Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

31
marz

Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług w 2019 roku

Podstawowe informacje o działalności ekonomicznej wszystkich jednostek gospodarki narodowej oraz o współzależnościach zachodzących w procesie tworzenia i podziału Produktu Krajowego Brutto (PKB).
Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura w gospodarstwach rolnych w drugim półroczu 2022 roku

W ocenie rolników zmiany jakie miały miejsce w II półroczu 2022 r. jak i bieżąca (grudzień 2022 r.) sytuacja gospodarstw rolnych kształtowała się niekorzystnie. Również prognozy na I półrocze 2023 r. są pesymistyczne. Nastroje rolników były jednak mniej negatywne w porównaniu z poprzednią edycją badania.
Czytaj dalej
31
marz

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2023 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w marcu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 16,2% (wskaźnik cen 116,2), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 1,1% (wskaźnik cen 101,1).
Czytaj dalej
31
marz

Statistics in Transition new series nr 2/2023

15 marca 2023 r. ukazał się nr 2/2023 „Statistics in Transition new series”.
Czytaj dalej
31
marz

Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2021)

Kolejna edycja raportu z Europejskiego Badania Warunków Życia Ludności (EU-SILC) zawierająca dane na temat zróżnicowania dochodów w Polsce, zdrowia osób w wieku 16 lat lub więcej (w tym samooceny stanu zdrowia), warunków mieszkaniowych, wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania, ocen respondentów dotyczących wybranych materialnych i niematerialnych aspektów jakości życia, a także wybrane wskaźniki spójności społecznej.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

31
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w marcu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W marcu br. jedynie podmioty z sekcji zakwaterowanie i gastronomia wyrażają pozytywną opinię na temat koniunktury gospodarczej (po negatywnej sprzed miesiąca). W przypadku tej sekcji odnotowano największy wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury, o 20,1 w porównaniu z lutym br.
Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – marzec 2023 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w marcu 2023 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
31
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie pomorskim, 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Publikacja zawiera dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec 2022 r. na tle odpowiednich danych według stanu z końca 2021 r.
Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - marzec 2023 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji. Wyniki publikowane na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego. Opracowanie zawiera m.in. diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżącej i prognozowanej produkcji, oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Marzec 2023 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji.
Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w marcu 2023 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
31
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (4 kwartał 2022 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w 3 kwartale 2022 roku.
Czytaj dalej
31
marz

Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi za cztery kwartały 2022 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Publikacja zawiera podstawowe informacje dotyczące przemian społecznych i gospodarczych w Łodzi oraz relacje do przeciętnych wielkości wojewódzkich w okresach kwartalnych i okresach narastających. Dane dotyczą w szczególności takich zjawisk jak: sytuacja na rynku pracy, warunki życia ludności, działalność gospodarcza, bezpieczeństwo publiczne, pomoc społeczna, finanse przedsiębiorstw, przemysł i budownictwo, transport i handel w podziale na sekcje i działy PKD. Publikacja prezentuje ponadto dane dla Łodzi w ujęciu umożliwiającym ich porównanie z danymi dla województwa oraz w odniesieniu do wybranych miast Polski. Zamieszczone informacje statystyczne wzbogacone zostały częścią analityczną i wykresami.
Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w marcu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w marcu 2023 r.
Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – marzec 2023 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

W marcu br. jedynie podmioty zajmujące się handlem hurtowym wyrażają pozytywną opinię na temat koniunktury gospodarczej (po negatywnej sprzed miesiąca). W pozostałych obszarach działalności gospodarczej formułowane są oceny niekorzystne, choć w większości lepsze niż w lutym br.
Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w marcu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W marcu br. pozytywnie oceniają koniunkturę jedynie podmioty prowadzące działalność w handlu detalicznym, a także w informacji i komunikacji. W przypadku ostatniej sekcji odnotowano największy wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury, o 7,0 w porównaniu z lutym br. W przypadku przetwórstwa przemysłowego, handlu hurtowego, a także transportu i gospodarki magazynowej oceny są niekorzystne, ale na poziomie zbliżonym do notowanego w poprzednim miesiącu. Poprawa nastrojów związanych z sytuacją w gospodarce jest najbardziej widoczna w opinii wyrażonej przez podmioty z sekcji zakwaterowanie i gastronomia — wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury o 6,5 w porównaniu z lutym br. Również w budownictwie ogólny klimat koniunktury oceniany jest lepiej niż przed miesiącem.
Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w marcu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Raport przestawia ogólny klimat koniunktury w poszczególnych sekcjach działalności gospodarczej w województwie. Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Raport opracowuje Departament Przedsiębiorstw GUS.
Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Marzec 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W marcu br. w większości prezentowanych obszarów gospodarki ogólny klimat koniunktury oceniany jest korzystnie i lepiej niż przed miesiącem. Poprawa nastrojów jest najbardziej widoczna w opinii wyrażonej przez jednostki prowadzące działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii – wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury o 7,1 w porównaniu z lutym br. W trzech obszarach (budownictwo, handel detaliczny, a także transport i gospodarka magazynowa) przedsiębiorcy oceniają koniunkturę negatywnie. W przypadku dwóch pierwszych wyrażane opinie na temat sytuacji gospodarczej są nieco bardziej optymistyczne niż w poprzednim miesiącu, natomiast w transporcie i gospodarce magazynowej zbliżone do odpowiednich w lutym br.
Czytaj dalej
31
marz

Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2021 r. na terenie województwa mazowieckiego zbiorowość przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób była o 1,9% większa niż przed rokiem. Wzrosła również o 4,6% liczba pracujących w mikroprzedsiębiorstwach. Przychody ogółem zwiększyły się o 2,4%, natomiast koszty ogółem spadły o 6,4%.
Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter