Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

1
lut

Wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą - oceny i oczekiwania (dane szczegółowe oraz szeregi czasowe). Aneks do publikacji (styczeń 2022)

Wśród ankietowanych zmiana w doświadczaniu poważnych i zagrażających stabilności firmy skutków pandemii była zróżnicowana w zależności od poszczególnych sektorów gospodarki. Nieznaczny wzrost optymizmu nastąpił w przypadku przetwórstwa przemysłowego oraz niektórych branż i klas wielkości w handlu detalicznym, natomiast pesymizm zwiększył się w przypadku jednostek usługowych i części podmiotów budowlanych.
Czytaj dalej
7
lut

Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2020 roku

Analiza zróżnicowania poziomu przeciętnych miesięcznych i godzinowych wynagrodzeń brutto oraz ich struktury według cech demograficzno-społecznych i zawodowych pracowników, takich jak: płeć, wiek, poziom wykształcenia, staż pracy, wykonywany zawód oraz cech charakteryzujących zakłady pracy tych osób.
Czytaj dalej
9
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2021 roku

Przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2021 r. wyniosło 5995,09 zł.
Czytaj dalej
9
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2021 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2021 r. wyniosło 5994,06 zł.
Czytaj dalej
9
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2021 roku

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2021 r. wyniosło 5662,53 zł.
Czytaj dalej
9
lut

Komunikat w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2021 roku w stosunku do 2020 roku

Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2021 r. w stosunku do 2020 r. wyniósł 3,0 %.y wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2021 r. w stosunku do 2020 r. wyniósł 3,0 %.
Czytaj dalej
9
lut

Komunikat w sprawie kwoty bazowej w 2021 roku

Kwota bazowa, o której mowa w art. 19 powołanej ustawy, w 2021 r. wyniosła 4944,79 zł.
Czytaj dalej
10
lut

Rejestracje i upadłości przedsiębiorstw w 4 kwartale 2021 roku

W IV kwartale 2021 roku odnotowano 88 605 rejestracji przedsiębiorstw, tj. o 16,7% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku oraz 87 upadłości, tj. o 17,9% mniej niż w IV kwartale 2020 roku.
Czytaj dalej
11
lut

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - styczeń 2022

Według stanu na koniec stycznia 2022 roku do rejestru REGON wpisanych było 4 836,3 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. porównywalnie do poprzedniego miesiąca (3,6% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).
Czytaj dalej
11
lut

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON styczeń 2022

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
15
lut

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-grudzień 2021 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń – grudzień ub. r. (według danych tymczasowych) wyniosły w cenach bieżących 1305,2 mld PLN w eksporcie oraz 1308,1 mld PLN w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 2,9 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2020 roku było dodatnie i wyniosło 47,2 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku eksport wzrósł o 22,8%, a import o 28,8%.
Czytaj dalej
15
lut

Szybki szacunek produktu krajowego brutto za 4 kwartał 2021 roku

Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w 4 kwartale 2021 r. zwiększył się realnie o 7,3% rok do roku wobec spadku o 2,5% w analogicznym okresie 2020 r.
Czytaj dalej
15
lut

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2022 roku (dane wstępne)

Według wstępnych danych w styczniu 2022 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 9,2% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,9%.
Czytaj dalej
18
lut

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician nr 1/2022

31 stycznia 2022 r. ukazał się numer 1/2022 "Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician". Zapraszamy na stronę https://ws.stat.gov.pl/Issue/2022/1
Czytaj dalej
18
lut

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2022 roku

W styczniu 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu ze styczniem 2021 r. było wyższe o 2,3% i wyniosło 6459,8 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie wzrosło o 1,5%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2022 r. w porównaniu ze styczniem 2021 r. było wyższe o 9,5% i wyniosło 6064,24 zł (brutto). Względem grudnia 2021 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto obniżyło się o 8,7%.
Czytaj dalej
18
lut

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2022 roku

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2022 r. wzrosły w stosunku do grudnia 2021 r. o 1,3%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 14,8%.
Czytaj dalej
18
lut

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2022 roku

W styczniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 19,2% w porównaniu ze styczniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 0,7% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z grudniem ub. roku spadła o 3,0%. a w porównaniu z analogicznym.
Czytaj dalej
18
lut

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2022 roku

Według wstępnych danych, w styczniu 2022 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 8,3%, a w porównaniu z grudniem 2021 r. - o 1,1%.
Czytaj dalej
18
lut

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2022 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2022 r. wyniosło 6064,24 zł.
Czytaj dalej
18
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2022 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2022 r. wyniosło 6064,16 zł.
Czytaj dalej
18
lut

Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w czwartym kwartale 2021 roku

Ceny produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2021 r. w stosunku do III kwartału 2021 r. wzrosły o 2,6 %.
Czytaj dalej
18
lut

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2021 r. i w drugim półroczu 2021 r.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2021 r. wyniosło 4944,79 zł, a w drugim półroczu 2021 r. wyniosło 5104,90 zł.
Czytaj dalej
21
lut

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2021 roku

Analiza wyników badania z obszaru Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego, które obejmuje: sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach, sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach sektora finansowego, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych (w tym kwestionariusz indywidualny) oraz podstawowe charakterystyki sektora ICT.
Czytaj dalej
21
lut

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2022 roku

W styczniu 2022 roku oddano do użytkowania mniej mieszkań niż przed rokiem. Spadła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
21
lut

Dynamika sprzedaży detalicznej w styczniu 2022 roku

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w styczniu 2022 r. była wyższa niż przed rokiem o 10,6% (wobec spadku o 6,0% w styczniu 2021 r.). W porównaniu z grudniem 2021 r. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 22,8%.
Czytaj dalej
21
lut

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2022 roku

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w styczniu br. była wyższa o 20,8% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem spadek o 10,1%) i niższa o 56,5% w stosunku do grudnia 2021 roku (przed rokiem spadek o 62,9%).
Czytaj dalej
22
lut

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - luty 2022 roku

W lutym br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki kształtuje się na poziomie wyższym lub zbliżonym do notowanego w styczniu. W większości badanych obszarów sygnalizuje się poprawę składowych „prognostycznych”, natomiast w przypadku „diagnostycznych” – pogorszenie lub brak zmian.
Czytaj dalej
22
lut

Ceny produktów rolnych w styczniu 2022 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych wzrosły w styczniu 2022 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,4%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (o 28,5%).
Czytaj dalej
22
lut

Turyści w bazie noclegowej. Grudzień 2021 roku

Turyści (krajowi i zagraniczni) korzystający z noclegów w 2021 roku w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
22
lut

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (grudzień 2021 r.)

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych.
Czytaj dalej
23
lut

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w styczniu 2022 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny), transportu oraz handlu zagranicznego, a także sytuacji w wybranych krajach świata.
Czytaj dalej
23
lut

Koniunktura konsumencka - luty 2022 roku

W lutym 2022 r. odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł - 27,7[1] i był o 1,5 p. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej
23
lut

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w styczniu 2022 roku

Podstawowe informacje prezentujące ilość produkcji ważniejszych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez przedsiębiorstwa produkcyjne, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Informacje prezentowane co miesiąc dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
23
lut

Biuletyn Statystyczny Nr 1/2022

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych - z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport) i handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych.
Czytaj dalej
23
lut

Pracujący, bezrobotni i bierni zawodowo (wyniki wstępne BAEL) w czwartym kwartale 2021 r.

W 4 kwartale 2021 r. liczba osób aktywnych zawodowo w wieku 15–89 lat wyniosła 17278 tys., z tego: 16780 tys. stanowili pracujący, natomiast 497 tys. - bezrobotni. Populacja biernych zawodowo w analogicznej grupie wieku liczyła 12529 tys.
Czytaj dalej
23
lut

Produkcja wyrobów przemysłowych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się / zwalczaniem COVID-19 w styczniu 2022 r.

W styczniu 2022 r. podmioty gospodarcze uczestniczące w miesięcznym badaniu produkcji wyrobów przemysłowych o liczbie pracujących 50 i więcej osób raportowały wyprodukowanie 31 029 622 sztuk maseczek ochronnych stosowanych w medycynie oraz 12 223 099 sztuk maseczek ochronnych pozostałych.
Czytaj dalej
23
lut

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu stycznia 2022 r.

Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu stycznia 2022 r.
Czytaj dalej
24
lut

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2022 (luty 2022)

Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych (z pogłębioną prezentacją wyników dla sekcji zakwaterowanie i gastronomia) uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej
24
lut

Komunikat w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za czwarty kwartał 2021 r.

Cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2021 r. wyniosła 5134 zł.
Czytaj dalej
25
lut

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za czwarty kwartał 2021 r.

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2021 r. w stosunku do III kwartału 2021 r. wyniósł 102,5 (wzrost cen o 2,5%).
Czytaj dalej
28
lut

Inwestycje i środki trwałe w gospodarce narodowej w latach 2017-2020

Publikacja jest pierwszym opracowaniem z serii Analiz statystycznych dotyczącym nakładów inwestycyjnych i środków trwałych w gospodarce narodowej w latach 2017-2020.
Czytaj dalej
28
lut

Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w 4 kwartale 2021 roku

Produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w 4 kwartale 2021 r. wzrósł realnie o 7,3% rok do roku wobec spadku o 2,5% w analogicznym kwartale 2020 r. (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego).
Czytaj dalej
28
lut

Rocznik Statystyczny Przemysłu 2021

Bogaty zestaw statystyk dotyczący przedsiębiorstw przemysłowych: podmioty prowadzące działalność gospodarczą, produkcja sprzedana, wskaźniki cen, produkcja globalna, zużycie pośrednie, wartość dodana brutto, produkcja ważniejszych wyrobów, finanse przedsiębiorstw, zatrudnienie i wydajność pracy, czas pracy i warunki pracy, wynagrodzenia, nakłady inwestycyjne, środki trwałe, handel zagraniczny wyrobami przemysłowymi, gospodarka paliwowo-energetyczna i materiałowa w przemyśle, technika i wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, zagrożenie i ochrona środowiska.
Czytaj dalej
28
lut

Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2020)

Kolejna edycja raportu z Europejskiego Badania Warunków Życia Ludności (EU-SILC) zawierająca dane na temat zróżnicowania dochodów w Polsce, zdrowia osób w wieku 16 lat lub więcej (w tym samooceny stanu zdrowia), warunków mieszkaniowych, wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania, ocen respondentów dotyczących wybranych materialnych i niematerialnych aspektów jakości życia, a także wybrane wskaźniki spójności społecznej.
Czytaj dalej
28
lut

Turystyka w Unii Europejskiej - dane za 2020 rok

W 2020 r. w turystycznych obiektach noclegowych zlokalizowanych w 27 krajach Unii Europejskiej przebywało 462,7 mln osób, które skorzystały z 1,4 mld noclegów. W porównaniu z 2019 r. spadła zarówno liczba turystów, jak i liczba udzielonych im noclegów – odpowiednio o 54,0% i 50,9%.
Czytaj dalej
28
lut

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2020 r.

Wyniki cyklicznego dobrowolnego ankietowego badania reprezentacyjnego realizowanego na próbie gospodarstw domowych objętych Badaniem budżetów gospodarstw domowych wraz z uwagami metodologicznymi i szerokim komentarzem analitycznym. Informacje m.in. o samoocenie stanu zdrowia i stopniu niepełnosprawności członków gospodarstw domowych, o zakresie i strukturze korzystania z usług medycznych, o ubezpieczeniach zdrowotnych, w tym prywatnych, o subiektywnej ocenie usług opieki zdrowotnej, pandemii COVID-19 oraz o poziomie i strukturze wydatków na opiekę zdrowotną ponoszonych bezpośrednio przez gospodarstwa domowe.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

9
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za grudzień 2021 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
10
lut

Światowy dzień chorego - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
11
lut

Tytułowy Plan Wydawniczy Urzędu Statystycznego w Katowicach 2022

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje dotyczące wydawnictw Urzędu planowanych do wydania w 2022 roku.
Czytaj dalej
11
lut

Walentynki - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
15
lut

Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie łódzkim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

W 2020 r. na terenie województwa łódzkiego badana zbiorowość podmiotów z kapitałem zagranicznym liczyła jednostek
Czytaj dalej
15
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie warmińsko-mazurskim. Stan na koniec 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie warmińsko-mazurskim. Stan na koniec 2021 r.
Czytaj dalej
15
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim - stan na koniec 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Liczba podmiotów gospodarki narodowej w końcu 2021 r. wyniosła 477,4 tys., tj. o 16,2 tys. więcej niż w 2020 r. Podmioty prowadziły swoją działalność najczęściej w obszarze handlu, naprawy pojazdów samochodowych. Na każde 100 nowo zarejestrowanych podmiotów przypadały 53 wyrejestrowane z bazy REGON (wobec 51 w 2020 r.).
Czytaj dalej
15
lut

Województwo wielkopolskie 2021

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Folder zestawia podstawowe charakterystyki społeczno-gospodarcze opisujące województwo wielkopolskie. Ukazuje udział tego regionu w wielkościach ogólnopolskich, prezentuje go na tle Unii Europejskiej oraz określa jego pozycję wśród pozostałych regionów.
Czytaj dalej
15
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie mazowieckim. Stan na koniec 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W końcu 2021 r. zarejestrowanych było 927669 podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 4,5% więcej niż rok wcześniej. Ponad połowa jednostek (53,8%) miała swoją siedzibę w m.st. Warszawie. Najwięcej podmiotów (20,8%) zajmowało się handlem; naprawą pojazdów samochodowych, a największy wzrost liczby podmiotów w stosunku do 2020 r. nastąpił w sekcji informacja i komunikacja (o 11,8%).
Czytaj dalej
17
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie zachodniopomorskim. Stan na koniec 2021 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Według stanu na koniec 2021 r. w rejestrze REGON odnotowano 239953 podmiotów gospodarki narodowej (bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie), tj. o 5822 więcej niż przed rokiem. Niemal co trzeci podmiot miał swoją siedzibę w m. Szczecin. Blisko trzy czwarte jednostek w rejestrze stanowiły osoby fizyczne. Najczęściej podmioty prowadziły działalność związaną z handlem; naprawą pojazdów samochodowych oraz budownictwem.
Czytaj dalej
21
lut

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie wielkopolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W 2020 r. działalność gospodarczą prowadziło 1,9 tys. podmiotów z kapitałem zagranicznym, a wartość zainwestowanego w nich kapitału zagranicznego wyniosła 24,5 mld zł. Kapitał zagraniczny w dużych podmiotach stanowił 75,3% jego ogólnej wartości. Najwięcej kapitału zagranicznego zainwestowano w podmioty z sekcji przetwórstwo przemysłowe (42,2%).
Czytaj dalej
23
lut

Metropolia Poznań w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Czytaj dalej
23
lut

Aglomeracja Kalisko-Ostrowska w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Czytaj dalej
23
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w Warszawie. Stan na koniec 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W końcu 2021 r. zarejestrowanych było 499070 podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 5,0% więcej niż rok wcześniej. W ogólnej liczbie podmiotów dominowały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (54,8%). Najwięcej podmiotów (19,5%) zajmowało się działalnością profesjonalną, naukową i techniczną, a największy wzrost w stosunku do 2020 r. nastąpił w sekcji informacja i komunikacja (o 11,3%).
Czytaj dalej
23
lut

Bezrobocie rejestrowane w Radomiu w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W końcu grudnia 2021 r. w Radomiu zaobserwowano w skali roku spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych i stopy bezrobocia. Wśród bezrobotnych nieznacznie przeważali mężczyźni (50,2%). Według grup wieku najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 35–44 lata (blisko 28%).
Czytaj dalej
23
lut

Bezrobocie rejestrowane w Ostrołęce w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W końcu grudnia 2021 r. w Ostrołęce zanotowano spadek w skali roku liczby zarejestrowanych bezrobotnych i stopy bezrobocia. Ponad 53% ogółu bezrobotnych stanowiły kobiety. Wśród zarejestrowanych bezrobotnych według grup wieku najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 35–44 lata (tj. blisko 27%).
Czytaj dalej
23
lut

Bezrobocie rejestrowane w Płocku w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W końcu grudnia 2021 r. w Płocku zaobserwowano w skali roku spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych i stopy bezrobocia. Większość (ponad 62%) ogółu bezrobotnych stanowiły kobiety. Wśród zarejestrowanych bezrobotnych według grup wieku najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 35–44 lata (ponad 29%).
Czytaj dalej
23
lut

Bezrobocie rejestrowane w Siedlcach w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W końcu grudnia 2021 r. w Siedlcach zaobserwowano spadek w skali roku liczby zarejestrowanych bezrobotnych i stopy bezrobocia. Ponad 51% ogółu bezrobotnych stanowiły kobiety. Wśród zarejestrowanych bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 35–44 lata (prawie 30%).
Czytaj dalej
25
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie łódzkim. Stan na koniec 2021 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON prowadzony przez Prezesa GUS.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w lutym 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lutym oceniają koniunkturę negatywnie. Ponownie najbardziej pesymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie transportu i gospodarki magazynowej, najbardziej pozytywne – przez firmy z sekcji informacja i komunikacja.
Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w styczniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu zamieszczone zostały podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podlaskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
28
lut

Podstawowe informacje o Urzędzie Statystycznym w Białymstoku

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Folder zawierający podstawowe informacje o działalności Urzędu Statystycznego w Białymstoku.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – luty 2022 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w lutym 2022 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w styczniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
28
lut

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie pomorskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

W 2019 r. na terenie województwa pomorskiego badaniem objęto 1296 podmiotów z kapitałem zagranicznym, a wartość ulokowanego w nich kapitału zagranicznego wyniosła 6651,3 mln zł, o 9,2% więcej niż przed rokiem. Pod względem liczby pracujących najwięcej kapitału zagranicznego ulokowano w podmiotach zatrudniających 250 osób i więcej (31,6%), natomiast według sekcji – wśród podmiotów działających w przetwórstwie przemysłowym (33,0%).
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

W lutym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki kształtuje się na poziomie wyższym lub zbliżonym do notowanego w styczniu. Największy wzrost wskaźnika odnotowano w zakwaterowaniu i gastronomii.
Czytaj dalej
28
lut

Bezrobocie rejestrowane w województwie pomorskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera uogólnione informacje na temat bezrobotnych w województwie pomorskim w 2021 r., dotyczące między innymi bezrobotnych według płci, wieku i wykształcenia.
Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w styczniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - luty 2022 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Luty 2022 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Luty 2022 r.
Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - styczeń 2022

Urząd Statystyczny w Kielcach

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego dotyczące m.in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
28
lut

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa małopolskiego - styczeń 2022 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
lut

Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie łódzkim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja sygnalna prezentuje podstawowe dane o mikroprzedsiębiorstwach w województwie łódzkim w 2020 r.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2022 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w lutym 2022 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w styczniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w styczniu 2022 r.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lutym 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lutym 2022 r.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – luty 2022 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lutym oceniają koniunkturę gorzej niż w styczniu.
Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - styczeń 2022

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa opolskiego.
Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - styczeń 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
28
lut

Warunki życia ludności w województwie wielkopolskim w latach 2019-2020

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Publikacja Warunki życia ludności w województwie wielkopolskim jest opracowaniem cyklicznym przedstawiającym kształtowanie się wybranych zmiennych charakteryzujących różne obszary mające wpływ na poziom i jakość życia społeczeństwa. Zestawiono tu m.in. informacje z zakresu demografii, ochrony środowiska, rynku pracy, budżetów gospodarstw domowych, cen, budownictwa mieszkaniowego, edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, kultury czy bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w lutym 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lutym oceniają koniunkturę negatywnie. Pomimo największego wzrostu ocen ponownie najbardziej pesymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury jest najwyższy w sekcji informacja i komunikacja. Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 lutego – dołączono moduł pytań diagnozujący wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą (wyniki w Aneksie).
Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w styczniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Luty 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w styczniu oceniają koniunkturę negatywnie. Najbardziej pesymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, natomiast najbardziej pozytywne – przez firmy z sekcji informacja i komunikacja. W większości obszarów oceny bieżące („diagnozy”) oraz oczekiwania („prognozy”) pogorszyły się lub są podobne jak przed miesiącem.
Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Styczeń 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej
28
lut

Statystyka Warszawy. Styczeń 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
28
lut

Euroregion Nysa w 2020 r. – wybrane informacje statystyczne

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Podstawowe informacje o powiatach polskich, czeskich i niemieckich należących do Euroregionu Nysa z zakresu m.in. ludności, warunków życia, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, kultury i turystyki, podmiotów gospodarki narodowej, rynku pracy, użytkowania gruntów, meteorologii
Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w styczniu 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter