Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

3
kwi

Wstępna informacja o relacji deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w 2022 roku

Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2022 roku stanowił 3,4% PKB, natomiast dług sektora ukształtował się na poziomie 49,1% PKB.
Czytaj dalej
3
kwi

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2022 roku

Wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń ogółem w 2022 r. był korzystniejszy niż przed rokiem i wyniósł 6,1 mld zł. Wpłynął na to lepszy wynik uzyskany przez zakłady ubezpieczeń na życie (dział I), mimo gorszego niż przed rokiem wyniku zakładów ubezpieczeń majątkowych (dział II).
Czytaj dalej
4
kwi

Wyniki finansowe banków w 2022 roku

Wynik finansowy netto sektora bankowego w 2022 r. wyniósł 12,4 mld zł, wobec 6,1 mld zł w poprzednim roku. Suma bilansowa banków ogółem w końcu 2022 r. była wyższa niż rok wcześniej o 6,5% i wyniosła 2 723,5 mld zł. Wartość kredytów sektora niefinansowego zmniejszyła się o 1,4% do kwoty 1 169,4 mld zł, a wartość depozytów sektora niefinansowego wzrosła o 6,5% do 1 637,0 mld zł.
Czytaj dalej
4
kwi

Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w 4 kwartale 2022 roku

Ceny lokali mieszkalnych w 4 kwartale 2022 r. wzrosły o 1,4% w stosunku do 3 kwartału 2022 r. (w tym na rynku pierwotnym – o 2,1% i na rynku wtórnym – o 0,7%). W porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. ceny lokali mieszkalnych wzrosły o 9,3% (w tym na rynku pierwotnym – o 10,5% i na rynku wtórnym – o 8,3%).
Czytaj dalej
6
kwi

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w 2022 roku

Z turystycznych obiektów noclegowych w 2022 r. skorzystało 34,2 mln turystów, którym udzielono 90,0 mln noclegów. W porównaniu z 2021 r. było to odpowiednio o 54,3% i 43,2% więcej. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych we wszystkich turystycznych obiektach noclegowych w 2022 r. wyniósł 40,4% i w porównaniu z poprzednim rokiem był wyższy o 8,1 p.proc.
Czytaj dalej
6
kwi

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego na temat rewizji międzynarodowego handlu usługami za lata 2010-2020

Główny Urząd Statystyczny informuje, że opublikował zrewidowane dane dotyczące międzynarodowego handlu usługami za lata 2010 – 2020. Korekta ta związana była z procesem rewizji danych statystycznych wynikającym z prac prowadzonych nad poprawą jakości źródeł danych. Przeprowadzane rewizje pełnych szeregów czasowych mają na celu dostarczenie użytkownikom spójnych i porównywalnych danych pomiędzy różnymi obszarami statystyki. Dlatego też, korekty danych w zakresie międzynarodowego handlu usługami znalazły odzwierciedlenie także w statystyce bilansu płatniczego oraz w statystyce rachunków na-rodowych.
Czytaj dalej
6
kwi

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician nr 3/2023

31 marca 2023 r. ukazał się nr 3/2023 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”. Zapraszamy na stronę https://ws.stat.gov.pl/Issue/2023/3.
Czytaj dalej
11
kwi

Wypadki przy pracy w 2022 roku - dane wstępne

W 2022 r. zgłoszono 66606 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, o 3,2% mniej niż w 2021 r. Zmniejszyła się również liczba poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości) z 5,10 do 4,66.
Czytaj dalej
11
kwi

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - marzec 2023

Według stanu na koniec marca 2023 roku do rejestru REGON wpisanych było 5 023,7 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,3% więcej niż miesiąc wcześniej (3,4% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).
Czytaj dalej
11
kwi

Wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w zakresie struktury narodowo-etnicznej oraz języka kontaktów domowych

W spisie ludności w 2021 r. - podobnie jak w 2011 r. – przynależność osób do odpowiedniej społeczności narodowej lub etnicznej była określana w drodze swobodnej deklaracji narodowościowej. Zachowane zostało również rozwiązanie umożliwiające osobom spisywanym wyrażenie złożonych tożsamości narodowościowych, poprzez zadanie dwóch pytań (pytania podwójnego) o narodowość.
Czytaj dalej
11
kwi

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON marzec 2023

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
12
kwi

Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 4/2022

Analiza podstawowych danych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą województw. Wybrane kategorie prezentowane w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju w okresach kwartalnych i w okresach narastających. Aneks zawiera wybrane informacje dla danego miesiąca kończącego kwartał.
Czytaj dalej
14
kwi

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w styczniu-lutym 2023 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu - lutym 2023 r. wyniosły w cenach bieżących 267,0 mld PLN w eksporcie oraz 244,0 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 23,0 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2022 roku wyniosło minus 5,1 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku eksport wzrósł o 13,0%, a import o 1,0%.
Czytaj dalej
14
kwi

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2023 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 16,1% (przy wzroście cen towarów – o 17,1% i usług – o 13,3%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,1% (w tym towarów –o 1,2% i usług – o 0,8%).
Czytaj dalej
14
kwi

Zgony według przyczyn określanych jako "garbage codes"

Zestawienia tabelaryczne prezentujące zgony według przyczyn określanych jako "garbage codes" (w podziale na listę podstawową i rozszerzoną) według wieku osób zmarłych i województw.
Czytaj dalej
20
kwi

Koniunktura konsumencka - kwiecień 2023 roku

W kwietniu 2023 r. odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsu-menckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł - 32,2 i był o 3,4 p. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej
20
kwi

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB według kwartałów za lata 2021-2022

Według ostatecznego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w 2021 r. zwiększył się realnie o 6,9% w porównaniu z 2020 r., wobec wcześniej opublikowanego wzrostu o 6,8%. W 2022 r. PKB wzrosło realnie o 5,1%, wobec wcześniej opublikowanego wzrostu o 4,9%.
Czytaj dalej
20
kwi

Indeks kosztów zatrudnienia w kwartałach 2022 r.

W czwartym kwartale 2022 r. indeks kosztów zatrudnienia wzrósł o 0,2% w stosunku do trzeciego kwartału tego samego roku, zaś w porównaniu do czwartego kwartału 2021 r. wskaźnik ten wzrósł o 11,6%.
Czytaj dalej
21
kwi

Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2022 roku (za lata 2019-2022)

Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2022 roku ukształtował się na poziomie 115 137 mln zł, co stanowi 3,7% PKB, natomiast dług sektora wyniósł 1 512 227 mln zł, tj. 49,1% PKB.
Czytaj dalej
21
kwi

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 roku

W marcu 2023 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z marcem 2022 r. było wyższe o 0,5% i wyniosło 6516,8 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie zmniejszyło się o 0,1%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 r. w porównaniu z marcem 2022 r. było wyższe o 12,6% i wyniosło 7508,34 zł (brutto). Względem lutego 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zwiększyło się o 6,3%.
Czytaj dalej
21
kwi

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - kwiecień 2023 roku

W kwietniu br. we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie wyższym wobec prezentowanego w marcu br. Wskaźnik ten we wszystkich obszarach, po-za handlem detalicznym, znajduje się poniżej średniej długookresowej . W większości badanych obszarów składowe „diagnostyczne” kształtują się na zbliżonym do prezento-wanego w marcu poziomie, natomiast składowe „prognostyczne” poprawiają się we wszystkich obszarach.
Czytaj dalej
21
kwi

Ceny produktów rolnych w marcu 2023 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych spadły w marcu 2023 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 1,0%), natomiast w porównaniu z analogicznym okresem ubie-głego roku wzrosły (o 10,5%).
Czytaj dalej
21
kwi

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (luty 2023 r.)

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych.
Czytaj dalej
21
kwi

Zeszyt metodologiczny - Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług

W niniejszym Zeszycie metodologicznym zaprezentowane zostały zasady metodologiczno-organizacyjne dotyczące badania 1.67.06 Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług. Dane wynikowe badania dostarczają informacji o działalności ekonomicznej wszystkich podmiotów gospodarki narodowej oraz współzależnościach zachodzących w procesie tworzenia i podziału produktu krajowego brutto.
Czytaj dalej
24
kwi

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-marzec 2023 roku

W pierwszym kwartale 2023 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Spadła natomiast liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
24
kwi

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2023 roku

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2023 r. spadły w stosunku do lutego 2023 r. o 0,8%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 10,1%.
Czytaj dalej
24
kwi

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2023 roku

W marcu br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 2,9% w porównaniu z marcem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 15,4% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z lutym br. wzrosła o 14,1%. W okresie styczeń – marzec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 0,6% niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku, kiedy notowano wzrost o 16,0% w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku.
Czytaj dalej
24
kwi

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w marcu 2023 roku

Według wstępnych danych, produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w marcu 2023 r. była niższa o 1,5% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem wzrost o 27,6%) oraz wyższa o 30,6% w stosunku do lutego br. roku (przed rokiem wzrost o 41,4%).
Czytaj dalej
24
kwi

Dynamika sprzedaży detalicznej w marcu 2023 roku

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w marcu 2023 r. była niższa niż przed rokiem o 7,3% (wobec wzrostu o 9,6% w marcu 2022 r.). W porównaniu z lutym 2023 r. notowano wzrost sprzedaży detalicznej o 14,0%. W okresie styczeń-marzec 2023 r. sprzedaż zmalała r/r o 3,5% (w 2022 r. wzrost o 9,0%).
Czytaj dalej
24
kwi

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w marcu 2023 roku

Według wstępnych danych, w marcu 2023 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 12,0%, a w porównaniu z lutym 2023 r. o 0,5%.
Czytaj dalej
24
kwi

Wyniki finansowe przedsiębiorstw w 2022 roku

W 2022 roku przychody ogółem badanych przedsiębiorstw wyniosły 5 891,1 mld zł, a koszty ich uzyskania 5 527,8 mld zł. Wynik finansowy netto ukształtował się na poziomie 301,4 mld zł.
Czytaj dalej
25
kwi

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2023 (kwiecień 2023)

Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych (z pogłębioną prezentacją wyników dla sekcji zakwaterowanie i gastronomia) uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej
25
kwi

Działalność galerii sztuki w 2022 roku

W 2022 r. działalność prowadziło 310 galerii sztuki, które zorganizowały 3,5 tys. wystaw w Polsce dla 3,0 mln zwiedzających. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba wystaw w kraju wzrosła o 16,0%, natomiast zwiedzających zmniejszyła się o 13,8%.
Czytaj dalej
26
kwi

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w pierwszym kwartale 2023 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny), transportu oraz handlu zagranicznego, a także sytuacji w wybranych krajach świata.
Czytaj dalej
26
kwi

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w marcu 2023 roku

Podstawowe informacje prezentujące ilość produkcji ważniejszych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez przedsiębiorstwa produkcyjne, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Informacje prezentowane co miesiąc dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
26
kwi

Nakłady i wyniki przemysłu w 2022 roku

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych na temat przemysłu, w tym dane o produkcji, obrocie, nowych zamówieniach, zatrudnieniu, przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu brutto, czasie przepracowanym, nakładach inwestycyjnych, aktywach obrotowych, źródłach finansowania majątku.
Czytaj dalej
26
kwi

Biuletyn Statystyczny Nr 3/2023

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych - z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport) i handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych.
Czytaj dalej
26
kwi

Satelitarny rachunek kultury w 2018 r.

Udział obszaru kultury w gospodarce narodowej w 2018 r. wyniósł 2,8%, na co w największym stopniu składała się działalność podmiotów w dziedzinie Reklama. Znaczny udział miały też Sztuki audiowizualne i multimedia oraz Książki i prasa. Tak jak w 2017 r. te trzy dziedziny dominowały w większości transakcji składających się na satelitarny rachunek kultury.
Czytaj dalej
26
kwi

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu marca 2023 r.

Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu lutego 2023 r.
Czytaj dalej
26
kwi

Turyści w bazie noclegowej. Luty 2023 roku

Turyści (krajowi i zagraniczni) korzystający z noclegów w 2023 roku w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
27
kwi

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Ocena jakości danych

Ocena jakości spisu ludności i mieszkań jest nieodłącznym komponentem całego procesu realizacji badania uwzględniającym zarówno kwestie organizacyjne, jak i metodologiczne tego przedsięwzięcia.
Czytaj dalej
27
kwi

Wstępna ocena przezimowania upraw w 2023 roku

Z przeprowadzonych badań polowych wynika, że w bieżącym roku uprawy ozime przezimowały dobrze, praktycznie bez strat. Przebieg warunków agrometeorologicznych w okresie zimy był na ogół korzystny dla zimujących roślin. Notowane spadki temperatury powietrza w pierwszej i drugiej dekadzie grudnia (lokalnie poniżej -17°C przy gruncie) nie zagrażały oziminom.
Czytaj dalej
27
kwi

Aktywność ekonomiczna ludności Polski - 4 kwartał 2022 roku

Podstawowe informacje dotyczące poziomu aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy.
Czytaj dalej
27
kwi

Gospodarka morska w Polsce w 2022 roku

W skali roku wzrosły obroty ładunkowe oraz liczba statków zawijających do polskich portów morskich. Zmalał natomiast ruch pasażerów w portach morskich. W komunikacji międzynarodowej odnotowano spadek ładunków przetransportowanych morską flotą przez polskich przewoźników, a wzrost przewozów pasażerów. Według stanu na koniec 2022 r. morską flotę transportową tworzyła taka sama liczba jednostek jak przed rokiem, natomiast w wyniku przeklasyfikowań wzrosła ich łączna nośności i pojemności brutto. Liczba jednostek polskiej floty rybackiej zwiększyła się o 1 statek, łączna moc silników wzrosła o 0,1%, natomiast pojemność brutto pozostała na poziomie sprzed roku.
Czytaj dalej
27
kwi

Działalność teatrów i instytucji muzycznych w 2022 roku

W 2022 roku teatry i instytucje muzyczne wystawiły 53 tys. przedstawień i koncertów, których widzami lub słuchaczami było 9,3 mln osób. Odbyło się 771 premier. Teatry i instytucje muzyczne miały w repertuarze 5,0 tys. tytułów przedstawień i koncertów.
Czytaj dalej
27
kwi

Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne w 2022 roku

W 2022 r. zespoły ratownictwa medycznego udzieliły świadczeń zdrowotnych w miejscu zdarzenia blisko 3,1 mln osób. W izbach przyjęć lub szpitalnych oddziałach ratunkowych z doraźnej pomocy medycznej w trybie ambulatoryjnym skorzystało niemal 3,8 mln pacjentów. W szpitalnych oddziałach ratunkowych w trybie stacjonarnym leczonych było ponad 1,8 mln osób.
Czytaj dalej
27
kwi

Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2021 roku

W Polsce w 2021 r. liczba aktywnych zawodowo osób powyżej 50. roku życia wyniosła 4811 tys. Biernych zawodowo w tym wieku było 8723 tys. osób. Wskaźnik zatrudnienia oraz współczynnik aktywności zawodowej były wyższe wśród mężczyzn.
Czytaj dalej
27
kwi

Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 2017-2021

Analiza zbiorowości nowych podmiotów w ciągu pierwszych 5 lat ich funkcjonowania na rynku.
Czytaj dalej
27
kwi

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2022 roku

Podstawowe informacje o pracujących, zatrudnionych i ich wynagrodzeniach nominalnych i realnych.
Czytaj dalej
27
kwi

Pogłębione pytania o aktualne zagadnienia gospodarcze oraz wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę - oceny i oczekiwania. Aneks do publikacji (kwiecień 2023)

W kwietniowym, rozszerzonym badaniu koniunktury pytania dotyczyły negatywnych skutków wojny w Ukrainie oraz procesów cenowych. W porównaniu z badaniami ze stycznia br., we wszystkich sektorach gospodarki wyraźnie spadł odsetek podmiotów spodziewających się, że ceny usług, materiałów i surowców zarówno w krótkim okresie (najbliższe 1-3 miesiące), jak i dłuższym (najbliższe 12 miesięcy) wzrosną szybciej.
Czytaj dalej
27
kwi

Rozwój regionalny Polski - raport analityczny 2022

Publikacja analityczna na temat rozwoju regionalnego kraju (trzecia edycja), opracowana jest na potrzeby monitorowania Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. Obejmuje diagnozę zjawisk powiązanych z monitorowaniem zagrożeń środowiskowych, procesów demograficznych, uwarunkowań rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego, gospodarczego oraz infrastruktury, a także potencjału administracyjnego samorządów (w tym ich kondycji finansowej, zarządzania przestrzenią). Zawiera podsumowanie ostatniego dostępnego roku oraz retrospekcję od 2011 r., także w odniesieniu do 16. Raportów o sytuacji społeczno-gospodarczej województw, wydawanych przez Urzędy Statystyczne.
Czytaj dalej
27
kwi

Działalność przedsiębiorstw posiadających jednostki zagraniczne w 2021 roku

Analiza sytuacji przedsiębiorstw niefinansowych posiadających jednostki zagraniczne: liczba podmiotów, rodzaj prowadzonej działalności, przynależność do grup przedsiębiorstw, charakter powiązań z jednostką zagraniczną.
Czytaj dalej
27
kwi

Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2022 roku

Wyniki ostatecznych szacunków produkcji upraw rolnych, upraw pastewnych wg kierunków wykorzystania (na ziarno, na zielonkę, na przyoranie - zielony nawóz) oraz produkcji warzyw, owoców z drzew i owoców jagodowych.
Czytaj dalej
28
kwi

Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 31 grudnia

Dane o liczbie i strukturze ludności, wg płci i wieku w regionach, podregionach i województwach (w podziale na ludność miejską i wiejską) oraz w powiatach, miastach i gminach imiennie. Informacja o sytuacji demograficznej, ogólne dane dotyczące ruchu naturalnego i migracji ludności.
Czytaj dalej
28
kwi

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2023 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w kwietniu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 14,7% (wskaźnik cen 114,7), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,7% (wskaźnik cen 100,7).
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

3
kwi
3
kwi

Biuletyn statystyczny Szczecina 04 kwartał 2022

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta Szczecina m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, finansów przedsiębiorstw, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
7
kwi

Ceny - koszyk wielkanocny - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
11
kwi
11
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za luty 2023 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
13
kwi

Województwo podlaskie w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Folder zawierający podstawowe informacje o sytuacji społecznej i gospodarczej województwa podlaskiego.
Czytaj dalej
21
kwi

Światowy Dzień Ziemi - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
26
kwi

Wybrane dane o podregionach województwa mazowieckiego. 4 kw. 2022 r. Informacje dla poszczególnych podregionów.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych opracowana została w oparciu o istniejący zasadniczy trójstopniowy podział kraju na województwa, powiaty i gminy, przy pomocy którego od 1 I 2018 wyodrębnione zostały trzy dodatkowe nieadministracyjne poziomy, w ramach których w Polsce r. funkcjonuje 97 jednostek statystycznych NUTS.
Czytaj dalej
27
kwi

Popyt na pracę w województwie podlaskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Opracowanie dostarcza informacji o popycie zrealizowanym i niezrealizowanym, czyli o liczbie pracujących, wolnych miejscach pracy według zawodów i rodzajów działalności oraz o liczbie nowo utworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy w okresie sprawozdawczym.
Czytaj dalej
27
kwi
27
kwi

Popyt na pracę w województwie świętokrzyskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Opracowanie zostało przygotowane na podstawie wyników badania popytu na pracę realizowanego na formularzu Z-05. Badanie to prowadzone jest metodą reprezentacyjną z częstotliwością kwartalną i obejmuje podmioty gospodarki narodowej o liczbie zatrudnionych 1 lub więcej osób.
Czytaj dalej
27
kwi

Popyt na pracę w województwie łódzkim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja sygnalna prezentuje dane dotyczące popytu na pracę w województwie łódzkim w 2022 r.
Czytaj dalej
27
kwi

Popyt na pracę w województwie opolskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie przedstawia dane dotyczące popytu na pracę w województwie opolskim w 2022 r. w porównaniu z 2021 r.
Czytaj dalej
27
kwi

Popyt na pracę w województwie wielkopolskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Badanie popytu na pracę, realizowane na formularzu Z-05, prowadzone jest w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej o liczbie zatrudnionych 1 lub więcej. Badanie ma charakter reprezentacyjny i przeprowadzane jest z częstotliwością kwartalną.
Czytaj dalej
27
kwi

Cudzoziemcy na wielkopolskim rynku pracy w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W 2022 r. łączna liczba wystawionych dokumentów dopuszczających cudzoziemców do rynku pracy w województwie wielkopolskim wyniosła 221,4 tys., tj. o 15,6% mniej niż przed rokiem.
Czytaj dalej
27
kwi

Popyt na pracę w województwie mazowieckim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Na koniec 2022 r. w województwie odnotowano 29,0 tys. wolnych miejsc pracy, tj. o 11,4% mniej niż rok wcześniej. Liczba miejsc pracy, które powstały od stycznia do grudnia 2022 r. wzrosła w porównaniu z 2021 r. o 3,4%, a stanowisk zlikwidowanych o 12,9%. Na jedno zlikwidowane miejsce pracy przypadały nieco ponad dwa miejsca nowo utworzone.
Czytaj dalej
27
kwi
28
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w kwietniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji.
Czytaj dalej
28
kwi

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – kwiecień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w kwietniu 2023 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
28
kwi

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie pomorskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informacje o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie pomorskim w 2022 r. Zaprezentowano miedzy innymi uogólnione dane dotyczące komputerów, dostępu do Internetu i stron internetowych posiadanych przez przedsiębiorstwa w województwie pomorskim.
Czytaj dalej
28
kwi

Popyt na pracę w województwie pomorskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informacje o popycie na pracę w województwie pomorskim. Zaprezentowano uogólnione dane dotyczące między innymi pracujących, wolnych miejsc pracy, nowo utworzonych oraz zlikwidowanych miejsc pracy w województwie pomorskim w 2022 r.
Czytaj dalej
28
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Czytaj dalej
28
kwi

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego 2023

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie składa się z komentarzy analitycznych uzupełnionych tablicami szczegółowymi dla województwa oraz ilustracjami graficznymi w formie map i wykresów przedstawiających wybrane cechy, zjawiska i zaobserwowane tendencje. Analizowane dane przedstawione zostały w ujęciu dynamicznym od 2015 r., a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju oraz innych województw. Dodatkowo dołączone zostały tablice przekrojowe obrazujące poziom zjawiska w województwie na tle kraju oraz tablice dla Gdańska i pozostałych miast na prawach powiatu w województwie.
Czytaj dalej
28
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - kwiecień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji. Wyniki publikowane na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego. Opracowanie zawiera m.in. diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżącej i prognozowanej produkcji, oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Czytaj dalej
28
kwi

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Kwiecień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji.
Czytaj dalej
28
kwi

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego 2023

Urząd Statystyczny w Kielcach

Długookresowa analiza zjawisk zachodzących w gospodarce narodowej na terenie województwa świętokrzyskiego
Czytaj dalej
28
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2023 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
28
kwi

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego 2023

Urząd Statystyczny w Łodzi

„Raport o sytuacji społeczno–gospodarczej województwa łódzkiego 2023”

Czytaj dalej
28
kwi

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego 2023

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego 2023
Czytaj dalej
28
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w kwietniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w kwietniu 2023 r.
Czytaj dalej
28
kwi

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego 2023

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie stanowi źródło informacji na temat sytuacji społecznej i gospodarczej województwa opolskiego, z uwzględnieniem zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju regionu. Publikacja zawiera bogaty zestaw danych m.in. z zakresu środowiska, kapitału ludzkiego, jakości życia, przedsiębiorczości, produkcji i usług oraz finansów jednostek samorządu terytorialnego. Poszczególne kategorie przedstawiono w ujęciu dynamicznym, co umożliwia obserwację skali zjawisk, ogólnych tendencji rozwojowych i kierunków zmian. Ponadto wybrane zjawiska zaprezentowano w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju oraz w odniesieniu do innych województw. Część zagadnień przedstawiono także w przekroju powiatów oraz gmin. Aneks opracowania stanowią tablice przeglądowe prezentujące wybrane dane o województwie opolskim oraz m. Opolu w latach 2015–2022.
Czytaj dalej
28
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – kwiecień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

W kwietniu br. jedynie jednostki zajmujące się handlem hurtowym wyrażają pozytywną opinię na temat sytuacji gospodarczej. W przypadku tego działu odnotowano największy wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury, o 8,5 w porównaniu z marcem br.
Czytaj dalej
28
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w kwietniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W kwietniu br. jedynie podmioty prowadzące działalność w handlu detalicznym oraz informacji i komunikacji oceniają koniunkturę pozytywnie i na poziomie odpowiednio wyższym lub zbliżonym do tego sprzed miesiąca. W pozostałych badanych obszarach przedsiębiorcy formułują niekorzystne opinie na temat sytuacji gospodarczej, ale w większości lepsze niż w marcu br. Poprawa nastrojów odnośnie sytuacji przedsiębiorstw jest najbardziej widoczna w opinii wyrażonej przez jednostki w sekcji budownictwo – wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury w porównaniu z ubiegłym miesiącem o 6,1. W handlu hurtowym wartość tego wskaźnika jest zbliżona do odpowiedniej z marca br., natomiast w sekcji transport i gospodarka magazynowa odnotowano spadek tego wskaźnika, o 3,1 wobec wartości prezentowanej w poprzednim miesiącu.
Czytaj dalej
28
kwi

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego 2023

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Urząd Statystyczny w Poznaniu przekazuje Państwu kolejną edycję „Raportu o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego”, zawierającego obszerny zestaw informacji statystycznych charakteryzujących poziom i tendencje rozwoju województwa.
Czytaj dalej
28
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w kwietniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Raport przestawia ogólny klimat koniunktury w poszczególnych sekcjach działalności gospodarczej w województwie. Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Raport opracowuje Departament Przedsiębiorstw GUS.
Czytaj dalej
28
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Kwiecień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W kwietniu br. jedynie podmioty prowadzące działalność w budownictwie oraz handlu detalicznym oceniają koniunkturę gospodarczą negatywnie, choć nie gorzej niż w marcu br. W przypadku przetwórstwa przemysłowego oraz handlu hurtowego formułowane oceny są korzystne i na poziomie zbliżonym do notowanego w poprzednim miesiącu. Poprawa nastrojów związanych z sytuacją w gospodarce jest najbardziej widoczna w opinii wyrażonej przez jednostki z sekcji transport i gospodarka magazynowa, a także zakwaterowanie i gastronomia — wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury o ponad 6,0 w porównaniu z marcem br.
Czytaj dalej
28
kwi

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego 2023

Urząd Statystyczny w Warszawie

Układ tematyczny publikacji pozwala na skuteczną identyfikację potrzeb rozwojowych Mazowsza i stanowi wsparcie dla analiz regionalnych dokonywanych w celu monitorowania realizacji założeń polityki publicznej. Analizy dokonano w różnych przekrojach terytorialnych, co umożliwiło prezentację zróżnicowania w rozwoju społecznym i gospodarczym województwa. Tekst analityczny opracowania wzbogacono tablicami oraz prezentacją graficzną w postaci map i wykresów, co pozwala na szybką oraz efektywną percepcję informacji statystycznych, jak i przedstawionych za ich pomocą relacji przestrzennych zjawisk.
Czytaj dalej
28
kwi
28
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej
28
kwi

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego 2023

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Urząd Statystyczny we Wrocławiu przygotował kolejną edycję rocznego „Raportu o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego”. Publikacja to analiza zjawisk zachodzących w gospodarce narodowej na terenie województwa oraz prezentacja ich zróżnicowania wewnętrznego w zakresie zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego, tj. kapitału ludzkiego (w tym procesów demograficznych, zasobów pracy, zdawalności egzaminów maturalnych), jakości życia mieszkańców, gospodarki, z uwzględnieniem procesów związanych z rozwojem przedsiębiorczości, realizacją inwestycji, produkcji i usług, infrastruktury gospodarki, finansów publicznych, ochrony środowiska. Kategorie przedstawione są w ujęciu dynamicznym (w retrospekcji wieloletniej), a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju.
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter