Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

1
lip

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2022 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w czerwcu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 15,6% (wskaźnik cen 115,6), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 1,5% (wskaźnik cen 101,5).
Czytaj dalej
1
lip

Oszacowanie zasobów kadry medycznej w oparciu o źródła administracyjne - lekarze i lekarze dentyści (wyniki eksperymentalnej pracy metodologicznej)

Opracowanie zawiera podstawowe dane statystyczne o lekarzach i lekarzach dentystach w 2019 r. w dwóch ujęciach: osoby posiadające prawo wykonywania zawodu oraz osoby pracujące z pacjentem - z uwzględnieniem płci i wieku oraz z specjalizacji. Dla osób pracujących z pacjentem wskazano również rodzaj działalności (według Polskiej Klasyfikacji Działalności) oraz województwo głównego miejsca pracy.
Czytaj dalej
4
lip

Pogłębione pytania o aktualne zagadnienia gospodarcze oraz wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę – oceny i oczekiwania. Aneks do publikacji (czerwiec 2022)

W czerwcowym, rozszerzonym badaniu koniunktury, pytania dotyczyły dwóch zagadnień: negatywnych skutków wojny w Ukrainie oraz inwestycji.
Czytaj dalej
4
lip

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician nr 6/2022

30 czerwca 2022 r. ukazał się nr 6/2022 "Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician". Zapraszamy na stronę https://ws.stat.gov.pl/Issue/2022/6.
Czytaj dalej
4
lip

Przegląd Statystyczny. Statistical Review, nr 1/2022

30 czerwca 2022 r. ukazał się nr 1/2022 "Przeglądu Statystycznego. Statistical Review". Zapraszamy na stronę https://ps.stat.gov.pl/Issue/2022/1.
Czytaj dalej
5
lip

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2021 roku

W 2021 r. badaniem objęto 52 podmioty prowadzące działalność faktoringową. Liczba wykupionych faktur przez badane przedsiębiorstwa wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem o 17,0%, a wartość wykupionych wierzytelności zwiększyła się o 29,4%. Liczba klientów korzystających z usług faktoringowych wzrosła o 24,7%.
Czytaj dalej
5
lip

Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w 1 kwartale 2022 roku

Ceny lokali mieszkalnych w 1 kwartale 2022 r. wzrosły o 3,3% w stosunku do 4 kwartału 2021 r. przy jednakowym wzroście cen zarówno na rynku pierwotnym, jak i na rynku wtórnym.
Czytaj dalej
5
lip

Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2022 r. z podziałem na województwa

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) ogłasza się wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2022 r. z podziałem na województwa, określone w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.
Czytaj dalej
6
lip

Komunikat w sprawie rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2022 roku

W związku z art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1874 oraz z 2022 r. poz. 311) ogłasza się, że rentowność pięcioletnich obligacji skarbowych z serii PS0527 emitowanych na najbliższy dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosła 7,314%.
Czytaj dalej
11
lip

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - czerwiec 2022

Według stanu na koniec czerwca 2022 roku do rejestru REGON wpisanych było 4 904,6 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,4% więcej niż miesiąc wcześniej (3,3% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).
Czytaj dalej
11
lip

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON czerwiec 2022

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
12
lip

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2021 roku

W 2021 r. badaniem zostało objętych 215 podmiotów prowadzących działalność pośrednictwa kredytowego i udzielających pożyczek ze środków własnych.
Czytaj dalej
12
lip

Produkcja wyrobów przemysłowych w 2021 roku

Wartość produkcji sprzedanej ogółem wyrobów własnych producentów w 2021 r. wzrosła w stosunku do roku 2020 o 23,0% i wyniosła 1 435 610,3 mln zł.
Czytaj dalej
13
lip

Mały Rocznik Statystyczny Polski 2022

Publikacja zawiera obszerny zestaw informacji charakteryzujących poziom życia ludności i stan gospodarki kraju. Uzupełnieniem obrazu sytuacji w kraju są wybrane informacje z zakresu porównań międzynarodowych. Opracowanie zawiera bogaty zestaw elementów graficznych prezentujących dane, a także noty objaśniające podstawowe kategorie statystyczne oraz najważniejsze zmiany prawno-organizacyjne w poszczególnych obszarach.
Czytaj dalej
14
lip

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych w 2021 roku

Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec grudnia 2021 r. wyniosła 345,1 mld zł, (wzrost o 8,8% w stosunku do roku poprzedniego). W 2021 r. fundusze inwestycyjne osiągnęły dodatni wynik z operacji w kwocie 11,3 mld zł (o 1,3 mld zł więcej niż rok wcześniej).
Czytaj dalej
14
lip

Kultura fizyczna w Polsce w 2021 roku

W 2021 r. w Polsce działało 66 związków sportowych. W porównaniu z 2020 r. zwiększyła się liczba zawodników i trenerów posiadających licencje polskich związków sportowych, spadła natomiast liczba reprezentantów Polski, sędziów i instruktorów. Organizacje kultury fizycznej zrzeszały 6,7 tys. jednostek. W odniesieniu do ubiegłego roku nieznacznie zwiększyła się liczba jednostek, zmniejszyła się natomiast liczba członków oraz ćwiczących w tych organizacjach.
Czytaj dalej
15
lip

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-maj 2022 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu - maju br. wyniosły w cenach bieżących 625,5 mld PLN w eksporcie oraz 674,8 mld PLN w imporcie.
Czytaj dalej
15
lip

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2022 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 15,5% (przy wzroście cen towarów - o 16,8% i usług – o 11,5%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,5% (w tym towarów – o 1,7% i usług – o 1,0%).
Czytaj dalej
15
lip

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2022 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. wyniósł 111,8 (wzrost cen o 11,8%).
Czytaj dalej
15
lip

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w drugim kwartale 2022 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2022 r. w stosunku do I kwartału 2022 r. wyniósł 105,8 (wzrost cen o 5,8%).
Czytaj dalej
15
lip

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w drugim kwartale 2022 r.

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2022 r. w stosunku do I kwartału 2022 r. wyniósł 103,1 (wzrost cen o 3,1%).
Czytaj dalej
15
lip

Zwierzęta gospodarskie w 2021 roku

Podstawowe informacje na temat stanu pogłowia zwierząt wg gatunków i grup produkcyjno-użytkowych na koniec okresów sprawozdawczych w 2021 r. Tendencje rozwojowe w chowie zwierząt i ocena możliwości produkcyjnych, zwłaszcza w zakresie produkcji towarowej. Reprodukcja stada, straty przy odchowie zwierząt.
Czytaj dalej
19
lip

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w pierwszym półroczu 2022 r.

Wskaźnik cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2022 r. w stosunku do II półrocza 2021 r. wyniósł 131,4 (wzrost cen o 31,4 %).
Czytaj dalej
20
lip

Koniunktura konsumencka - lipiec 2022 roku

W lipcu 2022 r. odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł - 41,7 a i był o 2,1 p. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej
20
lip

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2022 roku

W czerwcu 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z czerwcem 2021 r. było wyższe o 2,2% i wyniosło 6496,7 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie zwiększyło się minimalnie (o 0,1%). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2022 r. w porównaniu z czerwcem 2021 r. było wyższe o 13,0% i wyniosło 6554,87 zł (brutto). Względem maja 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o 2,4%.
Czytaj dalej
20
lip

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2022 roku

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2022 r. wzrosły w stosunku do maja 2022 r. o 1,6%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 25,6%.
Czytaj dalej
20
lip

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2022 roku

W czerwcu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 10,4% w porównaniu z czerwcem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 18,1% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z majem br. spadła o 0,3%. W okresie styczeń – czerwiec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 13,6% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 18,2%
Czytaj dalej
20
lip

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2022 roku

Według wstępnych danych, w czerwcu 2022 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 13,2%, a w porównaniu z majem 2022 r. - o 1,4%.
Czytaj dalej
20
lip

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2022 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2022 r. wyniosło 6554,87 zł.
Czytaj dalej
20
lip

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2022 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2022 r. wyniosło 6553,79 zł.
Czytaj dalej
20
lip

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w drugim kwartale 2022 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale w 2022 r. wyniosło 6566,15 zł.
Czytaj dalej
20
lip

Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2022 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2022 r. wyniosło 6565,44 zł.
Czytaj dalej
21
lip

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-czerwiec 2022 roku

W pierwszej połowie 2022 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Spadła natomiast liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
21
lip

Dynamika sprzedaży detalicznej w czerwcu 2022 roku

Sprzedaż detaliczna[1] w cenach stałych w czerwcu 2022 r. była wyższa niż przed rokiem o 3,2% (wobec wzrostu o 8,6% w czerwcu 2021 r.). W porównaniu z majem 2022 r. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 1,4%. W okresie styczeń-czerwiec[2] 2022 r. sprzedaż wzrosła r/r o 9,1% (wobec wzrostu o 7,8% w 2021 r.).
Czytaj dalej
21
lip

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2022 roku

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w czerwcu br. była wyższa o 5,9% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem wzrost o 4,5%) oraz wyższa o 5,3% w stosunku do maja br. roku (przed rokiem wzrost o 12,3%).
Czytaj dalej
21
lip

Ceny produktów rolnych w czerwcu 2022 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych w czerwcu 2022 r. były wyższe zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 1,2%), jak i w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku (o 45,8%).
Czytaj dalej
22
lip

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - lipiec 2022 roku

W lipcu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki kształtuje się na poziomie niższym lub zbliżonym do prezentowanego w czerwcu. W większości badanych obszarów sygnalizowane jest pogorszenie składowych „prognostycznych”, natomiast w przypadku „diagnostycznych” brak zmian lub pogorszenie.
Czytaj dalej
22
lip

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (maj 2022 r.)

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych.
Czytaj dalej
25
lip

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w pierwszym półroczu 2022 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny), transportu oraz handlu zagranicznego, a także sytuacji w wybranych krajach świata.
Czytaj dalej
25
lip

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w czerwcu 2022 roku

Podstawowe informacje prezentujące ilość produkcji ważniejszych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez przedsiębiorstwa produkcyjne, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Informacje prezentowane co miesiąc dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
25
lip

Biuletyn Statystyczny Nr 6/2022

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych - z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport) i handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych.
Czytaj dalej
25
lip

Produkcja wyrobów przemysłowych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się / zwalczaniem COVID-19 w czerwcu 2022 r.

W czerwcu 2022 r. podmioty gospodarcze uczestniczące w miesięcznym badaniu produkcji wyrobów przemysłowych o liczbie pracujących 50 i więcej osób raportowały wyprodukowanie 10 025 170 sztuk maseczek ochronnych stosowanych w medycynie oraz 4 650 835 sztuk maseczek ochronnych pozostałych.
Czytaj dalej
25
lip

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu czerwca 2022 r.

Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu czerwca 2022 r.
Czytaj dalej
26
lip

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2022 (lipiec 2022)

Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych (z pogłębioną prezentacją wyników dla sekcji zakwaterowanie i gastronomia) uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej
26
lip

Turyści w bazie noclegowej. Maj 2022 roku

Turyści (krajowi i zagraniczni) korzystający z noclegów w 2022 roku w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
27
lip

Pogłębione pytania o aktualne zagadnienia gospodarcze oraz wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę – oceny i oczekiwania. Aneks do publikacji (lipiec 2022)

W lipcowym, rozszerzonym badaniu koniunktury, pytania dotyczyły negatywnych skutków wojny w Ukrainie oraz procesów cenowych.
Czytaj dalej
27
lip

Polska w Unii Europejskiej 2022

Folder prezentujący w zwięzłej i przejrzystej formie przekrojowy zbiór informacji obrazujących poziom życia oraz stan gospodarki w Polsce na tle krajów członkowskich Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
28
lip

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2021 roku

Układ i długość śródlądowych dróg wodnych w Polsce od lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Czynnikiem, który ma bezpośredni wpływ na wielkość przewozów ładunków i pracę przewozową w żegludze śródlądowej jest między innymi stan dróg wodnych. Niekorzystne warunki nawigacyjne determinują podstawowe parametry konstrukcyjne taboru, tj. stosunkowo małą ładowność barek.
Czytaj dalej
28
lip

Obrót nieruchomościami w 2021 roku

W 2021 r. podpisano 701,5 tys. aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości, o 24,3% więcej niż rok wcześniej. W porównaniu z 2020 r. największy wzrost liczby aktów notarialnych wystąpił w przypadku sprzedaży działek niezabudowanych (o 33,3%).
Czytaj dalej
28
lip

Działalność służb ratowniczych w 2021 roku

W 2021 r. jednostki ochrony przeciwpożarowej podjęły 579,7 tys. działań. Interwencje dotyczyły 106,5 tys. pożarów, 428,0 tys. miejscowych zagrożeń oraz 45,2 tys. fałszywych alarmów.
Czytaj dalej
28
lip

Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej w 2021 r.

Charakterystyka uczestnictwa członków gospodarstw domowych w zajęciach sportowych i rekreacyjnych wg wybranych cech społeczno-demograficznych, wg miejsca zamieszkania badanych, dochodowych grup kwintylowych gospodarstwa domowego, częstotliwość takiego uczestnictwa; deklarowane umiejętności sportowe i przyczyny nieuczestniczenia w zajęciach sportowych lub rekreacyjnych; wyposażenie gospodarstw domowych w sprzęt sportowy, wydatki na sport i rekreację ruchową, zakup sprzętu sportowego w podziale na grupy społeczno-ekonomiczne, miejsce zamieszkania, grupy kwintylowe (wg poziomu uzyskiwanych dochodów).
Czytaj dalej
29
lip

Trwanie życia w 2021 roku

Analiza dotycząca trwania życia ludności wg płci i wieku w podziale na miasto i wieś. Średnie trwanie życia wg regionów, województw i podregionów. Komentarz analityczny wraz z prezentacją graficzną oraz opis metody obliczeń.
Czytaj dalej
29
lip

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów (dane ostateczne) w 2021 r.

Obroty towarowe handlu zagranicznego w 2021 według danych ostatecznych wyniosły w cenach bieżących 1 316,0 mld PLN w eksporcie oraz 1 323,0 mld PLN w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 7,0 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2020 roku było dodatnie i wyniosło 47,2 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku eksport wzrósł o 23,9%, a import o 30,3%.
Czytaj dalej
29
lip

Produkcja wyrobów przemysłowych w 2021 roku

Podstawowe informacje prezentujące ilość i wartość produkcji wybranych wyrobów przemysłowych wytworzonych w 2021 r. przez przedsiębiorstwa, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej.
Czytaj dalej
29
lip

Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2022 roku

Wyniki wstępnego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2022 r.
Czytaj dalej
29
lip

Status osób na rynku pracy - wyniki wstępne NSP 2021

W ostatnim tygodniu marca 2021 r. liczba osób aktywnych zawodowo w wieku 15 lat i więcej wyniosła 17 773,6 tys. W ramach tej populacji 17 130,1 tys. stanowili pracujący, a 643,5 tys. - bezrobotni. Stopa bezrobocia, wyznaczona jako udział bezrobotnych wśród ogółu aktywnych zawodowo, wyniosła 3,6%.
Czytaj dalej
29
lip

Aktywność ekonomiczna ludności Polski - 1 kwartał 2022 roku

Podstawowe informacje dotyczące poziomu aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy.
Czytaj dalej
29
lip

Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2017–2020

Analiza niefinansowych rachunków narodowych według sektorów i podsektorów instytucjonalnych oraz według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007). Obejmuje szczegółowe rachunki narodowe za lata 2017-2020, opracowane zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych w Unii Europejskiej (ESA 2010), wprowadzonego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
Czytaj dalej
29
lip

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2022 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w lipcu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 15,5% (wskaźnik cen 115,5), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,4% (wskaźnik cen 100,4).
Czytaj dalej
29
lip

Wydatki na ochronę zdrowia w latach 2019-2021

Informacja o wydatkach ponoszonych na ochronę zdrowia jest poszukiwana i wykorzystywana przez wielu odbiorców. Najczęściej zawiera dane pochodzące z dwóch źródeł, a mianowicie wyniki Narodowego Rachunku Zdrowia, opracowywane przez Główny Urząd Statystyczny oraz nakłady na ochronę zdrowia, opracowywane przez Ministerstwo Zdrowia. Ze względu na różnice metodologiczne dane te różnią się między sobą.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

4
lip

Zakłady stacjonarne pomocy społecznej w województwie opolskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie sygnalne przedstawia dane dotyczące zakładów stacjonarnych pomocy społecznej funkcjonujących na terenie województwa opolskiego w 2021 r., w porównaniu z 2020 r., jak również w odniesieniu do 2012 r.
Czytaj dalej
5
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie świętokrzyskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Informacja sygnalna zawierająca najważniejsze dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego w województwie świętokrzyskim.
Czytaj dalej
7
lip

Piecza zastępcza w województwie opolskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie sygnalne przedstawia dane dotyczące rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie opolskim w 2021 r., w porównaniu z 2020 r., jak również w odniesieniu do 2012 r.
Czytaj dalej
7
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie opolskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje informacje dotyczące mieszkań oddanych do użytkowania, mieszkań na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym i których budowę rozpoczęto oraz budynków oddanych do użytkowania.
Czytaj dalej
7
lip

Popyt na pracę w województwie mazowieckim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Na koniec 2021 r. w województwie odnotowano 32,8 tys. wolnych miejsc pracy, tj. o 44,8% więcej niż rok wcześniej. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy od stycznia do grudnia 2021 r. wzrosła o 24,6% w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r., a liczba stanowisk zlikwidowanych zmniejszyła się o 19,8%. Na jedno zlikwidowane miejsce pracy przypadały ponad dwa miejsca nowo utworzone.
Czytaj dalej
8
lip

Światowy Dzień Ludności - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
11
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za maj 2022 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
14
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie podlaskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu zamieszczono informacje dotyczące mieszkań oddanych do użytkowania, mieszkań, których budowę rozpoczęto i na których realizację wydano pozwolenia, a także budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania.
Czytaj dalej
14
lip

Szkolnictwo wyższe w województwie opolskim w roku akademickim 2021/2022

Urząd Statystyczny w Opolu

W opolskich uczelniach w roku akademickim 2021/22 studiowało 17,9 tys. studentów, czyli mniej o 0,5 tys. w stosunku do poprzedniego roku, a o 20,4 tys. w porównaniu z rokiem akademickim 2010/11. Dyplom ukończenia uczelni w roku akademickim 2020/21 otrzymało 4,6 tys. absolwentów, tj. więcej o 0,2 tys. niż rok wcześniej, a mniej o 6,1 tys. niż w roku akademickim 2009/10.
Czytaj dalej
15
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie pomorskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera uogólnione dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego w województwie pomorskim w 2021 r., między innymi o budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych oddanych do użytkowania, wydanych pozwoleniach na budowę, przeciętnym czasie trwania budowy budynków mieszkalnych oraz mieszkaniach oddanych do użytkowania.
Czytaj dalej
15
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie pomorskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera uogólnione dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego w województwie pomorskim w 2021 r., między innymi o budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych oddanych do użytkowania, wydanych pozwoleniach na budowę, przeciętnym czasie trwania budowy budynków mieszkalnych oraz mieszkaniach oddanych do użytkowania.
Czytaj dalej
15
lip

Warunki życia ludności w województwie łódzkim. Edycja 2022

Urząd Statystyczny w Łodzi

Warunki życia ludności w województwie łódzkim. Edycja 2022
Czytaj dalej
15
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie łódzkim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja sygnalna prezentuje dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego w województwie łódzkim w 2021 r.

Czytaj dalej
15
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2021 r. w województwie mazowieckim oddano do użytkowania mniej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła natomiast liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.
Czytaj dalej
18
lip

Wpływ pandemii COVID-19 na wybrane dziedziny życia w województwie świętokrzyskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Opracowanie sygnalne zawiera informacje dotyczące wpływu pandemii COVID-19 na wybrane dziedziny życia w województwie świętokrzyskim, m.in. na sytuację demograficzną, działalność gospodarczą i rynek pracy, ochronę zdrowia, turystykę oraz kulturę.
Czytaj dalej
18
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie wielkopolskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W 2021 r. oddano do użytkowania 27095 mieszkań, co stanowi 11,5% efektów budownictwa mieszkaniowego w kraju. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba mieszkań zwiększyła się o 23,0%, podczas gdy w 2020 r. zanotowano spadek w skali roku o 0,6%. Wzrost dotyczył również liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz liczby mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym
Czytaj dalej
19
lip
20
lip

Gospodarka oparta na wiedzy w województwie zachodniopomorskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Analiza sytuacji społeczeństwa informacyjnego oraz nauki i techniki, dotycząca m.in.: wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach, działalności badawczej i rozwojowej (B+R); działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych i w sektorze usług.
Czytaj dalej
22
lip

Sytuacja społeczno-gospodarcza Białegostoku w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu został przedstawiony obszerny materiał statystyczny dotyczący sytuacji demograficznej, warunków życia mieszkańców oraz stanu gospodarki Białegostoku w 2021 r.
Czytaj dalej
27
lip

Województwo świętokrzyskie w liczbach 2022

Urząd Statystyczny w Kielcach

Wybrane dane statystyczne charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa świętokrzyskiego w latach 2020-2021
Czytaj dalej
28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w czerwcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu zamieszczone zostały podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podlaskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - czerwiec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja zawiera liczne mapy i kartogramy. Wybrane informacje zaprezentowano według sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w czerwcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w czerwcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - czerwiec 2022

Urząd Statystyczny w Kielcach

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego dotyczące m.in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (czerwiec 2022 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego w czerwcu 2022 r.
Czytaj dalej
28
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie warmińsko-mazurskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Budownictwo mieszkaniowe w województwie warmińsko-mazurskim w 2021 r.
Czytaj dalej
28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w czerwcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w czerwcu 2022 r.
Czytaj dalej
28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - czerwiec 2022

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa opolskiego.
Czytaj dalej
28
lip

Edukacja w województwie opolskim w roku szkolnym 2021/2022

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje dane o placówkach wychowania przedszkolnego oraz wszystkich typach szkół objętych systemem oświaty. Prezentowane informacje opracowano na podstawie systemów informacji administrowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Czytaj dalej
28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - czerwiec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
28
lip

Turystyka w województwie wielkopolskim w latach 2018–2021

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Publikacja „Turystyka w województwie wielkopolskim”, po raz drugi ukazuje się w serii „Analizy Statystyczne”. Opracowanie opisuje rozwój turystyki w regionie w perspektywie czterech lat: od 2018 do 2021. Z uwagi na zakres czasowy, a także w odniesieniu do zawartości merytorycznej, niniejsze opracowanie stanowi kontynuację poprzedniego wydania obejmującego lata 2014–2017.
Czytaj dalej
28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w czerwcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
28
lip

Województwo zachodniopomorskie w liczbach 2022

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Folder zawiera podstawowe informacje dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego w 2021 r.
Czytaj dalej
28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Czerwiec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej
28
lip

Statystyka Warszawy. Czerwiec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w czerwcu 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
29
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w lipcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lipcu oceniają koniunkturę gorzej niż w czerwcu.
Czytaj dalej
29
lip

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – lipiec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w lipcu 2022 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
29
lip

Pomoc społeczna w województwie pomorskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera uogólnione informacje o pomocy społecznej w województwie pomorskim w 2021 r., między innymi o działalności placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Czytaj dalej
29
lip

Ochrona zdrowia w województwie pomorskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera uogólnione informacje o ochronie zdrowia w województwie pomorskim w 2021 r., między innymi o działalności placówek służby zdrowia, ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.
Czytaj dalej
29
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

We wszystkich badanych obszarach przedsiębiorcy w lipcu oceniają koniunkturę gorzej lub podobnie jak w czerwcu. Najbardziej pesymistyczne oceny oraz największe spadki tych ocen zanotowano wśród prowadzących działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.
Czytaj dalej
29
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - lipiec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
29
lip

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Lipiec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Lipiec 2022 r.
Czytaj dalej
29
lip

Działalność instytucji kultury w województwie łódzkim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Źródłem informacji wykorzystanych w opracowaniu były wyniki badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny na formularzach: K-01 Sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej, K-02 Sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej, K-03 Sprawozdanie biblioteki, K-05 Sprawozdanie z działalności wystawienniczej, K-07 Sprawozdanie z działalności centrum kultury, domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy, K-08 Sprawozdanie kina, K-09 Sprawozdanie z organizacji imprez masowych.

Czytaj dalej
29
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2022 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
29
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lipcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lipcu 2022 r.
Czytaj dalej
29
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – lipiec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lipcu oceniają koniunkturę gorzej niż w czerwcu. Oceny wzrosły jedynie w sekcji budownictwo. Największe pogorszenie ocen nastąpiło w transporcie i gospodarce magazynowej oraz w zakwaterowaniu i gastronomii.
Czytaj dalej
29
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w lipcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W lipcu w większości badanych obszarów przedsiębiorcy oceniają koniunkturę gorzej niż w czerwcu. Największe pogorszenie ocen nastąpiło w handlu detalicznym. Jedynie w budownictwie oraz w transporcie i gospodarce magazynowej oceny wzrosły, natomiast w zakwaterowaniu i gastronomii oceny są podobne jak przed miesiącem. Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 dnia bm. – dołączono moduł pytań diagnozujących m.in. wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę gospodarczą (wyniki w Aneksie).
Czytaj dalej
29
lip
29
lip

Funkcjonowanie pieczy zastępczej, placówek wsparcia dziennego oraz zakładów stacjonarnych pomocy społecznej w województwie mazowieckim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W województwie mazowieckim w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się liczba rodzin zastępczych, a zwiększyła liczba rodzinnych domów dziecka. Więcej było placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, natomiast mniej było placówek wsparcia dziennego. Zwiększyła się liczba zakładów stacjonarnych pomocy społecznej.
Czytaj dalej
29
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Lipiec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lipcu oceniają koniunkturę podobnie jak w czerwcu. Wyjątkami są informacja i komunikacja oraz zakwaterowanie i gastronomia, gdzie oceny wzrosły oraz przetwórstwo przemysłowe, gdzie spadły.
Czytaj dalej
29
lip

Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2020 r. na terenie województwa mazowieckiego zbiorowość przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób wyniosła 417,8 tys. jednostek, tj. o 4,2% mniej niż przed rokiem. Liczba pracujących w mikroprzedsiębiorstwach wyniosła 754,5 tys. (o 4,7% mniej niż w 2019 r.). Przychody ogółem wzrosły o 2,7%, a koszty ogółem o 5,5%. Wynik finansowy brutto w przeliczeniu na 1 mikroprzedsiębiorstwo zmniejszył się o 23,6%, a wskaźnik rentowności obrotu brutto obniżył się o 2,5 p. proc.
Czytaj dalej
29
lip
29
lip
29
lip

Rolnictwo w województwie lubuskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
29
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej
29
lip

Pomoc społeczna w województwie dolnośląskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Wiedza o problemach społecznych stanowi podstawę do ustalenia hierarchii potrzeb, które powinny zostać zaspokojone w pierwszej kolejności by poprawić warunki i jakość życia osób należących do grup wykluczonych społecznie
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter