Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

1
gru

Charakterystyka ustawicznego szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach w Polsce 2020

W 2020 r. ustawiczne szkolenie zawodowe prowadziło w Polsce 44,5 tys. przedsiębiorstw (40,9% ogólnej liczby przedsiębiorstw objętych badaniem).
Czytaj dalej
2
gru

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician nr 11/2021

30 listopada 2021 r. ukazał się numer 11/2021 "Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician". Zapraszamy na stronę https://ws.stat.gov.pl/Issue/2021/11.
Czytaj dalej
2
gru

Osoby niepełnosprawne w 2020 roku

W końcu 2020 r. większość osób niepełnosprawnych pracujących w średnich i dużych przedsiębiorstwach była zatrudniona w sektorze prywatnym (76,0%). Więcej niż połowa osób niepełnosprawnych pracowała w sekcji Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (104,0 tys.) oraz w sekcji Przetwórstwo przemysłowe (79,6 tys.).
Czytaj dalej
3
gru

Zgony według przyczyn określanych jako "garbage codes"

Zestawienia tabelaryczne prezentujące zgony według przyczyn określanych jako "garbage codes" (w podziale na listę podstawową i rozszerzoną) według wieku osób zmarłych i województw.
Czytaj dalej
6
gru

Zużycie paliw i nośników energii w 2020 roku

Podstawowe informacje dotyczące zużycia wybranych paliw i nośników energii: węgla kamiennego, gazu ziemnego, gazu ciekłego, lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego, ciepła i energii elektrycznej.
Czytaj dalej
7
gru

Rocznik Statystyczny Pracy 2021

Publikacja przedstawia dane za lata 2019 i 2020 nt. aktywności ekonomicznej ludności Polski, pracujących, ruchu zatrudnionych i wolnych miejsc pracy, bezrobotnych, warunków pracy (struktury czasu pracy, strajków, warunków na stanowisku pracy, wypadków przy pracy), kosztów pracy i wynagrodzeń (funduszy wynagrodzeń i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nominalnego i realnego, wynagrodzenia wg stanowisk i zawodów, struktury pełnozatrudnionych wg wysokości wynagrodzenia). Publikacja prezentuje zmiany zachodzące na rynku pracy w Polsce, jak również podstawowe informacje nt. rynku pracy w krajach UE.
Czytaj dalej
8
gru

Trwanie życia w zdrowiu w 2020 r.

W 2020 r. trwanie życia w zdrowiu wyniosło 59,2 roku dla mężczyzn i 63,1 roku dla kobiet, oznacza to spadek w stosunku do roku poprzedniego odpowiednio o 0,5 i 0,2 roku. Redukcja ta w głównej mierze była związana ze skróceniem się przeciętnego trwania życia.
Czytaj dalej
8
gru

Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w Polsce w sierpniu i wrześniu 2021 r.

W sierpniu 2021 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 3,9 mln turystów, którym udzielono 12,7 mln noclegów. W porównaniu z sierpniem 2020 r., było to więcej odpowiednio o 20,1% i o 18,8%. Wzrost liczby turystów, w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku, odnotowano również we wrześniu 2021 r., kiedy to liczba osób korzystających z noclegów była wyższa o 36,5%, zaś liczba udzielonych noclegów o 28,1%.
Czytaj dalej
9
gru

Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 3/2021

Analiza podstawowych danych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą województw. Wybrane kategorie prezentowane w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju w okresach kwartalnych i w okresach narastających.
Czytaj dalej
10
gru

Popyt na pracę w III kwartale 2021 roku

10
gru

Wypadki przy pracy w okresie styczeń-wrzesień 2021 roku - dane wstępne

10
gru

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - listopad 2021

10
gru

Budownictwo w w I-III kwartale 2021 roku

10
gru

Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za III kwartał 2021 roku

14
gru

Nakłady i wyniki przemysłu w I-III kwartale 2021 roku

15
gru

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-październik 2021 roku

15
gru

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2021 roku

15
gru

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2021 roku

15
gru

Ubóstwo w Polsce w latach 2019 i 2020

15
gru

Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2020 roku

16
gru

Energia ze źródeł odnawialnych w 2020 roku

17
gru

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2021 roku

17
gru

Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2021 roku

17
gru

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2021 roku

17
gru

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2021 roku

17
gru

Kapitał ludzki w Polsce w latach 2016-2020

17
gru

Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska 2021

20
gru

Ceny produktów rolnych w listopadzie 2021 roku

20
gru

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2021 roku

20
gru

Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w III kwartale 2021 r.

20
gru

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2021 roku

20
gru

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2021 roku

21
gru

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - grudzień 2021 roku

21
gru

Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego i zawodowego w 2020 r. - wyniki wstępne

21
gru

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-listopad 2021 roku

21
gru

Dynamika sprzedaży detalicznej w listopadzie 2021 roku

21
gru

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2021 roku

21
gru

Produkt krajowy brutto - rachunki regionalne w latach 2017-2019

21
gru

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w 2020 roku

21
gru

Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2021

22
gru

Koniunktura konsumencka - grudzień 2021 roku

22
gru

Ceny w gospodarce narodowej w latach 2016-2020

22
gru

Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury w IV kwartale 2021 r.

22
gru

Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego 2020

23
gru

Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I-IX 2021 roku

23
gru

Bilansowe wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2020 roku

23
gru

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w listopadzie 2021 r.

23
gru

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w listopadzie 2021 roku

23
gru

Biuletyn Statystyczny Nr 11/2021

23
gru

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2021 (grudzień 2021)

23
gru

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (październik 2021 r.)

27
gru

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w III kwartale 2021 roku

28
gru

Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2021

29
gru

Sytuacja osób starszych w Polsce w 2020 roku

30
gru

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I-III kwartale 2021 roku

30
gru

Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2020 roku

30
gru

Energia ze źródeł odnawialnych w 2020 roku

30
gru

Bezrobocie rejestrowane. I-III kwartał 2021 roku

30
gru

Obrót nieruchomościami w 2020 roku

30
gru

Rocznik Statystyczny Województw 2021

30
gru

Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2020)

30
gru

Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2020 roku

30
gru

Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 2016-2020

30
gru

Sytuacja demograficzna Polski do 2020 roku. Zgony i umieralność

31
gru

Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2020 roku

31
gru

Wybrane zagadnienia rynku pracy (dane dla 2020 r.)

31
gru

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021

31
gru

Mienie gmin i powiatów w latach 2018-2020

31
gru

Handel zagraniczny 2021. Ceny w handlu zagranicznym

31
gru

Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2021

31
gru

Gospodarka mieszkaniowa i infrastruktura komunalna w 2020 roku

31
gru

Przegląd Statystyczny. Statistical Review, nr 4/2021

Publikacje urzędów statystycznych

3
gru

Przegląd Statystyczny Warszawy. III kwartał 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą m.st. Warszawy, m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen detalicznych, finansów przedsiębiorstw niefinansowych, przemysłu, budownictwa, handlu, bezpieczeństwa publicznego. Dane zamieszczone w publikacji prezentuje się w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających. Informacje statystyczne uzupełniono podstawowymi danymi dla miast – siedzib wojewody i (lub) sejmiku województwa.
Czytaj dalej
3
gru

Osoby niepełnosprawne w województwie dolnośląskim

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w województwie dolnośląskim
Czytaj dalej
6
gru

Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie podlaskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W publikacji zamieszczono charakterystykę poszczególnych elementów środowiska, skali ich degradacji, zanieczyszczeń oraz działań służących ochronie, a także informacje dotyczące leśnictwa i łowiectwa.
Czytaj dalej
6
gru

Warunki życia ludności w województwie opolskim w latach 2015-2020

Urząd Statystyczny w Opolu

Celem publikacji jest upowszechnienie informacji na temat warunków życia ludności w województwie opolskim w latach 2015-2020. Wyniki analizy sytuacji demograficznej, społecznej, gospodarczej oraz uwarunkowań środowiskowych ujęto w niniejszym opracowaniu głównie w postaci wskaźników w odniesieniu do przeciętnych wielkości ogólnokrajowych, z uwzględnieniem w wybranym zakresie zróżnicowania międzywojewódzkiego.
Czytaj dalej
6
gru

Poznań - biuletyn statystyczny (III kwartał 2021)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta Poznania m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, finansów przedsiębiorstw, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
15
gru

Opieka nad dzieckiem i rodziną w województwie łódzkim w latach 2015-2020

Urząd Statystyczny w Łodzi

15
gru

Infrastruktura komunalna w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

15
gru

Edukacja w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2020/2021

Urząd Statystyczny w Poznaniu

15
gru

Infrastruktura komunalna w województwie dolnośląskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

16
gru

Nakłady inwestycyjne i środki trwałe w województwie śląskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

16
gru

Sytuacja społeczno-gospodarcza Kielc w latach 2015-2020

Urząd Statystyczny w Kielcach

16
gru

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w województwie małopolskim w latach 2018-2020

Urząd Statystyczny w Krakowie

16
gru

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w województwie dolnośląskim w latach 2018-2020

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

17
gru

Rocznik Statystyczny Gdyni 2021

Urząd Statystyczny w Gdańsku

17
gru

Edukacja i wychowanie w województwie warmińsko-mazurskim w latach szkolnych 2017/2018-2020/2021

Urząd Statystyczny w Olsztynie

17
gru

Region Warszawski Stołeczny w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

20
gru

Gospodarka morska w województwie pomorskim w latach 2018-2020

Urząd Statystyczny w Gdańsku

20
gru

Stan i ochrona środowiska w województwie pomorskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

20
gru

Portrety powiatów i gmin województwa lubuskiego w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

21
gru

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2018–2020

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

21
gru

Produkt krajowy brutto - rachunki regionalne w latach 2017-2019

Urząd Statystyczny w Katowicach

21
gru

Produkt krajowy brutto w regionie śląskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

22
gru

Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie zachodniopomorskim w 2020 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

22
gru

Pracujący, zatrudnieni i bezrobotni w województwie dolnośląskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

23
gru

Produkt Krajowy Brutto w województwie wielkopolskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

23
gru

Produkt krajowy brutto w województwie mazowieckim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
gru

Transport w województwie zachodniopomorskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
gru

Leśnictwo i ochrona środowiska w województwie lubuskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w listopadzie 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - listopad 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w listopadzie 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego 2021 (XI 2021)

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (listopad 2021 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
gru

Ochrona środowiska w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2017-2020

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w listopadzie 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - listopad 2021

Urząd Statystyczny w Opolu

29
gru

Warunki życia ludności w województwie wielkopolskim w latach 2019-2020

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - listopad 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - listopad 2021

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Listopad 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
gru

Statystyka Warszawy. Listopad 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w III kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
gru

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w listopadzie 2021 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w listopadzie 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w III kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w grudniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego 2021

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2021

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
gru

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – grudzień 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2021

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w III kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim 2021 (III kwartał 2021)

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego 2021

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - grudzień 2021 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
gru

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie małopolskim – grudzień 2021 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w grudniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w III kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - grudzień 2021 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - III kwartał 2021 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2021

Urząd Statystyczny w Opolu

30
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2021

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
gru

Rocznik Statystyczny Poznania 2021

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w III kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w grudniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w grudniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w III kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
gru

Biuletyn Statystyczny Szczecina III kwartał 2021

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w listopadzie 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w grudniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
gru

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w listopadzie 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - III kwartał 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
gru

Nauka, technika, innowacje w województwie lubuskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
gru

Produkt krajowy brutto województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

31
gru

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności w województwie kujawsko-pomorskim w trzecim kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

31
gru

Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2021

Urząd Statystyczny w Kielcach

31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego 2021

Urząd Statystyczny w Krakowie

31
gru

Rocznik Statystyczny Krakowa 2021

Urząd Statystyczny w Krakowie

31
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (III kwartał 2021 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
gru

Łódź w liczbach 2021

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2021

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
gru

Województwo łódzkie w liczbach 2021

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2021

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego 2021

Urząd Statystyczny w Szczecinie

31
gru

Rocznik Statystyczny Warszawy 2021

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2021

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
gru

Panorama dzielnic Warszawy w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2021

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w III kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2021

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
gru

Rocznik Statystyczny Wrocławia 2021

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter