Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

30
list

Ochrona środowiska 2023

Syntetycznie ujęty pełny zakres wyników badań statystycznych, podsystemy funkcjonujące w ramach państwowego monitoringu środowiska oraz źródła administracyjne charakteryzujące stan, zagrożenie i ochronę środowiska w 2022 r. na tle lat poprzednich.
Czytaj dalej
30
list

Kultura fizyczna w latach 2021 i 2022

Analiza zjawisk związanych z kulturą fizyczną w latach 2021 i 2022.
Czytaj dalej
30
list

Rachunki leśne w Polsce w 2021 roku

Według metodologii Europejskich Rachunków Leśnych (EFA), wartość produkcji globalnej działu leśnictwo i pozyskiwanie drewna w Polsce w 2021 r. wyniosła 25,8 mld zł i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 14,9% (w cenach bieżących).
Czytaj dalej
30
list

Nakłady inwestycyjne oraz środki trwałe w gospodarce narodowej w 2022 r.

Dynamika nakładów inwestycyjnych w gospodarce narodowej wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o 5,5%. Wartość środków trwałych brutto (w cenach stałych) wzrosła o 3,5%.
Czytaj dalej
30
list

Rolnictwo w 2022 roku

Kompleksowe informacje o warunkach produkcji rolniczej, warunkach produkcyjno-ekonomicznych rolnictwa, bilansowym rozliczeniu produkcji ważniejszych (głównych) produktów rolnych, handlu zagranicznym podstawowymi produktami rolnymi, zaopatrzeniu i zużyciu środków produkcji oraz informacje przedstawiające sytuację dochodową w rolnictwie.
Czytaj dalej
30
list

Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w III kwartale 2023 roku

Produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w 3 kwartale 2023 r. zwiększył się realnie o 0,5% rok do roku wobec wzrostu o 4,1% w analogicznym kwartale 2022 r. (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego).
Czytaj dalej
30
list

Obrót nieruchomościami w 2022 roku

Analiza rynku nieruchomości w zakresie liczby i wartości dokonanych transakcji kupna/sprzedaży oraz powierzchni sprzedanych nieruchomości lokalowych i nieruchomości gruntowych: zabudowanych i niezabudowanych. Dane dotyczące średnich cen transakcyjnych nieruchomości. Przekroje: kraj, województwa z wyodrębnieniem obszarów miejskich, obszarów wiejskich oraz miast na prawach powiatu, forma obrotu, rodzaj rynku.
Czytaj dalej
30
list

Wypadki przy pracy w 2022 roku

Wypadki przy pracy osób pracujących w gospodarce narodowej, z wyjątkiem jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, w których informacje dotyczą tylko pracowników cywilnych.
Czytaj dalej
30
list

Gospodarka materiałowa w 2022 roku

Analiza zjawisk dotyczących przychodów i rozchodów wybranych materiałów w ujęciu ilościowym, według PKWiU 2015, w tym zużycie, zapasy materiałów oraz obrót odpadami nadającymi się do recyklingu.
Czytaj dalej
30
list

Rocznik Statystyczny Leśnictwa ​2023

Kompleksowe informacje o leśnictwie w 2022 r. prezentowane na tle lat poprzednich. W publikacji ujęto szeroki zakres danych dotyczących charakterystyki stanu zasobów leśnych, zachodzących w nich zmian, zagospodarowania i gospodarczego wykorzystania lasu, zagrożeń i ochrony środowiska leśnego, łowiectwa oraz działalności gospodarczej prowadzonej w sektorze leśno-drzewnym. Ponadto, w oparciu o źródła międzynarodowe, zaprezentowano problematykę dotyczącą leśnictwa w Polsce w relacji do krajów członkowskich Unii Europejskiej i wybranych państw świata.
Czytaj dalej
30
list

Produkcja wyrobów przemysłowych w latach 2018–2022

Długookresowa analiza przedstawiająca produkcję wytworzoną i sprzedaną wyrobów przemysłowych klasyfikowanych do dwóch sekcji PKWiU 2015: Produkty górnictwa i wydobywania oraz Przetwórstwo przemysłowe, produkowanych przez przedsiębiorstwa o liczbie pracujących 10 i więcej osób, a także produkcję wybranych wyrobów w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
30
list

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2023 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w listopadzie 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 6,5% (wskaźnik cen 106,5), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,7% (wskaźnik cen 100,7).
Czytaj dalej
30
list

Osoby niepełnosprawne w 2022 roku

W grudniu 2022 r. w Polsce było 2,3 mln osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe lub zgłoszonych do ubezpieczenia przez płatników składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), które posiadały orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (wydane przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności) albo orzeczenie o stopniu niezdolności do pracy (wydane przez ZUS).
Czytaj dalej
30
list

Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w czerwcu 2023 r.

Na ostatni dzień czerwca 2023 r. w gospodarce narodowej było 15139,4 tys. pracujących.
Czytaj dalej
30
list

Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w czerwcu 2023 r. - Tablice

Główny Urząd Statystyczny dzięki wykorzystaniu administracyjnych źródeł danych poszerzył zakres i zwiększył częstotliwość udostępnianych informacji o pracujących w gospodarce narodowej.
Czytaj dalej
30
list

Badanie statystyczne z zakresu rolnictwa od 1 do 22 grudnia 2023 r.

W dniach od 1 do 22 grudnia 2023 r. na terenie całej Polski zostaną przeprowadzone badania statystyczne z zakresu rolnictwa: Badanie pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-ZW-B); Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S).
Czytaj dalej
30
list

Transport intermodalny w latach 2020-2022

Analiza sytuacji terminali intermodalnych morskich i lądowych w Polsce, informacje o ich infrastrukturze (morska, drogowa i kolejowa) oraz wyposażeniu w jednostki przeładunkowe, informacje o wywozie oraz przywozie jednostek intermodalnych do/z terminali intermodalnych (wg. rodzajów transportu, kierunków transportu oraz wielkości kontenerów).
Czytaj dalej
30
list

Wybrane aspekty rynku pracy w Polsce

Bieżące wydanie publikacji poświęcone jest głównie charakterystyce aktywności ekonomicznej ludności w 2022 r. Przedstawiono w niej informacje dotyczące poszczególnych populacji wyróżnionych ze względu na status na rynku pracy (pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo) w połączeniu z opisem cech społeczno-demograficznych i zawodowych. W niektórych aspektach opis stanu w roku 2022 został wzbogacony o porównania w szeregu czasowym obejmującym lata 2010, 2015, 2019 oraz 2021.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

30
list

Rachunki leśne w Polsce w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Czytaj dalej
30
list

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – listopad 2023 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w listopadzie 2023 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
30
list

Edukacja w województwie pomorskim w roku szkolnym 2022/23

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera najważniejsze dane z zakresu wychowania przedszkolnego, szkolnictwa podstawowego, ponadpodstawowego oraz studiów wyższych.
Czytaj dalej
30
list

Rynek pracy w województwie pomorskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie składa się z syntezy, uwag ogólnych i metodycznych, a także tablic statystycznych oraz map i wykresów. Część analityczna zawiera opis najistotniejszych zagadnień charakteryzujących sytuację na rynku pracy w województwie pomorskim, której uzupełnienie stanowią prezentacje graficzne. W uwagach ogólnych i metodycznych zawarto opis metody badań, źródła i zakres danych oraz objaśnienia podstawowych pojęć.
Czytaj dalej
30
list

Transport i gospodarka morska w województwie pomorskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informację o transporcie drogowym, transporcie lotniczym - ruch pasażerów w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy, oraz informację dotyczącą gospodarki morskiej tj. portów morskich, międzynarodowy ruch pasażerów w portach morskich, żeglugi morskiej, budowy statków.
Czytaj dalej
30
list

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie POMORSKIM – listopad 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Czytaj dalej
30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - listopad 2023 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji. Wyniki publikowane na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego. Opracowanie zawiera m.in. diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżącej i prognozowanej produkcji, oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Czytaj dalej
30
list

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Listopad 2023 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji.
Czytaj dalej
30
list

Ochrona zdrowia i opieka społeczna w województwie świętokrzyskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Opracowanie zawiera informacje dotyczące opieki zdrowotnej, ratownictwa medycznego a także pomocy społecznej w województwie świętokrzyskim w 2022 r.
Czytaj dalej
30
list
30
list

Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2023 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2023 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
30
list

Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi za trzy kwartały 2023 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Publikacja zawiera podstawowe informacje dotyczące przemian społecznych i gospodarczych w Łodzi oraz relacje do przeciętnych wielkości wojewódzkich w okresach kwartalnych i okresach narastających. Dane dotyczą w szczególności takich zjawisk jak: sytuacja na rynku pracy, warunki życia ludności, działalność gospodarcza, bezpieczeństwo publiczne, pomoc społeczna, finanse przedsiębiorstw, przemysł i budownictwo, transport i handel w podziale na sekcje i działy PKD. Publikacja prezentuje ponadto dane dla Łodzi w ujęciu umożliwiającym ich porównanie z danymi dla województwa oraz w odniesieniu do wybranych miast Polski. Zamieszczone informacje statystyczne wzbogacone zostały częścią analityczną i wykresami.
Czytaj dalej
30
list

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2020–2022

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2020–2022
Czytaj dalej
30
list

Gospodarka mieszkaniowa w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2019–2022

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Gospodarka mieszkaniowa w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2019–2022
Czytaj dalej
30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w listopadzie 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w listopadzie 2023 r.
Czytaj dalej
30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – listopad 2023 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

W listopadzie br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są negatywne.
Czytaj dalej
30
list

Wypadki przy pracy w województwie wielkopolskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W 2022 r. w województwie wielkopolskim zgłoszono 7,8 tys. osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, tj. o 2,4% więcej niż w 2021 r. Zmalała liczba poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (z 5,45 do 5,20). Mniejsze też były szacunkowe straty materialne spowodowane wypadkami przy pracy. Nie zmieniła się liczba dni niezdolności do pracy przypadająca na jednego poszkodowanego.
Czytaj dalej
30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w listopadzie 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W listopadzie br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są negatywne. Najgorsze nastroje gospodarcze panują wśród jednostek prowadzących działalność usługową w zakwaterowaniu i gastronomii. W tej sekcji zaobserwowano także największe pogorszenie opinii – spadek wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury o 12,6 w porównaniu z październikiem br. Negatywnie, choć podobnie, jak w poprzednim miesiącu oceniają koniunkturę także podmioty zajmujące się przetwórstwem przemysłowym, budownictwem oraz handlem hurtowym. Największą poprawę opinii odnośnie sytuacji gospodarczej zanotowano wśród przedsiębiorców z działu handel detaliczny – wzrost wartości tego wskaźnika o 3,2 w skali miesiąca. Wśród tych jednostek oceny koniunktury są optymistyczne. W tym miesiącu pozytywnie oceniają koniunkturę także podmioty zajmujące się transportem i gospodarką magazynową, a także informacją i komunikacją.
Czytaj dalej
30
list
30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w listopadzie 2023 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Raport przestawia ogólny klimat koniunktury w poszczególnych sekcjach działalności gospodarczej w województwie. Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Raport opracowuje Departament Przedsiębiorstw GUS.
Czytaj dalej
30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Listopad 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W listopadzie br. w większości obszarów gospodarki objętych badaniem oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są pozytywne, choć zazwyczaj bardziej pesymistyczne niż przed miesiącem. Najlepsze nastroje gospodarcze panują wśród jednostek prowadzących działalność w zakresie informacji i komunikacji. Mimo utrzymanych pozytywnych ocen, wyraźny spadek wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury zanotowano w sekcji przetwórstwo przemysłowe oraz zakwaterowanie i gastronomia. Największe pogorszenie opinii zaobserwowano wśród podmiotów zajmujących się transportem i gospodarką magazynową – spadek wartości wskaźnika o 4,6 w porównaniu z październikiem br. Wśród tych jednostek oceny koniunktury są pesymistyczne. Negatywnie oceniają koniunkturę także przedsiębiorcy z sekcji budownictwo.
Czytaj dalej
30
list

Obrót nieruchomościami w województwie mazowieckim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2022 r. zawarto mniej transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości niż przed rokiem. Dominującą formą obrotu nieruchomościami był wolny rynek. Największy udział pod względem ilościowym, jak i wartościowym miały transakcje lokalami mieszkalnymi. W porównaniu z 2021 r. wzrosła średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych za 1 m2 na wolnym rynku.
Czytaj dalej
30
list

Obrót nieruchomościami w Warszawie w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2022 r. zawarto więcej transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości niż przed rokiem. Dominującą formą obrotu nieruchomościami był wolny rynek. Największy udział pod względem ilościowym, jak i wartościowym miały transakcje lokalami mieszkalnymi. W porównaniu z 2021 r. wzrosła średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych za 1 m2 na wolnym rynku.
Czytaj dalej
30
list

Region Mazowiecki Regionalny w 2022 roku

Urząd Statystyczny w Warszawie

Niniejsza publikacja jest odpowiedzią na potrzeby władz samorządowych i przedstawicieli JST. Charakteryzuje zarówno zróżnicowanie wewnątrz regionu mazowieckiego regionalnego, jak również jego pozycję wśród pozostałych regionów Polski i jest uzupełnieniem wydawanej od lat publikacji Region warszawski stołeczny.
Czytaj dalej
30
list

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter