Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

29
lip

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów (dane ostateczne) w 2021 r.

Obroty towarowe handlu zagranicznego w 2021 według danych ostatecznych wyniosły w cenach bieżących 1 316,0 mld PLN w eksporcie oraz 1 323,0 mld PLN w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 7,0 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2020 roku było dodatnie i wyniosło 47,2 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku eksport wzrósł o 23,9%, a import o 30,3%.
Czytaj dalej
29
lip

Trwanie życia w 2021 roku

Analiza dotycząca trwania życia ludności wg płci i wieku w podziale na miasto i wieś. Średnie trwanie życia wg regionów, województw i podregionów. Komentarz analityczny wraz z prezentacją graficzną oraz opis metody obliczeń.
Czytaj dalej
29
lip

Produkcja wyrobów przemysłowych w 2021 roku

Podstawowe informacje prezentujące ilość i wartość produkcji wybranych wyrobów przemysłowych wytworzonych w 2021 r. przez przedsiębiorstwa, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej.
Czytaj dalej
29
lip

Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2022 roku

Wyniki wstępnego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2022 r.
Czytaj dalej
29
lip

Status osób na rynku pracy - wyniki wstępne NSP 2021

W ostatnim tygodniu marca 2021 r. liczba osób aktywnych zawodowo w wieku 15 lat i więcej wyniosła 17 773,6 tys. W ramach tej populacji 17 130,1 tys. stanowili pracujący, a 643,5 tys. - bezrobotni. Stopa bezrobocia, wyznaczona jako udział bezrobotnych wśród ogółu aktywnych zawodowo, wyniosła 3,6%.
Czytaj dalej
29
lip

Aktywność ekonomiczna ludności Polski - 1 kwartał 2022 roku

Podstawowe informacje dotyczące poziomu aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy.
Czytaj dalej
29
lip

Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2017–2020

Analiza niefinansowych rachunków narodowych według sektorów i podsektorów instytucjonalnych oraz według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007). Obejmuje szczegółowe rachunki narodowe za lata 2017-2020, opracowane zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych w Unii Europejskiej (ESA 2010), wprowadzonego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
Czytaj dalej
29
lip

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2022 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w lipcu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 15,5% (wskaźnik cen 115,5), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,4% (wskaźnik cen 100,4).
Czytaj dalej
29
lip

Wydatki na ochronę zdrowia w latach 2019-2021

Informacja o wydatkach ponoszonych na ochronę zdrowia jest poszukiwana i wykorzystywana przez wielu odbiorców. Najczęściej zawiera dane pochodzące z dwóch źródeł, a mianowicie wyniki Narodowego Rachunku Zdrowia, opracowywane przez Główny Urząd Statystyczny oraz nakłady na ochronę zdrowia, opracowywane przez Ministerstwo Zdrowia. Ze względu na różnice metodologiczne dane te różnią się między sobą.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

29
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w lipcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lipcu oceniają koniunkturę gorzej niż w czerwcu.
Czytaj dalej
29
lip

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – lipiec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w lipcu 2022 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
29
lip

Pomoc społeczna w województwie pomorskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera uogólnione informacje o pomocy społecznej w województwie pomorskim w 2021 r., między innymi o działalności placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Czytaj dalej
29
lip

Ochrona zdrowia w województwie pomorskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera uogólnione informacje o ochronie zdrowia w województwie pomorskim w 2021 r., między innymi o działalności placówek służby zdrowia, ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.
Czytaj dalej
29
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

We wszystkich badanych obszarach przedsiębiorcy w lipcu oceniają koniunkturę gorzej lub podobnie jak w czerwcu. Najbardziej pesymistyczne oceny oraz największe spadki tych ocen zanotowano wśród prowadzących działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.
Czytaj dalej
29
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - lipiec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
29
lip

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Lipiec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Lipiec 2022 r.
Czytaj dalej
29
lip

Działalność instytucji kultury w województwie łódzkim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Źródłem informacji wykorzystanych w opracowaniu były wyniki badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny na formularzach: K-01 Sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej, K-02 Sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej, K-03 Sprawozdanie biblioteki, K-05 Sprawozdanie z działalności wystawienniczej, K-07 Sprawozdanie z działalności centrum kultury, domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy, K-08 Sprawozdanie kina, K-09 Sprawozdanie z organizacji imprez masowych.

Czytaj dalej
29
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2022 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
29
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lipcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lipcu 2022 r.
Czytaj dalej
29
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – lipiec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lipcu oceniają koniunkturę gorzej niż w czerwcu. Oceny wzrosły jedynie w sekcji budownictwo. Największe pogorszenie ocen nastąpiło w transporcie i gospodarce magazynowej oraz w zakwaterowaniu i gastronomii.
Czytaj dalej
29
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w lipcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W lipcu w większości badanych obszarów przedsiębiorcy oceniają koniunkturę gorzej niż w czerwcu. Największe pogorszenie ocen nastąpiło w handlu detalicznym. Jedynie w budownictwie oraz w transporcie i gospodarce magazynowej oceny wzrosły, natomiast w zakwaterowaniu i gastronomii oceny są podobne jak przed miesiącem. Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 dnia bm. – dołączono moduł pytań diagnozujących m.in. wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę gospodarczą (wyniki w Aneksie).
Czytaj dalej
29
lip
29
lip

Funkcjonowanie pieczy zastępczej, placówek wsparcia dziennego oraz zakładów stacjonarnych pomocy społecznej w województwie mazowieckim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W województwie mazowieckim w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się liczba rodzin zastępczych, a zwiększyła liczba rodzinnych domów dziecka. Więcej było placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, natomiast mniej było placówek wsparcia dziennego. Zwiększyła się liczba zakładów stacjonarnych pomocy społecznej.
Czytaj dalej
29
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Lipiec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lipcu oceniają koniunkturę podobnie jak w czerwcu. Wyjątkami są informacja i komunikacja oraz zakwaterowanie i gastronomia, gdzie oceny wzrosły oraz przetwórstwo przemysłowe, gdzie spadły.
Czytaj dalej
29
lip

Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2020 r. na terenie województwa mazowieckiego zbiorowość przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób wyniosła 417,8 tys. jednostek, tj. o 4,2% mniej niż przed rokiem. Liczba pracujących w mikroprzedsiębiorstwach wyniosła 754,5 tys. (o 4,7% mniej niż w 2019 r.). Przychody ogółem wzrosły o 2,7%, a koszty ogółem o 5,5%. Wynik finansowy brutto w przeliczeniu na 1 mikroprzedsiębiorstwo zmniejszył się o 23,6%, a wskaźnik rentowności obrotu brutto obniżył się o 2,5 p. proc.
Czytaj dalej
29
lip
29
lip
29
lip

Rolnictwo w województwie lubuskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
29
lip

Pomoc społeczna w województwie dolnośląskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Wiedza o problemach społecznych stanowi podstawę do ustalenia hierarchii potrzeb, które powinny zostać zaspokojone w pierwszej kolejności by poprawić warunki i jakość życia osób należących do grup wykluczonych społecznie
Czytaj dalej
29
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter