Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

30
marz

Nauka i technika w 2021 roku

Analiza wskaźników z zakresu statystyki nauki i techniki: działalności badawczej i rozwojowej (B+R), działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych i w sektorze usług, ochrony własności przemysłowej, biotechnologii, nanotechnologii, produkcji, zatrudnienia i handlu wg poziomów techniki oraz zasobów ludzkich dla nauki i techniki.
Czytaj dalej
30
marz

Bezrobocie rejestrowane 1–4 kwartał 2022 roku

Podstawowe informacje o liczbie i strukturze osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wg miejsca zamieszkania, cech demograficznych, społeczno-zawodowych, czasu pozostawania bez pracy. Dane dotyczące płynności bezrobocia: napływ, odpływ według różnych przyczyn.
Czytaj dalej
30
marz

Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury - szereg do stycznia 2023 r.

W ramach prac statystyki eksperymentalnej prowadzona jest analiza cykli koniunkturalnych dokonywana na podstawie złożonych (syntetycznych/zagregowanych) wskaźników opisujących w sposób syntetyczny wahania koniunkturalne w całej gospodarce.
Czytaj dalej
30
marz

Organizacje pożytku publicznego i 1% w 2021 r./2022 r.

W latach 2008-2021 liczba aktywnych organizacji pożytku publicznego (OPP) wzrosła z 6,2 tys. do 9,4 tys. W 2021 r. 8,9 tys. OPP otrzymało odpis 1% podatku PIT za 2020 r. Średnia kwota tego odpisu wyniosła 125,0 tys. zł, a połowa z uprawnionych organizacji pożytku publicznego uzyskała nie więcej niż 6,0 tys. zł.
Czytaj dalej
30
marz

Przemysły kultury i kreatywne w 2021 roku

W 2021 r. działalność prowadziło 135,0 tys. przedsiębiorstw zaliczanych do przemysłów kultury i kreatywnych. Przeważającą większość podmiotów (99,2%) stanowiły mikroprzedsiębiorstwa, skupiające 75,8% pracujących w obszarze przemysłów kultury i kreatywnych. Miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 zatrudnionego wyniosło 6 927 zł, tj. o 592 zł więcej niż w 2020 r. i było większe o 994 zł w porównaniu z wynagrodzeniem w przedsiębiorstwach niefinansowych.
Czytaj dalej
30
marz

Działalność przedsiębiorstw posiadających jednostki zagraniczne w 2021 roku

Na koniec 2021 roku 1 900 przedsiębiorstw z siedzibą w Polsce (wzrost w stosunku do 2020 roku o 1,1%) wykazało zaangażowanie w 4 246 jednostkach za granicą w postaci udziałów, oddziałów lub w innej formie (wzrost o 5,4% w porównaniu z 2020 rokiem). Najwięcej jednostek zagranicznych miało swoje siedziby w Niemczech, Czechach, Ukrainie oraz Stanach Zjednoczonych.
Czytaj dalej
30
marz

Pogłębione pytania o aktualne zagadnienia gospodarcze oraz wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę - oceny i oczekiwania. Aneks do publikacji (marzec 2023)

W marcowym, rozszerzonym badaniu koniunktury pytania dotyczyły negatywnych skutków wojny w Ukrainie oraz rynku pracy. Ankietowane podmioty wskazują, że w okresie najbliższych trzech miesięcy w większym stopniu ograniczać będą zatrudnienie pracowników relatywnie łatwych do zastąpienia niż relatywnie trudnych do zastąpienia.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w 4 kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Opracowanie prezentuje dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL).
Czytaj dalej
30
marz

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności w województwie kujawsko-pomorskim w czwartym kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie sygnalne zawiera informacje pozyskane na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, którego przedmiotem jest fakt wykonywania, posiadania lub poszukiwania pracy przez osoby w wieku 15-89 lat. Prezentuje dane dotyczące osób aktywnych i biernych zawodowo oraz pracujących i bezrobotnych według płci, wieku, miejsca zamieszkania i poziomu wykształcenia w województwie kujawsko-pomorskim w czwartym kwartale 2022 r.
Czytaj dalej
30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w 4 kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informację o aktywności ekonomicznej ludności w województwie pomorskim prezentujące uogólnione dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w 4 kwartale 2022 r.
Czytaj dalej
30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie świętokrzyskim w 4 kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)
Czytaj dalej
30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w 4 kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w 4 kwartale 2022 r.
Czytaj dalej
30
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie warmińsko-mazurskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie warmińsko-mazurskim w 2022 r.
Czytaj dalej
30
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie opolskim, 2022

Urząd Statystyczny w Opolu

Publikacja prezentuje informacje o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON na terenie województwa opolskiego, według stanu w końcu grudnia 2022 r. Opracowanie zawiera charakterystykę podmiotów według form prawnych, sektorów własności, rodzaju przeważającej działalności oraz podregionów, powiatów i gmin.
Czytaj dalej
30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim – 4 kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Kwartalna informacja o rynku pracy została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w 4 kwartale 2022 r., w porównaniu z rezultatami takich badań z poprzedniego kwartału oraz analogicznych okresów 2021 r. i 2010 r. Opracowanie zawiera informacje na temat m. in.: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych, osób pracujących i biernych zawodowo. W opracowaniu uwzględniono przeliczone wyniki BAEL dla lat 2010–2020, zgodnie z wprowadzoną od 2021 r. zmianą definicji głównych kategorii osób na rynku pracy (obowiązujące definicje zamieszczono w publikacji Aktywność ekonomiczna ludności Polski).
Czytaj dalej
30
marz

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w województwie opolskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie sygnalne przedstawia dane nt. sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy w województwie opolskim w 2022 r. w porównaniu z 2021 r., jak również w odniesieniu do 2015 r. Zawiera charakterystykę pracujących oraz bezrobotnych osób niepełnosprawnych. Prezentuje także dane nt. zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej oraz zakładach aktywizacji zawodowej w I półroczu 2022 r. w relacji do analogicznego okresu 2021 r.
Czytaj dalej
30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w 4 kwartale 2022 r. - wyniki wstępne

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Według wstępnych wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w 4 kwartale 2022 r. wielkopolskie znajdowało się wśród województw o najwyższych wartościach wskaźnika zatrudnienia oraz współczynnika aktywności zawodowej. Stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie niższym od notowanego w kraju.
Czytaj dalej
30
marz

Zwierzęta gospodarskie w województwie wielkopolskim w grudniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Według wstępnych danych w grudniu 2022 r. odnotowano spadek pogłowia świń (o 7,7%) oraz wzrost liczebności stada bydła (o 2,5%) w porównaniu z poprzednim rokiem. Wielkopolskie cechuje się największym udziałem w krajowym pogłowiu świń, a także zajmuje czołowe miejsce pod względem wielkości utrzymywanego stada bydła.
Czytaj dalej
30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w 4 kwartale 2022 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

W 4 kwartale 2022 r. zarówno współczynnik aktywności zawodowej jak i stopa bezrobocia były niższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku (odpowiednio o 0,6 p. proc. i o 2,0 p. proc.). Wskaźnik zatrudnienia wzrósł o 0,5%. W skali roku zmniejszyła się liczba osób aktywnych zawodowo, a zwiększyła – biernych zawodowo; odnotowano spadek wskaźnika obciążenia pracujących osobami niepracującymi.
Czytaj dalej
30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w 4 kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 4 kwartale 2022 r. zanotowano wzrost liczby pracujących oraz spadek biernych zawodowo w stosunku do 3 kwartału 2022 r. Bezrobotni mężczyźni poszukiwali pracy krócej niż kobiety, a bezrobotni mieszkańcy miast krócej niż mieszkańcy wsi.
Czytaj dalej
30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - 4 kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentowanego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Zawiera informacje na temat między innymi: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych, pracujących i bezrobotnych oraz informacje na temat przyczyn bierności zawodowej.
Czytaj dalej
30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w czwartym kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Opracowanie prezentuje dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo w województwie dolnośląskim uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Zawiera dane o wielkości i strukturze zasobów siły roboczej (według płci, miejsca zamieszkania, wieku, poziomu wykształcenia); jest to podstawowe źródło informacji o sytuacji na rynku pracy. Komentarz analityczny uzupełniono zestawieniami tabelarycznymi oraz prezentacją graficzną danych w formie map i wykresów.
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter