców, potencjał współpracy i nowe technologie”.
Czytaj dalej
20
gru

Stan i ochrona środowiska w województwie pomorskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera uogólnione dane dotyczące stanu i ochrony środowiska w województwie pomorskim w 2019 r., między innymi o kierunkach wykorzystania powierzchni geodezyjnej województwa, poborze wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności, ściekach przemysłowych i komunalnych odprowadzanych do wód lub do ziemi oraz o emisji i redukcji przemysłowych zanieczyszczeń powietrza.
Czytaj dalej
20
gru

Gospodarka morska w województwie pomorskim w latach 2018-2020

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Publikacja zawiera syntezę opisującą stan gospodarki morskiej w województwie pomorskim, część tabelaryczną oraz uwagi ogólne i metodyczne. Tablice statystyczne ujęto w ośmiu działach tematycznych charakteryzujących: podmioty, pracujących i wynagrodzenia w gospodarce morskiej; nakłady inwestycyjne i środki trwałe w gospodarce morskiej; porty morskie; żeglugę morską i przybrzeżną; produkcję statków; gospodarkę rybną; stan środowiska i ochronę wód morskich oraz edukację morską. Uwagi metodyczne wyjaśniają zakres tematyczny prezentowanych danych, zasady grupowań oraz zawierają definicje stosowanych pojęć.
Czytaj dalej
20
gru
20
gru

Portrety powiatów i gmin województwa lubuskiego w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Portrety powiatów i gmin województwa lubuskiego w 2020 r.
Czytaj dalej
21
gru

Produkt krajowy brutto - rachunki regionalne w latach 2017-2019

Urząd Statystyczny w Katowicach

Analiza poziomu i dynamiki rozwoju gospodarczego regionów i podregionów oraz zmian w strukturze gospodarki w ujęciu przestrzennym. Opis analityczny zawierający charakterystykę terytorialnego zróżnicowania wybranych kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto oraz dochodów do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych, opracowanych zgodnie z podziałem statystycznym Polski na jednostki NUTS.
Czytaj dalej
21
gru

Produkt krajowy brutto w regionie śląskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera analizę zmian w strukturze gospodarki regionu śląskiego w latach 2017-2019 dokonaną na podstawie charakterystyki zróżnicowania wybranych kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto, dochodów do dyspozycji brutto gospodarstw domowych w przekroju podregionów.
Czytaj dalej
22
gru

Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie zachodniopomorskim w 2020 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

W 2020 r. pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w województwie zachodniopomorskim wyniósł 983,4 hm3 (o 0,6% więcej niż przed rokiem), co stanowiło 11,3% ilości wody pobranej w kraju.
Czytaj dalej
23
gru

Produkt krajowy brutto w województwie wielkopolskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Wartość produktu krajowego brutto (PKB) wytworzonego w Polsce w 2019 r. wyniosła 2293199 mln zł w cenach bieżących i w porównaniu z 2018 r. zwiększyła się o 8,1%, a licząc w cenach stałych – o 4,7%. W województwie wielkopolskim wartość PKB kształtowała się na poziomie 226378 mln zł, co w skali roku oznacza wzrost większy niż przeciętnie w kraju, odpowiednio o 8,7% w cenach bieżących i o 5,1% w cenach stałych.
Czytaj dalej
23
gru

Produkt krajowy brutto w województwie mazowieckim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2019 r. wartość wytworzonego w województwie mazowieckim produktu krajowego brutto wyniosła 523 421 mln zł. W porównaniu z 2018 r. była wyższa w cenach bieżących o 9,5%. Wzrost PKB odnotowano we wszystkich podregionach.
Czytaj dalej
28
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - listopad 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja zawiera liczne mapy i kartogramy. Wybrane informacje zaprezentowano według sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
28
gru

Transport w województwie zachodniopomorskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Informacje o sieci komunikacyjnej: drogach, mostach, liniach kolejowych, taborze transportowym oraz pojazdach samochodowych, przewozach ładunków i pasażerów wg rodzajów transportu oraz o przychodach i wynikach finansowych w przedsiębiorstwach transportowych.
Czytaj dalej
29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w listopadzie 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu zamieszczone zostały podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podlaskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
29
gru

Sytuacja osób starszych w Polsce w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Publikacja poświęcona jest opisowi różnych aspektów życia osób starszych w Polsce.
Czytaj dalej
29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w listopadzie 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego 2021 (XI 2021)

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - listopad 2021

Urząd Statystyczny w Kielcach

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego dotyczące m.in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (listopad 2021 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego w listopadzie 2021 r.
Czytaj dalej
29
gru

Ochrona środowiska w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2017-2020

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Ochrona środowiska w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2017-2020
Czytaj dalej
29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w listopadzie 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w listopadzie 2021 r.
Czytaj dalej
29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - listopad 2021

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa opolskiego.
Czytaj dalej
29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - listopad 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w listopadzie 2021 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - listopad 2021

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Publikacja ukazuje się z miesięczną częstotliwością i zapewnia dostęp do najbardziej aktualnych informacji statystycznych dotyczących procesów zachodzących na terenie województwa zachodniopomorskiego z zakresu m. in. rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, cen oraz działalności portów morskich. Zawarty w opracowaniu syntetyczny komentarz analityczny oraz graficzna forma prezentacji danych ułatwiają właściwą interpretację opisywanych zjawisk. Dla pełniejszego zobrazowania przedstawianych zagadnień wybrane dane prezentowane są według sekcji PKD, sektorów i form własności, powiatów oraz w odniesieniu do wartości ogólnopolskich.
Czytaj dalej
29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Listopad 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej
29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w III kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W III kwartale 2020 r. zanotowano spadek liczby bezrobotnych i biernych zawodowo oraz wzrost liczby pracujących w stosunku do II kwartału 2020 r. Zaobserwowano również zmniejszenie obciążenia pracujących osobami niepracującymi.
Czytaj dalej
29
gru

Statystyka Warszawy. Listopad 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w listopadzie 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
30
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w grudniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w grudniu oceniają koniunkturę gorzej niż w listopadzie
Czytaj dalej
30
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w III kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Opracowanie prezentuje dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL).
Czytaj dalej
30
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego 2021

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Publikacja zawiera bogaty zestaw danych charakteryzujących poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki województwa, zgrupowanych w 21 działach tematycznych.
Czytaj dalej
30
gru

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – grudzień 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w grudniu 2021 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
30
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w III kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informację o aktywności ekonomicznej ludności w województwie pomorskim prezentujące uogólnione dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w III kwartale 2021 r.
Czytaj dalej
30
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

We wszystkich badanych obszarach przedsiębiorcy w grudniu oceniają koniunkturę gorzej lub podobnie jak w listopadzie. W sekcji informacja i komunikacja nastąpiło największe pogorszenie ocen, ale wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury pozostaje tam najwyższy.
Czytaj dalej
30
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2021

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Publikacja zawiera bogaty zestaw informacji charakteryzujących poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki województwa. Szczegółowe dane statystyczne zgrupowano w 21 działach tematycznych. Opracowanie kończą dwie tablice przeglądowe zawierające ważniejsze dane o województwie w latach 2000, 2010, 2015 i 2020 oraz wybrane informacje o województwie na tle kraju w 2020 r. Zamieszczony materiał statystyczny uzupełniono uwagami ogólnymi zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu informacji.
Czytaj dalej
30
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim 2021 (III kwartał 2021)

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) za III kwartał 2021 roku, dotyczącego m.in. faktu wykonywania pracy, pozostawania osobą bezrobotną i bierną zawodowo. Zaprezentowano w niej wybrane dane o sytuacji na rynku pracy w podziale m.in. na płeć, miasto, wieś, grupy wiekowe i wykształcenie. Komentarz analityczny uzupełniono zestawieniami tabelarycznymi oraz prezentacją graficzną danych w formie wykresów.
Czytaj dalej
30
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - grudzień 2021 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
30
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego 2021

Urząd Statystyczny w Katowicach

Publikacja dostarcza informacji o poziomie i jakości życia społeczeństwa, uwarunkowaniach gospodarczych oraz środowisku województwa śląskiego. Dane zgrupowano w 21 działach tematycznych. Tablice statystyczne wzbogacono mapami i wykresami. Dzięki wizualizacji zjawisk publikacja ma charakter poglądowy, zachowując przy tym swoją funkcję informacyjno-poznawczą. W bieżącym wydaniu Rocznika zaprezentowano wstępne wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2020. W publikacji przedstawiono także wyniki reprezentacyjnego badania struktury wynagrodzeń za październik 2020 r. oraz statystyki z zakresu kształcenia w szkołach branżowych II stopnia. W stosunku do ubiegłorocznej edycji zmieniono nazwę działu „Handel i gastronomia” na „Handel. Ceny”, do którego przeniesiono wykres dotyczący wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ze zlikwidowanego działu „Ceny”.
Czytaj dalej
30
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie świętokrzyskim w III kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)
Czytaj dalej
30
gru

Koniunktura gospodarcza województwa świętokrzyskiego w grudniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM, aneks dotyczący wpływu pandemii na koniunkturę – grudzień 2021 r.
Czytaj dalej
30
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2021 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
30
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w III kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w III kwartale 2021 r.
Czytaj dalej
30
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w grudniu 2021 r. Wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę – oceny i oczekiwania (Aneks)

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w grudniu 2021 r. Wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę – oceny i oczekiwania (Aneks)
Czytaj dalej
30
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – grudzień 2021 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w grudniu oceniają koniunkturę lepiej niż w listopadzie. Największa poprawa ocen nastąpiła w sekcji informacja i komunikacja, największe pogorszenie – w sekcji transport i gospodarka magazynowa.
Czytaj dalej
30
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim – III kwartał 2021 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Kwartalna informacja o rynku pracy została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w III kwartale 2021 r. Opracowanie zawiera informacje na temat m. in.: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych oraz przyczyn bierności zawodowej.
Czytaj dalej
30
gru

Rocznik Statystyczny Poznania 2021

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Urząd Statystyczny w Poznaniu przekazuje Państwu najnowszą edycję „Rocznika Statystycznego Poznania”. Niniejsza publikacja, od roku 1999 ukazująca się w cyklu dwuletnim, stanowi kontynuację roczników, których wydawanie w Poznaniu zapoczątkowano w 1921 roku. Opracowanie prezentuje bogaty zestaw informacji opisujących zachodzące w mieście zjawiska społeczne, demograficzne i gospodarcze, umożliwiających stworzenie aktualnego liczbowego portretu stolicy województwa wielkopolskiego.
Czytaj dalej
30
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w III kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W III kwartale br. zbiorowość aktywnych zawodowo obejmowała 1703 tys. osób, tj. o 0,5% więcej niż w poprzednim kwartale. Populacja pracujących, licząca 1661 tys. osób, w ciągu kwartału zmniejszyła się o 0,1%. Biernych zawodowo było 1068 tys., tj. o 0,9% mniej niż w II kwartale br., a liczba bezrobotnych wyniosła 41 tys., czyli więcej o 32,3%. Aktywni zawodowo stanowili 61,5% ogółu ludności w wieku 15–89 lat, tj. o 0,4 p.proc. więcej niż w poprzednim kwartale. W kraju zanotowano w tym czasie wzrost współczynnika aktywności zawodowej o 0,6 p.proc. do poziomu 58,2%.
Czytaj dalej
30
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2021

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Urząd Statystyczny w Poznaniu przekazuje Państwu najnowszą edycję „Rocznika Statystycznego Województwa Wielkopolskiego” – opracowania, które należy do najważniejszych pozycji corocznego planu wydawniczego. Od początku funkcjonowania województwa w obecnym kształcie, publikacja ta ukazuje się już po raz dwudziesty drugi. Aktualne wydanie przedstawia liczbowy portret województwa wielkopolskiego w roku 2020. Ze względu na początek pandemii COVID-19 i wynikające stąd obostrzenia w życiu społecznym, a także ograniczenia w działalności gospodarczej, był to rok trudny dla rozwoju regionów z widocznym wyhamowaniem wielu dynamicznych dotąd procesów. Ślady oddziaływania warunków pandemicznych znaleźć można w wielu prezentowanych wynikach z różnych obszarów tematycznych.
Czytaj dalej
30
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w grudniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w grudniu oceniają koniunkturę podobnie jak w listopadzie. Wyjątkiem jest transport i gospodarka magazynowa oraz handel detaliczny, gdzie oceny spadły.
Czytaj dalej
30
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w 3 kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

W 3 kwartale 2021 r. w porównaniu z 2 kwartałem bieżącego roku odnotowano wzrost aktywności ekonomicznej ludności. Ludność aktywna zawodowo stanowiła 56,3% ludności w wieku 15-89 lat (o 2,0 p. proc. więcej niż w poprzednim kwartale). Zwiększyła się zarówno liczba pracujących, jak i bezrobotnych. Odnotowano nieznaczny spadek liczby biernych zawodowo. W konsekwencji tych zmian spadł wskaźnik obciążenia pracujących osobami niepracującymi.
Czytaj dalej
30
gru

Biuletyn Statystyczny Szczecina III kwartał 2021

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta Szczecina m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, finansów przedsiębiorstw, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
30
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Grudzień 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w grudniu oceniają koniunkturę pozytywnie. Najbardziej optymistyczne oceny koniunktury formułowane są przez firmy z sekcji informacja i komunikacja, natomiast najbardziej negatywne – przez prowadzących działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.
Czytaj dalej
30
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - III kwartał 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentowanego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Zawiera informacje na temat między innymi: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych, pracujących i bezrobotnych oraz informacje na temat przyczyn bierności zawodowej.
Czytaj dalej
30
gru
30
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej
31
gru

Pogranicze polsko-białoruskie w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Publikacja powstała w wyniku współpracy Urzędu Statystycznego w Białymstoku z Głównym Urzędem Statystycznym Obwodu Brzeskiego i Głównym Urzędem Statystycznym Obwodu Grodzieńskiego.
Czytaj dalej
31
gru

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności w województwie kujawsko-pomorskim w trzecim kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie sygnalne zawiera informacje pozyskane na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, którego przedmiotem jest fakt wykonywania, posiadania lub poszukiwania pracy przez osoby w wieku 15-89 lat. Prezentuje dane dotyczące osób aktywnych i biernych zawodowo oraz pracujących i bezrobotnych według płci, wieku, miejsca zamieszkania i poziomu wykształcenia w województwie kujawsko-pomorskim w trzecim kwartale 2021 r.
Czytaj dalej
31
gru

Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

W 2020 roku ponad 1/2 krajowej wartości produktu krajowego brutto została wytworzona w 5 regionach: warszawskim stołecznym, śląskim, wielkopolskim, dolnośląskim i małopolskim. W 14 regionach odnotowano wzrost produktu krajowego brutto w cenach bieżących w porównaniu z 2019 rokiem, przy czym największy w regionie łódzkim – o 4,2%, a najmniejszy w regionie mazowieckim regionalnym – o 0,1%. Natomiast w pozostałych 3 regionach odnotowano spadek. Wartość PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2020 roku kształtowała się na poziomie od 41 315 zł w regionie lubelskim (68,1% średniej krajowej) do 133 368 zł w regionie warszawskim stołecznym (219,9% średniej krajowej).
Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2021

Urząd Statystyczny w Kielcach

Podstawowa zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych charakteryzujących stan środowiska naturalnego, sytuację społeczno-gospodarczą i demograficzną województwa, w tym podregionów, powiatów i gmin. Materiał statystyczny, spójny pod względem tematycznym i graficznym dla wszystkich województw, przedstawia zjawiska za pomocą tablic, map i wykresów.
Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyczny Krakowa 2021

Urząd Statystyczny w Krakowie

Czytaj dalej
31
gru
31
gru

Województwo łódzkie w liczbach 2021

Urząd Statystyczny w Łodzi

Folder zawiera najważniejsze dane dotyczące sytuacji społecznej, demograficznej, ekonomicznej i ochrony środowiska naturalnego województwa łódzkiego.
Czytaj dalej
31
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (III kwartał 2021 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w III kwartale 2021 roku.
Czytaj dalej
31
gru

Łódź w liczbach 2021

Urząd Statystyczny w Łodzi

Folder zawiera najważniejsze dane dotyczące sytuacji społecznej, demograficznej, ekonomicznej i ochrony środowiska naturalnego miasta Łodzi.
Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2021

Urząd Statystyczny w Łodzi

Urząd Statystyczny w Łodzi prezentuje Państwu dwudzieste pierwsze wydanie „Rocznika Statystycznego Województwa Łódzkiego” – jednej z najważniejszych pozycji planu wydawniczego. Bieżąca edycja została opracowana w nowej formie, która nadaje publikacji charakter poglądowy, zachowując przy tym swoją dotychczasową funkcję informacyjno-poznawczą.
Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2021

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2021
Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2021

Urząd Statystyczny w Opolu

Rocznik zawiera bogaty zestaw informacji charakteryzujących poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki województwa
Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego 2021

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Bogaty zestaw statystycznych informacji wynikowych dotyczący stanu środowiska naturalnego i sytuacji społeczno-gospodarczej województwa.
Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2021

Urząd Statystyczny w Warszawie

Szczegółowe dane statystyczne zgrupowano w 21 działach tematycznych. Opracowanie kończą dwie tablice przeglądowe zawierające ważniejsze dane o województwie w latach 2000, 2010, 2015 i 2020 oraz wybrane informacje o województwie na tle kraju w 2020 r. Zamieszczony materiał statystyczny uzupełniono uwagami ogólnymi zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu informacji.
Czytaj dalej
31
gru

Panorama dzielnic Warszawy w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Publikacja prezentuje dane statystyczne za 2020 r. charakteryzujące sytuację demograficzną oraz społeczno-gospodarczą dzielnic m.st. Warszawy i stanowi uzupełnienie Rocznika Statystycznego Warszawy.
Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyczny Warszawy 2021

Urząd Statystyczny w Warszawie

Szczegółowe dane statystyczne zgrupowano w 21 działach tematycznych poprzedzonych uwagami ogólnymi zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu informacji. Zamieszczony materiał statystyczny wzbogacono ilustracją graficzną, w formie wykresów i kartogramów. Publikację opracowano w polsko-angielskiej wersji językowej.
Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2021

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2021
Czytaj dalej
31
gru

Mienie gmin i powiatów w latach 2018-2020

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyczny Wrocławia 2021

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej
31
gru

30 lat Euroregionu Nysa - wybrane informacje statystyczne

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Przekazujemy Państwu publikację opracowaną z okazji jubileuszu trzydziestolecia powstania Euroregionu Nysa – pierwszego Euroregionu utworzonego w Polsce, a także w Europie Środkowo-Wschodniej. Celem wydawnictwa jest dostarczenie przekrojowych informacji statystycznych ilustrujących stan rozwoju społecznego oraz wybranych zagadnień gospodarczych na pograniczu polsko-czesko-niemieckim objętym współpracą w ramach Euroregionu Nysa, oraz ukazanie tendencji zmian opisywanych zjawisk w latach 1991-2020. Opracowanie jest efektem współpracy statystyków Czeskiego Urzędu Statystycznego Przedstawicielstwa w Libercu, Krajowego Urzędu Statystycznego Saksonii w Kamenz i Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, tworzących grupę roboczą „Statystyka” w strukturach Euroregionu Nysa. Zasadniczą część publikacji stanowią tablice statystyczne, w których zaprezentowano informacje dotyczące m.in. zagadnień z zakresu demografii, mieszkalnictwa, opieki medycznej, bezrobocia i turystyki. Dane liczbowe poprzedzone są komentarzem oraz uzupełnione ilustracją graficzną w formie kartogramów i wykresów.
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter