Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

1
pazdz

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2021 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku we wrześniu 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 5,8% (wskaźnik cen 105,8), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,6% (wskaźnik cen 100,6).
Czytaj dalej
1
pazdz

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician nr 9/2021

30 września 2021 r. ukazał się numer 9/2021 "Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician". Zapraszamy na stronę https://ws.stat.gov.pl/Issue/2021/9
Czytaj dalej
4
pazdz

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie skorygowanego szacunku produktu krajowego brutto za 2020 rok

Według skorygowanego szacunku, produkt krajowy brutto (PKB) w 2020 r. zmalał realnie o 2,5% w porównaniu z 2019 r. Wynik uległ zmianie w stosunku do opublikowanego w dniu 22.04.2021 r. o 0,2 p. proc.
Czytaj dalej
5
pazdz

Baza noclegowa według stanu w dniu 31 lipca 2021 r. i jej wykorzystanie w I półroczu 2021 r.

W okresie I-VI 2021 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 5,3 mln turystów, którym udzielono 14,9 mln noclegów. W odniesieniu do analogicznego okresu 2020 r. było to mniej odpowiednio o 27,8% i o 23,4%. W porównaniu z I półroczem 2020 r. obniżył się również stopień wykorzystania miejsc noclegowych z 23,8% do 19,9%.
Czytaj dalej
5
pazdz

Polscy zawodnicy na XVI Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich 2020 w Tokio

W trakcie XVI Letnich Igrzysk Paraolimpijskich 2020 w Tokio polscy zawodnicy zdobyli 7 złotych, 6 srebrnych oraz 12 brązowych medali. Polska zajęła 17 miejsce w klasyfikacji medalowej.
Czytaj dalej
5
pazdz

Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w II kwartale 2021 roku

Ceny lokali mieszkalnych w 2 kwartale 2021 r. wzrosły o 3,1% w stosunku do 1 kwartału 2021 r. (w tym na rynku pierwotnym – o 2,5% i na rynku wtórnym – o 3,6%). W porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. ceny lokali mieszkalnych wzrosły o 8,3% (w tym na rynku pierwotnym – o 8,6% i na rynku wtórnym – o 8,3%).
Czytaj dalej
5
pazdz

Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2021 r. z podziałem na województwa

Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2021 r. z podziałem na województwa, określone w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.
Czytaj dalej
8
pazdz

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych I-VI 2021

Podstawowe informacje o przychodach, kosztach, wynikach, aktywach obrotowych, pasywach oraz nakładach inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe o liczbie pracujących 10 i więcej osób. Półroczna publikacja prezentuje m.in. wskaźniki rentowności obrotu brutto i netto oraz wskaźniki płynności.
Czytaj dalej
11
pazdz

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - wrzesień 2021

Według stanu na koniec września 2021 roku do rejestru REGON wpisanych było 4 796,4 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,4% więcej niż miesiąc wcześniej (3,6% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Wzrost liczby podmiotów nowo zarejestrowanych odnotowano dla spółek o 8,5% oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą o 6,5%. Liczba nowo zarejestrowanych spółek cywilnych zmniejszyła się o 0,8% w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej
11
pazdz

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON wrzesień 2021

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
13
pazdz

Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w Polsce w czerwcu i lipcu 2021 roku

W czerwcu 2021 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 2,3 mln turystów, którym udzielono 6,5 mln noclegów. W porównaniu z czerwcem 2020 roku było to więcej odpowiednio o 71,4% i o 78,6%. Wzrost liczby turystów, w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku, odnotowano również w lipcu 2021 r., kiedy liczba osób korzystających z noclegów była wyższa o 32,5%, natomiast liczba udzielonych noclegów o 32,0%.
Czytaj dalej
14
pazdz

Wybrane aspekty rynku pracy w Polsce. Aktywność ekonomiczna ludności przed i w czasie pandemii COVID-19

Publikacja analityczna poświęcona jest charakterystyce głównych zbiorowości i procesów zachodzących na polskim rynku pracy. Rok 2020 był szczególny z uwagi na światową pandemię COVID–19 wywołaną wirusem SARS‑CoV-2, co miało także znamienne skutki dla rynku pracy, na którym, jak w soczewce, skupiają się efekty najważniejszych zmian zachodzących zarówno w gospodarce, jak i w życiu społecznym.
Czytaj dalej
14
pazdz

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2020 roku

Wynik finansowy brutto spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2020 r. wyniósł 14,0 mln zł, a wynik finansowy netto minus 4,3 mln zł. Wartość depozytów członkowskich według stanu w końcu 2020 r. wynosiła 8,9 mld zł, a wartość kredytów/pożyczek członków kas – 6,5 mld zł.
Czytaj dalej
15
pazdz

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-sierpień 2021 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu - sierpniu br. wyniosły w cenach bieżących 829,5 mld PLN w eksporcie oraz 821,2 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 8,3 mld PLN, w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosło 23,2 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 25,9%, a import o 29,2%.
Czytaj dalej
15
pazdz

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2021 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 5,9% (przy wzroście cen usług – o 6,6% i towarów – o 5,6%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,7% (w tym usług – o 0,8% i towarów – o 0,6%).
Czytaj dalej
15
pazdz

Kultura w 2020 roku

Podstawowe informacje na temat sieci i działalności instytucji kultury oraz innych jednostek prowadzących działalność kulturalną: teatrów, instytucji muzycznych i rozrywkowych, kin, muzeów i instytucji paramuzealnych, bibliotek publicznych, naukowych, fachowych i pedagogicznych, galerii sztuki oraz centrów kultury, domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic.
Czytaj dalej
15
pazdz

Produkcja budowlano-montażowa w 2020 roku

Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana w gospodarce narodowej, w tym sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w jednostkach budowlanych o liczbie pracujących powyżej 9 osób: wg działów, grup PKD 2007, rodzajów obiektów...
Czytaj dalej
15
pazdz

Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 30.06.2021)

Dane o liczbie i strukturze ludności, wg płci i wieku w regionach, podregionach i województwach (w podziale na ludność miejską i wiejską) oraz w powiatach, miastach i gminach imiennie. Informacja o sytuacji demograficznej, ogólne dane dotyczące ruchu naturalnego i migracji ludności.
Czytaj dalej
19
pazdz

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2021 roku

We wrześniu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 0,6% r/r i wyniosło 6347,2 tys., natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie było wyższe o 8,7% r/r i wyniosło 5841,16 zł (brutto).
Czytaj dalej
19
pazdz

Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2021 roku

Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w końcu I półrocza 2021 r. wyniosła 2,7 mld zł, co oznacza ich wzrost o 2,4% w stosunku do I półrocza 2020 r.
Czytaj dalej
19
pazdz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2021 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2021 r. wyniosło 5841,16 zł.
Czytaj dalej
19
pazdz

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2021 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2021 r. wyniosło 5840,90 zł.
Czytaj dalej
19
pazdz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w trzecim kwartale 2021 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale w 2021 r. wyniosło 5885,75 zł.
Czytaj dalej
19
pazdz

Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2021 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2021 r. wyniosło 5882,99 zł.
Czytaj dalej
19
pazdz

Przegląd Statystyczny. Statistical Review, nr 2/2021

18 października 2021 r. ukazał się numer 2/2021 "Przeglądu Statystycznego. Statistical Review". Zapraszamy na stronę https://ps.stat.gov.pl/Issue/2021/2.
Czytaj dalej
20
pazdz

Koniunktura konsumencka - październik 2021 roku

W październiku 2021 r. odnotowano pogorszenie za-równo obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł - 17,8 i był o 4,8 p. proc. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej
20
pazdz

Ceny produktów rolnych we wrześniu 2021 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych wzrosły we wrześniu 2021 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,8%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (o 15,3%).
Czytaj dalej
20
pazdz

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2021 roku

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2021 r. wzrosły w stosunku do sierpnia 2021 r. o 0,7%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 10,2%.
Czytaj dalej
20
pazdz

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2021 roku

We wrześniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 8,8% w porównaniu z wrześniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 5,7% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z sierpniem br. wzrosła o 11,0%. W okresie styczeń – wrzesień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 15,5% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano spadek o 3,2%
Czytaj dalej
20
pazdz

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2021 roku

Według wstępnych danych, we wrześniu 2021 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 4,9%, a w porównaniu z sierpniem 2021 r. - o 0,7%.
Czytaj dalej
20
pazdz

Atlas Środowiska

„Atlas Środowiska” jest pierwszym opracowaniem graficznym obrazującym stan i zagrożenia środowiska w Polsce, w krajach europejskich, a także w innych krajach świata. Publikacja stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na statystyczne informacje przestrzenne dotyczące zagadnień środowiskowych i jest łatwym w odbiorze źródłem informacji o stanie środowiska w różnych przekrojach terytorialnych.
Czytaj dalej
20
pazdz

Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r., wyniosła 212,26 zł za 1m3.
Czytaj dalej
20
pazdz

Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 wyniosła 61,48 zł za 1 dt.
Czytaj dalej
21
pazdz

Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2020 r.

Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2020 roku ukształtował się na poziomie 166 087 mln zł, co stanowi 7,1% PKB, natomiast dług sektora wyniósł 1 336 558 mln zł, tj. 57,4% PKB.
Czytaj dalej
21
pazdz

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-wrzesień 2021 roku

W okresie trzech kwartałów 2021 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
21
pazdz

Informacja w sprawie zaktualizowanego kwartalnego szacunku PKB za 2020 i I i II kwartał 2021 r.

W ślad za Informacją Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie skorygowanego szacunku produktu krajowego brutto za 2020 rok z dnia 4 października br., Główny Urząd Statystyczny publikuje zaktualizowane dane kwartalne produktu krajowego brutto (PKB) za rok 2020, spójne z danymi rocznymi oraz skorygowane dane za I i II kwartał 2021 r.
Czytaj dalej
21
pazdz

Dynamika sprzedaży detalicznej we wrześniu 2021 roku

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych we wrześniu 2021 r. była wyższa niż przed rokiem o 5,1% (wobec wzrostu o 2,5% we wrześniu 2020 r.). W porównaniu z sierpniem 2021 r. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 2,4%. W okresie styczeń-wrzesień2 2021 r. sprzedaż wzrosła r/r o 7,3% (wobec spadku o 3,1% w 2020 r.)
Czytaj dalej
21
pazdz

Dynamika produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2021 roku

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób we wrześniu 2021 roku była wyższa o 4,3% w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku (przed rokiem spadek o 9,8%) oraz o 9,3% w stosunku do sierpnia bieżącego roku (przed rokiem wzrost o 15,5%).
Czytaj dalej
22
pazdz

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - październik 2021 roku

W październiku br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w większości prezentowanych obszarów gospodarki kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego we wrześniu br. W większości badanych obszarów odnotowuje się pogorszenie składowych „prognostycznych”, natomiast w przypadku „diagnostycznych” – brak zmian.
Czytaj dalej
22
pazdz

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (sierpień 2021 r.)

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych.
Czytaj dalej
25
pazdz

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju. I-III kwartał 2021 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny), transportu oraz handlu zagranicznego, a także sytuacji w wybranych krajach świata.
Czytaj dalej
25
pazdz

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych we wrześniu 2021 roku

Podstawowe informacje prezentujące ilość produkcji ważniejszych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez przedsiębiorstwa produkcyjne, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Informacje prezentowane co miesiąc dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
25
pazdz

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu września 2021 r.

Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu września 2021 r.
Czytaj dalej
25
pazdz

Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2020

Główny Urząd Statystyczny jak co roku prezentuje szacunek liczby mieszkańców Polski przebywających czasowo za granicą (tzw. zasoby imigracyjne Polaków w innych krajach). Pierwszy szacunek uwzględniający lata 2004-2006 został opublikowany w październiku 2007 r., następne – w kolejnych latach 2008-2020. Prezentowany szacunek przedstawia liczbę emigrantów z Polski przebywających czasowo za granicą – według stanu w końcu każdego roku (w okresie 2004-2005 i 2010-2020). Dane te nie są zatem strumieniami migracji, czyli liczbą wyjazdów w poszczególnych latach, i nie można ich sumować.
Czytaj dalej
25
pazdz

Biuletyn Statystyczny Nr 9/2021

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych - z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport) i handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych.
Czytaj dalej
25
pazdz

Produkcja wyrobów przemysłowych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się / zwalczaniem COVID-19 we wrześniu 2021 r.

We wrześniu 2021 r. podmioty gospodarcze uczestniczące w miesięcznym badaniu produkcji wyrobów przemysłowych o liczbie pracujących 50 i więcej osób sprawozdały, że wyprodukowały 560 900 sztuk maseczek ochronnych stosowanych w medycynie oraz 4 955 079 sztuk maseczek ochronnych pozostałych.
Czytaj dalej
26
pazdz

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2021 (październik 2021)

Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych (z pogłębioną prezentacją wyników dla sekcji zakwaterowanie i gastronomia) uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej
26
pazdz

Turyści w bazie noclegowej. Sierpień 2021 roku

Turyści (krajowi i zagraniczni) korzystający z noclegów w 2021 roku w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
26
pazdz

Bilansowe wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2020 roku

Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 3 428,9 mld zł (o 5,7% więcej niż na koniec roku 2019), w tym 60,0% stanowiły aktywa trwałe, a 39,9% aktywa obrotowe. Przychody ogółem oraz koszty ogółem były niższe od osiągniętych w 2019 r. (po 1,4%). Wynik finansowy netto osiągnął poziom 132,5 mld zł (spadek o 2,1% w porównaniu z 2019 r.).
Czytaj dalej
28
pazdz

Przedsiębiorstwa niefinansowe według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2020 roku

Liczba przedsiębiorstw niefinansowych wzrosła o 2,3% r/r, kształtując się w 2020 r. na poziomie 2 261,9 tys. podmiotów. W zbiorowości tej dominowały mikroprzedsiębiorstwa. Najliczniejszą grupą w zbiorowości przedsiębiorstw niefinansowych pozostały jednostki handlowe, mimo spadku ich udziału z 30,4% w roku 2010 do 21,6% w roku 2020. Blisko 1/5 przedsiębiorstw niefinansowych miała swoją siedzibę w województwie mazowieckim
Czytaj dalej
28
pazdz

Obwieszczenie w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2017-2019 na poziomie makroregionów (NUTS 1), regionów (NUTS 2) i podregionów (NUTS 3)

szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2017–2019 na poziomie makroregionów (NUTS 1), ujęte w załączniku nr 1 do obwieszczenia, szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2017–2019 na poziomie regionów (NUTS 2), ujęte w załączniku nr 2 do obwieszczenia, i szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2017–2019 na poziomie podregionów (NUTS 3), ujęte w załączniku nr 3 do obwieszczenia.
Czytaj dalej
29
pazdz

Szkolnictwo wyższe i jego finanse w 2020 roku

Informacje o uczelniach działających w roku akademickim 2020/2021 zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Czytaj dalej
29
pazdz

Aktywność ekonomiczna ludności Polski II kwartał 2021 roku

Podstawowe informacje dotyczące poziomu aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy.
Czytaj dalej
29
pazdz

Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2019 i 2020

Analiza zjawisk zachodzących w obszarze gospodarki paliwowo-energetycznej, obejmująca bilanse wszystkich nośników energii uwzględnione w krajowym bilansie energetycznym.
Czytaj dalej
29
pazdz

Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w 2020 roku

W 2020 r. liczba beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej wynosiła 1589,3 tys. osób i była o 186,4 tys. mniejsza niż w 2019 r. Zasięg korzystania z pomocy społecznej, czyli udział beneficjentów w ogólnej liczbie ludności zmniejszył się o 0,5 p. proc. i wynosił 4,1%.
Czytaj dalej
29
pazdz

Pracujący w gospodarce narodowej w 2020 roku

Liczba pracujących w gospodarce narodowej, status zatrudnienia, wybrane kategorie pracujących, cudzoziemcy, niepełnosprawni, emeryci, elementy ruchu zatrudnienia wg źródeł rekrutacji i przyczyn zwolnień.
Czytaj dalej
29
pazdz

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2021 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w październiku 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 6,8% (wskaźnik cen 106,8), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 1,0% (wskaźnik cen 101,0).
Czytaj dalej
29
pazdz

Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2021

Bogaty zestaw statystykdotyczący handlu zagranicznego towarami oraz danych o międzynarodowym handlu usługami.
Czytaj dalej
29
pazdz

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2020 roku

Analiza wartości i struktury wydatków poniesionych przez cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą. Charakterystyka ruchu granicznego, jego natężenia i struktury. Cel pobytu za granicą, odległość od granicy miejsca zamieszkania oraz miejsca dokonania zakupów, częstotliwość przekraczania granicy.
Czytaj dalej
29
pazdz

Wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą - oceny i oczekiwania (dane szczegółowe oraz szeregi czasowe). Aneks do publikacji (październik 2021)

Wyniki październikowej ankiety wskazują na zróżnicowane oceny czasu przetrwania przedsiębiorstwa. W niektórych branżach nastąpił wzrost wskazań, w porównaniu z wrześniem br., na możliwość przetrwania przedsiębiorstwa w dłuższym horyzoncie czasowym (powyżej 6 miesięcy).
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

1
pazdz

Powszechny Spis Rolny 2020 – wyniki wstępne w województwie pomorskim

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera wstępne wyniki PSR 2020 w zakresie podstawowych informacji dotyczących użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, pogłowia zwierząt gospodarskich oraz struktury dochodów gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Porównanie podstawowych danych z wynikami PSR 2010.
Czytaj dalej
1
pazdz

Powszechny Spis Rolny 2020 – wyniki wstępne w województwie świętokrzyskim

Urząd Statystyczny w Kielcach

Podsumowanie wstępnych wyników PSR 2020
Czytaj dalej
1
pazdz

Powszechny Spis Rolny 2020 - wyniki wstępne w województwie opolskim

Urząd Statystyczny w Opolu

Według wstępnych wyników Powszechnego Spisu Rolnego (PSR) w 2020 r., liczba gospodarstw rolnych ogółem wyniosła 25 tys. i zmniejszyła się o 10,4% w porównaniu z danymi uzyskanymi w Powszechnym Spisie Rolnym w 2010 r. Powierzchnia gruntów ogółem użytkowanych w gospodarstwach rolnych utrzymała się na poziomie z 2010 r. W analizowanym okresie zwiększyło się pogłowie drobiu i bydła, przy spadku pogłowia świń.
Czytaj dalej
1
pazdz

Powszechny Spis Rolny 2020 – wyniki wstępne w województwie mazowieckim

Urząd Statystyczny w Warszawie

Według wstępnych wyników Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. utrzymała się notowana od wielu lat tendencja spadku liczby gospodarstw rolnych, przy jednoczesnym wzroście ich średniej powierzchni.
Czytaj dalej
4
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - sierpień 2021

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Publikacja ukazuje się z miesięczną częstotliwością i zapewnia dostęp do najbardziej aktualnych informacji statystycznych dotyczących procesów zachodzących na terenie województwa zachodniopomorskiego z zakresu m. in. rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, cen oraz działalności portów morskich. Zawarty w opracowaniu syntetyczny komentarz analityczny oraz graficzna forma prezentacji danych ułatwiają właściwą interpretację opisywanych zjawisk. Dla pełniejszego zobrazowania przedstawianych zagadnień wybrane dane prezentowane są według sekcji PKD, sektorów i form własności, powiatów oraz w odniesieniu do wartości ogólnopolskich.
Czytaj dalej
7
pazdz

Powszechny Spis Rolny 2020 - wyniki wstępne w województwie wielkopolskim

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Według wstępnych wyników Powszechnego Spisu Rolnego, w 2020 r. utrzymała się notowana od lat tendencja spadku liczby gospodarstw rolnych, przy jednoczesnym wzroście ich średniej powierzchni. W strukturze użytkowania gruntów odnotowano wzrost udziału użytków rolnych (UR) w dobrej kulturze, w tym zasiewów i łąk trwałych. Wielkopolskie jest regionem przodującym w uprawie głównych ziemiopłodów, szczególnie zbóż, buraków i ziemniaków. Dominuje też w hodowli świń oraz kur niosek.
Czytaj dalej
11
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie podlaskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Opracowanie zawiera wyniki badania budżetów gospodarstw domowych przeprowadzonego w 2020 r.
Czytaj dalej
13
pazdz

Międzynarodowy Dzień Edukacji - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
14
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie świętokrzyskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Prezentowane wyniki badania budżetów gospodarstw domowych nie obejmują gospodarstw domowych zamieszkujących obiekty zbiorowego zakwaterowania, tj. domów studenckich, domów opieki społecznej i innych oraz gospodarstw członków korpusu dyplomatycznego państw obcych. Gospodarstwa domowe obywateli obcego państwa zamieszkujące w Polsce stale lub przez dłuższy czas i posługujące się językiem polskim biorą udział w badaniu.
Czytaj dalej
14
pazdz

Zasoby mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

W województwie zachodniopomorskim według stanu na koniec 2020 r. odnotowano 677,1 tys. mieszkań (o 1,2% więcej niż przed rokiem) o łącznej powierzchni użytkowej 48019,6 tys m², w których znajdowało się 2588,1 tys. izb. W 2020 r. oddano do użytkowania 8994 mieszkania (o 0,5% więcej niż w roku poprzednim). Wzrosła liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba pozwoleń na budowę nowych budynków mieszkalnych. Wydłużył się czas trwania budowy budynków.
Czytaj dalej
15
pazdz

Opole w liczbach w latach 2019-2020

Urząd Statystyczny w Opolu

W opracowaniu zaprezentowano dane o sytuacji społecznej i gospodarczej miasta Opola w latach 2019–2020
Czytaj dalej
15
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie wielkopolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W 2020 r. w województwie wielkopolskim badaniem budżetów objęto 2789 gospodarstw domowych, co stanowiło 8,3% ogólnej liczby gospodarstw zbadanych w kraju. Gospodarstwo domowe liczyło przeciętnie około trzech osób (2,69 wobec 2,79 przed rokiem i 2,61 w kraju).
Czytaj dalej
15
pazdz
28
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie podlaskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W publikacji zaprezentowano szeroki zestaw informacji o dochodach, wydatkach i wynikach budżetów podlaskich gmin, powiatów i miast na prawach powiatu oraz o budżecie województwa.
Czytaj dalej
28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego we wrześniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu zamieszczone zostały podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podlaskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - wrzesień 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja zawiera liczne mapy i kartogramy. Wybrane informacje zaprezentowano według sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego we wrześniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego 2021 (IX 2021)

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - wrzesień 2021

Urząd Statystyczny w Kielcach

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego dotyczące m.in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (wrzesień 2021 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego we wrześniu 2021 r.
Czytaj dalej
28
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 r.
Czytaj dalej
28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego we wrześniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego we wrześniu 2021 r.
Czytaj dalej
28
pazdz

Obwód kaliningradzki i województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2021

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Obwód kaliningradzki i województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2021
Czytaj dalej
28
pazdz

Edukacja w województwie opolskim w roku szkolnym 2020/2021

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje dane o placówkach wychowania przedszkolnego oraz wszystkich typach szkół objętych systemem oświaty. Prezentowane informacje opracowano na podstawie systemów informacji administrowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Czytaj dalej
28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - wrzesień 2021

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa opolskiego.
Czytaj dalej
28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - wrzesień 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego we wrześniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - wrzesień 2021

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Publikacja ukazuje się z miesięczną częstotliwością i zapewnia dostęp do najbardziej aktualnych informacji statystycznych dotyczących procesów zachodzących na terenie województwa zachodniopomorskiego z zakresu m. in. rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, cen oraz działalności portów morskich. Zawarty w opracowaniu syntetyczny komentarz analityczny oraz graficzna forma prezentacji danych ułatwiają właściwą interpretację opisywanych zjawisk. Dla pełniejszego zobrazowania przedstawianych zagadnień wybrane dane prezentowane są według sekcji PKD, sektorów i form własności, powiatów oraz w odniesieniu do wartości ogólnopolskich.
Czytaj dalej
28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Wrzesień 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej
28
pazdz

Statystyka Warszawy. Wrzesień 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego we wrześniu 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
29
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w październiku 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w październiku br. oceniają koniunkturę gorzej lub podobnie jak we wrześniu br. Oceny wzrosły jedyniew sekcji budownictwo.
Czytaj dalej
29
pazdz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – październik 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w październiku 2021 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
29
pazdz

Województwo kujawsko-pomorskie w liczbach 2021

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

W folderze „Województwo kujawsko-pomorskie w liczbach 2021” zaprezentowano ważniejsze dane statystyczne charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2010 i 2020. Zakres tematyczny obejmuje m.in. demografię, rynek pracy, turystykę, rolnictwo, transport, finanse publiczne czy podmioty gospodarki narodowej. Opracowanie zawiera wybrane dane o powiatach i miastach na prawach powiatu a także gminach w 2020 r.
Czytaj dalej
29
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie pomorskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informacje o budżetach gospodarstw domowych w województwie pomorskim między innymi o przeciętnym miesięcznym dochodzie, przeciętnym miesięcznym spożyciu niektórych artykułów żywnościowych, gospodarstwach domowych wyposażonych w niektóre przedmioty trwałego użytkowania.
Czytaj dalej
29
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w październiku br. oceniają koniunkturę gorzej lub podobnie jak we wrześniu br. Wyjątkiem jest sekcja zakwaterowanie i gastronomia oraz budownictwo, gdzie oceny wzrosły.
Czytaj dalej
29
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - październik 2021 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
29
pazdz

Edukacja i wychowanie w województwie śląskim w latach szkolnych 2017/2018 – 2020/2021

Urząd Statystyczny w Katowicach

Publikacja prezentuje informacje na temat działalności szkół oraz innych placówek oświatowych i wychowawczych prowadzących nauczanie na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadpodstawowym i ponadgimnazjalnym z uwzględnieniem szkolnictwa specjalnego i artystycznego oraz na poziomie wyższym. Opracowanie składa się części analitycznej, tabelarycznej oraz uwag metodologicznych zawierających opis organizacji systemu oświaty i definicje podstawowych pojęć. Komentarz analityczny wzbogacony został prezentacją graficzną wybranych danych w postaci wykresów i map.
Czytaj dalej
29
pazdz

Koniunktura gospodarcza województwa świętokrzyskiego w październiku 2021 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM, aneks dotyczący wpływu pandemii na koniunkturę – październik 2021 r.
Czytaj dalej
29
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie łódzkim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja sygnalna dotycząca sytuacji gospodarstw domowych w województwie łódzkim w 2020 r. Zawiera dane między innymi o przeciętnych miesięcznych dochodach, wydatkach oraz spożyciu artykułów konsumpcyjnych.
Czytaj dalej
29
pazdz

Transport w województwie łódzkim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja sygnalna zawierająca dane o drogach, komunikacji, pojazdach oraz wypadkach drogowych w województwie łódzkim w 2020 r.
Czytaj dalej
29
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2021 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w październiku 2021 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
29
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w październiku 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w październiku 2021 r.
Czytaj dalej
29
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - październik 2021 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

We wszystkich badanych obszarach przedsiębiorcy w październiku br. oceniają koniunkturę gorzej lub tak samo jak we wrześniu br. Największy spadek ocen w tym zakresie odnotowano w sekcji transport i gospodarka magazynowa oraz zakwaterowanie i gastronomia.
Czytaj dalej
29
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w październiku 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w październiku br. oceniają koniunkturę gorzej niż we wrześniu br. Wyjątkiem jest handel detaliczny oraz informacja i komunikacja, gdzie oceny wzrosły oraz transport i gospodarka magazynowa, gdzie oceny są podobne jak przed miesiącem.
Czytaj dalej
29
pazdz

Zasoby mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Rok 2020 był kolejnym, w którym odnotowano wzrost liczby mieszkań. Średnia wielkość mieszkania wynosiła ponad 72 m2. Zmniejszyła się przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie. W porównaniu z 2019 r. spadła liczba i kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych.
Czytaj dalej
29
pazdz

Rolnictwo województwa mazowieckiego na tle kraju i pozostałych województw w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Publikacja została przygotowana przez Urząd Statystyczny w Warszawie w celu zaprezentowania aktualnego stanu rolnictwa województwa mazowieckiego i obrazu wsi mazowieckiej na tle Polski i pozostałych województw.
Czytaj dalej
29
pazdz

Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie mazowieckim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2020 r. wzrosła ilość wytworzonych odpadów komunalnych w porównaniu z rokiem poprzednim. Na 1 mieszkańca województwa przypadało średnio 304 kg zebranych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. Liczba składowisk odpadów komunalnych była niższa niż przed rokiem.
Czytaj dalej
29
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Październik 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w październiku br. oceniają koniunkturę podobnie jak we wrześniu br. Wyjątkiem jest sekcja zakwaterowanie i gastronomia oraz transport i gospodarka magazynowa, gdzie oceny spadły.
Czytaj dalej
29
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie dolnośląskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Budżety gospodarstw domowych w województwie dolnośląskim w 2020 r.
Czytaj dalej
29
pazdz

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

29
pazdz

Zatrudnienie i wynagrodzenia w administracji publicznej w 2020 r.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Publikacja prezentuje wyniki badania dotyczącego zatrudnienia i wynagrodzeń w administracji publicznej w 2020 r. z uwzględnieniem różnych statusów zatrudnienia (w tym korpusu służby cywilnej) oraz kategorii wydatków na wynagrodzenia.
Czytaj dalej
Do góry

Newsletter