Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

4
maj

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku

Wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w 2015 r. był ujemny w kwocie 6,8 mld zł, w 2014 r. był również ujemny i wyniósł 147,6 mln zł. Aktywa ogółem otwartych funduszy emerytalnych na koniec 2015 r. wyniosły 140,9 mld zł, co oznacza spadek o 8,5 mld zł (5,7%) w ciągu roku.
Czytaj dalej
6
maj

Infografika - Dzień Bibliotekarza i Bibliotek (8 maja)

Infografika przygotowana z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek.
Czytaj dalej
11
maj

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale 2016 r.

Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2016 r. wyniosło 4181,49 zł.
Czytaj dalej
12
maj

Aktywność ekonomiczna ludności Polski II kwartał 2015 r.

Poziom aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy. Charakterystyka bezrobotnych (czas trwania bezrobocia, metody poszukiwania pracy, przeszłość zawodowa) oraz sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Przyczyny bierności zawodowej.
Czytaj dalej
12
maj

Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2015

Wysokość przychodów, kosztów i wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe. Podstawowe wskaźniki ekonomiczne charakteryzujące kondycję finansową tych przedsiębiorstw, w tym m.in. wskaźniki rentowności obrotu brutto i netto, wskaźnik płynności, majątek obrotowy i źródła finansowania majątku oraz nakłady na środki trwałe, także na wartości niematerialne i prawne.
Czytaj dalej
12
maj

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2016 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2016 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,3% (w tym towarów – o 0,4%, przy spadku cen usług – o 0,1%).
Czytaj dalej
12
maj

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2016 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2016 r. w stosunku do marca 2016 r. wyniósł 100,3 (wzrost cen o 0,3%).
Czytaj dalej
13
maj

Obwieszczenie w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2015 r.

Według pierwszego szacunku wartość produktu krajowego brutto w 2015 r. wyniosła 1 789,7 mld zł.
Czytaj dalej
13
maj

Komunikat w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji równego średniorocznej dynamice wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących za okres ostatnich 5 lat poprzedzających termin waloryzacji

Wskaźnik rocznej waloryzacji składek zewidencjonowanych na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach konta ubezpieczonego, równy średniorocznej dynamice wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących za okres ostatnich 5 lat poprzedzających termin waloryzacji, wynosi 104,37 (wzrost o 4,37%).
Czytaj dalej
13
maj

Szybki szacunek produktu krajowego brutto za pierwszy kwartał 2016 roku

W I kwartale 2016 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zmniejszył się realnie o 0,1% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 2,5%.
Czytaj dalej
13
maj

Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń marzec 2016 roku

Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów1 w okresie styczeń – marzec 2016 r. W I kwartale 2016 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 191948,5 mln zł, a import 183629,5 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 8319,0 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 6337,8 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. eksport wzrósł o 4,2%, a import był wyższy o 3,2%.
Czytaj dalej
18
maj

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2016 roku

W kwietniu 2016 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,8% r/r i wyniosło 5729,7 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 4,6% r/r i wyniosło 4313,57 zł.
Czytaj dalej
18
maj

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2016 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2016 r. wyniosło 4313,57 zł.
Czytaj dalej
18
maj

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwietniu 2016 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwietniu 2016 r. wyniosło 4312,64 zł.
Czytaj dalej
19
maj

Warunki pracy w 2015 roku

Zagrożenia czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy, uciążliwością pracy oraz czynnikami mechanicznymi związanymi z maszynami szczególnie niebezpiecznymi, świadczenia z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych, świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, liczba zatrudnionych w warunkach zagrożenia, ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
Czytaj dalej
19
maj

Ceny produktów rolnych w kwietniu 2016 roku

Na rynku rolnym w kwietniu 2016 r., w porównaniu z marcem 2016 r. odnotowano zarówno w skupie, jak i w obrocie targowiskowym spadek cen większości produktów rolnych. Wzrosły ceny pszenżyta, owsa i żywca wołowego, a na targowiskach ceny ziemniaków, żywca wieprzowego i prosiąt do dalszego chowu.
Czytaj dalej
19
maj

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w kwietniu 2016 roku

W kwietniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 6,0% w porównaniu z kwietniem ub. roku, natomiast w produkcji budowlano-montażowej odnotowano spadek o 14,8%.
Czytaj dalej
19
maj

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń kwiecień 2016 roku

W okresie czterech miesięcy 2016 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym i liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
19
maj

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2016 roku

Według wstępnych danych w kwietniu 2016 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe o 1,2% w porównaniu z kwietniem 2015 r. Spadek cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej - o 0,8%.
Czytaj dalej
19
maj

Dynamika sprzedaży detalicznej w kwietniu 2016 roku

W kwietniu br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku o 5,5% (wobec wzrostu o 3,0% przed miesiącem oraz o 1,5% w kwietniu ub. roku). W porównaniu z marcem br. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 0,3% (wobec spadku przed rokiem o 2,6%).
Czytaj dalej
20
maj

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w maju 2016 roku

W maju dyrektorzy przedsiębiorstw z większości badanych sekcji zgłaszają pozytywne oceny koniunktury, zbliżone do opinii sprzed miesiąca. Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe od stycznia 2014 roku oceniają koniunkturę optymistycznie (z wyjątkiem grudnia 2014 i 2015 roku).
Czytaj dalej
20
maj

Pogłowie świń według stanu w marcu 2016 roku

Według wstępnych danych pogłowie świń w marcu 2016 r. liczyło 10187,4 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadek o 11,5%. Zmniejszyła się liczebność pogłowia wszystkich grup struktury stada, najbardziej loch o 16,1%, prosiąt o 12,9 %, warchlaków o 11,6 % i populacji trzody chlewnej na rzeź o wadze 50 kg i więcej o 9,4%.
Czytaj dalej
20
maj

Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2016 r.

Ceny produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2016 r. w stosunku do IV kwartału 2015 r. obniżyły się o 0,3%.
Czytaj dalej
20
maj

Turyści w bazie noclegowej. Marzec 2016 r.

Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
23
maj

Osobowy ruch graniczny z Ukrainą, Białorusią i Rosją za kwiecień 2016

Wykresy ilustrujące osobowy ruch graniczny na przejściach z Ukrainą, Białorusią i Rosją.
Czytaj dalej
23
maj

Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2015 r.

Poziom aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy. Charakterystyka bezrobotnych (czas trwania bezrobocia, metody poszukiwania pracy, przeszłość zawodowa) oraz sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Przyczyny bierności zawodowej.
Czytaj dalej
23
maj

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Marzec 2016 r.

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.
Czytaj dalej
23
maj

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w pierwszym kwartale 2016 roku

W I kwartale 2016 roku podstawowe wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw były wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Korzystniejsze niż przed rokiem były również podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe.
Czytaj dalej
24
maj

Przewozy ładunków i pasażerów w 2015 roku

W 2015 r. wszystkimi rodzajami transportu przewieziono 1803,8 mln ton ładunków, tj. o 2,0% mniej niż przed rokiem. Spadek przewozów ładunków zanotowano w transporcie kolejowym i samochodowym, natomiast wzrost w transporcie rurociągowym, morskim, wodnym śródlądowym i lotniczym. Wykonana praca przewozowa wyniosła 360,6 mld tonokilometrów i była większa o 3,6% niż w 2014 r.
Czytaj dalej
24
maj

Komunikat w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2016

Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2016 r. wyniosła 4177 zł.
Czytaj dalej
25
maj

Biuletyn Statystyczny Nr 4/2016

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju
Czytaj dalej
25
maj

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w kwietniu 2016 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej, obejmująca miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport), handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza i finansów publicznych.
Czytaj dalej
25
maj

Koniunktura konsumencka. Maj 2016 r.

W maju 2016 r., w porównaniu do poprzedniego miesiąca, nastąpiło niewielkie pogorszenie nastrojów konsumenckich. W większym stopniu dotyczyło ono bieżących, niż przyszłych nastrojów konsumenckich.
Czytaj dalej
25
maj

Kwartalna informacja o rynku pracy w pierwszym kwartale 2016 roku

Kwartalna informacja o rynku pracy prezentuje wstępne dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w I kwartale 2016 r. w porównaniu z wynikami badań przeprowadzonych w IV kwartale 2015 r. oraz z I kwartałem 2014 i 2015 r.
Czytaj dalej
25
maj

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2016 r.

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2016 r. w stosunku do IV kwartału 2015 r. wyniósł 100,1 (wzrost cen o 0,1%).
Czytaj dalej
25
maj

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw pierwszy kwartał 2016 roku

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw pierwszy kwartał 2016 roku.
Czytaj dalej
25
maj

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych według województw w okresie styczeń-marzec 2016 roku

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz szkól wyższych. Dane prezentowane są według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).
Czytaj dalej
25
maj

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w kwietniu 2016 roku

Informacje o ilości produkcji wytworzonej wybranych wyrobów przemysłowych wg PKWiU/PRODPOL, obejmującej produkcję wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
25
maj

Sytuacja gospodarstw domowych w 2015 roku w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych

W 2015 r. sytuacja materialna gospodarstw domowych w Polsce poprawiła się. Gospodarstwa domowe osiągały wyższe dochody i więcej wydawały. Wzrosła nadwyżka dochodów nad wydatkami, co dało gospodarstwom domowym możliwość większego oszczędzania.
Czytaj dalej
25
maj

Infografika - Zielony Tydzień (30.05.-03.06.2016)

Największym corocznym wydarzeniem dotyczącym ochrony środowiska naturalnego w Europie, nawiązującym do idei zrównoważonego rozwoju i zielonej gospodarki, jest organizowany przez Komisję Europejską Zielony Tydzień. W bieżącym roku tydzień odbędzie się w dniach 30.05.-03.06 i poświęcony będzie inwestowaniu w bardziej zieloną przyszłość (Investing for a greener future). Z tej okazji polska statystyka publiczna przygotowała informacje na temat stanu zazielenienia gospodarki w Polsce.
Czytaj dalej
25
maj

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej na obszarach przygranicznych przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w 2015 roku

Zewnętrzna granica Unii Europejskiej na terenie Polski liczy 1 163 km, co stanowi 33% długości granicy państwowej RP. Najdłuższy odcinek przypada na granicę z Ukrainą – 535 km (czyli 46% zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski), następnie z Białorusią – 418 km (36%) i Rosją (obwodem kaliningradzkim) – 210 km (18%).
Czytaj dalej
25
maj

Wiadomości Statystyczne nr 5/2016 (660)

W numerze m. in.: Jan KORDOS — Zarys teoretycznego modelu TQM w statystyce oficjalnej; Iwona BĄK, Katarzyna WAWRZYNIAK — Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej Polski na tle krajów Unii Europejskiej …
Czytaj dalej
30
maj

Polska w liczbach 2016

Folder zawierający podstawowe informacje dotyczące sytuacji społecznej i stanu gospodarki Polski w 2015 r. i w latach poprzednich oraz wybrane dane dla krajów UE w 2015 r.
Czytaj dalej
31
maj

Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w pierwszym kwartale 2016 roku

W I kwartale 2016 r. produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) obniżył się realnie o 0,1% w porównaniu z poprzednim kwartałem, kiedy odnotowano wysoki wzrost i był wyższy niż przed rokiem o 2,6%. PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 3,0%,
Czytaj dalej
31
maj

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za maj 2016 roku (opracowanie eksperymentalne)

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według eksperymentalnego szybkiego szacunku w maju 2016 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,1% (wskaźnik cen 100,1), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku obniżyły się o 1,0% (wskaźnik cen 99,0).
Czytaj dalej
31
maj

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2015 r. w stosunku do 2014 r.

Wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2015 r. w stosunku do 2014 r. wyniósł 97,2 (spadek cen o 2,8 %).
Czytaj dalej
31
maj

Wypadki przy pracy w pierwszym kwartale 2016 roku

W I kwartale 2016 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, zgłoszonych na formularzu Z-KW Statystyczna karta wypadku, wyniosła ogółem 16887 osób i była większa o 0,7% w porównaniu z I kwartałem 2015 r.
Czytaj dalej
31
maj

Wiosenna ocena stanu upraw rolnych i ogrodniczych w 2016 roku

Wstępnie szacuje się, że w bieżącym roku powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi jest większa od ubiegłorocznej (po uwzględnieniu powierzchni zaoranej w wyniku uszkodzeń zimowych) i wynosi około 7,2 mln ha (zwiększenie o ok. 6%).
Czytaj dalej
31
maj

Skup i ceny produktów rolnych w 2015 r.

Podstawowe informacje o poziomie skupu produktów rolnych (ilościowo i wartościowo) wg grup produktów. Informacje o cenach skupu oraz cenach uzyskiwanych przez rolników na targowiskach.
Czytaj dalej
31
maj

Turystyczna baza noclegowa w Polsce w 2015 r.

Folder informacyjny "Turystyczna baza noclegowa w Polsce w 2015 r."
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

Brak publikacji.

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter