Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

31
marz

Konkurs na projekt aplikacji wspierającej uchodźców z Ukrainy

Celem Wydarzenia jest opracowanie prototypów aplikacji wykorzystujących otwarte dane, w szczególności dane udostępnione przez API na portalu dane.gov.pl. Aplikacja miałaby pomóc w rozwiązaniu bieżących problemów społecznych związanych ze wsparciem uciekających przed wojną mieszkańców Ukrainy.
Czytaj dalej
31
marz

Przegląd Statystyczny. Statistical Review, nr 4/2021

30 marca 2022 r. ukazał się nr 4/2021 "Przeglądu Statystycznego. Statistical Review". Zapraszamy na stronę https://ps.stat.gov.pl/Issue/2021/4.
Czytaj dalej
31
marz

Obszary wiejskie w Polsce w 2020 roku

Publikacja składa się z dwóch integralnych części. Pierwsza, zawiera komentarz analityczny stanowiący kompleksowy opis przemian zachodzących na obszarach wiejskich. Analizą objęto szerokie spektrum zagadnień: od danych społeczno-demograficznych, poprzez dane o działalności pozarolniczej, dochodach i wydatkach oraz wyposażeniu gospodarstw domowych, dostępie do placówek edukacyjnych, ośrodków kultury i opieki zdrowia, po dane o infrastrukturze technicznej, środowisku naturalnym i finansowaniu obszarów wiejskich. Dynamika zmian obserwowanych na obszarach wiejskich została zaprezentowana w odniesieniu do sytuacji w miastach.
Czytaj dalej
31
marz

Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług w 2018 roku

Podstawowe informacje o działalności ekonomicznej wszystkich jednostek gospodarki narodowej oraz o współzależnościach zachodzących w procesie tworzenia i podziału Produktu Krajowego Brutto (PKB).
Czytaj dalej
31
marz

Informator o badaniach i opracowaniach dotyczących obszarów transgranicznych

Informator zawierający ogólne informacje o prowadzonych badaniach obszarów przygranicznych oraz prezentujący opracowania i raporty poświęcone tej tematyce.
Czytaj dalej
31
marz

Działalność przedsiębiorstw posiadających jednostki zagraniczne w 2020 roku

Na koniec 2020 roku 1 880 podmiotów z siedzibą w Polsce (wzrost w stosunku do 2019 roku o 1,7%) wykazało zaangażowanie w 4 030 jednostkach za granicą w postaci udziałów, oddziałów lub innej formie (wzrost o 1,3% w porównaniu z 2019 rokiem). Najwięcej jednostek zagranicznych miało swoje siedziby w Niemczech, Czechach, Ukrainie oraz Rosji.
Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura w gospodarstwach rolnych w drugim półroczu 2021 roku

W ocenie rolników zmiany jakie miały miejsce w II półroczu 2021 r., jak i bieżąca (grudzień 2021 r.) koniunktura w użytkowanych przez nich gospodarstwach rolnych kształtowały się niekorzystnie. Pesymistyczne były również prognozy na I półrocze 2022 r.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

31
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w marcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W marcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki kształtuje się na poziomie niższym lub zbliżonym do notowanego w lutym.
Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – marzec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w marcu 2022 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
31
marz

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności w województwie kujawsko-pomorskim w czwartym kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie sygnalne zawiera informacje pozyskane na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, którego przedmiotem jest fakt wykonywania, posiadania lub poszukiwania pracy przez osoby w wieku 15-89 lat. Prezentuje dane dotyczące osób aktywnych i biernych zawodowo oraz pracujących i bezrobotnych według płci, wieku, miejsca zamieszkania i poziomu wykształcenia w województwie kujawsko-pomorskim w czwartym kwartale 2021 r.
Czytaj dalej
31
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie pomorskim, 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Publikacja zawiera dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec 2021 r. na tle odpowiednich danych według stanu z końca 2020 r.
Czytaj dalej
31
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w IV kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informację o aktywności ekonomicznej ludności w województwie pomorskim prezentujące uogólnione dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w IV kwartale 2021 r.
Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

W marcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki kształtuje się na poziomie niższym lub zbliżonym do notowanego w lutym. Jedynie w informacji i komunikacji jest dodatni.
Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - marzec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Marzec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Marzec 2022 r.
Czytaj dalej
31
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie świętokrzyskim w 4 kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)
Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w marcu 2022 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
31
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim w 4 kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w 4 kwartale 2021 roku.
Czytaj dalej
31
marz

Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi za 4 kwartały 2021 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Publikacja zawiera podstawowe informacje dotyczące przemian społecznych i gospodarczych w Łodzi oraz relacje do przeciętnych wielkości wojewódzkich w okresach kwartalnych i okresach narastających. Dane dotyczą w szczególności takich zjawisk jak: sytuacja na rynku pracy, warunki życia ludności, działalność gospodarcza, bezpieczeństwo publiczne, pomoc społeczna, finanse przedsiębiorstw, przemysł i budownictwo, transport i handel w podziale na sekcje i działy PKD. Publikacja prezentuje ponadto dane dla Łodzi w ujęciu umożliwiającym ich porównanie z danymi dla województwa oraz w odniesieniu do wybranych miast Polski. Zamieszczone informacje statystyczne wzbogacone zostały częścią analityczną i wykresami.
Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w marcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w marcu 2022 r.
Czytaj dalej
31
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w IV kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w IV kwartale 2021 r.
Czytaj dalej
31
marz

Cudzoziemcy na rynku pracy w województwie opolskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

W opracowaniu zaprezentowano dane o zezwoleniach na pracę dla cudzoziemców, a także informacje o strukturze zezwoleń na pracę według płci, obywatelstwa, grup zawodów oraz okresu ważności zezwoleń. Przedstawiono także informacje o liczbie pracujących cudzoziemców oraz o zarejestrowanych bezrobotnych cudzoziemcach.
Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – marzec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w marcu oceniają koniunkturę gorzej niż w lutym. Największe pogorszenie ocen nastąpiło w zakwaterowaniu i gastronomii, największa poprawa – w informacji i komunikacji.
Czytaj dalej
31
marz

Aktywność Ekonomiczna Ludności w województwie opolskim w 4 kwartale 2021 roku (dane wstępne)

Urząd Statystyczny w Opolu

Kwartalna informacja o rynku pracy została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w III kwartale 2021 r. Opracowanie zawiera informacje na temat m. in.: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych oraz przyczyn bierności zawodowej.
Czytaj dalej
31
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w IV kwartale 2021 r. - wyniki wstępne

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Według wstępnych wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w 4 kwartale br. wielkopolskie znajdowało się wśród województw o najwyższych wartościach wskaźnika zatrudnienia oraz współczynnika aktywności zawodowej. Stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie niższym od notowanego w kraju.
Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w marcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W marcu w większości badanych obszarów przedsiębiorcy oceniają koniunkturę gorzej niż w lutym. Jedynie w informacji i komunikacji oceny wzrosły i tylko w tej sekcji wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury jest dodatni. Największy spadek ocen odnotowano w zakwaterowaniu i gastronomii. Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 marca – dołączono moduł pytań diagnozujący wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą (wyniki w Aneksie).
Czytaj dalej
31
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w 4 kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

W 4 kwartale 2021 r. w porównaniu z 3 kwartałem bieżącego roku odnotowano wzrost aktywności ekonomicznej ludności. Ludność aktywna zawodowo stanowiła 57,1% ludności w wieku 15–89 lat (o 0,8 p. proc. więcej niż w poprzednim kwartale). Zwiększyła się zarówno liczba pracujących, jak i bezrobotnych. Odnotowano nieznaczny spadek liczby biernych zawodowo. W konsekwencji tych zmian spadł wskaźnik obciążenia pracujących osobami niepracującymi.
Czytaj dalej
31
marz

Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2021 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w województwie zachodniopomorskim w końcu grudnia 2021 r. była o 16,5% niższa niż w grudniu 2020 r. Bezrobotni zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy stanowili 7,1% cywilnej ludności aktywnej zawodowo, co ulokowało województwo zachodniopomorskie na 11. miejscu pod względem wielkości stopy bezrobocia w kraju.
Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Marzec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w marcu oceniają koniunkturę gorzej niż w lutym. Jedynie w sekcji zakwaterowanie i gastronomia oceny wzrosły. Największe pogorszenie ocen nastąpiło w transporcie i gospodarce magazynowej.
Czytaj dalej
31
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w 4 kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 4 kwartale 2021 r. zanotowano spadek liczby bezrobotnych i pracujących oraz wzrost liczby biernych zawodowo w stosunku do 3 kwartału 2021 r. Zaobserwowano również zwiększenie obciążenia pracujących osobami niepracującymi.
Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter