Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

31
marz

Wypadki przy pracy w 2020 roku - dane wstępne

W 2020 r. zgłoszono 62740 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, o 24,6% mniej niż w 2019 r. Zmniejszyła się również liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości) odpowiednio z 6,15 do 4,62. Osoby poszkodowane w wypadkach śmiertelnych stanowiły 0,3% wszystkich osób poszkodowanych (wzrost o 0,1 p.proc. w stosunku do 2019 r.). Zmniejszyła się liczba osób poszkodowanych w wypadkach ciężkich (o 4,9% w odniesieniu do 2019 r.) oraz w wypadkach z innym skutkiem (o 24,7%).
Czytaj dalej
31
marz

Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury - szereg do stycznia 2021 r.

W ramach prac statystyki eksperymentalnej prowadzona jest analiza cykli koniunkturalnych dokonywana na podstawie złożonych (syntetycznych/zagregowanych) wskaźników opisujących w sposób syntetyczny wahania koniunkturalne w całej gospodarce.
Czytaj dalej
31
marz

Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług w 2017 roku

Podstawowe informacje o działalności ekonomicznej wszystkich jednostek gospodarki narodowej oraz o współzależnościach zachodzących w procesie tworzenia i podziału Produktu Krajowego Brutto (PKB).
Czytaj dalej
31
marz

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2021 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w marcu 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 3,2% (wskaźnik cen 103,2), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 1,0% (wskaźnik cen 101,0).
Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura w gospodarstwach rolnych w drugim półroczu 2020 roku

W ocenie rolników zmiany jakie miały miejsce w II półroczu 2020 r., jak i bieżąca (grudzień 2020 r.) koniunktura w użytkowanych przez nich gospodarstwach rolnych kształtowały się niekorzystnie. Pesymistyczne były również prognozy na I półrocze 2021 r.
Czytaj dalej
31
marz

Stan zdrowia ludności Polski w 2019 r.

Dane pochodzą z ostatniego roku przed pandemią COVID-19. Nie odzwierciedlają zatem aktualnej sytuacji zdrowotnej w okresie pandemii, ale stanowią podstawę do porównań i analiz. Jako swoista fotografia z ostatniego roku sprzed pandemii mogą stanowić dobry punkt odniesienia dla badań jej wpływu na stan zdrowia ludności Polski. W 2019 roku zdecydowanie przeważały dobre lub bardzo dobre oceny własnego stanu zdrowia (około 2/3 osób) nad złymi lub bardzo złymi (około 1/11 osób). W dwóch ostatnich edycjach badania (z 2019 i 2014 r.) mieszkańcy Polski podobnie oceniali swój stan zdrowia, a różnice, które wystąpiły dla ogółu populacji są niewielkie - na poziomie ok. 1 p.proc. (zarówno w odniesieniu do pozytywnych jak i negatywnych ocen stanu zdrowia).
Czytaj dalej
31
marz

Działalność przedsiębiorstw posiadających jednostki zagraniczne w 2019 roku

Na koniec 2019 roku 1 848 podmiotów z siedzibą w Polsce (spadek w stosunku do 2018 roku o 0,6%) wykazało zaangażowanie w 3 979 jednostkach za granicą w postaci udziałów, oddziałów lub innej formie (wzrost o 3,4% w porównaniu z 2018 rokiem).
Czytaj dalej
31
marz

Informacja o wstępnych wynikach Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Według wstępnych wyników Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r., liczba gospodarstw rolnych ogółem wyniosła ok. 1,3 mln i zmniejszyła się o blisko 13% w porównaniu z danymi uzyskanymi w Powszechnym Spisie Rolnym w 2010 r. (PSR 2010).
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

31
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w marcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W marcu najbardziej pozytywne oceny koniunktury formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego, najbardziej negatywne – przez firmy z sekcji zakwaterowanie i gastronomia oraz transport i gospodarka magazynowa.
Czytaj dalej
31
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie podlaskim, 2020

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W publikacji zaprezentowano dane dotyczące m.in. liczby i struktury jednostek wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON.
Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – marzec 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w marcu 2021 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
31
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w IV kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie sygnalne zawiera informacje pozyskane na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, którego przedmiotem jest fakt wykonywania, posiadania lub poszukiwania pracy przez osoby w wieku 15 lat i więcej. Prezentuje dane dotyczące osób aktywnych i biernych zawodowo oraz pracujących i bezrobotnych według płci, wieku, miejsca zamieszkania i poziomu wykształcenia w województwie kujawsko-pomorskim w IV kwartale 2020 r.
Czytaj dalej
31
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w IV kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informację o aktywności ekonomicznej ludności w województwie pomorskim prezentujące uogólnione dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w IV kwartale 2020 r.
Czytaj dalej
31
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie pomorskim, 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Publikacja zawiera dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec 2020 r. na tle odpowiednich danych według stanu z końca 2019 r.
Czytaj dalej
31
marz

Rynek pracy w województwie pomorskim, województwie warmińsko-mazurskim, obwodzie kaliningradzkim i Sankt Petersburgu w latach 2017–2019

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Publikacja przedstawia sytuację na rynku pracy w województwie pomorskim, warmińsko-mazurskim, obwodzie kaliningradzkim i Sankt Petersburgu w latach 2017—2019. W opracowaniu zaprezentowane zostały informacje dotyczące aktywności ekonomicznej ludności, pracujących, bezrobocia rejestrowanego, wynagrodzeń oraz rent i emerytur dla wspomnianych jednostek terytorialnych.
Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w marcu br. oceniają koniunkturę lepiej niż w lutym br. Wyjątkiem jest sekcja transport i gospodarka magazynowa oraz handel hurtowy, gdzie oceny spadły oraz zakwaterowanie i gastronomia, gdzie oceny są podobne jak przed miesiącem. W większości obszarów oceny bieżące („diagnozy”) oraz oczekiwania („prognozy”) poprawiły się lub są podobne jak przed miesiącem.
Czytaj dalej
31
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim 2021 (IV kwartał 2020)

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) za IV kwartał 2020 roku, dotyczącego m.in. faktu wykonywania pracy, pozostawania osobą bezrobotną i bierną zawodowo. Zaprezentowano w niej wybrane dane o sytuacji na rynku pracy w podziale m.in. na płeć, miasto, wieś, grupy wiekowe i wykształcenie. Komentarz analityczny uzupełniono zestawieniami tabelarycznymi oraz prezentacją graficzną danych w formie wykresów.
Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - marzec 2021 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura gospodarcza województwa świętokrzyskiego w marcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM, aneks dotyczący wpływu pandemii na koniunkturę – marzec 2021 r.
Czytaj dalej
31
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie świętokrzyskim w IV kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)
Czytaj dalej
31
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (IV kwartał 2020 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w IV kwartale 2020 roku.
Czytaj dalej
31
marz

Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi I-IV kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Publikacja zawiera podstawowe informacje dotyczące przemian społecznych i gospodarczych w Łodzi oraz relacje do przeciętnych wielkości wojewódzkich w okresach kwartalnych i okresach narastających. Dane dotyczą w szczególności takich zjawisk jak: sytuacja na rynku pracy, warunki życia ludności, działalność gospodarcza, bezpieczeństwo publiczne, pomoc społeczna, finanse przedsiębiorstw, przemysł i budownictwo, transport i handel w podziale na sekcje i działy PKD. Publikacja prezentuje ponadto dane dla Łodzi w ujęciu umożliwiającym ich porównanie z danymi dla województwa oraz w odniesieniu do wybranych miast Polski. Zamieszczone informacje statystyczne wzbogacone zostały częścią analityczną i wykresami.
Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w marcu 2021 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
31
marz

Nauka, technika i innowacyjność w województwie łódzkim w latach 2017-2019

Urząd Statystyczny w Łodzi

Publikacja zawiera dane i wskaźniki z zakresu statystyki nauki i techniki, działalności badawczej i rozwojowej (B+R) oraz działalność innowacyjnej przedsiębiorstw, ochronę własności przemysłowej i intelektualnej oraz zasoby ludzkie dla nauki i techniki.
Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w marcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w marcu 2021 r.
Czytaj dalej
31
marz

Cudzoziemcy na rynku pracy w województwie opolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

W opracowaniu zaprezentowano dane o zezwoleniach na pracę dla cudzoziemców, a także informacje o strukturze zezwoleń na pracę według płci, obywatelstwa, grup zawodów oraz okresu ważności zezwoleń. Przedstawiono także informacje o liczbie pracujących cudzoziemców oraz o zarejestrowanych bezrobotnych cudzoziemcach.
Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - marzec 2021 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w marcu br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w lutym br. Wyjątkiem jest sekcja handel detaliczny oraz zakwaterowanie i gastronomia, gdzie oceny spadły oraz przetwórstwo przemysłowe, gdzie oceny są podobne jak przed miesiącem.
Czytaj dalej
31
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie opolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Publikacja prezentuje informacje o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON na terenie województwa opolskiego, według stanu w końcu grudnia 2020 r. Opracowanie zawiera charakterystykę podmiotów według form prawnych, sektorów własności, rodzaju przeważającej działalności oraz podregionów, powiatów i gmin.
Czytaj dalej
31
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w IV kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W IV kwartale 2020 r. zbiorowość aktywnych zawodowo obejmowała 1603 tys. osób, tj. o 1,7% mniej niż w analogicznym kwartale 2019 r. Populacja pracujących, licząca 1574 tys. osób, w ciągu roku zmniejszyła się o 1,1%. Biernych zawodowo było 1197 tys., tj. o 2,7% więcej niż przed rokiem. Liczba bezrobotnych wyniosła 29 tys., czyli o 25,6% mniej niż w IV kwartale 2019 r.
Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w marcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w marcu br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie lub podobnie jak w lutym br. Wyjątkiem jest sekcja transport i gospodarka magazynowa oraz zakwaterowanie i gastronomia, gdzie oceny spadły. Składowa „prognostyczna” poprawiła się lub jest podobna jak przed miesiącem we wszystkich obszarach. Do badania za marzec br. – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 marca – dołączono moduł pytań diagnozujący wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą (wyniki w Aneksie).
Czytaj dalej
31
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w IV kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

W IV kwartale 2020 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. odnotowano wzrost aktywności ekonomicznej ludności. Ludność aktywna zawodowo stanowiła 54,3% ludności w wieku 15 lat i więcej (o 1,0 p. proc. więcej niż przed rokiem). Zwiększyła się zarówno liczba pracujących, jak i bezrobotnych. Odnotowano spadek liczby biernych zawodowo. W konsekwencji tych zmian spadł wskaźnik obciążenia pracujących osobami niepracującymi.
Czytaj dalej
31
marz

Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2020 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w województwie zachodniopomorskim w końcu grudnia 2020 r. była blisko o jedną czwartą wyższa niż w grudniu 2019 r. Bezrobotni zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy stanowili 8,3% cywilnej ludności aktywnej zawodowo, co ulokowało województwo zachodniopomorskie na 12. miejscu pod względem wielkości stopy bezrobocia w kraju. .
Czytaj dalej
31
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w IV kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W IV kwartale 2020 r. zanotowano spadek liczby bezrobotnych i pracujących oraz wzrost liczby biernych zawodowo w stosunku do III kwartału 2020 r. Zaobserwowano również zwiększenie obciążenia pracujących osobami niepracującymi.
Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Marzec 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w marcu br. oceniają koniunkturę pozytywnie. Najbardziej optymistyczne oceny koniunktury formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie informacji i komunikacji, natomiast najbardziej negatywne – przez firmy z sekcji zakwaterowanie i gastronomia. W większości obszarów oceny bieżące („diagnozy”) oraz oczekiwania („prognozy”) poprawiły się.
Czytaj dalej
31
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w Rejestrze REGON w województwie lubuskim, 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w Rejestrze REGON w województwie lubuskim, 2020 r.
Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter